ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

supervising

S UW1 P ER0 V AY2 Z IH0 NG   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -supervising-, *supervising*, supervis
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
David Drumlin is supervising the on-site portion of the test.เดวิด ดรัมลิน มีการกำกับดูแล ส่วนบนเว็บไซต์ของ การทดสอบ Contact (1997)
Thank you for supervising!ขอบคุณที่สนับสนุน Death Note: The Last Name (2006)
I'm the hydroelectrical engineer supervising the building... of the new dam in this province, and I have money!ผมเป็นวิศวกรไฟฟ้าจากพลังน้ำ เป็นที่ปรึกษาและผู้ควบคุมการก่อสร้าง เขื่อนใหม่ในจังหวัดนี้ และผมก็มีเงิน Prey (2007)
I'm Tom Morgan, the Supervising Agent assigned to the Joint Terrorism Task Force.ผม ทอม มอร์แกน หัวหน้าสายลับพิเศษ Eagle Eye (2008)
He's supervisingนั่น เค้ากำลังตรวจ The Legend (2008)
Don't worry. Your family's lawyer is upstairs, supervising.ไม่ต้องกังวล ทนายประจำครอบครัวคุณอยู่ด้านบน ผู้ช่วย Never Been Marcused (2008)
Supervising what, exactly?ผู้ช่วยอะไร จริงๆแล้ว Never Been Marcused (2008)
Tom's supervising. I want you to, uh, assist.ทอมเป็นผู้ควบคุม ฉันอยากให้เธอไปช่วย New York Sucks (2009)
Gentlemen, this is Supervising Agent Hank Schrader.แฮงค์ ยินดีที่ได้พบท่านครับ ยินดีที่ได้เจอคุณครับ พอล คันทาน่า จากคันทาน่าอสังหาริมทรัพย์ ABQ (2009)
Uh, State is supervising, Agent Booth.อ่า... รัฐเป็นผู้ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่บูธ เรา... The Bond in the Boot (2009)
Which was fine as long as daddy was supervising him.ซึ่งมันยังปกติดีอยู่ เมื่อมีพ่อคอยควบคุม The Eyes Have It (2009)
Anyways, at the orientation, I suggested a new system for supervising lunch.ตอนปฐมนิเทศ ฉันเสนอวิธีคุมเด็กกินข้าวกลางวันแบบใหม่ Bad Teacher (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การกำกับ[N] supervising, See also: directing, conducting, Syn. การควบคุม, การคุม, การดูแล, Example: ิการถ่ายทอดมรดกทางสังคมก็เหมือนกับการกำกับบทให้คนแสดงบนเวที

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การกำกับ[n.] (kān kamkap) EN: supervising   
การควบคุม[n.] (kān khūapkhum) EN: control ; supervising ; management   FR: contrôle [m]
นายช่าง[n. exp.] (nāi chāng) EN: chief mechanic ; supervising engineer ; chief   FR: mécanicien en chef [m] ; ingénieur superviseur [m] ; chef d'équipe [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SUPERVISING    S UW1 P ER0 V AY2 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
supervising    (v) sˈuːpəvaɪzɪŋ (s uu1 p @ v ai z i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
監修[かんしゅう, kanshuu] (n,vs) (1) (editorial) supervision; general editorship; (n) (2) supervising director (of anime, TV series etc.); (P) [Add to Longdo]
監修者[かんしゅうしゃ, kanshuusha] (n) general (supervising) editor; editor-in-chief [Add to Longdo]
担当者[たんとうしゃ, tantousha] (n) person in charge (of an area of work, but not necessarily supervising other staff); person responsible; one in charge; responsible party; contact (person); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Supervise \Su`per*vise"\, v. t. [imp. & p. p. {Supervised}; p.
   pr. & vb. n. {Supervising}.] [Pref. super- + L. visere to
   look at attentively, to view, surely, intens. from videre,
   visum, to see. Cf. {Survise}, and {Survey}.]
   1. To oversee for direction; to superintend; to inspect with
    authority; as, to supervise the construction of a steam
    engine, or the printing of a book.
    [1913 Webster]
 
   2. To look over so as to read; to peruse. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Superintend}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 supervising
   n 1: management by overseeing the performance or operation of a
      person or group [syn: {supervision}, {supervising},
      {superintendence}, {oversight}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top