ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

saunter

S AO1 N T ER0   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -saunter-, *saunter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
saunter[VI] เดินทอดน่อง, See also: เดินเตร่, Syn. ramble, wander
saunter[N] การเดินทอดน่อง, See also: การเดินเตร่
saunterer[N] คนเดินทอดน่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
saunter(ซอน'เทอะ) vi.,n. (การ) เดินทอดน่อง,เดินเตร่,เดินเอ้อระเหยลอยชาย., Syn. promenade,stroll

English-Thai: Nontri Dictionary
saunter(vi) เดินทอดน่อง,เดินเล่น,เดินเตร่,เดินเอ้อระเหย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Was it a soothing saunter?เป็นการเดินเล่นที่สบายดีไหม? Episode #1.4 (2010)
I saunter down to breakfast... thinking all is right with the world and I get...ข้าเดินสบายใจไปกินมื้อเช้า คิดว่าโลกช่างแสนน่าอยู่ แล้วเขาก็... How to Train Your Dragon 2 (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินทอดน่อง[v. exp.] (doēn thøtnǿng) EN: stroll ; ramble ; saunter; walk in a preoccupied air   FR: se promener ; déambuler ; marcher d'un pas nonchalant
เตร่[v.] (trē) EN: saunter about ; stroll about ; roam ; wander   FR: errer ; vagabonder

CMU English Pronouncing Dictionary
SAUNTER    S AO1 N T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
saunter    (v) sˈɔːntər (s oo1 n t @ r)
saunters    (v) sˈɔːntəz (s oo1 n t @ z)
sauntered    (v) sˈɔːntəd (s oo1 n t @ d)
saunterer    (n) sˈɔːntərər (s oo1 n t @ r @ r)
saunterers    (n) sˈɔːntərəz (s oo1 n t @ r @ z)
sauntering    (v) sˈɔːntərɪŋ (s oo1 n t @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
俳徊;徘徊;徘回[はいかい, haikai] (n,vs) loitering; sauntering; wandering about [Add to Longdo]
漫歩[まんぽ, manpo] (n,vs) rambling; sauntering; strolling [Add to Longdo]
逍遥[しょうよう, shouyou] (n,vs) ramble; saunter; walk; wander [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Saunter \Saun"ter\, v. i. [imp. & p. p. {Sauntered}; p. pr. &
   vb. n. {Sauntering}.] [Written also santer.] [Probably fr. F.
   s'aventurer to adventure (one's self), through a shortened
   form s'auntrer. See {Adventure}, n. & v.]
   To wander or walk about idly and in a leisurely or lazy
   manner; to lounge; to stroll; to loiter.
   [1913 Webster]
 
      One could lie under elm trees in a lawn, or saunter in
      meadows by the side of a stream.     --Masson.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To loiter; linger; stroll; wander.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Saunter \Saun"ter\, n.
   A sauntering, or a sauntering place.
   [1913 Webster]
 
      That wheel of fops, that saunter of the town. --Young.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 saunter
   n 1: a careless leisurely gait; "he walked with a kind of
      saunter as if he hadn't a care in the world"
   2: a leisurely walk (usually in some public place) [syn:
     {amble}, {promenade}, {saunter}, {stroll}, {perambulation}]
   v 1: walk leisurely and with no apparent aim [syn: {stroll},
      {saunter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top