ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*troll*

T R OW1 L   
485 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: troll, -troll-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
troll[SL] คนที่น่าเกลียด (มักหมายถึงผู้หญิง)
stroll[VI] เดินเล่น, See also: เดินทอดน่อง, Syn. promenade, ramble, wander
stroll[VT] เดินเล่น, See also: เดินทอดน่อง, Syn. promenade, ramble, wander
stroll[N] การเดินเล่น, See also: การเดินเที่ยว, การเดินทอดน่อง, Syn. promenade, ramble, wandering
trolly[N] รถเข็น
trolly[N] รถขนแร่
trolley[N] รถเข็น, See also: รถลาก
trolley[N] รถขนแร่
stroller[N] รถเข็นเด็ก, Syn. baby carriage, pushcart
stroller[N] คนที่เดินเล่น, See also: คนเดินทอดน่อง, Syn. walker, wanderer
stroller[N] นักแสดงเร่ (คำโบราณ), Syn. itinerant actor
stroller[N] คนจรจัด (คำโบราณ), See also: คนเร่ร่อน, Syn. vagrant
trolleys[SL] ชุดชั้นใน
stroll on[SL] คำอุทานเมื่อรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อ
trolleyed[SL] เมายาหรือเมาเหล้า
controlled[ADJ] ซึ่งถูกควบคุม, Syn. restricted, directed
controlled[ADJ] ซึ่งมีทักษะ
controller[N] ผู้ควบคุม, See also: คนดูแลจัดการ, Syn. control
controlling[N] ที่ควบคุม, Syn. ruling, supervising
trolley bus[N] รถเข็น, See also: รถลาก
trolley car[N] รถรางไฟฟ้า
controllable[N] ที่ควบคุมได้, Syn. governable
trolley line[N] รถรางไฟฟ้า
uncontrolled[ADJ] ที่ไม่สามารถควบคุมได้, See also: ที่ควบคุมไม่ได้, บังคับไม่ได้, Syn. lawless, uncontrollable, Ant. controlled
trolley coach[N] รถไฟฟ้าที่ไม่มีราง
incontrollable[ADJ] ที่ควบคุมไม่ได้, Syn. uncontrollable, Ant. controllable
uncontrollable[ADJ] ที่ควบคุมไม่ได้, See also: ที่บังคับไม่ได้, Syn. unmanageable, ungovernable, unruly, Ant. tractable, manageable
uncontrollable[N] สิ่งที่ไม่อาจอยู่ภายใต้การควบคุม, See also: สิ่งที่ควบคุมไม่ได้
self-controlled[ADJ] ซึ่งควบคุมตนเองได้
off your trolley[SL] บ้า, Syn. off your rocker
radio-controlled[ADJ] ซึ่งควบคุมด้วยสัญญาณวิทยุจากระยะไกล
off one's trolley[IDM] บ้า, See also: เสียสติ, เพี้ยน, Syn. off one's nut, Ant. off one's nut

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comptroller(คัมโทรล'เลอะ) n. ดูcontroller, See also: comptrollership n. ดูcomptroller
controller(คันโทรล'เลอะ) n. ผู้ตรวจสอบ,ผู้ควบคุม,ผู้ยับยั้ง,เครื่องควบคุม,เครื่องปรับ., See also: controllership n. ดูcontroller
controlling account n.บัญชีควบคุมบัญชีอื่น
incontrollable(อินคันโทรล' ละเบิล) adj. ควบคุมไม่ได้., See also: incontrollably adv.
stroll(สโทรล) vi.,vt.,n. (การ) เดินทอดน่อง,เดินเล่น,เดินเตร่,ร่อนเร่,พเนจร, Syn. ramble,saunter,walk
troll(โทรล) vi.,vt. (ทำให้) หมุนรอบ,ม้วน,ลากเบ็ด,ร้องเพลงด้วยเสียงเต็มที่,พูดอย่างรวดเร็ว. n. เพลงที่ร้องต่อเนื่องกัน,การหมุนรอบ การดึงสายเบ็ด, See also: troller n., Syn. carol
trolley(ทรอล'ลี) n. รถเข็น,รถลาก,รถโยกบนรางหรือทางรถไฟ,รถบรรทุกหินบนราง,รถขนแร่,สาลี่ลำเลียงหนังสือหรืออาหาร. vt.,vi. ขนส่งบนรถดังกล่าว, Syn. trolley car,truck
trolley busn. รถไฟฟ้าที่ไม่มีรางแต่มีสาลี่
trolley coachn. รถไฟฟ้าที่ไม่มีรางแต่มีสาลี่
trolley linen. รางรถไฟฟ้า,รางรถ
trollop(ทรอล'เลิพ) n. หญิงโสมม,หญิงรุ่มร่าม,หญิงโสเภณี,หญิงปากร้าย,trollopy adj., Syn. slattern

English-Thai: Nontri Dictionary
comptroller(n) ผู้ชำระบัญชี,ผู้ควบคุม,ผู้ตรวจสอบ
controller(n) ผู้บังคับบัญชา,ผู้ตรวจตรา,ผู้ควบคุม,ผู้ตรวจสอบ,เครื่องควบคุม
stroll(n) การเดินเตร่,การเดินเล่น,การเดินทอดน่อง
stroll(vt) เดินเตร่,เดินเล่น,เดินทอดน่อง
stroller(n) คนจรจัด,ผู้ร่อนเร่,คนพเนจร,รถเข็นเด็ก
troll(vi) ร้องประสานเสียง,ร้องเพลงเล่นๆ,ตกปลา
trolley(n) รถรางไฟฟ้า,รถโยก,รถเข็น,รถลาก,รถขนแร่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
programmable interrupt controller (PIC)ตัวควบคุมการขัดจังหวะแบบโปรแกรมได้ (พีไอซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PIC (programmable interrupt controller)พีไอซี (ตัวควบคุมการขัดจังหวะแบบโปรแกรมได้) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
stud welding controllerตัวควบคุมการเชื่อมสลัก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
slope-controlled power sourceชุดเชื่อมควบคุมกำลัง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
appointment of controller of propertyการตั้งผู้ปกครองทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Comptroller General๑. ผู้อำนวยการตรวจสอบการเงินการบัญชี (ของรัฐ) (อเมริกัน)๒. อธิบดีกรมบัญชีกลาง (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
comptroller in bankruptcyเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
controlled atmosphere brazingการแล่นประสานควบคุมบรรยากาศ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
controlled bend testการทดสอบดัดโค้งควบคุมตามแบบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
controlled drugsยาควบคุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
controlled mosaicภาพต่อแบบบังคับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
controlled-arc weldingการเชื่อมอาร์กควบคุม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
controller๑. อุปกรณ์ควบคุม, เครื่องควบคุม, ตัวควบคุม๒. โปรแกรมควบคุม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
controllerตัวควบคุม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
controller of propertyผู้ปกครองทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
controlling of behaviourการคุมประพฤติ [ดู probation ความหมายที่ ๑] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
comptrollerเจ้าพนักงานตรวจสอบการเงินการบัญชี (ของรัฐ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
drugs, controlledยาควบคุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disk file controllerตัวควบคุมแฟ้มจาน, ตัวควบคุมแฟ้มจานบันทึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
thermostatic air cleaner; thermostatically controlled air cleanerหม้อกรองอากาศควบคุมด้วยเทอร์มอสแตต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
thermostatically controlled air cleaner; thermostatic air cleanerหม้อกรองอากาศควบคุมด้วยเทอร์มอสแตต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hydrogen controlled electrodeลวดเชื่อมควบคุมไฮโดรเจน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
uncontrollable impulseแรงดลที่ไม่อาจควบคุมได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Controlled languageภาษาควบคุม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Controlled languageภาษาควบคุม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Controlled vocabularyศัพท์ควบคุม, ศัพท์บังคับ
ศัพท์บังคับหรือศัพท์ควบคุม (Controlled vocabulary) หมายถึง การกำหนดให้คำศัพท์คำหนึ่งทำหน้าที่ควบคุมคำศัพท์หลายคำที่มีความหมายอย่างเดียวกัน เพื่อให้มีความเป็นมาตรฐาน ลดความกำกวม เป็นช่องทางหนึ่งในการจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงเนื้อหาหรือช่วยในการสืบค้นให้มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ คำศัพท์บังคับคำเดียวสามารถเข้าถึงเอกสารได้จำนวนมาก แม้ว่าจะเอกสารนั้นจะเขียนด้วยศัพท์ภาษาที่แตกต่างกัน การใช้ศัพท์บังคับหรือศัพท์ควบคุมนี้ เป็นการใช้ภาษาดรรชนี (Indexing language) ซึ่งแตกต่างจากภาษาหรือคำที่ผู้เขียนกำหนดขึ้นเอง ซึ่งเรียกว่า ภาษาธรรมชาติ (Natural language) ซึ่งมักจะปรากฏให้เห็นว่า มีคำเกิดขึ้นที่หลากหลาย ไม่เป็นแบบแผนเดียวกัน คำศัพท์บังคับ/ศัพท์ควบคุม ถูกใช้ในการกำหนดเป็นหัวเรื่อง ศัพท์สัมพันธ์ (อรรถาภิธาน) แทกโซโนมี ฯลฯ

