Search result for

slander

(78 entries)
(0.0076 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slander-, *slander*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slander    [N] คำพูดให้ร้าย, See also: คำพูดทำลายชื่อเสียง, การใส่ร้ายป้ายสี, การหมิ่นประมาท, การทำลายชื่อเสียง, Syn. calumny, defamation, scandal
slander    [VI] พูดให้ร้าย, See also: กล่าวร้าย, ใส่ร้าย, Syn. vilify, defame, Ant. praise
slander    [VT] พูดให้ร้าย, See also: กล่าวร้าย, ใส่ร้าย, Syn. vilify, defame, Ant. praise

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
slanderการดูหมิ่นซึ่งหน้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
slanderการกล่าวหมิ่นประมาท [ดู defamation ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
slander of goodsการกล่าวร้ายต่อสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
slander of titleการกล่าวร้ายต่อกรรมสิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
slanderous per seเป็นการหมิ่นประมาทอยู่ในตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slander(สแลน'เดอะ) vi.,vt.,n. (การ) ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง,ใส่ร้ายป้ายสี,หมิ่นประมาท, See also: slanderer n. slanderous adj.
auslander(เอาสเลน' เดอะ) n., German ต่างด้าว, ชาวต่างประเทศ (foreigner)
islander(ไอ'เลินเดอะ) n. ชาวเกาะ

