ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

受制

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -受制-, *受制*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受制[shòu zhì, ㄕㄡˋ ㄓˋ, ] controlled (by sb); to suffer under a yoke, #20,076 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You must know that we are bound to him with fetters.[CN] 你知道的 我们满身镣铐 受制于他 Marketa Lazarová (1967)
Living in lordly ignorance of the passage of time, yet subject to unexpected death."[CN] 在对时间流逝的傲慢无知中生存, 而受制于不期而遇的死亡。" The Tibetan Book of the Dead: The Great Liberation (1994)
Well, the fate of the Middle East rests on China's appetite for chicken.[CN] 伊朗有不受制裁的经济 和初步的核武器计划 Snap Back (2016)
I'm not asking for help. Just take off the handcuffs.[CN] 我不是求你帮忙 只是不想受制 The Godfather (1972)
John Ruth wants to take you back to Red Rock to stand trail for murder.[CN] 鲁斯·约翰想抓你去红石镇接受制裁 John Ruth wants to take you back to Red Rock to stand trail for murder. The Hateful Eight (2015)
We plunged into the cornucopia... quivering with desire and the ecstasy of unbridled avarice.[CN] 无穷的欲望和不受制约的贪婪令我们欣喜若狂,浑身发颤 A Christmas Story (1983)
Can I talk to you for a second?[CN] 他的本事 加上我的人脉 和名气 再加上我们不再受制于黑社会 Loose Lips (2016)
I got them inbound, bogey heading 270 at 10 miles.[CN] 他受制于我了 他向270方前进 Top Gun (1986)
We'll have no choice but to do whatever Tohachi says.[CN] 就非得受制于藤八不可 Zatoichi's Pilgrimage (1966)
I will not be dictated to. I will not be threatened.[CN] 我不会受制于命令和胁迫 The Prince of Egypt (1998)
Sid 6.7 isn't bound by programming any more.[CN] 薛德己不再受制於程式 Virtuosity (1995)
Security, override and unlock! Come on![CN] 保安系统受制于封锁,来吧 Judge Dredd (1995)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top