ข้อดีของศัพท์บังคับ/ศัพท์ควบคุม

การกำหนดให้ใช้ศัพท์บังคับ/ศัพท์ควบคุม ในการเป็นตัวแทนเนื้อหาของสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความเป็นมาตรฐานในการกำหนดคำที่เป็นตัวแทนของเนื้อหา เพื่อมิให้เนื้อหาเดียวกัน หรือมีความสัมพันธ์กระจัดกระจายไปตามคำศัพท์ที่มิได้เกิดจากการควบคุม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น หัวเรื่องภาษาอังกฤษของ Library of Congress Subject Headings จะมีการกำหนดคำที่ใช้แตกต่างกันระหว่างอเมริกาและอังกฤษ เช่น คำว่า color จะมีการกำหนดว่าให้ใช้คำว่า color ไม่ใช้ colour ซึ่งเมื่อสืบค้น ด้วยคำว่า color จะได้เนื้อหาที่มีการเขียนทั้งคำว่า color และ colour ได้อย่างครบถ้วน หรือคำว่า apartments จะถูกกำหนดให้ใช้ในการเป็นตัวแทนของเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่จะไม่ใช้คำว่า flats

ศัพท์บังคับหรือศัพท์ควบคุมช่วยแก้ปัญหาคำพ้องรูป ซึ่งเป็นศัพท์ที่เขียนเหมือนกันแต่มีการใช้ต่างกัน (Homographs) เช่น คำว่า pool ความหมายหนึ่ง หมายถึง บ่อน้ำ สระน้ำ อีกความหมายหนึ่ง หมายถึง เกมชนิดหนึ่ง ดังนั้น ในการกำหนดศัพท์บังคับหรือศัพท์ควบคุม จะมีคำขยายเพื่อให้ชัดเจนว่าหมายถึงเรื่องนั้น เช่น Pool (Game) หรือคำว่า เงาะ ซึ่งหมายถึง ผลไม้ชนิดหนึ่ง หรือชนกลุ่มน้อยก็ได้ คำว่า เงาะ ในการเป็นคำศัพท์บังคับหรือศัพท์ควบคุม จึงหมายถึง ชื่อผลไม้ แต่ถ้าจะหมายถึง ชนกลุ่มน้อย จะมีการกำหนดให้ใช้เป็น เงาะ (กลุ่มชาติพันธุ์)

ศัพท์บังคับหรือศัพท์ควบคุม ถูกนำมาใช้ในลักษณะที่เป็นหัวเรื่อง (Subject headings) หรือศัพท์สัมพันธ์ (Thesaurus) หัวเรื่องที่เป็นที่รู้จักกันดี คือ Library of Congress Subject Headings, Sear Subject Headings, Medical Subject Headings, Art & Architecture Thesaurus และ ERIC Thesaurus เป็นต้น

ตัวอย่าง Library of Congress Subject Headings ซึ่งปัจจุบันได้มีการนำลักษณะของศัพท์สัมพันธ์เข้ามาประยุกต์ใช้ในการกำหนดหัวเรื่องด้วย ทำให้เข้าใจความสัมพันธ์ของคำศัพท์ได้ดีขึ้น แม้ว่าจะไม่มีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชานั้นๆ

Con<b>troll</b>ed Vocabulary

ในประเทศไทยมีการกำหนดศัพท์บังคับหรือศัพท์ควบคุมใช้เป็นคู่มือหัวเรื่องสำหรับการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทย เช่นเดียวกัน เช่น หัวเรื่องและวิธีการกำหนดหัวเรื่องสำหรับวัสดุสารนิเทศภาษาไทยของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวเรื่องสำหรับหนังสือภาษาไทย โดย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย และหัวเรื่องสำหรับหนังสือภาษาไทย ซึ่งจัดทำโดย คณะทำงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ในภายหลังได้มีการปรับปรุงการกำหนดคำศัพท์บังคับนี้เป็นแบบศัพท์สัมพันธ์เช่นเดียวกับของ Library of Congress Subject Headings

การกำหนดศัพท์บังคับหรือศัพท์ควบคุม จะดำเนินการโดยนักวิชาชีพ เช่น บรรณารักษ์ และนักเอกสารสนเทศ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา

บรรณานุกรม:

Library of Congress Classification Web. [Online] Available: http://classificationweb.net. Accessed: 2012-05-27.

