ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สำรวม

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สำรวม-, *สำรวม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำรวมใจ[V] calm, See also: still, quiet, appease, allay, pacify, tranquilize, soothe, compose, assuage, Syn. สงบใจ, สงบจิตสงบใจ, Example: เราต้องสำรวมใจแน่วแน่อยู่ในสมาธินั้นจึงจะได้ผลจริง, Thai definition: ทำใจให้แน่วแน่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สำรวมก. ระมัดระวัง เช่น สำรวมกิริยามารยาท สำรวมตา สำรวมปาก, เหนี่ยวรั้ง, ครอง, เช่น สำรวมสติ.
สำรวมว. รวม, ประสม, ปนกัน, เช่น อาหารสำรวม.
สำรวมอินทรีย์ก. ระมัดระวังตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ.
สำรวมใจก. ทำใจให้แน่วแน่, ทำใจให้สงบ, เช่น เวลานั่งสมาธิต้องสำรวมใจ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look,lady,you need to calm down.นี่คุณผู้หญิง คุณต้องสำรวมบ้างนะ The Game (2007)
You mind your manners.- สำรวมนิดนึงนะ Shooter (2007)
When you focus on kung fu, when you concentrate you stink.เวลาที่เจ้าฝึกกังฟู เวลาที่สำรวมความคิด ..... Kung Fu Panda (2008)
- Alan, Alan, show some respect. - Don't get up, guys.อลัน สำรวมหน่อย ไม่ต้องลุกครับท่าน The Hangover Part II (2011)
If you're successful in this interview, you'll be required to appear self-possessed, confident, modest and reticent all at the same time.ถ้าเธอสัมภาษณ์ผ่านและได้รับงานนี้ เธอจะต้องสามารถทำงานให้สถานการณ์ที่กดดันได้ และมีความมั่นใจ อ่อนน้อมถ่อมต้น แล้วก็สำรวมมากกว่านี้ Grace (2011)
You pretend to be so well-behaved. You seem like someone else.วันนี้ท่านดูเหมือนจะสำรวมมาก เหมือนเป็นคนละคน The Princess' Man (2011)
- focusing.- สำรวมไว้ Sunset (2012)
- Focusing?- สำรวมSunset (2012)
- Dad, work. Boundaries. - Right.พ่อคะ งานค่ะ สำรวมหน่อย ได้จ๊ะ A Dance with Death (2012)
Calm yourself.สำรวมหน่อย Journey to the West (2013)
I can't... just looking at your gorgeous face.ข้าไม่อาจสำรวม เมื่อได้มองใบหน้าอันหล่อเหลาของท่าน Journey to the West (2013)
That's a form of meditation.มันคือที่สำรวมจิตใจ The Long Bright Dark (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สำรวม[v.] (samrūam) FR: se maîtriser ; se contenir
สำรวม[adj.] (samrūam) EN: calm ; cool ; composed ; self-controlled ; restrained   FR: serein ; cool (fam.) ; maître de soi ; sobre ; discret
สำรวมสติ[v. exp.] (samrūam sati) FR: se concentrer
สำรวมใจ[v.] (samrūamjai) EN: calm ; still ; quiet ; appease ; allay ; pacify ; tranquilize ; soothe ; compose ; assuage   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
collect(คะเลคทฺ') {collected,collecting,collects} vt.,vi. รวบรวม,สะสม,เก็บ (เงิน,บัญชี,ค่าเช่า,ฯลฯ) ,คุมสติ,สำรวม,ไปรับ (จดหมาย) ,จับกลุ่ม adj.,adv. ให้ผู้รับจ่ายเงิน., Syn. obtain,receive,gather
collected(คะเลค'ทิด) adj. ซึ่งคุมสติได้,สำรวม,มีจิตมั่น,ซึ่งรวบรวมไว้, See also: collectedness n., Syn. composed
compose(คัมโพซ') {composed,composing,composes} vt.ประกอบด้วย,ก่อตัวเป็น,แต่ง,ทำเป็น,สำรวมใจ,ตั้งสติ,เรียงพิมพ์ vi. แต่ง,เรียบเรียง, Syn. make,form
concentrate(คอน'เซินเทรท) {concentrated,concentrating,concentrates} vt.,vt. รวม,เพ่งเล็ง,รวมศูนย์,รวมกำลัง,อัดแน่น,ทำให้แน่น,ตั้งอกตั้งใจ,สำรวมความคิด. n. สิ่งที่อัดแน่น,สิ่งที่เข้มข้น, See also: concentrative adj. ดูconcentrate concentrator n. ดูconcent
giglet(กิก'เลท,กิก'ลัท) n. เด็กหญิงที่ขี้เล่น,เด็กหญิงที่ไม่สำรวม
giglot(กิก'เลท,กิก'ลัท) n. เด็กหญิงที่ขี้เล่น,เด็กหญิงที่ไม่สำรวม
levity(เลฟ'วิทิ) n. ความคะนอง,ความตลกคะนอง,ความไม่สำรวม,ความไม่เอาจริงเอาจัง,ความเบา
rally(แรล'ลี) vt. ชุมนุม,รวบรวม,ระดมพล,รวมกำลัง,สำรวม,ปลุกระดม,ปลุกเร้าจิตใจ. vi. รวมกัน,มาช่วยเหลือ,หายเป็นปกติ,ตีโต้,ตีลูกกลับ,แลกหมัด. n. การชุมนุม,การรวบรวม,การระดมพล,การสำรวม,งานชุมนุม,การชุมนุมแข่งรถยนต์ทางไกล,การโต้กลับ,การตีลูกกลับ,การแลกหมัด,การสูงขึ้นอย่างรวดเร็วของราคา
recollected(เรคคะเลค'ทิด) adj. สงบ,เงียบ,สุขุม,เยือกเย็น,ระลึกได้,รำลึกถึง,สำรวมใจ, Syn. calm,recall
repose(รีโพซ') n. การนอนพิง,การพักผ่อน,การนอนหลับ,ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความสุขุม,การนิ่งเฉย,ความไม่หวั่นไหว,ความสำรวม,ความเย็นตา,ลักษณะเย็นตา vi. นอนพิง,อิง,นอนพักผ่อน,นอนหลับ,นอนตาย,สำรวม,สงบจิต,ขึ้นอยู่ vt. ไว้ใจ,ไว้วางใจ,เชื่อใจ,วาง,ใส่กับ,ไว้วางใจ,vt. นอนพัก

English-Thai: Nontri Dictionary
composed(adj) เงียบ,สงบ,สำรวม,ใจเย็น
concentrate(vi,vt) สำรวมความคิด,จดจ่อ,ตั้งอกตั้งใจ,ตั้งสมาธิ,รวมกำลัง
fixation(n) การกำหนด,ความสำรวม,การเจาะจง
focus(vt) ทำให้รวมแสง,สำรวม,เพ่งความคิด
levity(n) ความไม่สำรวม,ความตลกคะนอง,ความไม่เอาจริงเอาจัง
nerve(vt) กระตุ้น,ให้กำลังใจ,สำรวมกำลัง
repose(n) การพักผ่อน,การนอน,ความสงบ,ความสำรวม,ความสุขุม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top