ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

couch

K AW1 CH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -couch-, *couch*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
couch(n) เก้าอี้ยาว, See also: เก้าอี้นอน, โซฟา, Syn. lounge, sofa
couch(vt) ทำให้นอนลง, See also: ทำให้หมอบลง
couch(vi) นอนลง, See also: หมอบลง
couch in(phrv) แสดงออก (ด้วยคำพูด)
couchant(adj) ที่หมอบอยู่ (ใช้กับสัตว์), Syn. lying down
couch potato(sl) คนขี้เกียจ (มักเอาแต่นั่งดูทีวี)
couch-doctor(sl) จิตแพทย์, Syn. couch-turkey

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
couch(เคาชฺ) { couched, couching, couches } n. ที่นอน, เก้าอี้นอน, เก้าอี้ยาว, ถ้ำสัตว์. vt. ทำให้นอนลง, เอนลง, ขจัดออก, แสดงด้วยถ้อยคำ, เขียนด้วยคำพูด vi. นอนลง, ก้มลง, หมอบ, กอง, Syn. express
couchant(เคา'เชินทฺ) n. ซึ่งนอนลง, ซึ่งหมอบอยู่
couching(เคา'ชิง) n. การนอนลง, การหมอบลง
accouchement(อะดูซมาน) fr. ระยะเก็บตัวในวัยเด็ก, การคลอด
accoucheur(อะคูเซอ') fr. ผู้ช่วยในการคลอด, หมดตำแย, สูติแพทย์
accoucheuse(อะคู; ซูส) fr. หมอตำแย

English-Thai: Nontri Dictionary
couch(n) ที่นอน, เตียง, เก้าอี้นอน, โซฟา, เก้าอี้ยาว, เบาะรอง
couch(vi) หมอบลง, ก้มลง
couchant(adj) ซึ่งหมอบอยู่, ซึ่งนอนลง
accouchement(n) การให้กำเนิด, การคลอดลูก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
couching; cataractopiesisการกดต้อแก้วตา, การกดต้อกระจก [ มีความหมายเหมือนกับ abaissement ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'd rather not spend the rest of this winter... tied to this fucking couch !How'd he get out? The door was bolted from the outside. The Thing (1982)
Been sleeping on a couch lately. You could use my office.นิดหน่อยน่ะ พักหลังนอนโซฟาบ่อย Punchline (1988)
I'm entering the grav couch bay. It doesn't appear to have been damaged in the explosion.ผมเข้าห้องด้านหน้าแล้ว ไม่มีอะไรเสียหาย Event Horizon (1997)
She finally got her couch Rent-A-Center style.เป็นค่าผ่อนเก้าอี้นอน Good Will Hunting (1997)
I've been on the couch for ages. The couch is fine.ฉันไอมาเป็นปีแล้วนะ / เรื่องไอนี่มันไม่เป็นไรหรอก American History X (1998)
-Mr. Jordan, your couch is here.- คุณจอร์แดน โซฟาที่สั่งมาแล้วครับ The Story of Us (1999)
I shouldn't have let you sleep on the couch last night.เมื่อคืนฉันไม่ควรปล่อย ให้เธอนอนบนโซฟาเลย Mulholland Dr. (2001)
I'm on the couch with Randa McKinney.ฉันนั่งบนโซฟากับแรนด้า แมคคินนีย์ Signs (2002)
I'm convinced that a few people are going to leave this movie theatre or get up off the couch and go and do something anything and get this world back in our hands.หรือลุกจากเก้าอี้ แล้วลงมือทำอะไรสักอย่าง อะไรก็ได้ The Corporation (2003)
He slept on her couch and ran away as fast as he could.เขานอนบนโซฟาแล้วก็รีบหนีไปตอนเช้าน่ะ Wicker Park (2004)
Mind if I couch with you?ถามอะไรได้ใหม Eating Out (2004)
She'd rather sleep on the couch than in the bed with me.เธอถึงได้นอนบนโซฟา แทนที่จะนอนบนเตียงกับผมน่ะ Everybody Has a Little Secret (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
couchA couch potato is something that I don't want to be.
couchAfter being ill for a long time, Jane turned into a couch potato.
couchA TV remote control is under the couch.
couchJohn stretched out on the couch.
couchThe couch is in the foreground next to the table.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โซฟา(n) sofa, See also: couch, Syn. ตั่ง, ม้านั่งยาว, เก้าอี้ยาว, เก้าอี้นวมยาว, Example: ท่านพระครูนั่งจมโซฟา ดูหนังอยู่กับหมาตัวหนึ่ง, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เก้าอี้ยาวบุนวมที่นั่งหลายคน, Notes: (อังกฤษ)
ม้านั่งยาว(n) sofa, See also: couch, chesterfield, Syn. เก้าอี้ยาว, Example: หัวหน้างานสั่งให้เอาม้านั่งยาวมาเตรียมไว้มากๆ, Count Unit: ตัว, Notes: (อังกฤษ)
เก้าอี้นอน(n) couch, See also: chaise loungue, lounge, sofa, chesterfield, Example: คุณท่านนั่งเอกเขนกบนเก้าอี้นอน ส่วนข้าพเจ้านั่งกับพื้น, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เก้าอี้ที่มีรูปยาว ใช้สำหรับนอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้น[chan] (n) EN: layer ; stratum ; tier  FR: couche [ f ] ; strate [ f ] ; niveau [ m ]
ชั้นของโอโซน[chan khøng ōsōn] (n, exp) EN: ozone layer  FR: couche d'ozone [ f ]
เดือนดับ[deūoen dap] (n, exp) EN: moonset ; setting moon  FR: coucher de lune [ m ]
เอน[ēn] (v) EN: recline ; bend ; incline ; lean ; rest ; tend  FR: s'incliner ; pencher ; être couché
เอนกาย[ēnkāi] (v) EN: lie down  FR: être couché
ห้องนอน[hǿng nøn] (n) EN: bedroom  FR: chambre à coucher [ f ]
การคลอด[kān khløt] (n) EN: delivery ; childbirth  FR: accouchement [ m ]
การคลอดลูก[kān khløt lūk] (n, exp) FR: accouchement [ m ] ; enfantement [ m ] (vx) ; délivrance [ f ]
การแท้ง[kān thaēng] (n) EN: abortion ; miscarriage  FR: avortement [ m ] ; fausse couche [ f ]
เข้านอน[khaonøn] (v, exp) EN: go to bed ; retire  FR: aller dormir ; aller se coucher ; aller au lit

