ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anatomy

AH0 N AE1 T AH0 M IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anatomy-, *anatomy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anatomy(n) กายวิภาคศาสตร์
anatomy(n) การวิเคราะห์อย่างละเอียด
anatomy(n) ร่างกายมนุษย ์(คำไม่เป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anatomy(อะแนท' โทมี) n. กายวิภาควิทยา, แบบจำลองสิ่งมีชีวิตเพื่อใช้ศึกษาด้านกายวิภาควิทยา, โครงกระดูก, การตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียด

English-Thai: Nontri Dictionary
anatomy(n) กายวิภาคศาสตร์, กายวิภาควิทยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anatomy๑. กายวิภาคศาสตร์๒. การตัดซ้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anatomyกายวิภาคศาสตร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
anatomyวรรณวิภาค [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
anatomyกายวิภาคศาสตร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
anatomy, animalสัตวกายวิภาคศาสตร์ [ มีความหมายเหมือนกับ zootomy ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anatomy, descriptiveกายวิภาคศาสตร์พรรณนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anatomy, gross; anatomy, macroscopicมหกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anatomy, macroscopic; anatomy, grossมหกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anatomy, microscopic; microanatomyจุลกายวิภาคศาสตร์ [ มีความหมายเหมือนกับ histology ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anatomy, pathologic; anatomy, pathological; pathoanatomyพยาธิกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anatomyกายวิภาคศาสตร์ [TU Subject Heading]
Anatomyกายวิภาค, กายวิภาคศาสตร์ [การแพทย์]
Anatomy ; Anatomy & histologyกายวิภาค [TU Subject Heading]
Anatomy, Animalกายวิภาคสัตว์ [การแพทย์]
Anatomy, Artisticกายวิภาคเชิงศิลป [TU Subject Heading]
Anatomy, Artisticกายวิภาคศาสตร์เชิงศิลป์ [การแพทย์]
Anatomy, Comparativeกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ [TU Subject Heading]
Anatomy, Comparativeกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ [การแพทย์]
Anatomy, Developmentalคัพภะวิทยา, กายวิภาควิทยาการเจริญเติบโต [การแพทย์]
Anatomy, Functionalกายวิภาคเชิงหน้าที่, กายวิภาควิทยาสรีระ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's never known how to convey the anatomy of horror.ไม่เคยรู้มาก่อนสิว่าร่างกายมนุษย์ สามารถถ่ายโอนเรื่องสยองได้ยังไง In the Mouth of Madness (1994)
I was gonna, you know, experiment on you for anatomy class first, obviously.นี่รู้ไหมชั้นกำลังทดลองกายวิภาค ให้คุณก่อนย่ะ.. ตาลายจัง ใช้คุ้มเลยนะ Good Will Hunting (1997)
It didn't look human. You know, like the ones you see in anatomy books?มันไม่เหมือนกับของคนอื่น ที่เคยเห็นในหนังสือกายวิภาคของมนุษย์ X-Ray (2001)
During a dissection, my anatomy lab partner squirted stomach juice in my eye.ระหว่างการชำแหละ น้ำย่อยในกระเพาะมันกระเด็นมาเข้ามาตาผมล่ะ Distant Past (2007)
Hey, dr.Bailey, you wouldn't happen to know anything about, uh, the anatomy of a deer?เฮ้, ดร.เบลลี่, คุณคงไม่บังเอิญที่จะรู้หรอกนะ อ้อ, สรีระของกวาง A Change Is Gonna Come (2007)
Grey's Anatomy Season04 Episode03แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย Let the Truth Sting (2007)
Greys Anatomy Season 04 Episode 04grey's anatomy The Heart of the Matter (2007)
This work scholarship means I must spend much of my spare time... preparing bodies for the anatomy class.การทำงานแลกทุน ทำให้ผมได้ใช้เวลาเต็มที่ เตรียมศพสำหรับชั้นเรียนกายวิภาค Hannibal Rising (2007)
Press. Grey's Anatomy Season 5 Episode 1-2 What do we have?กดซิ กด เรามีอะไร Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Somebody get me a gurney over here. Grey's anatomy Season 5 Episode 3 Sir, im very sorry.ใครก็ได้เอาเตียงมาที คุณครับ ผมขอโทดจริงๆ Here Comes the Flood (2008)
Walter, as much as I am enjoying this anatomy lesson, what exactly are we doing here?วอลเตอร์ ตราบเท่าที่ฉันยังสนุก กับบทเรียนกายวิภาคศาสตร์ อะไรกันแน่รึ ที่เราทำอยู่ตรงนี้? Fracture (2009)
Greys Anatomy Season06Episode04 dr. Hunt, you know larry jennings from our board.And this is our in-house counsel.หมอฮันท์ คุณรู้จักแลร์รี่ เจนกิ้นส์ จากคณะกรรมการของเราใช่มั้ย I Saw What I Saw (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กายวิภาคศาสตร์(n) anatomy, Example: การศึกษาที่เกี่ยวกับร่างกายและอวัยวะต่างๆ ไม่ว่าของมนุษย์หรือสัตว์เรียกว่าวิชากายวิภาคศาสตร์, Thai Definition: วิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาหนึ่งว่าด้วยเรื่องโครงสร้างของร่างกายโดยศึกษาเป็นส่วนๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กายวิภาคศาสตร์[kāiwiphāksāt] (n) EN: anatomy  FR: anatomie [ f ]
กายวิภาคศาสตร์[kāiyawiphāksāt] (n) EN: anatomy  FR: anatomie [ f ]
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา[kāiyawiphāksāt lae sarīrawitthayā] (n, exp) EN: anatomy and physiology
กายวิภาคศาสตร์มนุษย์[kāiyawiphāksāt manut] (n, exp) EN: human anatomy  FR: anatomie humaine [ f ]
กายวิภาคศาสตร์พืช[kāiyawiphāksāt pheūt] (n, exp) EN: plant anatomy ; phytotomy  FR: anatomie végétale [ f ] ; phytotomie [ f ]
กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ[kāiyawiphāksāt prīepthīep] (n, exp) EN: comparative anatomy
กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของสัตว์มีกระดูกสันหลัง[kāiyawiphāksāt prīepthīep khøng sat mī kradūk sanlang] (n, exp) EN: comparative anatomy of vertebrates.
กายวิภาคศาสตร์สัตว์[kāiyawiphāksāt sat] (n, exp) EN: animal anatomy ; zootomy
กายวิภาคศาสตร์สัตว์เลี้ยง[kāiyawiphāksāt sat liēng] (n, exp) EN: anatomy of domestic animals
มหกายวิภาคศาสตร์[mahakāiyawiphāksāt] (n) EN: gross anatomy ; human gross anatomy

