Search result for

domain

(82 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -domain-, *domain*
Possible hiragana form: どまいん
English-Thai: Longdo Dictionary
domain(n) (คณิต.) ขอบเขตกำเนิด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
domain[N] ขอบเขตของความรู้ ความคิด ความสนใจ, Syn. sphere, area, territory
domain[N] อาณาเขต, See also: อาณาจักร, เขตแดน, Syn. estate, land, territory

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
domain(โดเมน') n. อาณาเขตการปกครอง,อาณาจักร, ที่ดินขอบเขต,กลุ่มของคำ (ในทางคณิตศาสตร์) ของตัวแปรอิสระของ function, See also: domainal,domainial adj., Syn. discipline
public domainn. ที่ดินของรัฐ,สิ่งประดิษฐ์หรือผลงานทางวรรณกรรมที่สิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์หมดอายุ,สาธารณสมบัติ,ของสาธารณะหมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นแล้วผู้สร้างหรือเจ้าของยินยอมให้ใคร ๆ มาคัดลอกนำไปใช้ได้ โดยไม่ผิดพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เช่น โปรแกรม Cuwriter ในระบบเครือข่าย จะมีกลุ่มโปรแกรมกลุ่มหนึ่งเรียกว่า PDS ย่อมาจาก public domain software เป็นที่รวมของโปรแกรมฟรีต่าง ๆ ที่ใคร ๆ ก็สามารถคัดลอกไปใช้ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
domain(n) ขอบเขต,คฤหาสน์,ที่ดิน,อาณาจักร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
domainเขต, โดเมน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
domain๑. อาณาเขต๒. ทรัพย์สมบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
domain๑. กรรมสิทธิ์เหนือที่ดิน, ที่ดินในกรรมสิทธิ์ (ก. แพ่ง)๒. แดนแห่งอำนาจ (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
domainเขต, โดเมน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
domainโดเมน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
domain nameชื่อเขต, ชื่อโดเมน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
domain nameชื่อเขต, ชื่อโดเมน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
domain name addressที่อยู่โดเมน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
domain name addressที่อยู่โดเมน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
domain name server (DNS)เครื่องบริการชื่อโดเมน (ดีเอ็นเอส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Domainส่วนของร่างกาย [การแพทย์]
domain (of relation)โดเมน (ของความสัมพันธ์), เซตของสมาชิกตัวหน้าของคู่อันดับของความสัมพันธ์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Domain nameชื่อโดเมน
Domain Name หมายถึง ชื่อโดเมน เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อใช้แทนการเรียกหมายเลขอินเทอร์เน็ต (IP Address) เช่น หมายเลข IP Address 203.146.15.9 แทนที่ด้วยชื่อโดเมน moe.go.th เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ เนื่องจากการจดจำหมายเลข IP ถึง 16 หลัก ทำให้ยุ่งยาก และไม่สามารถจำได้เวลาท่องไปในระบบอินเทอร์เน็ต จึงนำชื่อที่เป็นตัวอักษรมาใช้แทน ซึ่งมักจะเป็นชื่อที่สื่อความหมายถึง หน่วยงาน วัตถุประสงค์ เนื้อหา หรือเจ้าของเว็บไซต์นั้นๆ โดยแต่ละเว็บไซต์จะมีชื่อโดเมนเฉพาะที่ไม่ซ้ำกัน ดังนั้น การตั้งชื่อโดเมนควรสื่อถึงความหมายของเว็บไซต์นั้นให้มากที่สุด เนื่องจากมีผลต่อการค้นหาบนอินเทอร์เน็ต