ประดิษฐา ศิริพันธ์. “การใช้ศัพท์บังคับในการสืบค้นข้อสนเทศ”. หน้า 65-73 ใน เอกสารประกอบการฝึกอบรม เรื่อง Thesaurus Construction. กรุงเทพฯ : สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Controlled priceราคาควบคุม [เศรษฐศาสตร์]
Controlled areaพื้นที่ควบคุม, พื้นที่ที่ต้องมีมาตรการป้องกันและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะในการควบคุมการรับรังสีจากการทำงาน หรือจำกัดการเปื้อนของสารกัมมันตรังสีไม่ให้แพร่กระจายออกไปในระหว่างการทำงานเพื่อหลีกเลี่ยง หรือจำกัดโอกาสการได้รับรังสี
[นิวเคลียร์]
Sequence controller, Programmableเครื่องควบคุมต่อเนื่องแบบโปรแกรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Programmable controllerเครื่องควบคุมแบบโปรแกรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
PID controllerตัวควบคุมพีไอดี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Air traffic controllersเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ [TU Subject Heading]
Controller Area Network (Computer network)แคน (ข่ายงานคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Controllershipการบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม [TU Subject Heading]
Electric controllersการควบคุมด้วยไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Microcontrollersไมโครคอนโทรลเลอร์ [TU Subject Heading]
PID controllersเครื่องควบคุมแบบพีไอดี [TU Subject Heading]
Programmable controllersเครื่องควบคุมชนิดโปรแกรม [TU Subject Heading]
Sequence controllers, Programmableเครื่องควบคุมแบบต่อเนื่องชนิดโปรแกรม [TU Subject Heading]
Silicon-controlled rectifiersตัวเรียงกระแสควบคุมชนิดซิลิคอน [TU Subject Heading]
Trolley busesรถราง [TU Subject Heading]
Controlled Seed เมล็ดพันธุ์ควบคุม
เมล็ดพันธุ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้เป็น เมล็ดพันธุ์ควบคุม [สิ่งแวดล้อม]
Controller ผู้ควบคุม
ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดของเสียหรืออุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการควบคุม บำบัดหรือกำจัดมลพิษอื่นใด ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจัดสร้างให้มีขึ้นเพื่อการบำบัด น้ำเสีย กำจัดของเสียหรือมลพิษอื่นใดด้วยการลงทุนและเสียค่าใช้จ่ายของตน [สิ่งแวดล้อม]
Controllable costต้นทุนที่สามารถควบคุมได้ [การบัญชี]
Controller, comptrollerผู้ควบคุมบัญชี [การบัญชี]
Uncontrollable costต้นทุนที่ไม่สามารถควบคุมไม่ได้ [การบัญชี]
Arm, Artificial, Myoelectrically Controlledแขนเทียมชนิดใช้ไฟฟ้าควบคุมมือเทียม [การแพทย์]
Assistor Controllersเครื่องช่วยและควบคุมการหายใจ [การแพทย์]
Computer Controlled Manikinแบบหุ่นที่ควบคุมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ [การแพทย์]
Controlled Trialsกลุ่มเปรียบเทียบ [การแพทย์]
Controllersเครื่องควบคุมการหายใจ [การแพทย์]
Controllingการติดตามควบคุม,การติดตามควบคุมและประเมินผลงาน,การควบคุมดูแล [การแพทย์]
Cycling Controlledการกำหนดจังหวะการหายใจ [การแพทย์]
Delusions of Being Controlledการกระทำของตนถูกควบคุมบังคับจากอำนาจภายนอก [การแพทย์]
Diabetes Mellitus, Uncontrolledโรคเบาหวานไม่ได้รักษาหรือควบคุม [การแพทย์]
Diabetes, Well Controlledเบาหวานที่ควบคุมดี [การแพทย์]
Diet, Fat Controlledอาหารจำกัดไขมัน,อาหารควบคุมไขมัน [การแพทย์]
Enema, Controlled Bariumการสวนตรวจด้วยแบเรี่ยมที่ทำไว้เทียบ [การแพทย์]
Environmental Controlled Testsการทดสอบการควบคุมสภาวะแวดล้อม [การแพทย์]
Flocculation, Controlledการควบคุมให้มีการเกิดฟลอคคูเลชั่น [การแพทย์]
controlled spillwaycontrolled spillway, อาคารทางระบายน้ำล้นแบบมีบาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
controlled experimentการทดลองที่มีการควบคุม, การทดลองที่มีการควบคุมตัวแปรต่าง ๆ ยกเว้นตัวแปรที่ต้องการจะทดลองเพื่อให้สามารถสังเกตผลจากตัวแปร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
controlled variableตัวแปรควบคุม, ตัวแปรที่ได้ควบคุมให้เหมือนกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Grasp and Release, Controlled Voluntaryควบคุมการหยิบ จับ ปล่อยได้อย่างดี [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
strollingการเดินเล่น
troll[โทรล] (n slang ) บุคคลผู้ไม่เป็นที่ต้องการในโลกออนไลน์ บุคคลผู้ไม่มีสมอง เกรียน
troll[โทรล] (n ) สัตว์ประหลาดในเทพนิยายของยุโรปเหนือ รูปร่างคล้ายคนแต่ตัวใหญ่กว่ามาก อาศัยอยู่ในถ้ำ ว่ากันว่า ถ้าถูกแสงแดดจะกลายเป็นหิน
uncontrolled (adj ) ที่ไม่ได้รับการควบคุม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Guidance".- Flugkontrolle. Ugly Duckling (1986)
The traffic in drugs will be permitted, but controlled.The traffic in drugs will be permitted, but controlled. The Godfather (1972)
If you should see the Lord come Strolling in viewถ้าเธอเห็นพระเจ้าเดินผ่านมา The Little Prince (1974)
My sister knew an official in the Controller's officeพี่สาว,น้องสาวของฉันที่รู้ official in สำนักงานของผู้ควบคุม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I am an out-of-controller!ฉันออกจากคอนโทรลเลอร์! Mad Max (1979)
At this point, the digestive system collapses, accompanied by uncontrollable flatulence.ตรงจุดนี้ ระบบย่อยอาหารจะล้มเหลว ที่เกิดขึ้นเพราะ การท้องอืดแบบควบคุมไม่ได้ Airplane! (1980)
Something truly amazing is going on out here and I really believe this black giant is controlling it all.สิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างแท้จริง ที่เกิดขึ้น ออกจากที่นี่และฉันเชื่อว่าจริงๆ ยักษ์สีดำคือการควบคุมมัน ทั้งหมด 2010: The Year We Make Contact (1984)
It means keeping them in check, controlling them.เราต้องคอยเช็คมัน ควบคุมมัน Day of the Dead (1985)
- Controlling them.- ควบคุมมันไว้ Day of the Dead (1985)
Computer controlled anti-lock brakes... 200 horsepower at 12,000 rpm...และก็ยังมี.. คอมพิวเตอร์ ระบบป้องกันล้อล็อค... 200 แรงม้า ที่ 12,000 รอบ... Akira (1988)
Here. Outside, you go there. Guards patrolls there.ตรงนี้ พาไปด้านนอกนั่น จะมียามคอยตรวจตรา Rambo III (1988)
You mean that troll in your picture book?โต๊ะโตโระ เธอหมายถึงโต๊ะโตโระ ที่อยู่ในหนังสือภาพน่ะเหรอ My Neighbor Totoro (1988)
"His phone call to the hospital was KGB-controlled.""โทรศัพท์ของเขาไปที่โรงพยาบาลเป็นเคจีบีที่ควบคุม". The Russia House (1990)
I think I'll take a stroll around the block.ฉันว่า ฉันคงจะเดินเล่นรอบ แถวนี้แล้วเป็นแน่ หยุดนะ หัวขโมย! Aladdin (1992)
Your highness, Jafar's been controlling you with this!ฝ่าบาท จาฟาพยายามควบคุมท่านด้วยสิ่งนี้ Aladdin (1992)
Two hours strolling around Clerkenwell and nobody saw her, so....2 ชั่วโมงเดินเล่นอยู่รอบๆเคิร์คเคนเวล และไม่มีใครเห็นเธอ ดังนั้น... Basic Instinct (1992)
Off my trolley?ไม่ค่อยเต็ม? Basic Instinct (1992)
Trollop!ยัยผู้หญิงปากร้าย! Hocus Pocus (1993)
- All right, you little trollimog. - Aaah!- เอาล่ะ, เจ้าเด็กน้อย. Hocus Pocus (1993)
I'm controlling myself. Or else I'll kill Mariani.ฉันกำลังพยายามควบคุมตัวเอง ไม่งั้นฉันจะฆ่ามารีอันนี่ Wild Reeds (1994)
He strolled... like a man in a park, without a care or worry in the world.เขาเดิน ... เหมือนคนในสวนสาธารณะโดยไม่ต้องดูแลหรือกังวลในโลก The Shawshank Redemption (1994)
All patrolling air units.หน่วยลาดตระเวณทางอากาศทุกหน่วย Ghost in the Shell (1995)
All patrolling air units.หน่วยลาดตระเวณทางอากาศทุกหน่วย Ghost in the Shell (1995)
All patrolling air units.หน่วยลาดตระเวณทางอากาศทุกหน่วย Ghost in the Shell (1995)
The leader of the former junta that controlled their country is here, seeking political asylum., เรื่องของเรื่องคือ อดีตหัวหน้าสภาฯ ของแต่ละประเทศ... ตอนนี้อยู่ที่นี่ ...ฐานะผู้ลี้ภัย Ghost in the Shell (1995)
HQ, patch me target info from the district controlling that truck.ศูนย์ฯ, เชื่อมฉันเข้าระบบ หาตำแหน่งรถบรรทุกบริเวณนี้ Ghost in the Shell (1995)
The reality is, this guy's just another puppet controlled by the Puppet Master.ความจริงก็คือคนๆนี้เป็นแค่"หุ่นเชิด"อีกตัว ของนักเชิดหุ่นเท่านั้น Ghost in the Shell (1995)
Controlled metabolisms, computer-enhanced brains cybernetic bodies.สารควบคุมต่างๆ, สมองคอมพิวเตอร์... Ghost in the Shell (1995)
Snipers, jack into device drivers. Begin controlling cardiovascular functions.หน่วยแม่นปืน, ต่อสัญญาณไปที่ระบบขับอัตโนมัติ. Ghost in the Shell (1995)
- You'll stroll two-by-two- คุณจะเดินเล่นกันสองต่อสอง Anastasia (1997)
All controllers, I need a go-no-go for test initiation. - Mechanical?ควบคุมทั้งหมดฉันต้องไปไม่มี ไปสำหรับการเริ่มต้นการทดสอบ Contact (1997)
Controllers stand by to initiate drop sequence on my mark.ยืนยัน 40% ควบคุมการยืนตาม ลำดับที่จะเริ่มต้นลดลง เครื่องหมายของฉัน Contact (1997)
All controllers stand by to initiate IPV drop sequence.ควบคุมทั้งหมดยืน โดยที่จะเริ่มต้น Contact (1997)
Controlled by Americans built by Japanese subcontractors who also happen to be recently acquired wholly-owned subsidiaries of Hadden Industries.ควบคุมโดยชาวอเมริกัน สร้างโดยผู้รับเหมาญี่ปุ่น ที่ยังเกิดขึ้นเป็น Contact (1997)
We've got a robot that's gonna stroll up there and take its temperature.เรามีหุ่นยนต์ที่จะเดิน ขึ้นที่นั่นและใช้อุณหภูมิของมัน Dante's Peak (1997)
It's merely controlled.มันแค่ถูกควบคุมน่ะ The Truman Show (1998)
Just stroll over and talk to her.แค่เดินไปตรงนั้นแล้วคุยกับเธอ Show Me Love (1998)
For a second. I forget about Tyler's controlled demolition thing... ..and I wonder how clean that gun is.ทำให้ร่างกายเขา ก็ต้องสร้างเอสโตรเจนเพิ่ม แล้วนี่ก็คือที่มา.. พวกเขาจะ เปิดนมผมอีกแล้ว Fight Club (1999)
Now, Isabella could control her motion sickness only by controlling her motions.ตอนนี้อิซาเบลล่า ควบคุมอาการเวียนหน้าได้ ด้วยการควบคุมการเคลื่อนไหวของตัวเอง Woman on Top (2000)
So there I was at the mercy of three monstrous trolls.ในที่สุดข้า ตกอยู่ในกำมือภูติยักษ์ 3 ตน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
It's Mr. Bilbo's trolls.It's Mr. Bilbo's trolls. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
They have a cave-troll.พวกมันมีโทรลล์ถ้ำด้วย The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
