Search result for

slander

(78 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slander-, *slander*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slander[N] คำพูดให้ร้าย, See also: คำพูดทำลายชื่อเสียง, การใส่ร้ายป้ายสี, การหมิ่นประมาท, การทำลายชื่อเสียง, Syn. calumny, defamation, scandal
slander[VI] พูดให้ร้าย, See also: กล่าวร้าย, ใส่ร้าย, Syn. vilify, defame, Ant. praise
slander[VT] พูดให้ร้าย, See also: กล่าวร้าย, ใส่ร้าย, Syn. vilify, defame, Ant. praise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slander(สแลน'เดอะ) vi.,vt.,n. (การ) ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง,ใส่ร้ายป้ายสี,หมิ่นประมาท, See also: slanderer n. slanderous adj.
auslander(เอาสเลน' เดอะ) n., German ต่างด้าว, ชาวต่างประเทศ (foreigner)
islander(ไอ'เลินเดอะ) n. ชาวเกาะ

English-Thai: Nontri Dictionary
slander(vt) หมิ่นประมาท,ใส่ร้าย,ใส่ร้ายป้ายสี
slanderous(adj) หมิ่นประมาท,นินทา,ปรามาส,ใส่ร้าย
islander(n) ชาวเกาะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
slanderการดูหมิ่นซึ่งหน้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
slanderการกล่าวหมิ่นประมาท [ดู defamation ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
slander of goodsการกล่าวร้ายต่อสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
slander of titleการกล่าวร้ายต่อกรรมสิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
slanderous per seเป็นการหมิ่นประมาทอยู่ในตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"The Jew slandered us and incited our enemies."พวกยิวสาดโคลนใส่เรา และยุยงให้เกิดศัตรูแก่พวกเรา... The Boy in the Striped Pajamas (2008)
About dan humphrey and the teacher, She has a legitimate case for slander.หล่อนมีกรณีพิสูจน์สำหรับการใส่ความคนอื่น พ่อต้องการรู้ Carrnal Knowledge (2009)
The alleged Online slander incident?อะไร . .พ่อรู้เรื่องข่าวลือด้วยเหรอ Carrnal Knowledge (2009)
Apparently, my son is the object Of the slander,ถ้ามันเป็นการใส่ความจริงอ่ะนะ ลูกกับครูคาร์ Carrnal Knowledge (2009)
Assuming that it is slander-- You and ms. Carr.พัสดุของคุณวาเนสซ่า อับรามส์ ครับ Carrnal Knowledge (2009)
Well, i'm here to make sure no other students Are slandered the way my son - rufus humphrey.รูฟัส ฮัมฟรีย์/โอแค เจอกันข้างใน ฮาโรล Carrnal Knowledge (2009)
What your daughter Posted was slander.-ถ้ามันเป็นเรื่องการใส่ความ เราก็ต้องสั่งห้ามเพื่อต่อต้าน"กอสซิบ เกิร์ล" Carrnal Knowledge (2009)
If slander's the issue, we can seek An injunction against "gossip girl."ปิดมันงั้นหรอ? Carrnal Knowledge (2009)
I'll sue you for slander.ผมจะฟ้องคูณข้อหาใส่ความ Episode #1.3 (2009)
I'll sue you for slander.ผมจะฟ้องคุณข้อหาพูดให้ร้าย Episode #1.3 (2009)
And as soon as I figure out the difference between slander and libel, I'm filing a lawsuit. WILL:ถ้ารู้ว่า"หมิ่นประมาท" กับ "สบประมาท" ต่างกันไง ฉันจะฟ้อง Bad Reputation (2010)
