Search result for

ruling

(58 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ruling-, *ruling*, rul
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ruling[ADJ] ซึ่งปกครอง, See also: ซึ่งมีอำนาจ, ซึ่งครอบงำ, Syn. governing, prevailing
ruling[N] คำวินิจฉัย, See also: คำตัดสิน, การชี้ขาด, Syn. decision, judgment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ruling(รู'ลิง) n. การวินิจฉัย,การชี้ขาด,การลากเส้นด้วยไม้บรรทัด adj. ปกครอง,ครอบงำ,ควบคุม,แพร่หลาย,มีอยู่ทั่วไป, Syn. decision,governing

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rulingคำวินิจฉัยชี้ขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's because the time is peaceful under Your Majesty's rulingนี่เป็นช่วงเวลาแห่งความสงบสุข ภายใต้การปกครองของฝ่าบาท Portrait of a Beauty (2008)
At the moment, he's completely ignoring Baegeuk, and practically ruling the place.เขาเมินเฉยต่อแบกิอุคและกฎของเมือง The Kingdom of the Winds (2008)
The Supreme Court has just ruled on the tapes controversy, and here is Carl Stern, who has that ruling.ได้ออกกฎเกี่ยวกับเทปเสียง และนี่คือ คาร์ล สะเทิร์น คนที่ออกกฎ Frost/Nixon (2008)
You know, Alex. This ruling can't be revisited.คุณรู้มั้ยอเล็กซ์ การประชุมนี้จะไม่เกิดขึ้น Prison Break: The Final Break (2009)
You'll hear from me again after I've made my ruling.คุณเห็นศัตรูรอบตัว แต่คุณไม่เคยเห็น\ ว่าใครแคร์คุณจริง ฉันไปพบผู้พิพากษาโอลิเวอร์แล้ว Trust Me (2009)
Relax, walt. The judge won't be ruling in patty's favor.นักสืบที่มาหาคุณเป็นนักสืบจริงๆ Trust Me (2009)
My office needs to issue a ruling by the end of next week.ผมต้องยื่นคำร้องภายในสิ้นอาทิตย์หน้า I Agree, It Wasn't Funny (2009)
If you didn't take risks, you'd be back in appalachia ruling over the toothless masses.ถ้าคุณไม่เสี่ยง คุณก็จะกลับไปที่เทือกเขาปกครองคนที่ไม่มีความหมาย New York Sucks (2009)
We're not ruling that out.เราก็ไม่ได้ตัดเรื่องนั้นทิ้งครับ A Shade of Gray (2009)
The ruling of the committee commend not only myself, but other members of the squad.ทางคณะกรรมการที่ควบคุมปฎิบัติการครั้งนี้ ได้กล่าวชมตัวผม และลูกทีมทุกคนที่ปฎิบัติงาน Harry Brown (2009)
I suggest not fighting figgins' ruling. Will:อย่าค้านกฏของ ผอ.ดีกว่า Mattress (2009)
I think he was ruling out possible causes.ผมคิดว่าเขากำลังวินิจฉัย ความเป็นไปได้ จากสาเหตุต่างๆ White to Play (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rulingAccording to the news report, the ruling coalition has secured 72 seats as of 5 p.m.
rulingA member of the Jewish ruling council.
rulingMr Koizumi was elected the new president of Japan's ruling Liberal Democratic Party.
rulingParliamentary activity has become a political tug of war between the ruling and opposition parties over the issue.
rulingThe ruling party has secured 50 seats as of 5 o'clock.
rulingThe ruling party is running a smear campaign against the opposition.
rulingThe ruling party pushed its tax bill through.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำสั่งศาล[N] writ, See also: ruling, Syn. คำตัดสิน, คำชี้ขาด
คำชี้ขาด[N] writ, See also: ruling, Syn. คำตัดสิน, Example: คำพิพากษาของศาลชั้นต้นตรงกับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการแล้วการอุทธรณ์ของเขาจึงฟังไม่ขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชนชั้นปกครอง[n. exp.] (chonchan pokkhrøng) EN: governing class; ruling class   FR: classe régnante [f]
การรวมอำนาจ[n. exp.] (kān rūam amnāt) EN: ruling coalition   FR: coalition au pouvoir [f]
คำพิพากษา[n.] (khamphiphāksā) EN: decision ; judgement = judgment (Am.) ; verdict ; ruling ; judicial decision ; sentence   FR: jugement [m] ; décision judiciaire [f] ;
คำสั่งศาล[n. exp.] (khamsang sān) EN: writ ; ruling ; decree ; court order   FR: décison judiciaire [f] ; acte judiciaire [m] ; injonction [f]
คำวินิจฉัย[n.] (khamwinitchai) EN: decision ; judgement ; verdict ; ruling ; finding ; adjudication   