English-Thai: Nontri Dictionary
slander(vt) หมิ่นประมาท,ใส่ร้าย,ใส่ร้ายป้ายสี
slanderous(adj) หมิ่นประมาท,นินทา,ปรามาส,ใส่ร้าย
islander(n) ชาวเกาะ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"The Jew slandered us and incited our enemies."พวกยิวสาดโคลนใส่เรา และยุยงให้เกิดศัตรูแก่พวกเรา... The Boy in the Striped Pajamas (2008)
About dan humphrey and the teacher, She has a legitimate case for slander.หล่อนมีกรณีพิสูจน์สำหรับการใส่ความคนอื่น พ่อต้องการรู้ Carrnal Knowledge (2009)
The alleged Online slander incident?อะไร . .พ่อรู้เรื่องข่าวลือด้วยเหรอ Carrnal Knowledge (2009)
Apparently, my son is the object Of the slander,ถ้ามันเป็นการใส่ความจริงอ่ะนะ ลูกกับครูคาร์ Carrnal Knowledge (2009)
Assuming that it is slander-- You and ms. Carr.พัสดุของคุณวาเนสซ่า อับรามส์ ครับ Carrnal Knowledge (2009)
Well, i'm here to make sure no other students Are slandered the way my son - rufus humphrey.รูฟัส ฮัมฟรีย์/โอแค เจอกันข้างใน ฮาโรล Carrnal Knowledge (2009)
What your daughter Posted was slander.-ถ้ามันเป็นเรื่องการใส่ความ เราก็ต้องสั่งห้ามเพื่อต่อต้าน"กอสซิบ เกิร์ล" Carrnal Knowledge (2009)
If slander's the issue, we can seek An injunction against "gossip girl."ปิดมันงั้นหรอ? Carrnal Knowledge (2009)
I'll sue you for slander.ผมจะฟ้องคูณข้อหาใส่ความ Episode #1.3 (2009)
I'll sue you for slander.ผมจะฟ้องคุณข้อหาพูดให้ร้าย Episode #1.3 (2009)
And as soon as I figure out the difference between slander and libel, I'm filing a lawsuit. WILL:ถ้ารู้ว่า"หมิ่นประมาท" กับ "สบประมาท" ต่างกันไง ฉันจะฟ้อง Bad Reputation (2010)
None of us believe slander.ไม่มีใครเชื่อข่าวโคมนั่นหรอก The Sixteen Year Old Virgin (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slander* The basic prohibitions (No slander, libel, etc.) are noted in the "Read me first." Please be sure to read it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วางเพลิง    [V] defame, See also: slander, frame, malign, Syn. ว่าร้าย, ให้ร้าย, นินทา, Thai definition: พูดให้ร้ายคนอื่นลับหลัง
ป้ายสี    [V] slander, See also: defame, malign, traduce, incriminate, Syn. ใส่ร้าย, ให้ร้ายป้ายสี, ใส่ร้ายป้ายสี, Example: ถ้าทำงานมากกว่าที่จำเป็นมักจะถูกอิจฉาริษยาให้ร้ายป้ายสีหรือกล่าวหาว่าคิดการใหญ่, Thai definition: ใส่ความผู้อื่นโดยไม่มีมูลความจริง
เปสุญวาท [N] slander, See also: backbiting, words of sowing defamation, Syn. คำส่อเสียด, Thai definition: เปลือยส่วนบน, Notes: (บาลี)
ใส่ความ [V] slander, See also: frame, Syn. หาความ, ให้ร้าย, ใส่ไฟ, กล่าวหา, ใส่ร้าย, Example: คำสอนของศาสนาคริสต์บัญญัติห้ามไม่ให้ฆ่าคน อย่าผิดประเวณี อย่าลักขโมย อย่าโกหก ใส่ความผู้อื่น, Thai definition: พูดหาเหตุร้าย, กล่าวหาเรื่องร้ายให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย
ใส่ไคล้ [V] slander, See also: frame, Syn. ใส่ความ, ใส่ร้าย, หาความ, ใส่ไฟ, Example: ถ้อยคำเหล่านี้ล้วนเป็นถ้อยคำของพวกที่ต้องการใส่ไคล้ฉันทั้งนั้น, Thai definition: หาความไม่ดีป้ายผู้อื่น
ใส่ร้าย [V] slander, See also: frame, Syn. ใส่ความ, ใส่ไฟ, ใส่ร้ายป้ายสี, Example: ดร.ป๋วยอึ๊งภากรณ์ท่านนั่งทำงานที่นี่อยู่ 2 ปีก่อนที่จะถูกใส่ร้ายป้ายสีจนต้องออกไปอยู่อังกฤษ, Thai definition: หาความร้ายป้ายผู้อื่น
สาดโคลน    [V] slander, See also: malign, vilify, defame, make a false charge, Example: ผู้สมัครแต่ละคนสาดโคลนกันอย่างเมามัน, Thai definition: ใส่ร้ายป้ายสี, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้ร้าย[v. exp.] (hairāi) EN: defame ; malign ; slander ; smear ; vilify ; abuse   FR: calomnier ; diffamer
การกล่าวคำหมิ่นประมาท[n. exp.] (kān klāo kham minpramāt) EN: slander   
ข่าวโคมลอย[n. exp.] (khāo khōmløi) EN: rumour = rumor (Am.) ; dirt ; unfounded news ; senseless gossip ; groundless news ; slander ; buzz   FR: rumeur [f] ; bruit [m] ; bobard [m] (fam.)
หมิ่นประมาท[v.] (minpramāt) EN: libel ; calumniate ; slander   FR: dénigrer ; diffamer ; calomnier
พูดใส่ความ[v. exp.] (phūt saikhwām) EN: slander   
ใส่ความ[n.] (saikhwām) EN: slander ; libel ; frame   FR: dénigrer ; diffamer
สาดโคลน[v. exp.] (sāt khlōn) EN: slander ; malign ; vilify ; defame ; make a false charge   FR: salir la réputation
โทษฐานหมิ่นประมาท[n. exp.] (thōt thān minpramāt) EN: conviction for slander   
ถูกใส่ความ[v. exp.] (thūk saikhwām) EN: be wrongly accused ; be slandered ; be libelled   FR: être dénigré

CMU English Pronouncing Dictionary
SLANDER    S L AE1 N D ER0
SLANDERED    S L AE1 N D ER0 D
SLANDEROUS    S L AE1 N D ER0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slander    (v) (s l aa1 n d @ r)
slanders    (v) (s l aa1 n d @ z)
slandered    (v) (s l aa1 n d @ d)
slanderer    (n) (s l aa1 n d @ r @ r)
slanderers    (n) (s l aa1 n d @ r @ z)
slandering    (v) (s l aa1 n d @ r i ng)
slanderous    (j) (s l aa1 n d @ r @ s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Ausländer(n) |der, pl. Ausländer| ชาวต่างชาติ
Ausländerin(n) |die, pl. Ausländerinnen| ชาวต่างชาติที่เป็นผู้หญิง