None of us believe slander.ไม่มีใครเชื่อข่าวโคมนั่นหรอก The Sixteen Year Old Virgin (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slander* The basic prohibitions (No slander, libel, etc.) are noted in the "Read me first." Please be sure to read it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วางเพลิง[V] defame, See also: slander, frame, malign, Syn. ว่าร้าย, ให้ร้าย, นินทา, Thai definition: พูดให้ร้ายคนอื่นลับหลัง
ป้ายสี[V] slander, See also: defame, malign, traduce, incriminate, Syn. ใส่ร้าย, ให้ร้ายป้ายสี, ใส่ร้ายป้ายสี, Example: ถ้าทำงานมากกว่าที่จำเป็นมักจะถูกอิจฉาริษยาให้ร้ายป้ายสีหรือกล่าวหาว่าคิดการใหญ่, Thai definition: ใส่ความผู้อื่นโดยไม่มีมูลความจริง
เปสุญวาท[N] slander, See also: backbiting, words of sowing defamation, Syn. คำส่อเสียด, Thai definition: เปลือยส่วนบน, Notes: (บาลี)
ใส่ความ[V] slander, See also: frame, Syn. หาความ, ให้ร้าย, ใส่ไฟ, กล่าวหา, ใส่ร้าย, Example: คำสอนของศาสนาคริสต์บัญญัติห้ามไม่ให้ฆ่าคน อย่าผิดประเวณี อย่าลักขโมย อย่าโกหก ใส่ความผู้อื่น, Thai definition: พูดหาเหตุร้าย, กล่าวหาเรื่องร้ายให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย
ใส่ไคล้[V] slander, See also: frame, Syn. ใส่ความ, ใส่ร้าย, หาความ, ใส่ไฟ, Example: ถ้อยคำเหล่านี้ล้วนเป็นถ้อยคำของพวกที่ต้องการใส่ไคล้ฉันทั้งนั้น, Thai definition: หาความไม่ดีป้ายผู้อื่น
ใส่ร้าย[V] slander, See also: frame, Syn. ใส่ความ, ใส่ไฟ, ใส่ร้ายป้ายสี, Example: ดร.ป๋วยอึ๊งภากรณ์ท่านนั่งทำงานที่นี่อยู่ 2 ปีก่อนที่จะถูกใส่ร้ายป้ายสีจนต้องออกไปอยู่อังกฤษ, Thai definition: หาความร้ายป้ายผู้อื่น
สาดโคลน[V] slander, See also: malign, vilify, defame, make a false charge, Example: ผู้สมัครแต่ละคนสาดโคลนกันอย่างเมามัน, Thai definition: ใส่ร้ายป้ายสี, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้ร้าย[v. exp.] (hairāi) EN: defame ; malign ; slander ; smear ; vilify ; abuse   FR: calomnier ; diffamer
การกล่าวคำหมิ่นประมาท[n. exp.] (kān klāo kham minpramāt) EN: slander   
ข่าวโคมลอย[n. exp.] (khāo khōmløi) EN: rumour = rumor (Am.) ; dirt ; unfounded news ; senseless gossip ; groundless news ; slander ; buzz   FR: rumeur [f] ; bruit [m] ; bobard [m] (fam.)
หมิ่นประมาท[v.] (minpramāt) EN: libel ; calumniate ; slander   FR: dénigrer ; diffamer ; calomnier
พูดใส่ความ[v. exp.] (phūt saikhwām) EN: slander   
ใส่ความ[n.] (saikhwām) EN: slander ; libel ; frame   FR: dénigrer ; diffamer
สาดโคลน[v. exp.] (sāt khlōn) EN: slander ; malign ; vilify ; defame ; make a false charge   FR: salir la réputation
โทษฐานหมิ่นประมาท[n. exp.] (thōt thān minpramāt) EN: conviction for slander   
ถูกใส่ความ[v. exp.] (thūk saikhwām) EN: be wrongly accused ; be slandered ; be libelled   FR: être dénigré

