Search result for

hang around

(35 entries)
(0.0279 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hang around-, *hang around*, hang aroun
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hang around[PHRV] ค่อยๆ ก่อตัวขึ้น, See also: ค่อยๆพัฒนา
hang around[PHRV] คอยวนเวียนอยู่ใกล้ๆ, Syn. bang around, kick about
hang around[PHRV] เป็นเพื่อนกับ, See also: สนิทสนมกับ
hang around[PHRV] ขู่ให้กลัว
hang around[PHRV] คอยโดยไม่ทำอะไร, Syn. hang about, hang round
hang around[PHRV] แขว่งไปมาจากหรือรอบส่วนของร่างกาย, Syn. hang about, hang round
hang around[VI] เตร็ดเตร่, See also: เดินไปเดินมา, ปล่อยเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์, Syn. loiter

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Same thing that's gonna happen to me if I hang around with you.ก็เหมือนกับที่จะเกิดกับผมตอนนี้ถ้าผมยังอยู่ใกล้คุณ Ninja Assassin (2009)
You know, you guys really don't need to hang around.คุณรู้นะ พวกคุณไม่จำเป็นต้องอยู่คอยเป็นเพื่อนก็ได้ 4 Days Out (2009)
Right! She always liked to hang around Wabisuke.จริงด้วย เธอชอบไปคลุกอยู่กับวาบิสุเกะนี่เนอะ Summer Wars (2009)
You didn't hang around to talk.คุณไม่แม้แต่จะรอคุยกัน New History (2009)
We seem to hang around together, Orrin.เหมือนว่าเราจะต้องอยู่ใกล้ๆกันนะ ออริน Astro Boy (2009)
Oh, the hell with this. I'm gone. You brain donors wanna hang around...งี่เง่าชะมัด ฉันไปล่ะ มีแต่พวกไร้สมอง Batman: Under the Red Hood (2010)
Why not just... hang around for, say, another week?ทำไมคุณไม่.. อยู่ที่นี่ต่ออีกซักหน่อยล่ะ.. อีกอาทิตย์ดีมั้ย? Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
Well, we get to hang around here for a little bit longer, so... vaca.เราจะเดินเที่ยวแถวนี้ ซักครู่หนึ่ง เฮ้ออ วันพักผ่อน Chuck Versus the Honeymooners (2010)
It's a name they give prostitutes who hang around truck stops.มีใครที่แต่งงานแล้วบ้างมั้ย แค่แนนซี่ แคมเบล คนที่ถูกจับรายล่าสุด Solitary Man (2010)
Don't you have anything better to do than hang around a chemo ward?คุณไม่มีอะไร ไปทำที่ดีกว่า เที่ยวมานั่งอยู่ใน ตึกผู้ป่วยรักษาคีโมรึครับ? Queen Sacrifice (2010)
Are you saying I should or I shouldn't tell Jason that the cop who's investigating his sister's murder used to hang around in my house wearing a towel?คุณพูดว่าฉันควร หรือไม่ควรบอกเจสัน ว่าตำรวจที่ทำคดีน้องเขา เคยเดินไปทั่วบ้านฉัน ในผ้าเช็ดตัว? Please, Do Talk About Me When I'm Gone (2010)
You always hang around women's locker rooms? Hey, you started it.- คุณชอบเข้าห้องแต่งตัวผู้หญิงเหรอ? Signals Crossed (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hang aroundIf we hang around here any longer there could be reinforcements coming from the second gate to take us in a pincer movement!
hang aroundI will just hang around here for a while.
hang aroundMany high school students hang around at book stores reading comics.
hang aroundWhat a gorgeous sunset! Let's hang around for a couple of minutes and watch it.
hang aroundYears ago she used to hang around with a bunch of bikers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เตร่[V] stroll, See also: hang around, wander, roam, Example: ข้าพเจ้าคิดว่าร้านรวงคงจะเต็มครืดไปทั้งลานวัด แต่เมื่อเตร่เข้าไปกลับพบว่าอะไรต่อมิอะไรดูซึมเซา, Thai definition: เดินไปเดินมาอย่างไม่มีจุดหมาย
เตร็ดเตร่[V] stroll, See also: hang around, wander, roam, Example: เมื่อก่อนผมเคยเตร็ดเตร่อยู่ทางย่านนั้นหลายปี, Thai definition: เที่ยวไปไม่อยู่เป็นที่
ซ่องเสพ[V] hang around, See also: associate with, hang about, Syn. มั่วสุม, Thai definition: คบหากัน (มักใช้ในทางลบ)
ป้วน[V] hang around, See also: hang about, hover, Syn. วนเวียน, ป้วนเปี้ยน, Example: แมวตัวนี้นิสัยไม่ดี มันมักจะมาป้วนอยู่แถวนี้เมื่อมันรู้สึกหิวเท่านั้น, Thai definition: วนเวียนกลับไปกลับมา
ป้วน[V] hang around, See also: hang about, hover, Syn. วนเวียน, ป้วนเปี้ยน, Example: แมวตัวนี้นิสัยไม่ดี มันมักจะมาป้วนอยู่แถวนี้เมื่อมันรู้สึกหิวเท่านั้น, Thai definition: วนเวียนกลับไปกลับมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คล้อง[v.] (khløng) EN: hang around the neck ; wear around the neck   FR: porter autour du cou
วนเวียน[n.] (wonwīen) EN: circulate ; go around ; hang around ; mess around ; circle ; buzz   FR: tournailler ; tournicoter (fam.) ; sinuer (litt.)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごろつく[, gorotsuku] (v5k,vi) (1) (See ごろごろ) to rumble; to thunder; to roll about (people, large objects); (2) to wander about without a fixed workplace, home, etc.; to hang around; to loiter [Add to Longdo]
ぶらつく[, buratsuku] (v5k,vi) to dangle; to swing; to stroll about; to hang around; to linger [Add to Longdo]
入り浸る;入りびたる[いりびたる, iribitaru] (v5r,vi) (1) to stay long; to hang around; to hang out; (2) to be immersed; to be soaked; to seep in [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hang around
   v 1: be about; "The high school students like to loiter in the
      Central Square"; "Who is this man that is hanging around
      the department?" [syn: {loiter}, {lounge}, {footle},
      {lollygag}, {loaf}, {lallygag}, {hang around}, {mess
      about}, {tarry}, {linger}, {lurk}, {mill about}, {mill
      around}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top