ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

手推车

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -手推车-, *手推车*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
手推车[shǒu tuī chē, ㄕㄡˇ ㄊㄨㄟ ㄔㄜ, / ] trolley, #44,286 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- What you really need is a wagon.[CN] - 你真正需要的是手推车 Summer of '42 (1971)
The carts.[CN] 手推车 Patton (1970)
Get the wheelbarrow for a moment.[CN] 手推车借来用一会 La bambola di Satana (1969)
Can we borrow the wheelbarrow, André?[CN] 我们可以借手推车吗 安德烈? La bambola di Satana (1969)
Give him a cart.[CN] 给他一个手推车 Nazarin (1959)
You couldn't steer a pushcarit![CN] 你连手推车都驾驭不了! The Earrings of Madame De... (1953)
They threw the wounded and what was left of the supplies in the carts.[CN] 我们把伤患与仅存的补给放在手推车 Patton (1970)
- Yeah, you should've brought your wagon.[CN] - 对 你本该带来手推车 Summer of '42 (1971)
The carts came to me in my dream.[CN] 手推车出现在我梦中 Patton (1970)
They're using carts to move their wounded and the supplies.[CN] 他们用手推车搬运伤患与补给 Patton (1970)
He could pull her around in a cart.[CN] 他可以用手推车推着她 你认为她会喜欢吗? Indiscretion of an American Wife (1953)
I really didn't expect to buy so much. I should have brought my wagon.[CN] 我真没想到买这么多 我本该带来手推车 Summer of '42 (1971)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top