Search result for

(76 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -機-, *機*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きかい, kikai] (n) โอกาส
[きかい, kikai] (n) เครื่องจักร
[きのう, kinou] (n) หน้าที่, การทำงาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[きみつ, kimitsu] (n) ความลับ (มักใช้เกี่ยวกับเรื่อง ความลับ หรือ ข้อมูลสำคัญ ภายในบริษัท หรือ องค์กร)
械工学[きかいこうがく, kikaikougaku] (n ) วิศวกรรมเครื่องกล

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[きのう, kinou] Thai: ฟังก์ชัน
[きのう, kinou] Thai: หน้าที่การทำงาน English: faculty
[きちょう, kichou] Thai: กัปตันเครื่องบิน English: a captain, a pilot
[きかん, kikan] Thai: เครื่องกล
[きかん, kikan] Thai: หน่วยงาน
[きき, kiki] Thai: อุปกรณ์เครื่องมือ English: machinery and tools

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[機, jī, ㄐㄧ] desk; machine; moment, opportunity
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  幾 (jǐ ㄐㄧˇ) 
Etymology: [ideographic] A table 幾 made of wood 木; 幾 also provides the pronunciation

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はた, hata] (n) (1) chance; opportunity; (2) machine; (3) aircraft; (ctr) (4) counter for aircraft; (5) counter for remaining lives (in video games) [Add to Longdo]
[はた, hata] (n) loom [Add to Longdo]
が熟すのを待つ[きがじゅくすのをまつ, kigajukusunowomatsu] (exp,v5t) to wait for a ripe moment [Add to Longdo]
に乗じる[きにじょうじる, kinijoujiru] (exp,v1) to take advantage of an opportunity [Add to Longdo]
を見るに敏なり[きをみるにびんなり, kiwomirunibinnari] (exp) being quick at seizing an opportunity [Add to Longdo]
[きい, kii] (n) position of aircraft [Add to Longdo]
[きうん, kiun] (n) opportunity; (P) [Add to Longdo]
[きえい, kiei] (n) sight (signs) of an aeroplane (airplane) [Add to Longdo]
[きえん, kien] (n) opportunity; chance [Add to Longdo]
[はたや, hataya] (n) weaver [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jī, ㄐㄧ, / ] machine; opportunity; secret [Add to Longdo]
机不可失[jī bù kě shī, ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕ, / ] no time to lose (谚语 proverb); chance not to be missed; now or never [Add to Longdo]
机不可失,时不再来[jī bù kě shī, ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕ, shi2 bu4 zai4 lai2, / ] opportunity knocks but once (谚语 proverb); a chance not to miss; Seize the occasion, it will not return. [Add to Longdo]
机制[jī zhì, ㄐㄧ ㄓˋ, / ] mechanism [Add to Longdo]
机动[jī dòng, ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ, / ] locomotive; motorized; power-driven; adaptable; flexible (use, treatment, timing etc) [Add to Longdo]
机动性[jī dòng xìng, ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] flexibility [Add to Longdo]
机动车[jī dòng chē, ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ ㄔㄜ, / ] motor vehicle [Add to Longdo]
机动车辆[jī dòng chē liàng, ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ ㄔㄜ ㄌㄧㄤˋ, / ] a motor vehicle [Add to Longdo]
机务段[jī wù duàn, ㄐㄧ ˋ ㄉㄨㄢˋ, / ] locomotive depot [Add to Longdo]
机器[jī qì, ㄐㄧ ㄑㄧˋ, / ] machine [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"How do you find your washing-machine?" "Not so bad."「その洗濯の使い心地はどうですか」「まあまあです」 [F]
"This is my first flight. I'm nervous," says Hiroshi.「僕、飛行に乗るのはこれが初めてなんだ。緊張するよ。」と博がいいます。 [M]
In 1939, as in 1914, the world was on the brink of war.1939年には、1914年と同様、世界は戦争の危に瀕していた。
Rows of houses, each of them different and pleasing with their spacious gardens, are replaced by purely functional blocks of flats which have nothing more to commend them than over-praised 'modern conveniences'.一つ一つ違っていて、広々とした庭があって魅力的な家並が、もっぱら能だけを追求したマンションにとって代わられるが、このマンションには、行き過ぎを思えるほど賞賛される「現代の便利な設備」以外に褒めるべき点はないのである。
