Search result for

walker

(53 entries)
(0.2413 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -walker-, *walker*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
walker[N] ผู้เดินเท้า, Syn. pedestrain, rover, roamer, passerby
walker[N] โครงมีล้อสำหรับเด็กหัดเดิน, See also: โครงตั้งสำหรับเด็กหัดเดิน
walker[N] ิอุปกรณ์ช่วยเดิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
walker(วอล์ค'เคอะ) n. ผู้เดิน,ผู้ชอบเดิน,ผู้ชอบเดินเล่น,โครงค้ำสำหรับเด็กหัดเดิน,อุปกรณ์ช่วยการเดิน
streetwalker(สทรีท'วอคเคอะ) n. โสเภณีตามถนน., See also: streetwalking n., Syn. prostitute

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Walkersเครื่องช่วยเดิน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
walker (n ) ผีดิบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The guys who designed this, Walker and Eisen, are... two of my favorites.คนที่ออกแบบตึกนี้ วอล์กเกอร์ และ ไอเซน คือหนึ่งในคนที่ผมชื่นชอบเลยล่ะ 500 Days of Summer (2009)
It's a veritable floating palace in the sky, complete with doggy bath and mechanical canine walker.มันเป็นวิมานลอยฟ้าอย่างแท้จริง มีแม้กระทั่งที่อาบน้ำ และที่ให้สุนัขเดินออกกำลัง Up (2009)
Walker.วอล์เกอร์ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
No, ma'am, but we have search teams out looking for the men, and we're hoping that agent walker has more information.ไม่ครับ, ท่าน, แต่เรากำลังค้นหาอยู่ และเราหวังว่าเจ้าหน้าที่ วอร์คเกอร์ \ จะรู้รายละเอียดมากกว่า Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
I'm agent renee walker, fbi.ฉันคือเจ้าหน้าที่ เอฟบีไอ เรเน่ วอร์คเกอร์ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Agent walker, we just got an alert on you.เจ้าหน้าที่ วอร์คเกอร์ เราเพิ่งได้รับการเตือนภัยเรื่องคุณ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
According to the fbi, renee walker followed a lead on her own to an abandoned warehouse on the potomac.เรเน่ วอร์คเกอร์ตามไปด้วยตนเองจนถึงโกดัง Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Renee walker says the target is the white house.เรนี่ วอล์คเกอร์ บอกว่า เป้าหมายคือ ที่ ทำเนียบขาว. Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
This is agent walker.นี่คือเจ้าหน้าที่ วอร์คเกอร์ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
I thank you for your thoughts, agent walker.ผมขอบคุณสำหรับความคิดนี้, เจ้าหน้าที่ วอร์คเกอร์ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Renee Walker followed a lead on her own.เรเน่ วอล์กเกอร์ได้ตามพวกนั้นไป Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Renee Walker says the target is the White House.เรเน่ วอล์กเกอร์แจ้งว่าเป้าหมายคือ ทำเนียบขาว Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
walkerA fast walker can walk six km in an hour.
walkerHe is quick walker.
walkerHe must be a good walker to have walked such a long distance.
walkerHe must be a good walker to walk such a long distance.
walkerHe's a quick walker.
walkerI am a good walker.
walkerMy grandfather is over eighty years old, but he is a good walker.
walkerThe walkers set out from Boston and reached San Francisco six months later.
walkerYou must be a good walker to have walked all the way.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไ่ก่หลง[X] (kai long) EN: streetwalking prostitute ; streetwalker (vulg.)   FR: péripatéticienne [f] ; entraîneuse (vulg.) [f]
แพศยา[n.] (phaētsayā) EN: prostitute ; whore ; harlot ; streetwalker ; courtesan   FR: prostituée [f] ; putain [f] (vulg. - inj.)
ผู้หญิงหากิน[n. exp.] (phūying hākin) EN: prostitute ; call girl ; streetwalker ; strumpet   FR: prostituée [f]
ไส้เดือน[n.] (saideūoen) EN: earthworm ; angleworm ; dewworm ; nightwalker   FR: ver de terre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WALKER    W AO1 K ER0
WALKERS    W AO1 K ER0 Z
WALKER'S    W AO1 K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
walker    (n) (w oo1 k @ r)
walkers    (n) (w oo1 k @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Walker {m}fulling [Add to Longdo]
Fußgänger {m} | Fußgänger {pl} | unachtsamer Fußgänger; die Verkehrsregeln missachtender Fußgängerwalker | walkers | jaywalker [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォーカー;ウオーカー[, uo-ka-; uo-ka-] (n) walker [Add to Longdo]
ストリートウォーカー[, sutori-touo-ka-] (n) streetwalker [Add to Longdo]
街の女[まちのおんな, machinoonna] (n) streetwalker [Add to Longdo]
街娼[がいしょう, gaishou] (n) prostitute; whore; streetwalker [Add to Longdo]
健脚[けんきゃく, kenkyaku] (adj-na,n) good walker [Add to Longdo]
健脚家[けんきゃくか, kenkyakuka] (n) good walker [Add to Longdo]
健歩[けんぽ, kenpo] (n) good walker [Add to Longdo]
惣嫁;総嫁[そうか, souka] (n) (Edo period) streetwalker [Add to Longdo]
足弱[あしよわ, ashiyowa] (adj-na,n) having weak legs; slow walker [Add to Longdo]
足忠実;足まめ[あしまめ, ashimame] (n) good or tireless walker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Walker \Walk"er\, n.
   1. One who walks; a pedestrian.
    [1913 Webster]
 