CMU English Pronouncing Dictionary
RULING    R UW1 L IH0 NG
RULINGS    R UW1 L IH0 NG Z
RULING'S    R UW1 L IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ruling    (v) (r uu1 l i ng)
rulings    (n) (r uu1 l i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entscheidung {f} | Entscheidungen {pl} | eine Entscheidung fällen | einen Bescheid erhaltenruling | rulings | to give a ruling | to get a ruling [Add to Longdo]
Leitprinzip {n}; leitendes Prinzipruling principle [Add to Longdo]
Regierungspartei {f}ruling party [Add to Longdo]
Reißfeder {f}ruling pen [Add to Longdo]
herrschend; beherrschend; vorherrschend {adj} | die herrschende Klasseruling | the ruling class [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一世風靡[いっせいふうび, isseifuubi] (n) ruling the times; holding sway over the minds of the people [Add to Longdo]
烏口[からすぐち, karasuguchi] (n,adj-no) ruling pen [Add to Longdo]
仮決定[かりけってい, karikettei] (n,vs) provisional ruling; tentative ruling [Add to Longdo]
差違え[さしちがえ, sashichigae] (n) overruling referee's decision of bout outcome (sumo) [Add to Longdo]
裁決[さいけつ, saiketsu] (n,vs) decision; ruling; judgement; judgment; (P) [Add to Longdo]
裁定[さいてい(P);せいてい, saitei (P); seitei] (n,vs,adj-no) decision; ruling; award; arbitration; (P) [Add to Longdo]
司法判断[しほうはんだん, shihouhandan] (n) judicial ruling; judicial decision; judgment; judgement [Add to Longdo]
支配階級[しはいかいきゅう, shihaikaikyuu] (n) ruling class(es) [Add to Longdo]
支配層[しはいそう, shihaisou] (n) ruling class [Add to Longdo]
支配的[しはいてき, shihaiteki] (adj-na) dominant; ruling; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
执政党[zhí zhèng dǎng, ㄓˊ ㄓㄥˋ ㄉㄤˇ, / ] ruling party; the party in power [Add to Longdo]
裁定[cái dìng, ㄘㄞˊ ㄉㄧㄥˋ, ] ruling [Add to Longdo]
裁决[cái jué, ㄘㄞˊ ㄐㄩㄝˊ, / ] ruling; adjudication [Add to Longdo]
领导层[lǐng dǎo céng, ㄌㄧㄥˇ ㄉㄠˇ ㄘㄥˊ, / ] ruling class; leaders (of society); oligarchy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ruling \Rul"ing\, a.
   1. Predominant; chief; reigning; controlling; as, a ruling
    passion; a ruling sovereign.
    [1913 Webster]
 
   2. Used in marking or engraving lines; as, a ruling machine
    or pen.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Predominant; chief; controlling; directing; guiding;
     governing; prevailing; prevalent.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ruling \Rul"ing\, n.
   1. The act of one who rules; ruled lines.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) A decision or rule of a judge or a court, especially
    an oral decision, as in excluding evidence.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rule \Rule\, n.
   [Webster 1913 Suppl.]
 
   Syn: regulation; law; precept; maxim; guide; canon; order;
     method; direction; control; government; sway; empire.
     [1913 Webster] Rule \Rule\, v. t. [imp. & p. p. {Ruled};
   p. pr. & vb. n. {Ruling}.] [Cf. OF. riuler, ruiler, L.
   regulare. See {Rule}, n., and cf. {Regulate}.]
   1. To control the will and actions of; to exercise authority
    or dominion over; to govern; to manage. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       A bishop then must be blameless; . . . one that
       ruleth well his own house, having his children in
       subjection.              --1 Tim. iii.
                          2, 4.
    [1913 Webster]
 
   2. To control or direct by influence, counsel, or persuasion;
    to guide; -- used chiefly in the passive.
    [1913 Webster]
 
       I think she will be ruled
       In all respects by me.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To establish or settle by, or as by, a rule; to fix by
    universal or general consent, or by common practice.
    [1913 Webster]
 
       That's are ruled case with the schoolmen.
                          --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) To require or command by rule; to give as a
    direction or order of court.
    [1913 Webster]
 
   5. To mark with lines made with a pen, pencil, etc., guided
    by a rule or ruler; to print or mark with lines by means
    of a rule or other contrivance effecting a similar result;
    as, to rule a sheet of paper of a blank book.
    [1913 Webster]
 
   {Ruled surface} (Geom.), any surface that may be described by
    a straight line moving according to a given law; -- called
    also a {scroll}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ruling
   adj 1: exercising power or authority [syn: {regnant},
       {reigning}, {ruling}]
   n 1: the reason for a court's judgment (as opposed to the
      decision itself) [syn: {opinion}, {ruling}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top