Search result for

(62 entries)
(0.1692 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -機-, *機*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きかい, kikai] (n) โอกาส
[きかい, kikai] (n) เครื่องจักร
[きのう, kinou] (n) หน้าที่, การทำงาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[きみつ, kimitsu] (n) ความลับ (มักใช้เกี่ยวกับเรื่อง ความลับ หรือ ข้อมูลสำคัญ ภายในบริษัท หรือ องค์กร)
械工学[きかいこうがく, kikaikougaku] (n ) วิศวกรรมเครื่องกล

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[きのう, kinou] Thai: ฟังก์ชัน
[きのう, kinou] Thai: หน้าที่การทำงาน English: faculty
[きちょう, kichou] Thai: กัปตันเครื่องบิน English: a captain, a pilot
[きかん, kikan] Thai: เครื่องกล
[きかん, kikan] Thai: หน่วยงาน
[きき, kiki] Thai: อุปกรณ์เครื่องมือ English: machinery and tools

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[機, jī, ㄐㄧ] desk; machine; moment, opportunity
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  幾 (jǐ ㄐㄧˇ) 
Etymology: [ideographic] A table 幾 made of wood 木; 幾 also provides the pronunciation

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はた, hata] (n) (1) chance; opportunity; (2) machine; (3) aircraft; (ctr) (4) counter for aircraft; (5) counter for remaining lives (in video games) [Add to Longdo]
[はた, hata] (n) loom [Add to Longdo]
が熟すのを待つ[きがじゅくすのをまつ, kigajukusunowomatsu] (exp,v5t) to wait for a ripe moment [Add to Longdo]
に乗じる[きにじょうじる, kinijoujiru] (exp,v1) to take advantage of an opportunity [Add to Longdo]
を見るに敏なり[きをみるにびんなり, kiwomirunibinnari] (exp) being quick at seizing an opportunity [Add to Longdo]
[きい, kii] (n) position of aircraft [Add to Longdo]
[きうん, kiun] (n) opportunity; (P) [Add to Longdo]
[きえい, kiei] (n) sight (signs) of an aeroplane (airplane) [Add to Longdo]
[きえん, kien] (n) opportunity; chance [Add to Longdo]
[はたや, hataya] (n) weaver [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
「その洗濯の使い心地はどうですか」「まあまあです」 [F]"How do you find your washing-machine?" "Not so bad."
「僕、飛行に乗るのはこれが初めてなんだ。緊張するよ。」と博がいいます。 [M]"This is my first flight. I'm nervous," says Hiroshi.
1939年には、1914年と同様、世界は戦争の危に瀕していた。In 1939, as in 1914, the world was on the brink of war.
一つ一つ違っていて、広々とした庭があって魅力的な家並が、もっぱら能だけを追求したマンションにとって代わられるが、このマンションには、行き過ぎを思えるほど賞賛される「現代の便利な設備」以外に褒めるべき点はないのである。Rows of houses, each of them different and pleasing with their spacious gardens, are replaced by purely functional blocks of flats which have nothing more to commend them than over-praised 'modern conveniences'.
2時の飛行に乗り遅れた。I missed the two o'clock plane.
3人のうちの1人が芝刈りで私の庭を大雑把にさっと刈り、もう一人が妻の庭の端の伸びた雑草をさっと2、3回刈り、残りの一人はトラックに上がってタバコをすっていた。While one of them sped around major parts of the property on the mower, a second made a few sweeps at some tall weeds on the edge of my wife's garden and the third got into the truck and smoked a cigarette.
3人の男が飛び降り、古い芝刈りをトラックと地面にかけた板で降ろした。Three men jumped out, rolled an old mower down the ramp.
6時の飛行なのです。My plane leaves at six o'clock.
ABCニュースによれば、もう一のジェット旅客が、中近東でハイジャックされたそうだ。According to the ABC news, another jet-liner was hi-jacked in the Middle East.
CFITは乗務員が航空を完全にコントロールし、すべてが正常に作動しているにもかかわらず、地面に激突する場合に起こるものである。When the flight crew has their aircraft under control, everything is working normally and yet it still crashes into the ground, that's CFIT.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jī, ㄐㄧ, / ] machine; opportunity; secret [Add to Longdo]
机不可失[jī bù kě shī, ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕ, / ] no time to lose (谚语 proverb); chance not to be missed; now or never [Add to Longdo]
机不可失,时不再来[jī bù kě shī, ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕ, shi2 bu4 zai4 lai2, / ] opportunity knocks but once (谚语 proverb); a chance not to miss; Seize the occasion, it will not return. [Add to Longdo]
机制[jī zhì, ㄐㄧ ㄓˋ, / ] mechanism [Add to Longdo]
机动[jī dòng, ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ, / ] locomotive; motorized; power-driven; adaptable; flexible (use, treatment, timing etc) [Add to Longdo]
机动性[jī dòng xìng, ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] flexibility [Add to Longdo]
机动车[jī dòng chē, ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ ㄔㄜ, / ] motor vehicle [Add to Longdo]
机动车辆[jī dòng chē liàng, ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ ㄔㄜ ㄌㄧㄤˋ, / ] a motor vehicle [Add to Longdo]
机务段[jī wù duàn, ㄐㄧ ˋ ㄉㄨㄢˋ, / ] locomotive depot [Add to Longdo]
机器[jī qì, ㄐㄧ ㄑㄧˋ, / ] machine [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
会検討[きかいけんとう, kikaikentou] opportunity study [Add to Longdo]
械の語[きかいのご, kikainogo] machine word, computer word [Add to Longdo]
械コード[きかいコード, kikai ko-do] instruction code, machine code [Add to Longdo]
械化[きかいか, kikaika] computerization (vs) [Add to Longdo]
[きかいきのう, kikaikinou] machine function [Add to Longdo]
械語[きかいご, kikaigo] machine language, machine word, computer word [Add to Longdo]
械語命令[きかいごめいれい, kikaigomeirei] machine instruction [Add to Longdo]
械最小値[きかいさいしょうち, kikaisaishouchi] machine infinitesimal [Add to Longdo]
械設計[きかいせっけい, kikaisekkei] mechanical design [Add to Longdo]
械命令[きかいめいれい, kikaimeirei] machine instruction [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はた, hata] GELEGENHEIT, MASCHINE [Add to Longdo]
[はた, hata] Webstuhl [Add to Longdo]
[きかい, kikai] Gelegenheit, Chance [Add to Longdo]
[きげん, kigen] Stimmung, -Laune, das_Befinden [Add to Longdo]
[きみつ, kimitsu] Geheimnis [Add to Longdo]
[きびん, kibin] gewandt, gescheit, -flink [Add to Longdo]
[きかい, kikai] Maschine, Mechanismus [Add to Longdo]
械化[きかいか, kikaika] Mechanisierung [Add to Longdo]
械文明[きかいぶんめい, kikaibunmei] technische_Zivilisation [Add to Longdo]
[きこう, kikou] Mechanismus, Organisation, Struktur [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top