ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

walker

W AO1 K ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -walker-, *walker*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
walker(n) ผู้เดินเท้า, Syn. pedestrain, rover, roamer, passerby
walker(n) โครงมีล้อสำหรับเด็กหัดเดิน, See also: โครงตั้งสำหรับเด็กหัดเดิน
walker(n) ิอุปกรณ์ช่วยเดิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
walker(วอล์ค'เคอะ) n. ผู้เดิน, ผู้ชอบเดิน, ผู้ชอบเดินเล่น, โครงค้ำสำหรับเด็กหัดเดิน, อุปกรณ์ช่วยการเดิน
streetwalker(สทรีท'วอคเคอะ) n. โสเภณีตามถนน., See also: streetwalking n., Syn. prostitute

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Walkersเครื่องช่วยเดิน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
walker(n) ผีดิบ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Walker of the New York Times.คุณวอล์คเกอร์ จากนิวยอร์กไทม์ส Gandhi (1982)
I've been speaking to Lieutenant Phil Walker the San Francisco Police Department.ผมได้คุยกับ ร้อยโท ฟิล วอล์กเกอร์ ...กรมตำรวจจาก ซานฟรานซิสโก Basic Instinct (1992)
"and his fiancée Layne Walker Vanderbilt...และคุ่หมั้นของเขา เลนนี่ วอกเกอร์ แวนเดอวิด Legally Blonde (2001)
And your Spring Fling Queen, future co-chair of the Student Activities Board and winner of two gift certificates to the Walker Brothers Pancake House, แล้วคนที่ได้เป็นควีน ซึ่งในอนาคตจะต้อง เข้าร่วมเป็นสภานักเรียน ผู้ชนะจะได้บัตรของขวัญ Mean Girls (2004)
One gift certificate to the Walker Brothers Pancake House.ของขวัญอีกชิ้นรับรองจากบ้านแพนเค้กของพี่น้องบราเธอร์ส Mean Girls (2004)
The starving walkers suffer.ผู้ย่ำเท้าอย่างหิวโหย ต้องทนทุกข์ March of the Penguins (2005)
One day, far away, this famous day of 1/3 of the year ...when the sun and the moon meet in the sky, ...we'll have to jump out of the sea and become walkers again.วันหนึ่ง ไกลออกไป วันอันสำคัญ หนึ่งใน สามของปี เมื่อพระจันทร์ และ พระอาทิตย์ พบกัน ณ ขอบฟ้า เราต้องกระโดด March of the Penguins (2005)
- We have a Karen Walker here.- ตอนนี้คาเร็น วอล์คเกอร์อยู่ที่นี่ Phantom Traveler (2005)
...do solemnly swear... I, George Walker Bush, do solemnly swear that I will faithfully execute the Office of President...... จงสาบานอย่างแน่วแน่... ข้าพเจ้า จอร์จ วอล์คเกอร์ บุช ขอสาบานอย่างแน่วแน่... . An Inconvenient Truth (2006)
Now, this Walker System doesn't rely on isotopes and satellites.ผมไม่ได้ตั้งใจ, แต่มันก็เกิดขึ้น Chapter Twenty-One 'The Hard Part' (2007)
Fine, we go to New York, we wipe out the Walker System.มีเมืองหนึ่งใน Nebraska Chapter Twenty-One 'The Hard Part' (2007)
My team reacquired Bryce Larkin and Sarah Walker five minutes ago.เมื่อกี้ทีมฉันได้ตัวไบรซ์กับซาร่าห์แล้ว Chuck Versus the Nemesis (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
walkerA fast walker can walk six km in an hour.
walkerHe is quick walker.
walkerHe must be a good walker to have walked such a long distance.
walkerHe must be a good walker to walk such a long distance.
walkerHe's a quick walker.
walkerI am a good walker.
walkerMy grandfather is over eighty years old, but he is a good walker.
walkerThe walkers set out from Boston and reached San Francisco six months later.
walkerYou must be a good walker to have walked all the way.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไ่ก่หลง[kai long] (x) EN: streetwalking prostitute ; streetwalker (vulg.)  FR: péripatéticienne [ f ] ; entraîneuse (vulg.) [ f ]
แพศยา[phaētsayā] (n) EN: prostitute ; whore ; harlot ; streetwalker ; courtesan  FR: prostituée [ f ] ; putain [ f ] (vulg. - inj.)
ผู้หญิงหากิน[phūying hākin] (n, exp) EN: prostitute ; call girl ; streetwalker ; strumpet  FR: prostituée [ f ]
ไส้เดือน[saideūoen] (n) EN: earthworm ; angleworm ; dewworm ; nightwalker  FR: ver de terre [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WALKER W AO1 K ER0
WALKERS W AO1 K ER0 Z
WALKER'S W AO1 K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
walker (n) wˈɔːkər (w oo1 k @ r)
walkers (n) wˈɔːkəz (w oo1 k @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fußgänger { m } | Fußgänger { pl } | unachtsamer Fußgänger; die Verkehrsregeln missachtender Fußgängerwalker | walkers | jaywalker [Add to Longdo]
Walker { m }fulling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォーカー;ウオーカー[uo-ka-; uo-ka-] (n) walker [Add to Longdo]
ストリートウォーカー[sutori-touo-ka-] (n) streetwalker [Add to Longdo]
街の女[まちのおんな, machinoonna] (n) streetwalker [Add to Longdo]
街娼[がいしょう, gaishou] (n) prostitute; whore; streetwalker [Add to Longdo]
健脚[けんきゃく, kenkyaku] (adj-na, n) good walker [Add to Longdo]
健脚家[けんきゃくか, kenkyakuka] (n) good walker [Add to Longdo]
健歩[けんぽ, kenpo] (n) good walker [Add to Longdo]
惣嫁;総嫁[そうか, souka] (n) (Edo period) streetwalker [Add to Longdo]
足弱[あしよわ, ashiyowa] (adj-na, n) having weak legs; slow walker [Add to Longdo]
足忠実;足まめ[あしまめ, ashimame] (n) good or tireless walker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Walker \Walk"er\, n.
   1. One who walks; a pedestrian.
    [1913 Webster]
 
