Search result for

-troll-

(39 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: troll, *troll*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
troll[SL] คนที่น่าเกลียด (มักหมายถึงผู้หญิง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
troll(โทรล) vi.,vt. (ทำให้) หมุนรอบ,ม้วน,ลากเบ็ด,ร้องเพลงด้วยเสียงเต็มที่,พูดอย่างรวดเร็ว. n. เพลงที่ร้องต่อเนื่องกัน,การหมุนรอบ การดึงสายเบ็ด, See also: troller n., Syn. carol

English-Thai: Nontri Dictionary
troll(vi) ร้องประสานเสียง,ร้องเพลงเล่นๆ,ตกปลา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
troll[โทรล] (n slang ) บุคคลผู้ไม่เป็นที่ต้องการในโลกออนไลน์ บุคคลผู้ไม่มีสมอง เกรียน
troll[โทรล] (n ) สัตว์ประหลาดในเทพนิยายของยุโรปเหนือ รูปร่างคล้ายคนแต่ตัวใหญ่กว่ามาก อาศัยอยู่ในถ้ำ ว่ากันว่า ถ้าถูกแสงแดดจะกลายเป็นหิน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You mean that troll in your picture book?โต๊ะโตโระ เธอหมายถึงโต๊ะโตโระ ที่อยู่ในหนังสือภาพน่ะเหรอ My Neighbor Totoro (1988)
Off my trolley?ไม่ค่อยเต็ม? Basic Instinct (1992)
Trollop!ยัยผู้หญิงปากร้าย! Hocus Pocus (1993)
- All right, you little trollimog. - Aaah!- เอาล่ะ, เจ้าเด็กน้อย. Hocus Pocus (1993)
So there I was at the mercy of three monstrous trolls.ในที่สุดข้า ตกอยู่ในกำมือภูติยักษ์ 3 ตน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
It's Mr. Bilbo's trolls.It's Mr. Bilbo's trolls. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
- Anything off the trolley, dears?- อยากได้อะไรจากรถเข็นมั้ยจ้ะ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Troll in the dungeon!โทรลล์ ในคุกใต้ดิน Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Troll in the dungeon!โทรลล์ในคุกใต้ดิน Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
How could a troll get in?โทรลล์เข้ามาได้ยังไง Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Not on its own. Trolls are really stupid. Probably people playing jokes.มีคนปล่อยมา โทรลล์โง่จะตายไป อาจมีคนเล่นตลก Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
I think the troll's left the dungeon.ฉันว่าโทรลล์ออกจากคุกไปแล้ว Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trollI just don't understand what goes through the minds of people who troll forums.
trollIt's a troll trying for click-throughs. It's being multiposted in English-related communities all over the place.
trollJust one slip and you'll be mistaken for a troll and flamed.
trollPretty soon there were trolley cars going back and forth in front of the Little House.

CMU English Pronouncing Dictionary
TROLL    T R OW1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
troll    (v) (t r ou1 l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Troll {m}; Kobold {m}troll [Add to Longdo]
Trollblume {f} [bot.]globeflower [Add to Longdo]
Trolleybus {m}trolleybus [Add to Longdo]
Trollinger {m} (Rebsorte)Trollinger (grape) [Add to Longdo]
trollen; fortgehento toddle off [Add to Longdo]
trollendtoddling [Add to Longdo]
trollendtoddling off [Add to Longdo]
trollttoddles [Add to Longdo]
trollttoddles off [Add to Longdo]
trolltetoddled [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Troll \Troll\, v. t. [imp. & p. p. {Trolled}; p. pr. & vb. n.
   {Trolling}.] [OE. trollen to roll, F. tr[^o]ler, Of. troller
   to drag about, to ramble; probably of Teutonic origin; cf. G.
   trollen to roll, ramble, sich trollen to be gone; or perhaps
   for trotler, fr. F. trotter to trot (cf. {Trot}.). Cf.
   {Trawl}.]
   1. To move circularly or volubly; to roll; to turn.
    [1913 Webster]
 
       To dress and troll the tongue, and roll the eye.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To send about; to circulate, as a vessel in drinking.
    [1913 Webster]
 
       Then doth she troll to the bowl.   --Gammer
                          Gurton's
                          Needle.
    [1913 Webster]
 
       Troll the brown bowl.         --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. To sing the parts of in succession, as of a round, a
    catch, and the like; also, to sing loudly or freely.
    [1913 Webster]
 
       Will you troll the catch ?      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       His sonnets charmed the attentive crowd,
       By wide-mouthed mortaltrolled aloud. --Hudibras.
    [1913 Webster]
 