- Anything off the trolley, dears?- อยากได้อะไรจากรถเข็นมั้ยจ้ะ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Troll in the dungeon!โทรลล์ ในคุกใต้ดิน Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Troll in the dungeon!โทรลล์ในคุกใต้ดิน Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
How could a troll get in?โทรลล์เข้ามาได้ยังไง Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Not on its own. Trolls are really stupid. Probably people playing jokes.มีคนปล่อยมา โทรลล์โง่จะตายไป อาจมีคนเล่นตลก Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
I think the troll's left the dungeon.ฉันว่าโทรลล์ออกจากคุกไปแล้ว Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Troll boogers.ขี้มูกโทรลล์ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
I went looking for the troll. I thought I could handle it.หนูออกมาตามโทรลล์ค่ะ หนูอ่านเรื่องเขาและคิดว่าจัดการเขาได้ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trollAir traffic controllers are under severe mental strain.
trollAmericans appear unsettled and uncontrolled to Japanese.
trollAn air traffic controller is an extremely high pressure job.
trollA short stroll along the beach gave me a good appetite for breakfast.
trollBoeing's safety experts have joined others in the industry to form an international task force to try to eliminate one particular kind of air crash known as controlled flight into terrain, CFIT.
trollControlled Access Zone: No entry without permission.
trollHe has an uncontrollable temper.
trollHe was seized with uncontrollable rage.
trollIf the demolition of buildings is uncontrolled, a fine city is in danger of becoming nothing more than a concrete jungle.
trollI just don't understand what goes through the minds of people who troll forums.
trollInstead, he worked a switch that controlled his computer.
trollIn the park, some sat on benches, and others strolled about.
trollI spent my time strolling about the streets.
trollI strolled along the streets to kill time.
trollIt's a troll trying for click-throughs. It's being multiposted in English-related communities all over the place.
trollJust one slip and you'll be mistaken for a troll and flamed.
troll"Let me ask you something, Dad," she began, in a tone of patiently controlled exasperation that every experienced parent is familiar with.
trollMy favorite pastime is strolling along the shore.
trollOne day I strolled onto the woods.
trollPretty soon there were trolley cars going back and forth in front of the Little House.
trollShe controlled her tears.
trollSpaniards love to stroll around in the evening cool.
trollThe government of the Inca Empire controlled everything.
trollThe lighting was set up to have the intensity controlled by one knob so you could produce the brightness as you want.
trollThe man controlled the country for fifty years.
trollThe police were patrolling the street.
trollThey strolled along the beach.
trollUncontrolled these forces may be dangerous and destructive, but once mastered they can be bent to man's will and desire.
trollWe have a majority interest (controlling interest) in the company.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา[N] controlee, See also: one who is controlled/supervised, Syn. ผู้ใต้บังคับบัญชา, Ant. ผู้บังคับบัญชา, Example: ในการทำงานผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่หวังความก้าวหน้า จะไม่กล้าแสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับผู้บังคับบัญชา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ตำแหน่งต่ำกว่าและมีผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงาน
รถราง[N] tram, See also: trolley, Example: การเดินทางด้วยรถรางในฮ่องกงถือเป็นการเดินทางที่ประหยัดที่สุด, Count unit: คัน, Thai definition: รถที่แล่นตามรางด้วยกำลังไฟฟ้า
คันโยก[N] lever, See also: controlling handle, Syn. คันบังคับ, Example: เด็กๆ สามารถกดปุ่มหรือโยกคันโยกไปมา เพื่อเล่นเกมตามความต้องการนั้นได้, Count unit: อัน
คนคุม[N] supervisor, See also: controller, Syn. คนควบคุม, ผู้คุม, ผู้ควบคุม, Example: ถ้าจะให้งานสำเร็จอย่างรวดเร็ว คนคุมต้องเป็นคนที่มีอำนาจสั่งการได้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบตามที่กำหนด
งอหาย[ADV] uncontrollably, See also: excessively, extremely, Example: ความที่แกหน้างอทั้งวันทำให้เขาหัวเราะเสียจนงอหาย, Thai definition: อาการที่ร้องไห้หรือหัวเราะจนเสียงเงียบหายไป
ละเลิง[V] have a swelled/swollen head, See also: be conceited, turn one's, head, be mad with pride, be uncontrollable, forget oneself, Syn. เหลิง, Example: มนุษย์เอ๋ยจงเร่งทำความดีอย่าละเลิงลืมตัวไปเลย, Thai definition: เหลิงจนลืมตัวเพราะลำพองหรือคึกคะนอง
สาลี่[N] trolley, See also: tram, Count unit: คัน, Thai definition: คันเหล็กติดอยู่บนหลังคารถราง ปลายมีลูกรอกยันอยู่กับสายไฟฟ้า เพื่อเป็นทางให้ไฟเข้าเครื่องรถ
เดินทอดน่อง[V] stroll, See also: ramble, saunter, walk in a preoccupied air, Syn. ทอดน่อง, เดินเตร็ดเตร่, ยุรยาตร, เดินเล่น, เดินเรื่อยเปื่อย, Example: เธอเดินทอดน่องไปเรื่อยเปื่อย
เดินเที่ยว[V] promenade, See also: stroll, take a walk, walk for pleasure, go for a walk, Syn. เดินเล่น, ไปเที่ยว, เดินเตร็ดเตร่, เดินเตร่, Example: ในแต่ละวันถ้าไม่มีอะไรทำเราเดินเที่ยวกันไปอย่างเรื่อยเปื่อย
เดินเล่น[V] stroll, See also: promenade, take a walk, go for a walk, Syn. เดินเที่ยว, เตร็ดเตร่, เดินเตร่, ยุรยาตร, เดินทอดน่อง, Example: คุณตาเดินเล่นอยู่ในสวน
ตัวควบคุม[N] controller, Example: ปัจจุบันมีการใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมการติดต่อสื่อสารข้ามสายโทรศัพท์, Count unit: ตัว, Thai definition: สิ่งที่คอยกำกับดูแลการทำงานให้อยู่ในขอบเขต
ตะเฆ่[N] barrow, See also: trolley, two-wheeled handcart, luggage barrow, two or four-wheeled truck for hauling logs, Syn. รถสาลี่, รถลากเข็น, Example: เขาใช้ตะเฆ่ขนของ, Count unit: คัน, Thai definition: เครื่องลากเข็นของหนัก รูปเตี้ยๆ มีล้อ
ตัวควบคุม[N] controller, Example: ปัจจุบันมีการใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมการติดต่อสื่อสารข้ามสายโทรศัพท์, Count unit: ตัว, Thai definition: สิ่งที่คอยกำกับดูแลการทำงานให้อยู่ในขอบเขต
เตร่[V] stroll, See also: hang around, wander, roam, Example: ข้าพเจ้าคิดว่าร้านรวงคงจะเต็มครืดไปทั้งลานวัด แต่เมื่อเตร่เข้าไปกลับพบว่าอะไรต่อมิอะไรดูซึมเซา, Thai definition: เดินไปเดินมาอย่างไม่มีจุดหมาย
เตร็ดเตร่[V] stroll, See also: hang around, wander, roam, Example: เมื่อก่อนผมเคยเตร็ดเตร่อยู่ทางย่านนั้นหลายปี, Thai definition: เที่ยวไปไม่อยู่เป็นที่
เถลไถล[V] wander, See also: dawdle, dilly-dally, stroll, loiter, Syn. ไถล, เชือนแช, Example: อย่าเถลไถลไปทางไหนให้มากนัก, Thai definition: ไม่ตรงมาตรงไป เที่ยวแวะโน่นแวะนี่
ทอดน่อง[ADV] stroll, See also: promenade, saunter, Syn. ช้าๆ, ตามสบาย, เอื่อย, เรื่อยๆ, , Ant. จ้ำอ้าว, จ้ำ, Example: เธอเดินทอดน่องโดยไม่รู้ร้อนรู้หนาว ว่าพวกเขารีบร้อนเพียงใด, Thai definition: อาการที่เดินช้าๆ ตามสบาย
ทะลักทะแลง[V] be irregular, See also: be disorder, be uncontrolled, Ant. มีระเบียบ, Thai definition: ลักลั่นกัน, ไม่เป็นระเบียบ
ฉุยฉาย[V] stroll, See also: glide, strut, swagger, Syn. กรีดกราย, Example: ผู้หญิงในอุดมคติผมต้องเป็นผู้หญิงเรียบง่าย เห็นใจคนจน และมวลชนผู้ทุกข์ยาก ที่จะมากรีดกรายฉุยฉายแต่งหน้าทาปากนั้นไม่อยู่ในความคิดของผมเลย
ซัดเซ[V] wander, See also: roam, drift, stroll, wander about, Syn. ซัดเซพเนจร, Example: ยายคนนี้ซัดเซมาอาศัยอยู่กับแม่ชีที่วัดหลายปีมาแล้ว, Thai definition: เที่ยวไปไม่เป็นตำแหน่งแห่งที่
กรมบัญชีกลาง[N] Comptroller General's Department, Example: กรมบัญชีกลางได้เสนอให้มีการปรับปรุงสวัสดิการข้าราชการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ดะ[ADV] uncontrollably, See also: madly, frenziedly, Example: ป้าแกเที่ยวด่าใครต่อใครดะไปหมด, Thai definition: ตะลุยไป, ไม่เลือกหน้า, ไม่งดเว้น
ต้นบท[N] prompter, See also: script controller, play director, cue controller, Syn. คนบอกบท, คนคุมบท, คนกำกับบท, Example: นางรำรำตามต้นบทที่บอกท่ารำ, Count unit: คน, Thai definition: คนบอกบทให้คนรำรู้ว่าจะรำอย่างไร หรือให้คนร้องรู้ว่าจะร้องอย่างไร
เที่ยวงาน[V] go around the fair, See also: go out for enjoyment, stroll about for festival, roam about the fair, visit the fair
เที่ยวเตร่[V] loaf, See also: wander, saunter, stroll, loiter
นวยนาด[V] stroll, See also: strut, serape lightly, ramble, saunter, gallivant, Syn. เดินทอดน่อง, เยื้องกราย, กรีดกราย, Example: อย่ามัวนวยนาดเลย รีบๆ เดินหน่อยซีเดี๋ยวไม่ทันรถ
ยาควบคุมพิเศษ[N] controlled substance, See also: controlled drug, Example: ยาคลอแรมเฟนิคอลที่เป็นทะเบียนตำรับยาสำหรับสัตว์ถือเป็นยาควบคุมพิเศษ, Thai definition: ยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศเป็น ยาควบคุมพิเศษ
สายตรวจ[N] patrol officer, See also: patroller, Example: ทางสถานีตำรวจได้จัดเวรยามให้สายตรวจเข้าไปลาดตระเวนบริเวณตลาดมากขึ้น เนื่องจากเกิดการโจรกรรมรถยนตร์บ่อยครั้ง, Thai definition: ตำรวจที่ทำหน้าที่ออกตรวจตรา และดูแลความเรียบร้อยบ้านเรือนของประชาชน
สายตรวจ[N] patrol officer, See also: patroller, Example: ทางสถานีตำรวจได้จัดเวรยามให้สายตรวจเข้าไปลาดตระเวนบริเวณตลาดมากขึ้น เนื่องจากเกิดการโจรกรรมรถยนตร์บ่อยครั้ง, Thai definition: ตำรวจที่ทำหน้าที่ออกตรวจตรา และดูแลความเรียบร้อยบ้านเรือนของประชาชน
กินลมชมวิว[V] go for a walk, See also: stroll, walk leisurely, Example: ชาวบ้านจะไม่ออกมาเดินกินลมชมวิวกันในเวลาค่ำคืนเพราะถนนหนทางในหมู่บ้านมันเปลี่ยวและมืด, Thai definition: เดินชมทิวทัศน์
ชนะใจตัวเอง[V] be self-controlled, See also: exercise self-restraint, Syn. ชนะใจตัวเอง, Example: เขาชนะใจตัวเองไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก โดยได้รับกำลังใจที่ดีจากครอบครัว, Thai definition: ข่มความอยากมีอยากได้ของจิตใจได้สำเร็จ
เที่ยวเล่น[V] loaf, See also: stroll, saunter, dawdle

