ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

controllable

K AH0 N T R OW1 L AH0 B AH0 L   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -controllable-, *controllable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
controllable[N] ที่ควบคุมได้, Syn. governable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incontrollable(อินคันโทรล' ละเบิล) adj. ควบคุมไม่ได้., See also: incontrollably adv.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Controllable costต้นทุนที่สามารถควบคุมได้ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My pain is controllable.ยังดีที่ไม่ค่อยปวดเท่าไหร่ The Constant Gardener (2005)
No controllable pattern has yet emerged.ยังไม่ปรากฏรูปแบบที่ควบคุมได้ V for Vendetta (2005)
Most on-board functions are controllable from anywhere on the boat.ฟังก์ชั่นแทบทุกอย่างควบคุมได้... จากทุกที่บนเรือ Chuck Versus the Crown Vic (2007)
Simple set-up. Controllable.การจัดวางแบบง่ายๆ ควบคุมได้ Chapter Ten 'The Eclipse Part 1' (2008)
What we're trying to do is to reproduce the kind of energy levels that existed just after the Big Bang on a more controllable scale.สิ่งที่เราพยายามทำก็คือ การผลิตซ้ำค่าระดับต่างๆ ของพลังงาน ที่ปรากฎขึ้นทันทีภายหลัง การระเบิดของบิ๊กแบงในระดับ ที่พอควบคุมได้ดีขึ้น A561984 (2009)
It makes the subject suggestible, controllable.มันสามารถชักจูงและควบคุมเป้าหมายได้ Playtime (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่สามารถควบคุมได้[adj.] (mai samāt khūapkhum dāi) EN: uncontrollable   FR: incontrôlable
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้[n. exp.] (patjai thī mai samāt khūapkhum dāi) EN: uncontrollable factors   FR: facteurs incontrôlables

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTROLLABLE    K AH0 N T R OW1 L AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
controllable    (j) kˈəntrˈouləbl (k @1 n t r ou1 l @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Regelungsnormalform {f}controllable canonical form [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
汚言症[おげんしょう, ogenshou] (n) coprolalia; uncontrollable use of obscene language [Add to Longdo]
可変[かへん, kahen] (adj-na,n,adj-no) variable; changeable; convertible; controllable [Add to Longdo]
手に負えない[てにおえない, tenioenai] (exp,adj-i) spoiled; unmanageable; uncontrollable; incorrigible; obstreperous [Add to Longdo]
収まりがつかない[おさまりがつかない, osamarigatsukanai] (exp) getting nowhere; becoming uncontrollable; getting out of hand; remaining unsatisfied [Add to Longdo]
醜語症[しゅうごしょう, shuugoshou] (n) coprolalia; uncontrollable use of obscene language [Add to Longdo]
抑えきれず[おさえきれず, osaekirezu] (exp) (See 抑えきれない) uncontainable; irrepressibile; uncontrollable [Add to Longdo]
抑えきれない[おさえきれない, osaekirenai] (adj-i) (See 抑えきれず) uncontainable; irrepressibile; uncontrollable [Add to Longdo]
抑え難い[おさえがたい, osaegatai] (adj-i) uncontrollable; irrepressible [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Controllable \Con*trol"la*ble\, a.
   Capable of being controlled, checked, or restrained; amenable
   to command.
   [1913 Webster]
 
      Passion is the drunkeness of the mind, and, therefore,
      . . . not always controllable by reason. --South.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 controllable
   adj 1: capable of being controlled [syn: {controllable},
       {governable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top