อักขระที่จะใช้ในการตั้งชื่อโดเมน ได้แก่ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข และเครื่องหมายขีด (-) คั่นด้วยเครื่องหมาย " . " โดยปกติ จะขึ้นต้นด้วยตัวอักษร และลงท้ายด้วยตัวอักษรหรือตัวเลข มีความยาวตั้งแต่ 1 ถึง 63 ตัวอักษร ตัวอักษรตัวใหญ่ A - Z หรือตัวอักษรตัวเล็ก ถือว่าเหมือนกัน เช่น abebooks.com เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

domain name system (DNS)ระบบชื่อโดเมน, ระบบแปลงเลขที่อยู่ไอพีให้เป็นชื่อโดเมนที่อยู่ในรูปของชื่อย่อภาษาอังกฤษหลายส่วนคั่นด้วยเครื่องหมายจุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
domain name (n ) ชื่อกรรมสิทธิ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's out of my domain.ไม่ใช่หน้าที่ของผม Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
I know it's strictly your domain, but...ฉันรูั้ว่ามันไม่ใช่ที่คุณต้องการ แต่... Breakage (2009)
They're filing for eminent domain.พวกเขาใช้อำนาจในการเวนคืนที่ดิน Smite (2009)
Get a zoning official on the take, threaten land owners with eminent domain.ได้ติดสินบนคณะกรรมการวางผังเมือง ข่มขู่เจ้าของที่ดิน โดยใช้อำนาจเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ Smite (2009)
The post has full veto authority over town policy, including eminent domain decisions.เขาให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ โหวตลงคะเเนนเสียงฝ่ายปกครองเมือง การพิพากษากรรมสิทธิ์เหนือที่ดินเข้าด้วยกัน Potlatch (2009)
Christopher Garvin, on the 13th day of September, 2027, aboard U.S.S. Jimmy Carter, appeared at the Equator at latitude zero, longitude 180, entering into our royal domain, and having been inspected and found worthyคริสโตเฟอร์ การ์วิน วันที่ 13 กันยายน 2027 ลงเรือ ยูเอสเอส จิมมี่ คาร์เตอร์ ปรากฎขึ้น ณ เส้นศูนย์สูตร ที่เส้นรุ้งที่ 0 เส้นแวงที่ 180 เข้ามาสู่อาณาเขตหลักของเรา Today Is the Day: Part 1 (2009)
That is so my domain.นั่นเป็นงานของผม The Plain in the Prodigy (2009)
Mr. Zuckerberg registered the domain name The Facebook via Network Solutions.คุณซัคเคอร์เบิร์กได้จดทะเบียน เวบไซต์ The Facebook โดยใช้ Network Solutions The Social Network (2010)
She's public domain, and there's nothing you can do about it.เธอเป็นบุคคลสาธารณะ แล้วเลิกล้อ เรื่องผมซะที The Power of Madonna (2010)
He needs to know that his little domain Is no longer a safe little hideout.เขาจะได้รู้ว่า บ้านเขาก็ไม่ปลอดภัย The Jenna Thing (2010)
Appropriated by the revised eminent domain provisionได้รับการแต่งตั้งในปี 1989 Over There: Part 2 (2010)
No, no, it's public domain.ไม่หรอก มันเป็นพื้นที่สาธารณะ Abed's Uncontrollable Christmas (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
domainA most credible hypothesis is the one that limits the number of elements in the domain T.
domainToday's class continues with inequalities. Like yesterday try to display the domains in x and y.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: realm ; domain ; dominion ; empire ; kingdom   FR: royaume [m] ; empire [m]
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: territory ; area ; sphere ; region ; field ; domain ; region ; world   FR: domaine [m] ; sphère [f] ; champ [m] ; monde [m]
อาณาจักรวิทยาศาสตร์[n. exp.] (ānājak witthayāsāt) EN: domain of science ; field of science   FR: domaine de la science [m]
ด้าน[n.] (dān) EN: side ; quarter ; sector ; aspect ; phase ; way ; field ; area ; department   FR: côté [m] ; face [f] ; facette [f] ; angle [m] ; quartier [m] ; secteur [m] ; domaine [m] ; aspect [m] ; sens [m]
โดเมนเนม [n. exp.] (dōmēn-nēm) EN: domain name   FR: nom de domaine [m]