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชนะใจตัวเอง[v. exp.] (chana jai tūa-ēng) EN: be self-controlled ; exercise self-restraint   FR: se contrôler soi-même
เดินเล่น[v.] (doēn len) EN: go for a walk ; go for a stroll ; stroll ; promenade ; take a walk ; wander   FR: se balader ; se promener ; flâner
เดินเที่ยว[v. exp.] (doēnthīo) EN: go for a walk ; go for a stroll ; promenade   
เดินทอดน่อง[v. exp.] (doēn thøtnǿng) EN: stroll ; ramble ; saunter; walk in a preoccupied air   FR: se promener ; déambuler ; marcher d'un pas nonchalant
ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์[adj.] (khūapkhum dūay khømphiutoē) EN: computer-controlled   FR: contrôlé par ordinateur
กินลมชมวิว[v. exp.] (kinlom chom wiū) EN: go for a walk ; stroll ; walk leisurely   FR: se promener ; se balader
ไม่สามารถควบคุมได้[adj.] (mai samāt khūapkhum dāi) EN: uncontrollable   FR: incontrôlable
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้[n. exp.] (patjai thī mai samāt khūapkhum dāi) EN: uncontrollable factors   FR: facteurs incontrôlables
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา[n. exp.] (phū yū tāi bangkhapbanchā) EN: controlee ; one who is controlled/supervised ; subordinate   
รถเข็น[n.] (rotkhen) EN: trolley ; shopping cart ; pushcart ; cart   FR: caddie [m] (anglic.) ; chariot [m] ; table roulante [f]
รถเข็น[n.] (rotkhen) EN: wheelchair ; wheel-chair ; stroller ; baby carriage   FR: fauteuil roulant [m] ; poussette [f]
รถราง[n.] (rotrāng) EN: tram ; trolley ; streetcar   FR: tramway [m] ; tram [m]
สายตรวจ[n. exp.] (sāi trūat) EN: inspector ; overseer ; investigator ; examiner ; patrol officer ; patroller   
สำรวม[adj.] (samrūam) EN: calm ; cool ; composed ; self-controlled ; restrained   FR: serein ; cool (fam.) ; maître de soi ; sobre ; discret
เถลไถล[v.] (thalēthalai) EN: wander ; dawdle ; dilly-dally ; stroll ; loiter   FR: trînasser ; lambiner
ท่อง[v.] (thǿng = thøng) EN: wander ; roam around ; rove around ; travel around ; take a trip ; tour ; stroll ; ramble   FR: parcourir
เตร่[v.] (trē) EN: saunter about ; stroll about ; roam ; wander   FR: errer ; vagabonder
เตร็ดเตร่[v.] (trettrē) EN: stroll ; roam ; wander   FR: déambuler ; errer ; bourlinguer (fam.) ; vadrouiller (fam.) ; vagabonder
อยู่ในกรอบ[adj.] (yū nai krøp) EN: conventional ; disciplined ; controlled ; well-behaved   