   2. That with which one walks; a foot. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Lame Mulciber, his walkers quite misgrown.
                          --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) A forest officer appointed to walk over a certain
    space for inspection; a forester.
    [1913 Webster]
 
   4. [AS. wealcere. See {Walk}, v. t., 3.] A fuller of cloth.
    [Obs. or Prov. Eng. & Scot.]
    [1913 Webster]
 
       She cursed the weaver and the walker
       The cloth that had wrought.      --Percy's
                          Reliques.
    [1913 Webster]
 
   5. (Zool.) Any ambulatorial orthopterous insect, as a stick
    insect.
    [1913 Webster]
 
   6. (construction, tunneling) A shift superintendent or
    assistant superintendent who supervises several
    shifters[4] and their crews. Since these crews are usually
    separated by some distance, the walker is frequently seen
    walking between them. Also called {walking boss}.
    [RDH]
 
   7. A low frame having casters or wheels, designed to enclose
    a baby on its sides and provide support while the baby is
    learning to walk; it usually has a seat so that the baby
    can sit while not walking.
 
   Syn: go-cart, baby-walker.
     [PJC]
 
   8. A low rectangular frame of light metal about waist high,
    usually having two horizontal arms mounted on four legs
    with an open rear, designed to be carried or pushed in
    front of a person whose legs are impaired, to provide
    support while walking; it may have wheels on two of the
    four legs.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 baby-walker \baby-walker\ n.
   a framework on small wheels or casters designed to support
   small children while they are learning to walk, and usually
   having a fabric support that permits the child to sit. Called
   also {walker} and {go-cart}.
 
   Syn: walker, go-cart
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Walker
   n 1: New Zealand runner who in 1975 became the first person to
      run a mile in less that 3 minutes and 50 seconds (born in
      1952) [syn: {Walker}, {John Walker}]
   2: United States writer (born in 1944) [syn: {Walker}, {Alice
     Walker}, {Alice Malsenior Walker}]
   3: a person who travels by foot [syn: {pedestrian}, {walker},
     {footer}]
   4: a shoe designed for comfortable walking
   5: a light enclosing framework (trade name Zimmer) with rubber
     castors or wheels and handles; helps invalids or the
     handicapped or the aged to walk [syn: {walker}, {Zimmer},
     {Zimmer frame}]
   6: an enclosing framework on casters or wheels; helps babies
     learn to walk [syn: {walker}, {baby-walker}, {go-cart}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Walker [valkr] (n) , s.(m )
   fulling
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top