ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

controller

K AH0 N T R OW1 L ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -controller-, *controller*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
controller(n) ผู้ควบคุม, See also: คนดูแลจัดการ, Syn. control

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
controller(คันโทรล'เลอะ) n. ผู้ตรวจสอบ, ผู้ควบคุม, ผู้ยับยั้ง, เครื่องควบคุม, เครื่องปรับ., See also: controllership n. ดูcontroller

English-Thai: Nontri Dictionary
controller(n) ผู้บังคับบัญชา, ผู้ตรวจตรา, ผู้ควบคุม, ผู้ตรวจสอบ, เครื่องควบคุม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
controller๑. อุปกรณ์ควบคุม, เครื่องควบคุม, ตัวควบคุม๒. โปรแกรมควบคุม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
controllerตัวควบคุม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
controller of propertyผู้ปกครองทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Controllerผู้ควบคุม, Example: ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดของเสียหรืออุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการควบคุม บำบัดหรือกำจัดมลพิษอื่นใด ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจัดสร้างให้มีขึ้นเพื่อการบำบัด น้ำเสีย กำจัดของเสียหรือมลพิษอื่นใดด้วยการลงทุนและเสียค่าใช้จ่ายของตน [สิ่งแวดล้อม]
Controller Area Network (Computer network)แคน (ข่ายงานคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Controller, comptrollerผู้ควบคุมบัญชี [การบัญชี]
Controllersเครื่องควบคุมการหายใจ [การแพทย์]
Controllershipการบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All controllers stand by to initiate IPV drop sequence.ควบคุมทั้งหมดยืน โดยที่จะเริ่มต้น Contact (1997)
The controller filed charges. Ari was on dispatch. He called me.เจ้าหน้าที่ควบคุมการบินแจ้งข้อหาคุณ แอรีเขาโทรหาผม The Da Vinci Code (2006)
The controller chafes after several hours.กดไม่ยั้งอยู่หลายชั่วโมง Pilot (2007)
[ plane engines whirring ] [ air traffic controller chattering ][ เครื่องยนต์ทำงาน ] [ เสียงคุยหอบังคับการบิน ] Dream Logic (2009)
Donald Margolis, the air traffic controller criticized for his role in the recent air disaster in which 167 persons died, was rushed to an area hospital early this morning, apparently the victim of a self-inflicted gunshot wound.นายโดนัลด์ มาร์กอร์ เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ ข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเขา ในภัยพิบัติทางอากาศล่าสุด ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต 167 ราย Green Light (2010)
I was meant to be in Seoul, but the air traffic controller strike screwed everything up, so now I'm on the pawn-jumper tonight.– Luіѕа Rеy, Ѕрyglаѕѕ mаgаzіnе. – Rіght, rіght. Cloud Atlas (2012)
Organisms, designed to determine whether a host is to be a controller or a controlee take up residence within the host's body and creates the perfect master/slave relationship between a human and the B.O.W.สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ได้ถูกกำหนดมาแต่กำเนิด ว่าจะกลายเป็นผู้ควบคุม หรือ ถูกควบคุม เพียงแค่ใส่ตัวกลางเข้าไปในร่างละก็ Resident Evil: Damnation (2012)
There are those among us-- mostly kids-- whose sole purpose is to act as air traffic controllers for that interconnectivity.มันอยู่ท่ามกลางพวกเรานี่แหละ โดยเฉพาะเด็กๆ ที่สามารถทำให้มันเกิดขึ้นได้เอง อย่างเช่นเครื่องควบคุมสัญญาณจราจร ที่เชื่อมต่อสัญญาณภายใน Pilot (2012)
They disabled the micro controller that regulates the battery's charge.พวกเขาทำให้ตัวควบคุมใช้การไม่ได้ เพื่อที่จะ เปลี่ยนแบตเตอร์รี่ Trojan Horse (2013)
Item four from the Office of the Controller of the Currency, three years ago in October, they issued a cease and desist ordering your client to stop dealings with the Al Askari Bank in Tehran.4 อย่างจากออฟฟิตของผู้คุมหน่วยการเงิน เมื่อตุลาคม 3 ปีที่แล้ว, เขาได้ยกเลิก คำสั่งของลูกค่าคุณ Uh... Oh... Ah... (2013)
Early exit polling confirmed that Gotham City's new mayor will be Theo Galavan, who is projected to win in a landslide, helped by the endorsement of many prominent citizens, including police union president James Gordon, city controller Edwin...ล่าสุด ผลประกาศยืนยันออกมาแล้วว่า นายกเทศมนตรีคนใหม่ของเมืองก็อธแธม คาดว่าเป็นธีโอ กาลาแวน ผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้ชนะ การเลือกตั้งอย่างถล่มทลาย Rise of the Villains: Mommy's Little Monster (2015)
We get one shot at Activision, but our controller is so crappy the demo is almost unplayable.เรามีโอกาสเดียวที่จะเสนอให้แอ็คทิวิชั่น แต่จอยสติ๊กของเรามันห่วยแตก จนเดโมเกือบเล่นไม่ได้ Elle (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
controllerAir traffic controllers are under severe mental strain.
controllerAn air traffic controller is an extremely high pressure job.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนคุม(n) supervisor, See also: controller, Syn. คนควบคุม, ผู้คุม, ผู้ควบคุม, Example: ถ้าจะให้งานสำเร็จอย่างรวดเร็ว คนคุมต้องเป็นคนที่มีอำนาจสั่งการได้, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบตามที่กำหนด
ตัวควบคุม(n) controller, Example: ปัจจุบันมีการใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมการติดต่อสื่อสารข้ามสายโทรศัพท์, Count Unit: ตัว, Thai Definition: สิ่งที่คอยกำกับดูแลการทำงานให้อยู่ในขอบเขต
ตัวควบคุม(n) controller, Example: ปัจจุบันมีการใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมการติดต่อสื่อสารข้ามสายโทรศัพท์, Count Unit: ตัว, Thai Definition: สิ่งที่คอยกำกับดูแลการทำงานให้อยู่ในขอบเขต