   2. That with which one walks; a foot. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Lame Mulciber, his walkers quite misgrown.
                          --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) A forest officer appointed to walk over a certain
    space for inspection; a forester.
    [1913 Webster]
 
   4. [AS. wealcere. See {Walk}, v. t., 3.] A fuller of cloth.
    [Obs. or Prov. Eng. & Scot.]
    [1913 Webster]
 
       She cursed the weaver and the walker
       The cloth that had wrought.      --Percy's
                          Reliques.
    [1913 Webster]
 
   5. (Zool.) Any ambulatorial orthopterous insect, as a stick
    insect.
    [1913 Webster]
 
   6. (construction, tunneling) A shift superintendent or
    assistant superintendent who supervises several
    shifters[4] and their crews. Since these crews are usually
    separated by some distance, the walker is frequently seen
    walking between them. Also called {walking boss}.
    [RDH]
 
   7. A low frame having casters or wheels, designed to enclose
    a baby on its sides and provide support while the baby is
    learning to walk; it usually has a seat so that the baby
    can sit while not walking.
 
   Syn: go-cart, baby-walker.
     [PJC]
 
   8. A low rectangular frame of light metal about waist high,
    usually having two horizontal arms mounted on four legs
    with an open rear, designed to be carried or pushed in
    front of a person whose legs are impaired, to provide
    support while walking; it may have wheels on two of the
    four legs.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 baby-walker \baby-walker\ n.
   a framework on small wheels or casters designed to support
   small children while they are learning to walk, and usually
   having a fabric support that permits the child to sit. Called
   also {walker} and {go-cart}.
 
   Syn: walker, go-cart
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Walker
   n 1: New Zealand runner who in 1975 became the first person to
      run a mile in less that 3 minutes and 50 seconds (born in
      1952) [syn: {Walker}, {John Walker}]
   2: United States writer (born in 1944) [syn: {Walker}, {Alice
     Walker}, {Alice Malsenior Walker}]
   3: a person who travels by foot [syn: {pedestrian}, {walker},
     {footer}]
   4: a shoe designed for comfortable walking
   5: a light enclosing framework (trade name Zimmer) with rubber
     castors or wheels and handles; helps invalids or the
     handicapped or the aged to walk [syn: {walker}, {Zimmer},
     {Zimmer frame}]
   6: an enclosing framework on casters or wheels; helps babies
     learn to walk [syn: {walker}, {baby-walker}, {go-cart}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Walker /valkr/ 
  fulling

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top