ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ramble

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ramble-, *ramble*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ramble(vi) เดินเที่ยว, See also: เดินเล่น, Syn. saunter, stroll
ramble(vi) คุยหรือเขียนเรื่อยเปื่อย, Syn. babble
ramble(vi) เลื้อยไปทั่ว, See also: ขึ้นเปะปะ
rambler(n) ผู้เดินเที่ยว, See also: คนเดินเตร่, Syn. wanderer
rambler(n) คนที่คุยหรือเขียนเรื่อยเปื่อย
rambler(n) กุหลาบเลื้อย
ramble on(phrv) คุยหรือเขียนเรื่อยเปื่อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ramble(แรม'เบิล) vi. เดินเที่ยว, เดินเตร่, เดินเล่น, ท่องเที่ยว, คุยเรื่อยเปื่อย, เขียนเรื่อยเปื่อย, ขึ้นเปะปะ, เลื้อยไปทั่ว, Syn. wander, stroll, stray
rambler(แรม'เบลอะ) n. ผู้เดินเที่ยว, ผู้เดินเตร่, ผู้คุยหรือเขียนเรื่อยเปื่อย, สิ่งที่ขึ้นเปะปะ, กุหลาบเลื้อย
scramble(สแครม'เบิล) vi., vt., n. (การ) ปีนป่าย, ตะกาย, ช่วงชิง, แย่งหา, เบียดเสียดเข้าไป, นำเครื่องบินขึ้นสกัดกั้นเครื่องบินข้าศึกอย่างรวดเร็ว, กระทำอย่างรีบร้อน, Syn. crawl, clamber, mix

English-Thai: Nontri Dictionary
ramble(n) การเลื้อย, การเดินเล่น, การเดินเตร่, การพูดเรื่อยเปื่อย
ramble(vi) เดินเล่น, เที่ยวไป, วกวน, เลื้อย, พูดเรื่อยเปื่อย
bramble(n) พันธุ์ไม้มีหนาม, พุ่มไม้
scramble(n) การแย่งชิง, การปีนป่าย, การช่วงชิง, การเบียดเสียด
scramble(vi) ช่วงชิง, แย่งกัน, เบียดเสียด
scramble(vt) ตะกาย, ปีน, ไต่, กวน, ทำให้ยุ่ง, ทอดไข่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You get really, really nervous, and then you ramble on for a couple seconds, and then...คุณก็จะทำท่าประสาทๆ แล้วก็พูดวนไปเวียนมา อีกสองสามวินาที จากนั้น Chuck Versus the Gravitron (2008)
Ahh, you ramble so much.เฮ้อ เธอนี่ก็พูดไปเรื่อย Episode #1.5 (2009)
He might ramble a lot, he might nervously strum his guitar, เค้าอาจจะพูดเรื่อยเปื่อย อาจจะเล่นกีตาร์ห่วยสุดๆ แต่ เอ่อ ถ้าเป็นเรื่องที่ต้องใช้คำแนะนำแบบพ่อ-ลูกแล้ว The Freshmen (2009)
We have a ramble turkey.เรามีไก่งวงอยู่ The Blind Side (2009)
I'll finish making the tea, while you narcissistically ramble on about whatever's troubling you.ระหว่างที่นายสนใจแต่ตัวเองพร่ำเพ้อไปเรื่อย เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามที่รบกวนจิตใจนายอยู่ The Cohabitation Formulation (2011)
That wurlitzer over there roars to life, plays ramble on for, like, four whole minutes, and then just goes dark.ไอ้เจ้าเครื่องดนตรีที่อยู่ตรงนั้น ก็กลับมามีชีวิตอีกครั้ง เล่นเพลงได้ซักประมาณ 4 นาที และหลังจากนั้นทุกอย่างมันก็กลับมามืดเหมือนเดิม Born in the U.S.A. (2013)
That's because while you were listening to Father Douglas ramble on about Saint Francis or whateverนั่นเป็นเพราะในขณะที่คุณกำลัง ฟังพ่อดักลาส เดินเล่นที่เกี่ยวกับเซนต์ฟรานซิ หรืออะไรก็ตาม The Vessel (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rambleHe rambled hither and thither.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พูดพล่าม(v) ramble, Syn. พล่าม, พูดเพ้อเจ้อ, พูดเรื่อยเปื่อย, Example: ทุกครั้งที่พบกันเขาจะต้องพูดพล่ามแต่เรื่องความเลอเลิศของมหาวิทยาลัยที่เขาจบปริญญาโทมา, Thai Definition: อาการที่พูดมากจนเสียประโยชน์, อาการที่พูดเหลวไหลไม่รู้จักจบ
เพ้อ(v) speak incoherently, See also: ramble, speak nonsense, wander in one's talk, Syn. เพ้อเจ้อ, พูดพล่าม, Example: เขาเพ้อไปใหญ่แล้ว สิ่งที่เขาพูดไม่มีมูลความจริงเลยสักนิดนึง, Thai Definition: พูดโดยปราศจากหลักฐาน, พูดไม่เป็นประโยชน์
เดินทอดน่อง(v) stroll, See also: ramble, saunter, walk in a preoccupied air, Syn. ทอดน่อง, เดินเตร็ดเตร่, ยุรยาตร, เดินเล่น, เดินเรื่อยเปื่อย, Example: เธอเดินทอดน่องไปเรื่อยเปื่อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินทอดน่อง[doēn thøtnǿng] (v, exp) EN: stroll ; ramble ; saunter; walk in a preoccupied air  FR: se promener ; déambuler ; marcher d'un pas nonchalant
จร[jøn] (v) EN: wander ; roam ; ramble ; rove  FR: flâner ; vadrouiller ; dériver
แก่งแย่ง[kaengyaēng] (v) EN: compete for ; vie for ; contest ; wrangle ; contend for ; struggle for ; scramble ; strive
แก่งแย่งชิงดี[kaengyaēng ching dī] (v, exp) EN: compete (for a better position) ; scramble ; strive ; vie
ไข่คน[khai khon] (n, exp) EN: scrambled egg
ไม้เลื้อย[māi leūay] (n, exp) EN: climber ; trailer ; creeper ; vine ; rambler ; clematis  FR: plante grimpante [ f ]
ไม้พุ่ม[māi phum] (n) EN: bush ; shrub ; shrubbery ; bramble ; thicket ; hedge ; grove  FR: arbuste [ m ] ; arbrisseau [ m ]
เพ้อ[phoē] (v) EN: speak incoherently ; ramble ; speak nonsense ; wander in one's talk ; be in a delirium ; have hallucinations  FR: délirer
พูดพล่าม[phūt-phlām] (v, exp) EN: ramble ; make unfounded statements ; make irresponsible remarks  FR: parler pour ne rien dire ; parler en l'air
แปลความ[plaēkhwām] (v) EN: decode ; decipher ; interpret ; work out ; unscramble  FR: déchiffrer ; décoder ; interpréter