CMU English Pronouncing Dictionary
TROLL    T R OW1 L
TROLLS    T R OW1 L Z
STROLL    S T R OW1 L
STROLLO    S T R AA1 L OW0
STROLLS    S T R OW1 L Z
TROLL'S    T R OW1 L Z
TROLLEY    T R AA1 L IY0
STROLLED    S T R OW1 L D
STROLLER    S T R OW1 L ER0
TROLLEYS    T R AA1 L IY0 Z
TROLLING    T R OW1 L IH0 NG
STROLLERS    S T R OW1 L ER0 Z
PATROLLED    P AH0 T R OW1 L D
STROLLING    S T R OW1 L IH0 NG
PATROLLING    P AH0 T R OW1 L IH0 NG
TROLLINGER    T R OW1 L IH0 NG ER0
CONTROLLED    K AH0 N T R OW1 L D
CONTROLLER    K AH0 N T R OW1 L ER0
COMPTROLLER    K AH0 M T R OW1 L ER0
COMPTROLLER    K AA1 M T R OW2 L ER0
CONTROLLING    K AH0 N T R OW1 L IH0 NG
CONTROLLERS    K AH0 N T R OW1 L ER0 Z
CONTROLLABLE    K AH0 N T R OW1 L AH0 B AH0 L
CONTROLLER'S    K AH0 N T R OW1 L ER0 Z
CONTROLLERS'    K AH0 N T R AA1 L ER0 Z
DECONTROLLED    D IY2 K AH0 N T R OW1 L D
KONTROLLBANK    K AA1 N T R AH0 L B AE2 NG K
UNCONTROLLED    AH2 N K AH0 N T R OW1 L D
COMPTROLLER'S    K AA1 M T R OW2 L ER0 Z
COMPTROLLER'S    K AH0 M T R OW1 L ER0 Z
UNCONTROLLABLE    AH2 N K AH0 N T R OW1 L AH0 B AH0 L
UNCONTROLLABLY    AH2 N K AH0 N T R OW1 L AH0 B L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
troll    (v) trˈoul (t r ou1 l)
stroll    (v) strˈoul (s t r ou1 l)
trolls    (v) trˈoulz (t r ou1 l z)
strolls    (v) strˈoulz (s t r ou1 l z)
trolled    (v) trˈould (t r ou1 l d)
trolley    (n) trˈɒliː (t r o1 l ii)
trollop    (n) trˈɒləp (t r o1 l @ p)
strolled    (v) strˈould (s t r ou1 l d)
stroller    (n) strˈoulər (s t r ou1 l @ r)
trolleys    (n) trˈɒlɪz (t r o1 l i z)
trolling    (v) trˈoulɪŋ (t r ou1 l i ng)
trollops    (n) trˈɒləps (t r o1 l @ p s)
patrolled    (v) pˈətrˈould (p @1 t r ou1 l d)
strollers    (n) strˈouləz (s t r ou1 l @ z)
strolling    (v) strˈoulɪŋ (s t r ou1 l i ng)
controlled    (v) kˈəntrˈould (k @1 n t r ou1 l d)
controller    (n) kˈəntrˈoulər (k @1 n t r ou1 l @ r)
patrolling    (v) pˈətrˈoulɪŋ (p @1 t r ou1 l i ng)
comptroller    (n) kˈəntrˈoulər (k @1 n t r ou1 l @ r)
controllers    (n) kˈəntrˈouləz (k @1 n t r ou1 l @ z)
controlling    (v) kˈəntrˈoulɪŋ (k @1 n t r ou1 l i ng)
tea-trolley    (n) tˈiː-trɒliː (t ii1 - t r o l ii)
trolley-car    (n) trˈɒlɪ-kaːr (t r o1 l i - k aa r)
comptrollers    (n) kˈəntrˈouləz (k @1 n t r ou1 l @ z)
controllable    (j) kˈəntrˈouləbl (k @1 n t r ou1 l @ b l)
decontrolled    (v) dˌiːkəntrˈould (d ii2 k @ n t r ou1 l d)
tea-trolleys    (n) tˈiː-trɒlɪz (t ii1 - t r o l i z)
trolley-cars    (n) trˈɒlɪ-kaːz (t r o1 l i - k aa z)
uncontrolled    (j) ˌʌnkəntrˈould (uh2 n k @ n t r ou1 l d)
decontrolling    (v) dˌiːkəntrˈoulɪŋ (d ii2 k @ n t r ou1 l i ng)
uncontrollable    (j) ˌʌnkəntrˈouləbl (uh2 n k @ n t r ou1 l @ b l)
uncontrollably    (a) ˌʌnkəntrˈouləbliː (uh2 n k @ n t r ou1 l @ b l ii)
price-controlled    (j) prˈaɪs-kəntrould (p r ai1 s - k @ n t r ou l d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guàng, ㄍㄨㄤˋ, ] to stroll; to visit, #4,851 [Add to Longdo]
逛街[guàng jiē, ㄍㄨㄤˋ ㄐㄧㄝ, ] to take a walk; to window-shop; to stroll down the street, #6,045 [Add to Longdo]
疏散[shū sàn, ㄕㄨ ㄙㄢˋ, ] to scatter; to disperse; to evacuate; to relax by taking a stroll, #11,839 [Add to Longdo]
游玩[yóu wán, ㄧㄡˊ ㄨㄢˊ, / ] to amuse oneself; to have fun; to go sightseeing; to take a stroll, #12,248 [Add to Longdo]
逛逛[guàng guang, ㄍㄨㄤˋ ㄍㄨㄤ˙, ] to roam around; to have a stroll, #14,868 [Add to Longdo]
强攻[qiáng gōng, ㄑㄧㄤˊ ㄍㄨㄥ, / ] dominant; controlling; strong?opposite to 弱受; (mil.) to take by storm, #17,052 [Add to Longdo]
溜达[liū da, ㄌㄧㄡ ㄉㄚ˙, / ] to stroll; to go for a walk, #18,012 [Add to Longdo]
哆嗦[duō suo, ㄉㄨㄛ ㄙㄨㄛ˙, ] to tremble; to shiver; uncontrolled shaking of the body, #19,566 [Add to Longdo]
受制[shòu zhì, ㄕㄡˋ ㄓˋ, ] controlled (by sb); to suffer under a yoke, #20,076 [Add to Longdo]
电车[diàn chē, ㄉㄧㄢˋ ㄔㄜ, / ] trolleybus, #20,433 [Add to Longdo]
缓步[huǎn bù, ㄏㄨㄢˇ ㄅㄨˋ, / ] stroll; unhurried walk, #23,630 [Add to Longdo]
新四军[Xīn sì jūn, ㄒㄧㄣ ㄙˋ ㄐㄩㄣ, / ] New Fourth army of Republic of China, set up in 1937 and controlled by the communists, #25,750 [Add to Longdo]
推车[tuī chē, ㄊㄨㄟ ㄔㄜ, / ] cart; trolley; to push a cart, #27,158 [Add to Longdo]
[liù, ㄌㄧㄡˋ, ] to stroll; walk a horse; to linger, #27,270 [Add to Longdo]
[duó, ㄉㄨㄛˊ, ] to stroll; to pace, #31,322 [Add to Longdo]
手推车[shǒu tuī chē, ㄕㄡˇ ㄊㄨㄟ ㄔㄜ, / ] trolley, #44,286 [Add to Longdo]
徐步[xú bù, ㄒㄩˊ ㄅㄨˋ, ] to stroll; to walk slowly, #53,737 [Add to Longdo]
心猿意马[xīn yuán yì mǎ, ㄒㄧㄣ ㄩㄢˊ ㄧˋ ㄇㄚˇ, / ] lit. heart a monkey, mind a horse (成语 saw); fig. capricious (derog.); to have ants in one's pants; hyperactive; adventurous and uncontrollable, #69,091 [Add to Longdo]
无轨电车[wú guǐ diàn chē, ㄨˊ ㄍㄨㄟˇ ㄉㄧㄢˋ ㄔㄜ, / ] trolleybus, #83,333 [Add to Longdo]
[liù, ㄌㄧㄡˋ, ] to stroll; walk a horse, #104,829 [Add to Longdo]
徐行[xú xíng, ㄒㄩˊ ㄒㄧㄥˊ, ] walk slowly, stroll, #123,550 [Add to Longdo]
凶顽[xiōng wán, ㄒㄩㄥ ㄨㄢˊ, / ] fierce and uncontrollable, #123,912 [Add to Longdo]
步月[bù yuè, ㄅㄨˋ ㄩㄝˋ, ] to stroll beneath the moon, #803,997 [Add to Longdo]
人手动[rén shǒu dòng, ㄖㄣˊ ㄕㄡˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] manually controlled [Add to Longdo]
单片机[dān piàn jī, ㄉㄢ ㄆㄧㄢˋ ㄐㄧ, / ] microcontroller; one-chip computer [Add to Longdo]
娃娃车[wá wa chē, ㄨㄚˊ ㄨㄚ˙ ㄔㄜ, / ] baby transport; stroller; baby carriage [Add to Longdo]
[xiāng, ㄒㄧㄤ, ] to stroll; to ramble [Add to Longdo]
牵线人[qiān xiàn rén, ㄑㄧㄢ ㄒㄧㄢˋ ㄖㄣˊ, 线 / ] a controller [Add to Longdo]
网特[wǎng tè, ㄨㄤˇ ㄊㄜˋ, / ] Internet troll (agent provocateur on forums etc); abbr. for 網絡特工|网络特工 etc [Add to Longdo]
网络特工[wǎng luò tè gōng, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄊㄜˋ ㄍㄨㄥ, / ] Internet troll (agent provocateur on forums etc) [Add to Longdo]
网路特务[wǎng lù tè wu, ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ ㄊㄜˋ ㄨ˙, / ] Internet troll (agent provocateur on forums etc) [Add to Longdo]
轧道车[yà dào chē, ㄧㄚˋ ㄉㄠˋ ㄔㄜ, / ] trolley for inspecting rail track [Add to Longdo]
转悠[zhuàn you, ㄓㄨㄢˋ ㄧㄡ˙, / ] to turn; to stroll; to sway; to appear repeatedly [Add to Longdo]
游戏设备[yóu xì shè bèi, ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, / ] gaming device; controller (computer; console) [Add to Longdo]
游抏[yóu wán, ㄧㄡˊ ㄨㄢˊ, / ] variant of 遊玩|游玩, to amuse oneself; to have fun; to go sightseeing; to take a stroll [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
散歩[さんぽ, sanpo] Thai: เดินเที่ยวเล่น English: stroll

