ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

governable

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -governable-, *governable*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา governable มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *governable*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ungovernable[ADJ] ที่ไม่สามารถควบคุมได้, See also: ที่ปกครองไม่ได้, Syn. uncontrollable, Ant. controllable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ungovernable(อันกัฟ'เวอนะเบิล) adj. เป็นไปไม่ได้,ควบคุมไม่ได้,ดื้อรั้น.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We all fit a certain category-- the bully, the charmer, the, uh, surrogate dad, the man possessed by ungovernable rage, the brain-- and any of those types could be a good detective,พวกเราจะมีสิ่งที่น่าสนใจคนละแบบ จัดเป็นหมวดหมู่ได้ตามนี้ ไอ้พวกอันธพาล ไอ้พวกมีเสน่ห์ ไอ้พวก... คนที่เป็นพ่อคน The Long Bright Dark (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
UNGOVERNABLE    AH0 N G AH1 V ER0 N AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ungovernable    (j) ˈʌngˈʌvənəbl (uh1 n g uh1 v @ n @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
regierbargovernable [Add to Longdo]
unbändigungovernable [Add to Longdo]
zügellosungovernable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Governable \Gov"ern*a*ble\, a. [Cf. F. gouvernable.]
   Capable of being governed, or subjected to authority;
   controllable; manageable; obedient. --Locke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 governable
   adj 1: capable of being controlled [syn: {controllable},
       {governable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top