ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ぶらつく

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ぶらつく-, *ぶらつく*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶらつく[, buratsuku] (v5k,vi) to dangle; to swing; to stroll about; to hang around; to linger [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Favorite place to hang out after school?[JA] 放課後お気に入りの場所でぶらつく? 3 Days to Kill (2014)
She was wandering around, looking for you.[JA] she was wandering around 彼女 ぶらつく だった looking for you あなたを探す Unknown (2011)
Which is a hell lot better than sitting around bitching about how the world sucks.[JA] 世の中がいかにひどいか 不平を言ってぶらつくよりずっとましだ Brick Mansions (2014)
So we decided to go hang out with some friends.[JA] それで 私達は数人の 友人とぶらつく事に決めたの 3 Days to Kill (2014)
# I wandered so aimless Life filed with sin[JA] ♪目的のない命が 罪で綴じられたようにぶらつく Good Vibrations (2012)
These guys like to fool around.[JA] こういう奴らは ぶらつくのが好きだ Honor Thy Father (2012)
It is a whistling tune from a lonely man wandering in a foreign land.[JA] それは見知らぬ土地をぶらつく 孤独な男の口笛 Stoker (2013)
Yeah, I've seen her a couple times hanging around with your black leather girlfriend.[JA] ああ 彼女に2,3度会った事がある 黒革のガールフレンドと ぶらつくのか Broken Dolls (2013)
Look at you, rolling with royalty.[JA] すごいな 王族とぶらつくとは Crucible (2013)
They're not going to allow us to just stroll on into their camp.[JA] 彼らは許さないだろう キャンプをぶらつくのは Home Invasion (2013)
Can you believe Zooey and I hung out on flying chairs and we had hot chocolate and it was her idea?[JA] ゾーイと私が飛ぶ椅子で ぶらつくなんて信じられるか それからホットチョコレートを飲んだ それは彼女の思い付きか? 3 Days to Kill (2014)
Hanging around a derelict library with you, your poorly-socialized guard dog, and Bear here?[JA] 図書館でぶらつくこと 社交的じゃない 番人 ここのベアー Trojan Horse (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top