   4. To angle for with a trolling line, or with a book drawn
    along the surface of the water; hence, to allure.
    [1913 Webster]
 
   5. To fish in; to seek to catch fish from.
    [1913 Webster]
 
       With patient angle trolls the finny deep.
                          --Goldsmith.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Troll \Troll\, n. [Icel. troll. Cf. {Droll}, {Trull}.] (Scand.
   Myth.)
   A supernatural being, often represented as of diminutive
   size, but sometimes as a giant, and fabled to inhabit caves,
   hills, and like places; a witch.
   [1913 Webster]
 
   {Troll flower}. (Bot.) Same as {Globeflower}
   (a) .
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Troll \Troll\, v. i.
   1. To roll; to run about; to move around; as, to troll in a
    coach and six.
    [1913 Webster]
 
   2. To move rapidly; to wag. --F. Beaumont.
    [1913 Webster]
 
   3. To take part in trolling a song.
    [1913 Webster]
 
   4. To fish with a rod whose line runs on a reel; also, to
    fish by drawing the hook through the water.
    [1913 Webster]
 
       Their young men . . . trolled along the brooks that
       abounded in fish.           --Bancroft.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Troll \Troll\, n.
   1. The act of moving round; routine; repetition. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. A song the parts of which are sung in succession; a catch;
    a round.
    [1913 Webster]
 
       Thence the catch and troll, while "Laughter, holding
       both his sides," sheds tears to song and ballad
       pathetic on the woes of married life. --Prof.
                          Wilson.
    [1913 Webster]
 
   3. A trolley.
    [1913 Webster]
 
   {Troll plate} (Mach.), a rotative disk with spiral ribs or
    grooves, by which several pieces, as the jaws of a chuck,
    can be brought together or spread radially.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 troll
   n 1: (Scandanavian folklore) a supernatural creature (either a
      dwarf or a giant) that is supposed to live in caves or in
      the mountains
   2: a partsong in which voices follow each other; one voice
     starts and others join in one after another until all are
     singing different parts of the song at the same time; "they
     enjoyed singing rounds" [syn: {round}, {troll}]
   3: a fisherman's lure that is used in trolling; "he used a
     spinner as his troll"
   4: angling by drawing a baited line through the water [syn:
     {troll}, {trolling}]
   v 1: circulate, move around
   2: cause to move round and round; "The child trolled her hoop"
   3: sing the parts of (a round) in succession
   4: angle with a hook and line drawn through the water
   5: sing loudly and without inhibition
   6: praise or celebrate in song; "All tongues shall troll you"
   7: speak or recite rapidly or in a rolling voice

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 troll
 
 
   1. v.,n. [From the Usenet group alt.folklore.urban] To utter a posting on
   {Usenet} designed to attract predictable responses or {flame}s; or, the
   post itself. Derives from the phrase ?trolling for {newbie}s? which in turn
   comes from mainstream ?trolling?, a style of fishing in which one trails
   bait through a likely spot hoping for a bite. The well-constructed troll is
   a post that induces lots of newbies and flamers to make themselves look
   even more clueless than they already do, while subtly conveying to the more
   savvy and experienced that it is in fact a deliberate troll. If you don't
   fall for the joke, you get to be in on it. See also {YHBT}.
 
   2. n. An individual who chronically trolls in sense 1; regularly posts
   specious arguments, flames or personal attacks to a newsgroup, discussion
   list, or in email for no other purpose than to annoy someone or disrupt a
   discussion. Trolls are recognizable by the fact that they have no real
   interest in learning about the topic at hand - they simply want to utter
   flame bait. Like the ugly creatures they are named after, they exhibit no
   redeeming characteristics, and as such, they are recognized as a lower form
   of life on the net, as in, ?Oh, ignore him, he's just a troll.? Compare
   {kook}.
 
   3. n. [Berkeley] Computer lab monitor. A popular campus job for CS
   students. Duties include helping newbies and ensuring that lab policies are
   followed. Probably so-called because it involves lurking in dark cavelike
   corners.
 
   Some people claim that the troll (sense 1) is properly a narrower category
   than {flame bait}, that a troll is categorized by containing some assertion
   that is wrong but not overtly controversial. See also {Troll-O-Meter}.
 
   The use of ?troll? in any of these senses is a live metaphor that readily
   produces elaborations and combining forms. For example, one not
   infrequently sees the warning ?Do not feed the troll? as part of a followup
   to troll postings.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top