ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -框-, *框*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[框, kuāng, ㄎㄨㄤ] door; frame
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  匡 (kuāng ㄎㄨㄤ) 
Etymology: [pictophonetic] wood,  Rank: 2,144

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kuàng, ㄎㄨㄤˋ, ] frame; door frame, #9,400 [Add to Longdo]
[kuàng jià, ㄎㄨㄤˋ ㄐㄧㄚˋ, ] framework, #5,312 [Add to Longdo]
[biān kuàng, ㄅㄧㄢ ㄎㄨㄤˋ, / ] frame; rim, #21,161 [Add to Longdo]
[mén kuàng, ㄇㄣˊ ㄎㄨㄤˋ, / ] door frame, #31,396 [Add to Longdo]
[chuāng kuàng, ㄔㄨㄤ ㄎㄨㄤˋ, ] window frame, #54,586 [Add to Longdo]
联合国气候变化架公约[Lián hé guó Qì hòu Biàn huà Kuàng jià Gōng yuē, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄎㄨㄤˋ ㄐㄧㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄩㄝ, / ] United Nations Framework Convention on Climate Change [Add to Longdo]
传送[xùn kuàng chuán sòng, ㄒㄩㄣˋ ㄎㄨㄤˋ ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ, / ] frame relay [Add to Longdo]
传送服务[xùn kuàng chuán sòng fú wù, ㄒㄩㄣˋ ㄎㄨㄤˋ ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄈㄨˊ ㄨˋ, / ] frame relay service [Add to Longdo]
传送网路[xùn kuàng chuán sòng wǎng lù, ㄒㄩㄣˋ ㄎㄨㄤˋ ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, / ] frame relay network [Add to Longdo]
传送论坛[xùn kuàng chuán sòng lùn tán, ㄒㄩㄣˋ ㄎㄨㄤˋ ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄌㄨㄣˋ ㄊㄢˊ, / ] frame relay forum [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かまち, kamachi] (n) (uk) door frame; window frame; frame sections of the door or window that provide most of its structural integrity [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We now got everything a dressing room needs except a basketball hoop.[CN] 现在更衣室就只欠一个篮球 All About Eve (1950)
You better have it framed.[CN] 你最好把它起来 Lust for Life (1956)
Books under my arm, a pupil's cap on my head.[CN] 戴副金属细眼镜? The Punch Bowl (1944)
Okay, I'm bored-- bored stiff.[CN] 好吧,我很无聊,我是个无聊的蠢货 你为我设置了那么多条条... Sorry, Wrong Number (1948)
Georgie's Daddy won a medal at Iwo Jima... and I won a picture frame.[CN] Georgie的爸爸在硫磺岛赢得了一玫勋章... 而我赢了一个画 Violent Saturday (1955)
There are crooks in that office.[CN] - 小偷? - 对! 有次我拿自己的相片去 本想配个相 The Whole Town's Talking (1935)
When Blake asked for your photograph I gave them the one on the mantlepiece.[CN] 当布雷克索要你的照片时 我把相里的那张给了他. When Strangers Marry (1944)
I kind of figured it all out when I saw the picture frame.[CN] 当我看到那个相的时 我自己猜出来了 Violent Saturday (1955)
When I was here before, I noticed a photograph of a woman... on the desk in a wide silver frame.[CN] 上次我来这里的时候 我注意到一个 女人的照片 用宽银的相夹装饰 摆放在你的书桌上 Ninotchka (1939)
I was meaning to take it in. I will. I'll do it tomorrow.[CN] 我本想把它买下来的 - 我会的 我明天就把它起来 Lust for Life (1956)
He told Swan he'd hide his key somewhere out here probably up on this ledge.[CN] 他告诉史望 他把钥匙藏在这一带 也许在门上头 Dial M for Murder (1954)
But they were still attached at the top and bottom, fastened by joints which bent my spoon.[CN] 但是它们还在门里 被联结的木板固定着,我的勺子也断了 A Man Escaped (1956)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top