การโอนย้ายโดเมนเนม [n. exp.] (kān ōnyāi dōmēn-nēm) EN: domain name transfer   FR: transfert de nom de domaine [m]
แขนง[n.] (khanaēng) EN: field   FR: branche [f] ; domaine [m]
เขต[n.] (khēt) EN: zone ; region ; area ; domain ; land ; turf (Am.)   FR: zone [f] ; région [f] ; espace [m] ; domaine [m] ; abords [mpl]
เขตป่า[n. exp.] (khēt pā) EN: forest area ; forest zone   FR: domaine forestier [m]
ขอบข่าย[n.] (khøpkhāi) EN: framework ; scope ; range ; extend ; sphere ; domain ; limit   FR: portée [f] ; étendue [f] ; cadre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DOMAIN    D OW0 M EY1 N
DOMAINE    D OW0 M EY1 N
DOMAINS    D OW0 M EY1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
domain    (n) (d ou1 m ei1 n)
domains    (n) (d ou1 m ei1 n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Domain Name SystemDNS : Domain Name System [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DNS[ディーエヌエス, dei-enuesu] (n) {comp} DNS; Domain Name System [Add to Longdo]
アカウントドメイン[, akauntodomein] (n) {comp} account domain [Add to Longdo]
グローバルネットワークアドレス領域[グローバルネットワークアドレスりょういき, guro-barunettowa-kuadoresu ryouiki] (n) {comp} global network addressing domain [Add to Longdo]
サブドメイン[, sabudomein] (n) {comp} subdomain [Add to Longdo]
ディレクトリ管理領域[ディレクトリかんりりょういき, deirekutori kanriryouiki] (n) {comp} Directory Management Domain; DMD [Add to Longdo]
トップドメイン[, toppudomein] (n) top-domain [Add to Longdo]
トップレベルドメイン[, toppureberudomein] (n) {comp} toplevel domain [Add to Longdo]
ドメイン[, domein] (n) domain [Add to Longdo]
ドメインネーム[, domeinne-mu] (n) {comp} domain name [Add to Longdo]
ドメインネームサーバー[, domeinne-musa-ba-] (n) {comp} domain name server; DNS [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
领域[lǐng yù, ㄌㄧㄥˇ ㄩˋ, / ] domain; sphere; field; territory; area, #950 [Add to Longdo]
域名[yù míng, ㄩˋ ㄇㄧㄥˊ, ] domain name, #9,700 [Add to Longdo]
地盘[dì pán, ㄉㄧˋ ㄆㄢˊ, / ] domain; territory under one's control; foundation of a building; base of operations; crust of earth, #12,868 [Add to Longdo]
版图[bǎn tú, ㄅㄢˇ ㄊㄨˊ, / ] domain; territory, #20,766 [Add to Longdo]
定义域[dìng yì yù, ㄉㄧㄥˋ ㄧˋ ㄩˋ, / ] domain (math.), #103,357 [Add to Longdo]
域名服务器[yù míng fú wù qì, ㄩˋ ㄇㄧㄥˊ ㄈㄨˊ ˋ ㄑㄧˋ, / ] domain name server [Add to Longdo]
域名注册[yù míng zhù cè, ㄩˋ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄨˋ ㄘㄜˋ, / ] domain name registration [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グローバルネットワークアドレス領域[グローバルネットワークアドレスりょういき, guro-barunettowa-kuadoresu ryouiki] global network addressing domain [Add to Longdo]
ディレクトリ管理領域[ディレクトリかんりりょういき, deirekutori kanriryouiki] Directory Management Domain (DMD) [Add to Longdo]
ドメイン[どめいん, domein] domain [Add to Longdo]
ドメインネーム[どめいんねーむ, domeinne-mu] domain name [Add to Longdo]
ドメインネームシステム[どめいんねーむしすてむ, domeinne-mushisutemu] domain name service (DNS) [Add to Longdo]
ドメイン名[ドメインめい, domein mei] domain name [Add to Longdo]
ネットワークアドレス領域[ネットワークアドレスりょういき, nettowa-kuadoresu ryouiki] network addressing domain [Add to Longdo]
パブリックドメイン[ぱぶりっくどめいん, paburikkudomein] public-domain [Add to Longdo]
パブリックドメインソフトウェア[ぱぶりっくどめいんそふとうえあ, paburikkudomeinsofutouea] public domain software (PDS) [Add to Longdo]
仮想装置座標領域[かそうそうちざひょうりょういき, kasousouchizahyouryouiki] virtual device coordinate domain [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Domain \Do*main"\, n. [F. domaine, OF. demaine, L. dominium,
   property, right of ownership, fr. dominus master, owner. See
   {Dame}, and cf {Demesne}, {Dungeon}.]
   1. Dominion; empire; authority.
    [1913 Webster]
 