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ramble
rambled
rambler
ramblers

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ramble
rambled
rambler
rambles
ramblers

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[áo, ㄠˊ, ] ramble #18,249 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スクランブル[sukuranburu] (n, vs) scramble; (P) #13,305 [Add to Longdo]
かき交ぜる;掻き混ぜる;掻き交ぜる;かき混ぜる[かきまぜる, kakimazeru] (v1) to mix; to stir; to scramble; to churn [Add to Longdo]
よじ登る;攀じ登る;よじ上る;攀じ上る[よじのぼる, yojinoboru] (v5r, vi) to climb; to clamber (over, up); to scramble (up); to scale; to claw one's way up [Add to Longdo]
スクランブラー[sukuranbura-] (n) scrambler [Add to Longdo]
スクランブルエッグ;スクランブルドエッグ;スクランブルドエッグズ[sukuranburueggu ; sukuranburudoeggu ; sukuranburudoegguzu] (n) scrambled eggs [Add to Longdo]
スクランブルレース[sukuranburure-su] (n) scramble race [Add to Longdo]
ノンスクランブルチャンネル[nonsukuranburuchanneru] (n) non-scrambled channel [Add to Longdo]
緊急発進[きんきゅうはっしん, kinkyuuhasshin] (n) scrambling; scramble [Add to Longdo]
荊棘[けいきょく;ばら, keikyoku ; bara] (n) (1) wild rose; bramble; (2) briar patch; (3) thorn (used figuratively as an obstacle or source of difficulty) [Add to Longdo]
取り合い;取合い[とりあい, toriai] (n) scramble; struggle [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スクランブル[すくらんぶる, sukuranburu] scramble (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ramble \Ram"ble\, n.
   1. A going or moving from place to place without any
    determinate business or object; an excursion or stroll
    merely for recreation.
    [1913 Webster]
 
       Coming home, after a short Christmas ramble.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. [Cf. {Rammel}.] (Coal Mining) A bed of shale over the
    seam. --Raymond.
    [1913 Webster]
 
   3. A section of woods suitable for leisurely walking.
    [PJC]
 
   4. a type of dance; as, the Muskrat ramble.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ramble \Ram"ble\ (r[a^]m"b'l), v. i. [imp. & p. p. {Rambled}
   (r[a^]m"b'ld); p. pr. & vb. n. {Rambling} (r[a^]m"bl[i^]ng).]
   [For rammle, fr. Prov. E. rame to roam. Cf. {Roam}.]
   1. To walk, ride, or sail, from place to place, without any
    determinate object in view; to roam carelessly or
    irregularly; to rove; to wander; as, to ramble about the
    city; to ramble over the world.
    [1913 Webster]
 
       He that is at liberty to ramble in perfect darkness,
       what is his liberty better than if driven up and
       down as a bubble by the wind?     --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. To talk or write in a discursive, aimless way.
    [1913 Webster]
 
   3. To extend or grow at random. --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To rove; roam; wander; range; stroll.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ramble
   n 1: an aimless amble on a winding course [syn: {ramble},
      {meander}]
   v 1: continue talking or writing in a desultory manner; "This
      novel rambles on and jogs" [syn: {ramble on}, {ramble},
      {jog}]
   2: move about aimlessly or without any destination, often in
     search of food or employment; "The gypsies roamed the woods";
     "roving vagabonds"; "the wandering Jew"; "The cattle roam
     across the prairie"; "the laborers drift from one town to the
     next"; "They rolled from town to town" [syn: {roll},
     {wander}, {swan}, {stray}, {tramp}, {roam}, {cast}, {ramble},
     {rove}, {range}, {drift}, {vagabond}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top