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COUCH K AW1 CH
COUCHED K AW1 CH T
COUCHES K AW1 CH IH0 Z
COUCHING K AW1 CH IH0 NG
COUCHMAN K UW0 SH M AE1 N
COUCHETTE K UW2 SH EH1 T
COUCHETTES K UW2 SH EH1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
couch (v) kˈautʃ (k au1 ch)
couched (v) kˈautʃt (k au1 ch t)
couches (v) kˈautʃɪz (k au1 ch i z)
couchant (j) kˈautʃənt (k au1 ch @ n t)
couching (v) kˈautʃɪŋ (k au1 ch i ng)
couchette (n) kˈuːʃˈɛt (k uu1 sh e1 t)
couchettes (n) kˈuːʃˈɛts (k uu1 sh e1 t s)
couch-grass (n) kˈautʃ-graːs (k au1 ch - g r aa s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tà, ㄊㄚˋ, ] couch, #17,665 [Add to Longdo]
睡椅[shuì yī, ㄕㄨㄟˋ ㄧ, ] couch, #125,986 [Add to Longdo]
[kàng, ㄎㄤˋ, ] couch for two, #979,578 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
jemand, der ständig vor der Glotze hängtcouch potato [ slang ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カウチ[kauchi] (n) couch [Add to Longdo]
カウチポテト[kauchipoteto] (n) couch potato; television addict; (P) [Add to Longdo]
クシェット;クーシェット[kushietto ; ku-shietto] (n) couchette (fre [Add to Longdo]
コーチング[ko-chingu] (n) (1) coaching; (2) (See コーチングステッチ) couching [Add to Longdo]
コーチングステッチ[ko-chingusutecchi] (n) couching stitch [Add to Longdo]
ソファ(P);ソファー(P)[sofa (P); sofa-(P)] (n) sofa; couch; (P) [Add to Longdo]
斜に構える[しゃにかまえる;はすにかまえる;ななめにかまえる(ik), shanikamaeru ; hasunikamaeru ; nanamenikamaeru (ik)] (exp, v1) (1) to couch (a sword); (2) to look at cynically or ironically; (3) (arch) to stand ready (to do); to adopt a formal attitude [Add to Longdo]
寝椅子[ねいす, neisu] (n) sofa; couch; lounge chair [Add to Longdo]
寝台[しんだい(P);ねだい, shindai (P); nedai] (n) bed; couch; (P) [Add to Longdo]
長椅子;長いす[ながいす, nagaisu] (n) couch; bench; ottoman [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Couch \Couch\ (kouch), v. t. [imp. & p. p. {Couched} (koucht);
   p. pr. & vb. n. {Couching}.] [F. coucher to lay down, lie
   down, OF. colchier, fr. L. collocare to lay, put, place; col-
   + locare to place, fr. locus place. See {Locus}.]
   [1913 Webster]
   1. To lay upon a bed or other resting place.
    [1913 Webster]
 
       Where unbruised youth, with unstuffed brain,
       Does couch his limbs, there golden sleep doth reign.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To arrange or dispose as in a bed; -- sometimes followed
    by the reflexive pronoun.
    [1913 Webster]
 