   2. The territory over which dominion or authority is exerted;
    the possessions of a sovereign or commonwealth, or the
    like. Also used figuratively. [WordNet sense 2]
    [1913 Webster]
 
       The domain of authentic history.   --E. Everett.
    [1913 Webster]
 
       The domain over which the poetic spirit ranges. --J.
                          C. Shairp.
    [1913 Webster]
 
   3. Landed property; estate; especially, the land about the
    mansion house of a lord, and in his immediate occupancy;
    demesne. [WordNet sense 2] --Shenstone.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) Ownership of land; an estate or patrimony which one
    has in his own right; absolute proprietorship; paramount
    or sovereign ownership.
    [1913 Webster]
 
   5. (Math.) the set of values which the independent variable
    of a function may take. Contrasted to {range}, which is
    the set of values taken by the dependent variable.
    [WordNet sense 3]
    [PJC]
 
   6. (Math.) a connected set of points, also called a {region}.
    [PJC]
 
   7. (Physics) a region within a ferromagnetic material,
    composed of a number of atoms whose magnetic poles are
    pointed in the same direction, and which may move together
    in a coordinated manner when disturbed, as by heating. The
    direction of polarity of adjacent domains may be
    different, but may be aligned by a strong external
    magnetic field.
    [PJC]
 
   8. (Computers) an address within the internet computer
    network, which may be a single computer, a network of
    computers, or one of a number of accounts on a multiuser
    computer. The domain specifies the location (host
    computer) to which communications on the internet are
    directed. Each domain has a corresponding 32-bit number
    usually represented by four numbers separated by periods,
    as 128.32.282.56. Each domain may also have an
    alphabetical name, usually composed of a name plus an
    extension separated by a period, as worldsoul.org; the
    alphabetical name is referred to as a domain name.
    [PJC]
 
   9. (Immunology) the three-dimensional structure within an
    immunoglobulin which is formed by one of the homology
    regions of a heavy or light chain. --Dict. Sci. Tech.
    [PJC]
 
   10. the field of knowledge, expertise, or interest of a
     person; as, he had a limited domain of discourse; I can't
     comment on that, it's outside my domain. [WordNet sense
     5]
 
   Syn: domain, realm, field, area. [PJC]
 
   11. a particular environment or walk of life. [WordNet sense
     1]
 
   Syn: sphere, domain, area, orbit, field, arena. [PJC]
 
   12. people in general; especially a distinctive group of
     people with some shared interest. [WordNet sense 4]
 
   Syn: world, domain. [PJC]
 
   {Public domain},
 
   1. the territory belonging to a State or to the general
    government; public lands. [U.S.]
 
   2. the situation or status of intellectual property which is
    not protected by copyright, patent or other restriction on
    use. Anything
 
   {in the public domain} may be used by anyone without
    restriction. The effective term of force of copyrights and
    patents are limited by statute, and after the term
    expires, the writings and inventions thus protected go
    into the public domain and are free for use by all.
 
   {Right of eminent domain}, that superior dominion of the
    sovereign power over all the property within the state,
    including that previously granted by itself, which
    authorizes it to appropriate any part thereof to a
    necessary public use, reasonable compensation being made.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 domain
   n 1: a particular environment or walk of life; "his social
      sphere is limited"; "it was a closed area of employment";
      "he's out of my orbit" [syn: {sphere}, {domain}, {area},
      {orbit}, {field}, {arena}]
   2: territory over which rule or control is exercised; "his
     domain extended into Europe"; "he made it the law of the
     land" [syn: {domain}, {demesne}, {land}]
   3: (mathematics) the set of values of the independent variable
     for which a function is defined [syn: {domain}, {domain of a
     function}]
   4: people in general; especially a distinctive group of people
     with some shared interest; "the Western world" [syn: {world},
     {domain}]
   5: the content of a particular field of knowledge [syn:
     {knowledge domain}, {knowledge base}, {domain}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DOMAIN
     Distributed Operating Multi Access Interactive Network (Apollo,
 Internet)
     

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Domain [doːmaːiːn] (n) , s.(f )
   domain
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top