I missed the two o'clock plane.2時の飛行に乗り遅れた。
While one of them sped around major parts of the property on the mower, a second made a few sweeps at some tall weeds on the edge of my wife's garden and the third got into the truck and smoked a cigarette.3人のうちの1人が芝刈りで私の庭を大雑把にさっと刈り、もう一人が妻の庭の端の伸びた雑草をさっと2、3回刈り、残りの一人はトラックに上がってタバコをすっていた。
Three men jumped out, rolled an old mower down the ramp.3人の男が飛び降り、古い芝刈りをトラックと地面にかけた板で降ろした。
My plane leaves at six o'clock.6時の飛行なのです。
According to the ABC news, another jet-liner was hi-jacked in the Middle East.ABCニュースによれば、もう一のジェット旅客が、中近東でハイジャックされたそうだ。
When the flight crew has their aircraft under control, everything is working normally and yet it still crashes into the ground, that's CFIT.CFITは乗務員が航空を完全にコントロールし、すべてが正常に作動しているにもかかわらず、地面に激突する場合に起こるものである。
WHO stands for World Health Organization.WHOとは世界保健構を表す。
Look! There's a plane taking off.ああ飛行が離陸する。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Uh, actually, you know what, now might not be the best time![JA] 今が絶好の会じゃないのも 理解している! Find This Thing We Need To (2017)
You've got Robbie for the day tomorrow and you'll need to buy him something for his tea.[JA] ロビーに ゲームを買うんでしょ Smell the Weakness (2017)
Have you ever seen somebody, you're like, "He should kill himself.[CN] 你可以這麼做,你有一次 Louis C.K. 2017 (2017)
This is my office and where the girls wait on standby.[JA] (美波) 私のオフィス兼 女の子たちの待部屋 Values (2017)
My kids are terrified of the dog.[CN] 所以你隨挑了隻狗 養在家裡,跟你的家人一起生活 見證牠揭露真面目 Louis C.K. 2017 (2017)
EMAIL FROM LAERTE Perhaps I don't mean more time, but another time.[JA] "送信者 ラエルチ 会を改めたいの"  ()
The police are investigating the motive for the murders.[JA] 警視庁は 詳しい動について 調べています Reason (2017)
There's a couple of problems with that.[CN] 關於這些人,我們知道一件事 這些人並不是隨遍佈全國 Do Some Shots, Save the World (2017)
It's like you're pissing out of the corner of a pillowcase.[CN] 我父親有一隻墨西哥式、天主教徒 一刀未剪、原始、有的 本土、自由奔放的墨西哥老二 Louis C.K. 2017 (2017)
I've looked it up.[CN] 有人在旁邊陪她,滑手 Louis C.K. 2017 (2017)
Then inside, you'll find the germ's guts.[CN] 就跟飛尾一樣 Do Some Shots, Save the World (2017)
Well, seatbelts work, they save lives.[CN] 真棒 稍早前,我用安全帶示範的安全制 信不信由你 Do Some Shots, Save the World (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
会検討[きかいけんとう, kikaikentou] opportunity study [Add to Longdo]
械の語[きかいのご, kikainogo] machine word, computer word [Add to Longdo]
械コード[きかいコード, kikai ko-do] instruction code, machine code [Add to Longdo]
械化[きかいか, kikaika] computerization (vs) [Add to Longdo]
[きかいきのう, kikaikinou] machine function [Add to Longdo]
械語[きかいご, kikaigo] machine language, machine word, computer word [Add to Longdo]
械語命令[きかいごめいれい, kikaigomeirei] machine instruction [Add to Longdo]
械最小値[きかいさいしょうち, kikaisaishouchi] machine infinitesimal [Add to Longdo]
械設計[きかいせっけい, kikaisekkei] mechanical design [Add to Longdo]
械命令[きかいめいれい, kikaimeirei] machine instruction [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はた, hata] GELEGENHEIT, MASCHINE [Add to Longdo]
[はた, hata] Webstuhl [Add to Longdo]
[きかい, kikai] Gelegenheit, Chance [Add to Longdo]
[きげん, kigen] Stimmung, -Laune, das_Befinden [Add to Longdo]
[きみつ, kimitsu] Geheimnis [Add to Longdo]
[きびん, kibin] gewandt, gescheit, -flink [Add to Longdo]
[きかい, kikai] Maschine, Mechanismus [Add to Longdo]
械化[きかいか, kikaika] Mechanisierung [Add to Longdo]
械文明[きかいぶんめい, kikaibunmei] technische_Zivilisation [Add to Longdo]
[きこう, kikou] Mechanismus, Organisation, Struktur [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top