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONTROLLER K AH0 N T R OW1 L ER0
CONTROLLERS K AH0 N T R OW1 L ER0 Z
CONTROLLER'S K AH0 N T R OW1 L ER0 Z
CONTROLLERS' K AH0 N T R AA1 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
controller (n) kˈəntrˈoulər (k @1 n t r ou1 l @ r)
controllers (n) kˈəntrˈouləz (k @1 n t r ou1 l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Controller { m }; Steuerung { f } [ techn. ] | analoge Steuerung | elektrohydraulische Steuerung { f } | freiprogrammierbare Steuerung | speicherprogrammierbare Steuerung { f } (SPS)controller | analog controller | electro-hydraulic controller | programmable controller | programmable logic controller [Add to Longdo]
Controller { m }; Rechnungsprüfer { m }; Rechnungsprüferin { f }(financial) controller [Add to Longdo]
Regelbaustein { m } | Regelbausteine { pl }controller units | controller units [Add to Longdo]
Reglerabweichung { f }controller offset [Add to Longdo]
Reglerausgangssignal { n }controller output signal [Add to Longdo]
Speicher einer Steuerungcontroller program [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC [Add to Longdo]
アナログコントローラ[anarogukontoro-ra] (n) analog controller [Add to Longdo]
キーボード制御装置[キーボードせいぎょそうち, ki-bo-do seigyosouchi] (n) { comp } keyboard controller [Add to Longdo]
キャッシュコントローラ[kyasshukontoro-ra] (n) { comp } cache controller [Add to Longdo]
キャビネットモニタコントローラ[kyabinettomonitakontoro-ra] (n) { comp } cabinet monitoring controller [Add to Longdo]
グラフィックスコントローラ[gurafikkusukontoro-ra] (n) { comp } Graphics Controller [Add to Longdo]
コントローラー(P);コントローラ[kontoro-ra-(P); kontoro-ra] (n) controller; (P) [Add to Longdo]
コントローラ番号[コントローラばんごう, kontoro-ra bangou] (n) { comp } controller number [Add to Longdo]
コントローラ保守診断バス[コントローラほしゅしんだんバス, kontoro-ra hoshushindan basu] (n) { comp } controller maintenance and diagnostic bus [Add to Longdo]
ストアコントローラ[sutoakontoro-ra] (n) { comp } store controller [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セカンダリビデオディスプレイコントローラ[せかんだりびでおでいすぷれいこんとろーら, sekandaribideodeisupureikontoro-ra] secondary video display controller [Add to Longdo]
データ交換制御装置[データこうかんせいぎょそうち, de-ta koukanseigyosouchi] DXC, Data Exchange Controller [Add to Longdo]
ディスプレイコントローラ[でいすぷれいこんとろーら, deisupureikontoro-ra] display controller [Add to Longdo]
ネットワークコントローラ[ねっとわーくこんとろーら, nettowa-kukontoro-ra] network controller [Add to Longdo]
階層記憶制御[かいそうきおいくせいぎょ, kaisoukioikuseigyo] HARC, Hierarchical Storage Archive and Retrieve Controller [Add to Longdo]
自動制御装置[じどうせいぎょそうち, jidouseigyosouchi] automatic controller, servo [Add to Longdo]
制御装置[せいぎょそうち, seigyosouchi] controller [Add to Longdo]
総合ディスク制御機構[そうごうディスクせいぎょそうち, sougou deisuku seigyosouchi] IDC, Integrated Disk Controller [Add to Longdo]
入出力制御装置[にゅうしゅつりょくせいぎょそうち, nyuushutsuryokuseigyosouchi] Input-Output Controller, IOC [Add to Longdo]
論理コントローラ[りろんコントローラ, riron kontoro-ra] logical controller [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Controller \Con*trol"ler\, n. [From control, v. t.: cf. F.
   contr[^o]leur.]
   1. One who, or that which, controls or restraines; one who
    has power or authority to regulate or control; one who
    governs.
    [1913 Webster]
 
       The great controller of our fate
       Deigned to be man, and lived in low estate.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. An officer appointed to keep a counter register of
    accounts, or to examine, rectify, or verify accounts.
    [More commonly written {controller}.]
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.) An iron block, usually bolted to a ship's deck,
    for controlling the running out of a chain cable. The
    links of the cable tend to drop into hollows in the block,
    and thus hold fast until disengaged.
    [1913 Webster]
 
   4. (Elec.) Any electric device for controlling a circuit or
    system; specif.:
    (a) An electromagnet, excited by the main current, for
      throwing a regulator magnet into or out of circuit in
      an automatic device for constant current regulation.
    (b) A kind of multiple switch for gradually admitting the
      current to, or shutting it off from, an electric
      motor; as, a car controller for an electric railway
      car.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   5. (Mach.) A lever controlling the speed of an engine; --
    applied esp. to the lever governing a throttle valve, as
    of a steam or gasoline engine, esp. on an automobile.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 controller
   n 1: someone who maintains and audits business accounts [syn:
      {accountant}, {comptroller}, {controller}]
   2: a person who directs and restrains [syn: {restrainer},
     {controller}]
   3: a mechanism that controls the operation of a machine; "the
     speed controller on his turntable was not working properly";
     "I turned the controls over to her" [syn: {control},
     {controller}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Controller /kɔntroːlr/ 
  controller

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 controller /kɔntrolər/
  controller

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top