CMU English Pronouncing Dictionary
SLANDER    S L AE1 N D ER0
SLANDERED    S L AE1 N D ER0 D
SLANDEROUS    S L AE1 N D ER0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slander    (v) (s l aa1 n d @ r)
slanders    (v) (s l aa1 n d @ z)
slandered    (v) (s l aa1 n d @ d)
slanderer    (n) (s l aa1 n d @ r @ r)
slanderers    (n) (s l aa1 n d @ r @ z)
slandering    (v) (s l aa1 n d @ r i ng)
slanderous    (j) (s l aa1 n d @ r @ s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Ausländer(n) |der, pl. Ausländer| ชาวต่างชาติ
Ausländerin(n) |die, pl. Ausländerinnen| ชาวต่างชาติที่เป็นผู้หญิง

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪し様に[あしざまに, ashizamani] (adv) unfavorably; unfavourably; slanderously [Add to Longdo]
悪たれ口[あくたれぐち, akutareguchi] (n) abuse; insult; slander; evil speaking [Add to Longdo]
悪言[あくげん, akugen] (n) uncomplimentary remarks; slander [Add to Longdo]
悪口(P);惡口(oK)[あっこう(P);わるくち(P);わるぐち, akkou (P); warukuchi (P); waruguchi] (n,vs) abuse; insult; slander; evil speaking; bad mouth; (P) [Add to Longdo]
中口[なかぐち, nakaguchi] (n) (1) central entrance; (2) slander [Add to Longdo]
中傷[ちゅうしょう, chuushou] (n,vs) slander; libel; defamation; (P) [Add to Longdo]
島人[とうじん, toujin] (n) islanders [Add to Longdo]
島民[とうみん, toumin] (n) islanders [Add to Longdo]
誹毀;非毀[ひき, hiki] (n,vs) (See 中傷) defamation; libel; calumny; slander [Add to Longdo]
誹謗[ひぼう, hibou] (n,vs) slander; abuse [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中伤[zhòng shāng, ㄓㄨㄥˋ ㄕㄤ, / ] slander; calumny; to frame with false evidence [Add to Longdo]
毁谤[huǐ bàng, ㄏㄨㄟˇ ㄅㄤˋ, / ] slander; libel [Add to Longdo]
污蔑[wū miè, ㄇㄧㄝˋ, ] slander [Add to Longdo]
污衊[wū miè, ㄇㄧㄝˋ, ] slander; smear; tarnish [Add to Longdo]
诬蔑[wū miè, ㄇㄧㄝˋ, / ] slander; smear; to vilify [Add to Longdo]
[fěi, ㄈㄟˇ, / ] slander [Add to Longdo]
诽谤[fěi bàng, ㄈㄟˇ ㄅㄤˋ, / ] slander; libel [Add to Longdo]
[zèn, ㄗㄣˋ, / ] slander [Add to Longdo]
谮言[zèn yán, ㄗㄣˋ ㄧㄢˊ, / ] slander [Add to Longdo]
[chán, ㄔㄢˊ, / ] slander; defame; misrepresent; to speak maliciously [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slander \Slan"der\, v. t. [imp. & p. p. {Slandered}; p. pr. &
   vb. n. {Slandering}.]
   1. To defame; to injure by maliciously uttering a false
    report; to tarnish or impair the reputation of by false
    tales maliciously told or propagated; to calumniate.
    [1913 Webster]
 
       O, do not slander him, for he is kind. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring discredit or shame upon by one's acts.
    [1913 Webster]
 
       Tax not so bad a voice
       To slander music any more than once. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To asperse; defame; calumniate; vilify; malign; belie;
     scandalize; reproach. See {Asperse}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slander \Slan"der\, n. [OE. sclandere, OF. esclandre, esclandle,
   escandre, F. esclandre, fr. L. scandalum, Gr. ??? a snare,
   stumbling block, offense, scandal; probably originally, the
   spring of a trap, and akin to Skr. skand to spring, leap. See
   {Scan}, and cf. {Scandal}.]
   1. A false tale or report maliciously uttered, tending to
    injure the reputation of another; the malicious utterance
    of defamatory reports; the dissemination of malicious
    tales or suggestions to the injury of another.
    [1913 Webster]
 
       Whether we speak evil of a man to his face or behind
       his back; the former way, indeed, seems to be the
       most generous, but yet is a great fault, and that
       which we call "reviling;" the latter is more mean
       and base, and that which we properly call "slander",
       or "Backbiting."           --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
       [We] make the careful magistrate
       The mark of slander.         --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   2. Disgrace; reproach; dishonor; opprobrium.
    [1913 Webster]
 
       Thou slander of thy mother's heavy womb. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) Formerly, defamation generally, whether oral or
    written; in modern usage, defamation by words spoken;
    utterance of false, malicious, and defamatory words,
    tending to the damage and derogation of another; calumny.
    See the Note under {Defamation}. --Burril.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slander
   n 1: words falsely spoken that damage the reputation of another
   2: an abusive attack on a person's character or good name [syn:
     {aspersion}, {calumny}, {slander}, {defamation},
     {denigration}]
   v 1: charge falsely or with malicious intent; attack the good
      name and reputation of someone; "The journalists have
      defamed me!" "The article in the paper sullied my
      reputation" [syn: {defame}, {slander}, {smirch}, {asperse},
      {denigrate}, {calumniate}, {smear}, {sully}, {besmirch}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top