ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unruly

AH0 N R UW1 L IY0   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unruly-, *unruly*, unru
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unruly[ADJ] ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้, See also: ยากที่จะควบคุมได้, Syn. uncontrollable, Ant. controllable
unruly[ADJ] ซึ่งไม่อยู่ในกฎระเบียบ, See also: ซึ่งไม่มีวินัย, ซึ่งไม่รักษากฏระเบียบ
unruly[ADJ] เกเร, See also: ดื้อรั้น, Syn. disobedient, Ant. disciplined

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unruly(อันรู'ลี) adj. ไม่ยอม,ดื้อรั้น,ไม่สามารถปกครองได้,ควบคุมไม่อยู่,ไม่รักษาระเบียบวินัย., See also: unruliness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
unruly(adj) ปกครองยาก,ไม่เชื่อฟัง,ดื้อด้าน,เกเร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've never seen a student as unruly as Sohn Tae-il.ผมไม่เคยเห็นเด็กนักเรียนคนไหน หยาบคายเท่าโซแตอิลมาก่อน Crazy First Love (2003)
All right, even an unruly dog... likes to obey his leader.เอาล่ะ, แม้แต่สุนัขที่ดื้อด้าน ก็ยังสามารถทำตามคำสั่งได้ Marley & Me (2008)
This prawn wouldn't listen to me, one really unruly prawn... and I just had to...พวกเอเลี่ยนมันไม่ยอมฟังผม มีตัวหนึ่งมันหัวดื้อมาก ... และผมก็แค่ต้อง ... District 9 (2009)
She realized she was happier poor, raising unruly boys with Kurt Russell.เพราะเธอได้ตระหนักว่าการเป็นคนจน และอยู่กินกับ Kurt Russell พร้อมบุตรอีก 4 คน ทำให้เธอมีความสุขกว่า Home Economics (2009)
People figured it was for unruly prisoners at the jailhouse, but...คนคิดกันว่ามันคือคุกสำหรับนักโทษที่ไม่เชื่อฟัง แต่ The End of the Affair (2011)
Add a few unruly teens and someone's bound to bump heads.รวมทั้งพวกเด็กดื้อบางคน และโดนบางคนปั่นหัวเอา The Wheels on the Bus... (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unrulyThe farmer was patient with the unruly horse.
unrulyThe restraining role that the community once played is losing its force as adults become reluctant to reprimand other people's unruly children.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันธพาล[adj.] (anthaphān) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer   
ขี้นก[n. exp.] (Farang khīnok) EN: stingy foreigner ; unruly foreigner   
เกกมะเหรก[n.] (kēkmarēk) EN: ne'er-do-well ; good-for-nothing ; layabout ; idler ; badly-behaved person ; unruly person ; delinquent ; quarrel-some person   FR: fainéant [m] ; feignant [m]
เกกมะเหรก[adj.] (kēkmarēk) EN: going about picking quarrels ; quarrelsome ; bellicose ; wayward ; delinquent ; unruly ; badly behaved   FR: malfaisant ; malveillant
เกเร[adj.] (kērē) EN: delinquent ; unruly ; offensive ; wayward ; intractable ; refractory ; recalcitrant ; naughty ; roguish ; good-for-nothing   FR: coquin ; espiègle ; fripon
เหลือขอ[adj.] (leūakhø) EN: incorrigible ; intractable ; unruly ; refractory ; recalcitrant   FR: incorrigible ; irréductible ; réfractaire ; récalcitrant
พยศ[adj.] (phayot) EN: fractious ; refractory ; unruly   FR: indompté ; indocile ; réfractaire

CMU English Pronouncing Dictionary
UNRULY AH0 N R UW1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unruly (j) ˈʌnrˈuːliː (uh1 n r uu1 l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hèng, ㄏㄥˋ, / ] unruly, #3,682 [Add to Longdo]
不羁[bù jī, ㄅㄨˋ ㄐㄧ, / ] unruly; uninhibited, #26,865 [Add to Longdo]
[jué, ㄐㄩㄝˊ, ] unruly; rude, #46,554 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
言うことを聞かない;言う事を聞かない[いうことをきかない, iukotowokikanai] (exp,adj-i) (See 言うことを聞く・いうことをきく) not doing as one is told; disobedient; unruly [Add to Longdo]
荒ぶる[あらぶる, araburu] (v5r,vi) (arch) (See 荒ぶる神) to be savage; to be wild; to be unruly [Add to Longdo]
制する[せいする, seisuru] (vs-s,vt) (1) to hold back (e.g. emotions); to rein in (e.g. a horse, unruly people); to bridle; (2) to get the better of; (3) to control; to command; (P) [Add to Longdo]
癖っ毛;くせっ毛[くせっけ, kusekke] (n) (See 癖毛) kinky hair; frizzy hair; unruly hair; curly hair [Add to Longdo]
癖毛;くせ毛[くせげ, kusege] (n) kinky hair; frizzy hair; unruly hair; curly hair [Add to Longdo]
放蕩無頼[ほうとうぶらい, houtouburai] (n,adj-no) being dissolute and unruly; ruining oneself by leading a fast life [Add to Longdo]
野放図;野放途[のほうず, nohouzu] (adj-na,n) unregulated; unruly; wild; unbridled [Add to Longdo]
利かん坊;聞かん坊[きかんぼう, kikanbou] (n) naughty or unruly child [Add to Longdo]
悍馬;駻馬[かんば, kanba] (n) bronco; unruly horse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unruly \Unruly\
   See {ruly}.

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unruly \Un*rul"y\, a. [Compar. {Unrulier}, superl. {Unruliest}.]
   [Pref. un- not + rule. Cf. {Ruly}.]
   Not submissive to rule; disregarding restraint; disposed to
   violate; turbulent; ungovernable; refractory; as, an unruly
   boy; unruly boy; unruly conduct.
   [1913 Webster]
 
      But the tongue can no man tame; it is an unruly evil,
      full of deadly poison.          --James iii.
                          8.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unruly
   adj 1: noisy and lacking in restraint or discipline; "a
       boisterous crowd"; "a social gathering that became
       rambunctious and out of hand"; "a robustious group of
       teenagers"; "beneath the rumbustious surface of his
       paintings is sympathy for the vulnerability of ordinary
       human beings"; "an unruly class" [syn: {boisterous},
       {rambunctious}, {robustious}, {rumbustious}, {unruly}]
   2: unwilling to submit to authority; "unruly teenagers" [syn:
     {disobedient}, {unruly}]
   3: of persons; "the little boy's parents think he is spirited,
     but his teacher finds him unruly" [syn: {indocile},
     {uncontrollable}, {ungovernable}, {unruly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top