German-Thai: Longdo Dictionary
unter Kontrolle bringenควบคุมดูแล, ควบคุมให้ได้ตามที่ต้องการ, See also: kontrollieren
kontrollieren(vt) |kontrollierte, hat kontrolliert| ควบคุมให้อยู่ในสภาพที่ต้องการ เช่น Preise kontrollieren ควบคุมราคา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgangskontrolle {f}physical exit control [Add to Longdo]
Abgangskontrolle {f}removal control [Add to Longdo]
Abnahmekontrolle {f}acceptance sampling [Add to Longdo]
Abnahmekontrolle {f}; Abnahmeprüfung {f}acceptance inspection [Add to Longdo]
Abzweigregler {m}tapped controller [Add to Longdo]
Ankerkraftkontrollgerät {n}anchoring force test jack [Add to Longdo]
Auftragskontrolle {f}order control [Add to Longdo]
Auftragssteuerung {f}job control; job controlling [Add to Longdo]
Ausgangskontrolle {f}check point [Add to Longdo]
Bandlaufregler {m}strip position controller [Add to Longdo]
Bandspannungsregulierung {f}tape tension controller [Add to Longdo]
Batteriekontrolle {f}battery check [Add to Longdo]
Benutzerkontrolle {f}user control [Add to Longdo]
Bereichskontroller {m}area controller [Add to Longdo]
Blickkontrolle {f}peek-a-boo [Add to Longdo]
Buchungskontrolle {f}audit trail [Add to Longdo]
Bus-Steuerung {f} [comp.]bus controller [Add to Longdo]
Computergestützter Leistungsprüfstandcomputer-controlled performance test station [Add to Longdo]
Controller {m}; Steuerung {f} [techn.] | analoge Steuerung | elektrohydraulische Steuerung {f} | freiprogrammierbare Steuerung | speicherprogrammierbare Steuerung {f} (SPS)controller | analog controller | electro-hydraulic controller | programmable controller | programmable logic controller [Add to Longdo]
Controller {m}; Rechnungsprüfer {m}; Rechnungsprüferin {f}(financial) controller [Add to Longdo]
Controlling {n}; Rechnungsprüfung {f}(financial) controlling; cost control [Add to Longdo]
Dopingkontrolle {f}; Dopingtest {m} [sport]drugs test; drug test [Add to Longdo]
Doppel-Stromabnehmerwagen {m}double collector trolley [Add to Longdo]
Drahtbund {n}; Drahtrolle {f}coil of wire; ring of wire [Add to Longdo]
Draisine {f} | Draisinen {pl}handcar; trolley | handcars [Add to Longdo]
Drehgestellfahrwerk {n}articulated trolley [Add to Longdo]
Drehstromsteller {m} [electr.]a.c. power controller [Add to Longdo]
Drehzahlsteller {m}speed controller [Add to Longdo]
Druckdifferenzregler {m}pressure differential controller [Add to Longdo]
Druckregelklappe {f}pressure-controlling damper [Add to Longdo]
Eingabesteuerung {f}; Eingabekontrolle {f}input control [Add to Longdo]
Eingangskontrolle {f}receiving control [Add to Longdo]
Einkaufswagen {m}shopping cart; shopping trolley [Add to Longdo]
Einzelschleifensteuerung {f}single-loop controller [Add to Longdo]
Endkontrolle {f}final check; final checkup [Add to Longdo]
Entlastungsseil {n} | Entlastungsseil für Leitungswagenstrain release wire | strain release wire for cable trolley [Add to Longdo]
Entspannung {f}; Lockerung {f} | Lockerung der Kontrollenrelaxation | relaxation of controls [Add to Longdo]
Erfolgskontrolle {f}success control [Add to Longdo]
Fahrwerktravel carriage, trolley [Add to Longdo]
Fahrwerksschild {n}trolley side cheek [Add to Longdo]
Fehlerkontrollzeichen {n}error checking character [Add to Longdo]
Fertigungskontrolle {f}manufacturing control [Add to Longdo]
Fluglotse {m}air-traffic controller [Add to Longdo]
Flusskontrolle {f}flow control [Add to Longdo]
Folgekontrolle {f}sequence check [Add to Longdo]
Funkuhr {f}radio controlled clock [Add to Longdo]
Gepäckkontrolle {f}luggage inspection [Add to Longdo]
Gewindekomparator {m}; Gewindekontrollapparat {m}thread comparator [Add to Longdo]
Gleichstromsteller {m} [electr.]DC chopper controller [Add to Longdo]
Grafikkarte {f} [comp.]graphic controller; display controller [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CFIT[シーフィット, shi-fitto] (n) Controlled Flight Into Terrain; CFIT [Add to Longdo]
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC [Add to Longdo]
そぞろ歩き;漫ろ歩き[そぞろあるき, sozoroaruki] (n,vs) slow, relaxed walk; stroll [Add to Longdo]
ちんちん電車[ちんちんでんしゃ, chinchindensha] (n) (sl) (See 市電) streetcar, trolley [Add to Longdo]
ねじれ国会;捩れ国会[ねじれこっかい, nejirekokkai] (n) the two houses of the Diet being controlled by different parties (lit [Add to Longdo]
ぴょこぴょこ[, pyokopyoko] (adv-to) (1) (on-mim) up and down; lightly; nimbly; moving in small leaps as a frog or rabbit; (2) (on-mim) (See ひょいひょい・2) casually; (strolling about) without a care [Add to Longdo]
ぶらつく[, buratsuku] (v5k,vi) to dangle; to swing; to stroll about; to hang around; to linger [Add to Longdo]
ぶらぶら[, burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P) [Add to Longdo]
めそめそ[, mesomeso] (adv,n,vs) (on-mim) uncontrolled weeping; sobbing [Add to Longdo]
アナログコントローラ[, anarogukontoro-ra] (n) analog controller [Add to Longdo]
インピーダンス管理グラウンド層[インピーダンスかんりグラウンドそう, inpi-dansu kanri guraundo sou] (n) {comp} impedance-controlling ground plane [Add to Longdo]
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] (exp) {comp} calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
キーボード制御装置[キーボードせいぎょそうち, ki-bo-do seigyosouchi] (n) {comp} keyboard controller [Add to Longdo]
キャッシュコントローラ[, kyasshukontoro-ra] (n) {comp} cache controller [Add to Longdo]
キャビネットモニタコントローラ[, kyabinettomonitakontoro-ra] (n) {comp} cabinet monitoring controller [Add to Longdo]
グラフィックスコントローラ[, gurafikkusukontoro-ra] (n) {comp} Graphics Controller [Add to Longdo]
コントローラー(P);コントローラ[, kontoro-ra-(P); kontoro-ra] (n) controller; (P) [Add to Longdo]
コントローラ番号[コントローラばんごう, kontoro-ra bangou] (n) {comp} controller number [Add to Longdo]
コントローラ保守診断バス[コントローラほしゅしんだんバス, kontoro-ra hoshushindan basu] (n) {comp} controller maintenance and diagnostic bus [Add to Longdo]
サーフトローリング[, sa-futoro-ringu] (n) surf trolling [Add to Longdo]
ストアコントローラ[, sutoakontoro-ra] (n) {comp} store controller [Add to Longdo]
スピコン[, supikon] (n) (abbr) speed controller [Add to Longdo]
セカンダリビデオディスプレイコントローラ[, sekandaribideodeisupureikontoro-ra] (n) {comp} secondary video display controller [Add to Longdo]
データ交換制御装置[データこうかんせいぎょそうち, de-ta koukanseigyosouchi] (n) {comp} DXC; Data Exchange Controller [Add to Longdo]
ディスクコントローラ[, deisukukontoro-ra] (n) {comp} disk controller [Add to Longdo]
ディスコン[, deisukon] (n) (1) discontinue(d); (2) (abbr) disk controller [Add to Longdo]
ディスプレイコントローラ[, deisupureikontoro-ra] (n) {comp} display controller [Add to Longdo]
トローリング[, toro-ringu] (n) (1) trawling; (2) trolling [Add to Longdo]
トロール[, toro-ru] (n,adj-no) (1) trawl; (2) troll; (P) [Add to Longdo]
トロッコ[, torokko] (n) rail car (esp. a small one used in mines, etc.); trolley [Add to Longdo]
トロリー[, torori-] (n) trolley [Add to Longdo]
トロリーバス[, torori-basu] (n) trolleybus [Add to Longdo]
ネットワークコントローラ[, nettowa-kukontoro-ra] (n) {comp} network controller [Add to Longdo]
バギー[, bagi-] (n) (1) buggy; stroller; (2) baggy; (P) [Add to Longdo]
フロッピーディスクコントローラ[, furoppi-deisukukontoro-ra] (n) {comp} floppy disk controller; FDC [Add to Longdo]
プルレス[, pururesu] (n) remote-controlled lighting equipment (wasei [Add to Longdo]
プログラム制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] (exp) {comp} calculator with program-controlled addressable storage [Add to Longdo]
プログラム制御式及びキーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきおよびキーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikioyobi ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwom] (n) {comp} calculator with program-controlled and keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
プロポ[, puropo] (n) (abbr) (See プロポーショナルコントロールシステム) transmitter for radio-controlled toys, etc. [Add to Longdo]
ベビーカー[, bebi-ka-] (n) stroller (wasei [Add to Longdo]
マイコン[, maikon] (n) (1) (abbr) {comp} microcomputer; personal computer; home computer; (2) micro-controller; micro-processor; MCU; (3) moving (animated) icon; (P) [Add to Longdo]
ラジコン[, rajikon] (n) (abbr) radio controlled models (car, plane, etc.) [Add to Longdo]
ラジコンカー[, rajikonka-] (n) radio-controlled car [Add to Longdo]
意馬[いば, iba] (n) uncontrolled [Add to Longdo]
運動皮質[うんどうひしつ, undouhishitsu] (n) motor cortex (area of the brain just anterior to the central sulcus responsible for controlling voluntary muscle activity) [Add to Longdo]
汚言症[おげんしょう, ogenshou] (n) coprolalia; uncontrollable use of obscene language [Add to Longdo]
可変[かへん, kahen] (adj-na,n,adj-no) variable; changeable; convertible; controllable [Add to Longdo]
回遊式庭園[かいゆうしきていえん, kaiyuushikiteien] (n) (See 座観式庭園,池泉回遊式) stroll garden with a central pond; large garden best enjoyed by walking around it [Add to Longdo]
階層記憶制御[かいそうきおくせいぎょ, kaisoukiokuseigyo] (n) {comp} HARC; Hierarchical Storage Archive and Retrieve Controller [Add to Longdo]
割り込みコントローラ[わりこみコントローラ, warikomi kontoro-ra] (n) {comp} interrupt controller [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
セカンダリビデオディスプレイコントローラ[せかんだりびでおでいすぷれいこんとろーら, sekandaribideodeisupureikontoro-ra] secondary video display controller [Add to Longdo]
データ交換制御装置[データこうかんせいぎょそうち, de-ta koukanseigyosouchi] DXC, Data Exchange Controller [Add to Longdo]
ディスプレイコントローラ[でいすぷれいこんとろーら, deisupureikontoro-ra] display controller [Add to Longdo]
ネットワークコントローラ[ねっとわーくこんとろーら, nettowa-kukontoro-ra] network controller [Add to Longdo]
プログラム制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with program-controlled addressable storage [Add to Longdo]
プログラム制御式及びキーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきおよびキーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikioyobi ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwom] calculator with program-controlled and keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
階層記憶制御[かいそうきおいくせいぎょ, kaisoukioikuseigyo] HARC, Hierarchical Storage Archive and Retrieve Controller [Add to Longdo]
自動制御装置[じどうせいぎょそうち, jidouseigyosouchi] automatic controller, servo [Add to Longdo]
制御プロセス[せいぎょプロセス, seigyo purosesu] controlling process [Add to Longdo]
制御装置[せいぎょそうち, seigyosouchi] controller [Add to Longdo]
制御端末[せいぎょたんまつ, seigyotanmatsu] controlling terminal [Add to Longdo]
総合ディスク制御機構[そうごうディスクせいぎょそうち, sougou deisuku seigyosouchi] IDC, Integrated Disk Controller [Add to Longdo]
入出力制御装置[にゅうしゅつりょくせいぎょそうち, nyuushutsuryokuseigyosouchi] Input-Output Controller, IOC [Add to Longdo]
論理コントローラ[りろんコントローラ, riron kontoro-ra] logical controller [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
制御[せいぎょ, seigyo] Baendigung, Zuegelung, Kontrolle [Add to Longdo]
収拾[しゅうしゅう, shuushuu] unter_Kontrolle_bringen, -regeln [Add to Longdo]
[さい, sai] VERWALTEN, KONTROLLIEREN [Add to Longdo]
寡占[かせん, kasen] Preiskontrolle (durch Verkaeufer) [Add to Longdo]
[もと, moto] Buch, Ursprung, Haupt-, dieser, (Numeralkl.f.Schriftrollen und, lange, runde Gegenstaende) [Add to Longdo]
束ねる[たばねる, tabaneru] zusammenbinden, kontrollieren [Add to Longdo]
監督[かんとく, kantoku] Ueberwachung, Kontrolle, -Leiter [Add to Longdo]
直轄[ちょっかつ, chokkatsu] direkte_Oberaufsicht, direkte_Kontrolle [Add to Longdo]
[くだ, kuda] Rohr, Blasinstrument, Kontrolle [Add to Longdo]
管制[かんせい, kansei] Kontrolle [Add to Longdo]
管制塔[かんせいとう, kanseitou] Kontrollturm [Add to Longdo]
統べる[すべる, suberu] beherrschen, kontrollieren [Add to Longdo]
統制[とうせい, tousei] Gleichschaltung, Kontrolle [Add to Longdo]
[かつ, katsu] BREMSKEIL, KEIL, KONTROLLE, VERWALTUNG [Add to Longdo]
[りょう, ryou] REGIEREN, KONTROLLIEREN [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Troll \Troll\, v. t. [imp. & p. p. {Trolled}; p. pr. & vb. n.
   {Trolling}.] [OE. trollen to roll, F. tr[^o]ler, Of. troller
   to drag about, to ramble; probably of Teutonic origin; cf. G.
   trollen to roll, ramble, sich trollen to be gone; or perhaps
   for trotler, fr. F. trotter to trot (cf. {Trot}.). Cf.
   {Trawl}.]
   1. To move circularly or volubly; to roll; to turn.
    [1913 Webster]
 