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ANATOMY AH0 N AE1 T AH0 M IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anatomy (n) ˈənˈætəmiː (@1 n a1 t @ m ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
解剖学[jiě pǒu xué, ㄐㄧㄝˇ ㄆㄡˇ ㄒㄩㄝˊ,    /   ] anatomy #31,034 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナトミー[anatomi-] (n) anatomy [Add to Longdo]
解剖学[かいぼうがく, kaibougaku] (n) anatomy; (P) [Add to Longdo]
外転[がいてん, gaiten] (n, vs) abduction (anatomy); eversion; exodeviation; exstrophy [Add to Longdo]
間質[かんしつ, kanshitsu] (n) stroma (anatomy) [Add to Longdo]
人体解剖学[じんたいかいぼうがく, jintaikaibougaku] (n) human anatomy [Add to Longdo]
中手;中生;中稲[なかて, nakate] (n) (1) mid-season crops; mid-season rice; mid-season vegetables; (2) metacarpus (anatomy) [Add to Longdo]
導管[どうかん;どうけん, doukan ; douken] (n, adj-no) conduit; duct (anatomy) [Add to Longdo]
内転[ないてん, naiten] (n, vs) adduction (anatomy); rolling internally; intorsion [Add to Longdo]
内部構造[ないぶこうぞう, naibukouzou] (n) inner structure; internal anatomy [Add to Longdo]
半月板[はんげつばん, hangetsuban] (n) meniscus (anatomy) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anatomy \A*nat"o*my\, n.; pl. {Anatomies}. [F. anatomie, L.
   anatomia, Gr. ? dissection, fr. ? to cut up; ? + ? to cut.]
   1. The art of dissecting, or artificially separating the
    different parts of any organized body, to discover their
    situation, structure, and economy; dissection.
    [1913 Webster]
 
   2. The science which treats of the structure of organic
    bodies; anatomical structure or organization.
    [1913 Webster]
 
       Let the muscles be well inserted and bound together,
       according to the knowledge of them which is given us
       by anatomy.              --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Note: "Animal anatomy" is sometimes called {zomy}; "vegetable
      anatomy," {phytotomy}; "human anatomy," {anthropotomy}.
      [1913 Webster]
 
   {Comparative anatomy} compares the structure of different
    kinds and classes of animals.
    [1913 Webster]
 
   3. A treatise or book on anatomy.
    [1913 Webster]
 
   4. The act of dividing anything, corporeal or intellectual,
    for the purpose of examining its parts; analysis; as, the
    anatomy of a discourse.
    [1913 Webster]
 
   5. A skeleton; anything anatomized or dissected, or which has
    the appearance of being so.
    [1913 Webster]
 
       The anatomy of a little child, representing all
       parts thereof, is accounted a greater rarity than
       the skeleton of a man in full stature. --Fuller.
    [1913 Webster]
 
       They brought one Pinch, a hungry, lean-faced
       villain,
       A mere anatomy.            --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anatomy
   n 1: the branch of morphology that deals with the structure of
      animals [syn: {anatomy}, {general anatomy}]
   2: alternative names for the body of a human being; "Leonardo
     studied the human body"; "he has a strong physique"; "the
     spirit is willing but the flesh is weak" [syn: {human body},
     {physical body}, {material body}, {soma}, {build}, {figure},
     {physique}, {anatomy}, {shape}, {bod}, {chassis}, {frame},
     {form}, {flesh}]
   3: a detailed analysis; "he studied the anatomy of crimes"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top