       The waters couch themselves as may be to the center
       of this globe, in a spherical convexity. --T.
                          Burnet.
    [1913 Webster]
 
   3. To lay or deposit in a bed or layer; to bed.
    [1913 Webster]
 
       It is at this day in use at Gaza, to couch
       potsherds, or vessels of earth, in their walls.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. (Paper Making) To transfer (as sheets of partly dried
    pulp) from the wire cloth mold to a felt blanket, for
    further drying.
    [1913 Webster]
 
   5. To conceal; to include or involve darkly.
    [1913 Webster]
 
       There is all this, and more, that lies naturally
       couched under this allegory.     --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   6. To arrange; to place; to inlay. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   7. To put into some form of language; to express; to phrase;
    -- used with in and under.
    [1913 Webster]
 
       A well-couched invective.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
       I had received a letter from Flora couched in rather
       cool terms.              --Blackw. Mag.
    [1913 Webster]
 
   8. (Med.) To treat by pushing down or displacing the opaque
    lens with a needle; as, to couch a cataract.
    [1913 Webster]
 
   {To couch a spear} or {To couch a lance}, to lower to the
    position of attack; to place in rest.
    [1913 Webster]
 
       He stooped his head, and couched his spear,
       And spurred his steed to full career. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   {To couch malt}, to spread malt on a floor. --Mortimer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Couch \Couch\, n. [F. couche, OF. colche, culche, fr. colchier.
   See {Couch}, v. t. ]
   1. A bed or place for repose or sleep; particularly, in the
    United States, a lounge.
    [1913 Webster]
 
       Gentle sleep . . . why liest thou with the vile
       In loathsome beds, and leavest the kingly couch?
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Like one that wraps the drapery of his couch
       About him, and lies down to pleasant dreams.
                          --Bryant.
    [1913 Webster]
 
   2. Any place for repose, as the lair of a beast, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. A mass of steeped barley spread upon a floor to germinate,
    in malting; or the floor occupied by the barley; as, couch
    of malt.
    [1913 Webster]
 
   4. (Painting & Gilding) A preliminary layer, as of color,
    size, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Couch \Couch\, v. i.
   1. To lie down or recline, as on a bed or other place of
    rest; to repose; to lie.
    [1913 Webster]
 
       Where souls do couch on flowers, we 'll hand in
       hand.                 --Shak.
    [1913 Webster]
 
       If I court moe women, you 'll couch with moe men.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To lie down for concealment; to hide; to be concealed; to
    be included or involved darkly.
    [1913 Webster]
 
       We 'll couch in the castle ditch, till we see the
       light of our fairies.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The half-hidden, hallf-revealed wonders, that yet
       couch beneath the words of the Scripture. --I.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   3. To bend the body, as in reverence, pain, labor, etc.; to
    stoop; to crouch. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       An aged squire
       That seemed to couch under his shield three-square.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coach \Coach\ (k[=o]ch; 224), n. [F. coche, fr. It. cocchio,
   dim. of cocca little boat, fr. L. concha mussel, mussel
   shell, Gr. ?, akin to Skr. [,c]ankha. Cf. {Conch},
   {Cockboat}, {Cockle}.]
   1. A large, closed, four-wheeled carriage, having doors in
    the sides, and generally a front and back seat inside,
    each for two persons, and an elevated outside seat in
    front for the driver.
    [1913 Webster]
 
   Note: Coaches have a variety of forms, and differ in respect
      to the number of persons they can carry. Mail coaches
      and tallyho coaches often have three or more seats
      inside, each for two or three persons, and seats
      outside, sometimes for twelve or more.
      [1913 Webster]
 
   2. A special tutor who assists in preparing a student for
    examination. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       Wareham was studying for India with a Wancester
       coach.                --G. Eliot.
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.) A cabin on the after part of the quarter-deck,
    usually occupied by the captain. [Written also {couch}.]
    [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The commanders came on board and the council sat in
       the coach.              --Pepys.
    [1913 Webster]
 
   4. (Railroad) A first-class passenger car, as distinguished
    from a drawing-room car, sleeping car, etc. It is
    sometimes loosely applied to any passenger car.
    [1913 Webster]
 
   5. One who coaches; specif. (sports), a trainer; one who
    assists in training individual athletes or the members of
    a sports team, or who performs other ancillary functions
    in sports; as, a third base coach.
    [+PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 couch
   n 1: an upholstered seat for more than one person [syn: {sofa},
      {couch}, {lounge}]
   2: a flat coat of paint or varnish used by artists as a primer
   3: a narrow bed on which a patient lies during psychiatric or
     psychoanalytic treatment
   v 1: formulate in a particular style or language; "I wouldn't
      put it that way"; "She cast her request in very polite
      language" [syn: {frame}, {redact}, {cast}, {put}, {couch}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top