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪し様に[あしざまに, ashizamani] (adv) unfavorably; unfavourably; slanderously [Add to Longdo]
悪たれ口[あくたれぐち, akutareguchi] (n) abuse; insult; slander; evil speaking [Add to Longdo]
悪言[あくげん, akugen] (n) uncomplimentary remarks; slander [Add to Longdo]
悪口(P);惡口(oK)[あっこう(P);わるくち(P);わるぐち, akkou (P); warukuchi (P); waruguchi] (n,vs) abuse; insult; slander; evil speaking; bad mouth; (P) [Add to Longdo]
中口[なかぐち, nakaguchi] (n) (1) central entrance; (2) slander [Add to Longdo]
中傷[ちゅうしょう, chuushou] (n,vs) slander; libel; defamation; (P) [Add to Longdo]
島人[とうじん, toujin] (n) islanders [Add to Longdo]
島民[とうみん, toumin] (n) islanders [Add to Longdo]
誹毀;非毀[ひき, hiki] (n,vs) (See 中傷) defamation; libel; calumny; slander [Add to Longdo]
誹謗[ひぼう, hibou] (n,vs) slander; abuse [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中伤[zhòng shāng, ㄓㄨㄥˋ ㄕㄤ, / ] slander; calumny; to frame with false evidence [Add to Longdo]
毁谤[huǐ bàng, ㄏㄨㄟˇ ㄅㄤˋ, / ] slander; libel [Add to Longdo]
污蔑[wū miè, ㄇㄧㄝˋ, ] slander [Add to Longdo]
污衊[wū miè, ㄇㄧㄝˋ, ] slander; smear; tarnish [Add to Longdo]
诬蔑[wū miè, ㄇㄧㄝˋ, / ] slander; smear; to vilify [Add to Longdo]
[fěi, ㄈㄟˇ, / ] slander [Add to Longdo]
诽谤[fěi bàng, ㄈㄟˇ ㄅㄤˋ, / ] slander; libel [Add to Longdo]
[zèn, ㄗㄣˋ, / ] slander [Add to Longdo]
谮言[zèn yán, ㄗㄣˋ ㄧㄢˊ, / ] slander [Add to Longdo]
[chán, ㄔㄢˊ, / ] slander; defame; misrepresent; to speak maliciously [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slander \Slan"der\, v. t. [imp. & p. p. {Slandered}; p. pr. &
   vb. n. {Slandering}.]
   1. To defame; to injure by maliciously uttering a false
    report; to tarnish or impair the reputation of by false
    tales maliciously told or propagated; to calumniate.
    [1913 Webster]
 
       O, do not slander him, for he is kind. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring discredit or shame upon by one's acts.
    [1913 Webster]
 
       Tax not so bad a voice
       To slander music any more than once. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To asperse; defame; calumniate; vilify; malign; belie;
     scandalize; reproach. See {Asperse}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slander \Slan"der\, n. [OE. sclandere, OF. esclandre, esclandle,
   escandre, F. esclandre, fr. L. scandalum, Gr. ??? a snare,
   stumbling block, offense, scandal; probably originally, the
   spring of a trap, and akin to Skr. skand to spring, leap. See
   {Scan}, and cf. {Scandal}.]
   1. A false tale or report maliciously uttered, tending to
    injure the reputation of another; the malicious utterance
    of defamatory reports; the dissemination of malicious
    tales or suggestions to the injury of another.
    [1913 Webster]
 
       Whether we speak evil of a man to his face or behind
       his back; the former way, indeed, seems to be the
       most generous, but yet is a great fault, and that
       which we call "reviling;" the latter is more mean
       and base, and that which we properly call "slander",
       or "Backbiting."           --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
       [We] make the careful magistrate
       The mark of slander.         --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   2. Disgrace; reproach; dishonor; opprobrium.
    [1913 Webster]
 
       Thou slander of thy mother's heavy womb. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) Formerly, defamation generally, whether oral or
    written; in modern usage, defamation by words spoken;
    utterance of false, malicious, and defamatory words,
    tending to the damage and derogation of another; calumny.
    See the Note under {Defamation}. --Burril.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slander
   n 1: words falsely spoken that damage the reputation of another
   2: an abusive attack on a person's character or good name [syn:
     {aspersion}, {calumny}, {slander}, {defamation},
     {denigration}]
   v 1: charge falsely or with malicious intent; attack the good
      name and reputation of someone; "The journalists have
      defamed me!" "The article in the paper sullied my
      reputation" [syn: {defame}, {slander}, {smirch}, {asperse},
      {denigrate}, {calumniate}, {smear}, {sully}, {besmirch}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top