ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wanderer

W AA1 N D ER0 ER0   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wanderer-, *wanderer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wanderer[N] ผู้ท่องเที่ยวไปโดยไร้จุดหมาย, Syn. nomad, ranger, rover

English-Thai: Nontri Dictionary
wanderer(n) คนเถลไถล,คนเตร็ดเตร่,คนหลงทาง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're wanderers that trick men and steal their wallets.พวกจรจัดเนี้ยชอบหลอกชาวบ้าน แล้วขโมยข้าวของ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
I've ended my wanderer life.ชั้นก็หยุดชีวิตเสเพลของชั้นแล้วนี่ Flowers for My Life (2007)
Why do the wanderers bury their brightness?ข้าอยากให้เจ้ารู้ว่า งานฝีมือของเจ้าแสดงให้เห็นว่า Agora (2009)
A wanderer such as yourself...ผู้เดินทางเช่นคุณ คงต้องมีชื่อเป็นของตัวเองแน่ The Host (2013)
- This wanderer is living up to her name. We find her, we find the resistance.หากเราพบเธอ เราก็เจอพวกแข็งขืนคนอื่นๆ The Host (2013)
♪ They call me the wandererเขาเรียกผมว่าคนจร\i0} The Ceremony (2013)
♪ Yeah, the wandererใช่ คนจร The Ceremony (2013)
You wanna tell me what that wanderer business was all about?เธอจะบอกฉันไหมว่า ไพ่คนจรนั่นอะไรยังไง Fae-ge Against the Machine (2013)
Our ancestors were wanderers living in small bands.ของยุคน้ำแข็งสุดท้าย บรรพบุรุษของเราได้หลงมา อาศัยอยู่ในกลุ่มเล็ก ๆ Some of the Things That Molecules Do (2014)
Bands of wanderers crossed the land bridge to North America and parts south.วงของหลงข้ามสะพานแผ่นดิน ไปยังทวีปอเมริกาเหนือ และชิ้นส่วนทางทิศใต้ The Lost Worlds of Planet Earth (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wandererAgain the younger brother became a wanderer, and he arrived one day at the house of the elder brother.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จาริก[n.] (jārik) EN: traveler ; wayfarer ; wanderer   FR: routard [m] ; bourlingueur [m] (fam.)
ผีเสื้อฟ้าเมียเลียนมลายู[n. exp.] (phīseūa fā mīa līen Malāyū) EN: Malayan Wanderer   
ผีเสื้อฟ้าเมียเลียนธรรมดา[n. exp.] (phīseūa fā mīa līen thammadā) EN: Common Wanderer   

CMU English Pronouncing Dictionary
WANDERER W AA1 N D ER0 ER0
WANDERERS W AA1 N D ER0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wanderer (n) wˈɒndərər (w o1 n d @ r @ r)
wanderers (n) wˈɒndərəz (w o1 n d @ r @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wanderer {m}; Wanderin {f} | Wanderer {pl}; Wanderinnen {pl}hiker | hikers [Add to Longdo]
Wanderer {m}; Wanderin {f} (in Wanderverein); Wanderfreund {m} | Wanderer {pl}rambler | ramblers [Add to Longdo]
Wanderer {m}; Wanderin {f}; Wandersmann {m} | Wanderer {pl}wayfarer | wayfarers [Add to Longdo]
Wanderer {m}; Wandervogel {m}; Herumtreiber {m}wanderer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
渡り者[わたりもの, watarimono] (n) wanderer [Add to Longdo]
風来人[ふうらいじん, fuuraijin] (n) (See 風来坊) wanderer; vagabond; capricious person; hobo [Add to Longdo]
風来坊[ふうらいぼう, fuuraibou] (n) wanderer; vagabond; capricious person; hobo [Add to Longdo]
無宿者[むしゅくもの, mushukumono] (n) homeless wanderer [Add to Longdo]
遊子[ゆうし, yuushi] (n) wanderer; traveller; traveler [Add to Longdo]
流れ者[ながれもの, nagaremono] (n) stranger; tramp; wanderer [Add to Longdo]
流浪人[るろうにん, rurounin] (n) wanderer [Add to Longdo]
旅烏;旅鴉[たびがらす, tabigarasu] (n) (1) wanderer; stranger; vagrant; vagabond; (2) disparaging term used to refer to someone from another region [Add to Longdo]
瘋癲[ふうてん;フーテン, fuuten ; fu-ten] (n) (1) (ふうてん only) (sens) insanity; insane person; (2) vagabond; wanderer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wanderer \Wan"der*er\, n.
   One who wanders; a rambler; one who roves; hence, one who
   deviates from duty.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wanderer
   n 1: someone who leads a wandering unsettled life [syn:
      {wanderer}, {roamer}, {rover}, {bird of passage}]
   2: a computer program that prowls the internet looking for
     publicly accessible resources that can be added to a
     database; the database can then be searched with a search
     engine [syn: {spider}, {wanderer}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Wanderer /vandərər/ 
  hiker; rambler; ramblers; wanderer; wayfarer; wayfarers

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top