       To dress and troll the tongue, and roll the eye.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To send about; to circulate, as a vessel in drinking.
    [1913 Webster]
 
       Then doth she troll to the bowl.   --Gammer
                          Gurton's
                          Needle.
    [1913 Webster]
 
       Troll the brown bowl.         --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. To sing the parts of in succession, as of a round, a
    catch, and the like; also, to sing loudly or freely.
    [1913 Webster]
 
       Will you troll the catch ?      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       His sonnets charmed the attentive crowd,
       By wide-mouthed mortaltrolled aloud. --Hudibras.
    [1913 Webster]
 
   4. To angle for with a trolling line, or with a book drawn
    along the surface of the water; hence, to allure.
    [1913 Webster]
 
   5. To fish in; to seek to catch fish from.
    [1913 Webster]
 
       With patient angle trolls the finny deep.
                          --Goldsmith.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Troll \Troll\, n. [Icel. troll. Cf. {Droll}, {Trull}.] (Scand.
   Myth.)
   A supernatural being, often represented as of diminutive
   size, but sometimes as a giant, and fabled to inhabit caves,
   hills, and like places; a witch.
   [1913 Webster]
 
   {Troll flower}. (Bot.) Same as {Globeflower}
   (a) .
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Troll \Troll\, v. i.
   1. To roll; to run about; to move around; as, to troll in a
    coach and six.
    [1913 Webster]
 
   2. To move rapidly; to wag. --F. Beaumont.
    [1913 Webster]
 
   3. To take part in trolling a song.
    [1913 Webster]
 
   4. To fish with a rod whose line runs on a reel; also, to
    fish by drawing the hook through the water.
    [1913 Webster]
 
       Their young men . . . trolled along the brooks that
       abounded in fish.           --Bancroft.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Troll \Troll\, n.
   1. The act of moving round; routine; repetition. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. A song the parts of which are sung in succession; a catch;
    a round.
    [1913 Webster]
 
       Thence the catch and troll, while "Laughter, holding
       both his sides," sheds tears to song and ballad
       pathetic on the woes of married life. --Prof.
                          Wilson.
    [1913 Webster]
 
   3. A trolley.
    [1913 Webster]
 
   {Troll plate} (Mach.), a rotative disk with spiral ribs or
    grooves, by which several pieces, as the jaws of a chuck,
    can be brought together or spread radially.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top