ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anatomy

AH0 N AE1 T AH0 M IY0   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anatomy-, *anatomy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anatomy[N] กายวิภาคศาสตร์
anatomy[N] การวิเคราะห์อย่างละเอียด
anatomy[N] ร่างกายมนุษย ์(คำไม่เป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anatomy(อะแนท' โทมี) n. กายวิภาควิทยา, แบบจำลองสิ่งมีชีวิตเพื่อใช้ศึกษาด้านกายวิภาควิทยา, โครงกระดูก, การตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียด

English-Thai: Nontri Dictionary
anatomy(n) กายวิภาคศาสตร์,กายวิภาควิทยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anatomy๑. กายวิภาคศาสตร์๒. การตัดซ้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anatomyกายวิภาคศาสตร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
anatomyวรรณวิภาค [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
anatomyกายวิภาคศาสตร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
anatomy, animalสัตวกายวิภาคศาสตร์ [มีความหมายเหมือนกับ zootomy ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anatomy, descriptiveกายวิภาคศาสตร์พรรณนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anatomy, gross; anatomy, macroscopicมหกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anatomy, macroscopic; anatomy, grossมหกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anatomy, microscopic; microanatomyจุลกายวิภาคศาสตร์ [มีความหมายเหมือนกับ histology] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anatomy, pathologic; anatomy, pathological; pathoanatomyพยาธิกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anatomyกายวิภาคศาสตร์ [TU Subject Heading]
Anatomyกายวิภาค, กายวิภาคศาสตร์ [การแพทย์]
Anatomy ; Anatomy & histologyกายวิภาค [TU Subject Heading]
Anatomy, Animalกายวิภาคสัตว์ [การแพทย์]
Anatomy, Artisticกายวิภาคเชิงศิลป [TU Subject Heading]
Anatomy, Artisticกายวิภาคศาสตร์เชิงศิลป์ [การแพทย์]
Anatomy, Comparativeกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ [TU Subject Heading]
Anatomy, Comparativeกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ [การแพทย์]
Anatomy, Developmentalคัพภะวิทยา, กายวิภาควิทยาการเจริญเติบโต [การแพทย์]
Anatomy, Functionalกายวิภาคเชิงหน้าที่, กายวิภาควิทยาสรีระ [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กายวิภาคศาสตร์[N] anatomy, Example: การศึกษาที่เกี่ยวกับร่างกายและอวัยวะต่างๆ ไม่ว่าของมนุษย์หรือสัตว์เรียกว่าวิชากายวิภาคศาสตร์, Thai definition: วิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาหนึ่งว่าด้วยเรื่องโครงสร้างของร่างกายโดยศึกษาเป็นส่วนๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กายวิภาคศาสตร์[n.] (kāiwiphāksāt) EN: anatomy   FR: anatomie [f]
กายวิภาคศาสตร์[n.] (kāiyawiphāksāt) EN: anatomy   FR: anatomie [f]
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา[n. exp.] (kāiyawiphāksāt lae sarīrawitthayā) EN: anatomy and physiology   
กายวิภาคศาสตร์มนุษย์[n. exp.] (kāiyawiphāksāt manut) EN: human anatomy   FR: anatomie humaine [f]
กายวิภาคศาสตร์พืช[n. exp.] (kāiyawiphāksāt pheūt) EN: plant anatomy ; phytotomy   FR: anatomie végétale [f] ; phytotomie [f]
กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ[n. exp.] (kāiyawiphāksāt prīepthīep) EN: comparative anatomy   
กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของสัตว์มีกระดูกสันหลัง[n. exp.] (kāiyawiphāksāt prīepthīep khøng sat mī kradūk sanlang) EN: comparative anatomy of vertebrates.   
กายวิภาคศาสตร์สัตว์[n. exp.] (kāiyawiphāksāt sat) EN: animal anatomy ; zootomy   
กายวิภาคศาสตร์สัตว์เลี้ยง[n. exp.] (kāiyawiphāksāt sat liēng) EN: anatomy of domestic animals   
มหกายวิภาคศาสตร์ [n.] (mahakāiyawiphāksāt) EN: gross anatomy ; human gross anatomy   

CMU English Pronouncing Dictionary
ANATOMY    AH0 N AE1 T AH0 M IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anatomy    (n) ˈənˈætəmiː (@1 n a1 t @ m ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
解剖学[jiě pǒu xué, ㄐㄧㄝˇ ㄆㄡˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] anatomy, #31,034 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナトミー[, anatomi-] (n) anatomy [Add to Longdo]
解剖学[かいぼうがく, kaibougaku] (n) anatomy; (P) [Add to Longdo]
外転[がいてん, gaiten] (n,vs) abduction (anatomy); eversion; exodeviation; exstrophy [Add to Longdo]
間質[かんしつ, kanshitsu] (n) stroma (anatomy) [Add to Longdo]
人体解剖学[じんたいかいぼうがく, jintaikaibougaku] (n) human anatomy [Add to Longdo]
中手;中生;中稲[なかて, nakate] (n) (1) mid-season crops; mid-season rice; mid-season vegetables; (2) metacarpus (anatomy) [Add to Longdo]
導管[どうかん;どうけん, doukan ; douken] (n,adj-no) conduit; duct (anatomy) [Add to Longdo]
内転[ないてん, naiten] (n,vs) adduction (anatomy); rolling internally; intorsion [Add to Longdo]
内部構造[ないぶこうぞう, naibukouzou] (n) inner structure; internal anatomy [Add to Longdo]
半月板[はんげつばん, hangetsuban] (n) meniscus (anatomy) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anatomy \A*nat"o*my\, n.; pl. {Anatomies}. [F. anatomie, L.
   anatomia, Gr. ? dissection, fr. ? to cut up; ? + ? to cut.]
   1. The art of dissecting, or artificially separating the
    different parts of any organized body, to discover their
    situation, structure, and economy; dissection.
    [1913 Webster]
 
   2. The science which treats of the structure of organic
    bodies; anatomical structure or organization.
    [1913 Webster]
 
       Let the muscles be well inserted and bound together,
       according to the knowledge of them which is given us
       by anatomy.              --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Note: "Animal anatomy" is sometimes called {zomy}; "vegetable
      anatomy," {phytotomy}; "human anatomy," {anthropotomy}.
      [1913 Webster]
 
   {Comparative anatomy} compares the structure of different
    kinds and classes of animals.
    [1913 Webster]
 
   3. A treatise or book on anatomy.
    [1913 Webster]
 
   4. The act of dividing anything, corporeal or intellectual,
    for the purpose of examining its parts; analysis; as, the
    anatomy of a discourse.
    [1913 Webster]
 
   5. A skeleton; anything anatomized or dissected, or which has
    the appearance of being so.
    [1913 Webster]
 
       The anatomy of a little child, representing all
       parts thereof, is accounted a greater rarity than
       the skeleton of a man in full stature. --Fuller.
    [1913 Webster]
 
       They brought one Pinch, a hungry, lean-faced
       villain,
       A mere anatomy.            --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anatomy
   n 1: the branch of morphology that deals with the structure of
      animals [syn: {anatomy}, {general anatomy}]
   2: alternative names for the body of a human being; "Leonardo
     studied the human body"; "he has a strong physique"; "the
     spirit is willing but the flesh is weak" [syn: {human body},
     {physical body}, {material body}, {soma}, {build}, {figure},
     {physique}, {anatomy}, {shape}, {bod}, {chassis}, {frame},
     {form}, {flesh}]
   3: a detailed analysis; "he studied the anatomy of crimes"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top