Search result for

roam

(71 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -roam-, *roam*
Possible hiragana form: ろあん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
roam[VI] ท่องเที่ยวไป, See also: ตะลอน, ร่อนเร่, Syn. rove, wander
roam[VT] ท่องเที่ยวไป, See also: ตะลอน, ร่อนเร่, Syn. rove, wander
roam[N] การเดินทางท่องเที่ยวโดยปราศจากจุดหมาย, Syn. aimless wander

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
roam(โรม) vi. ท่องเที่ยว,ท่องเที่ยวไปเรื่อย,เดินเตร่ vt. ท่องเที่ยว,เดินเตร่ n. การท่องเที่ยว,การท่องเที่ยวไปเรื่อย,การเดินเตร่, See also: roamer n., Syn. wander,rove,ramble

English-Thai: Nontri Dictionary
roam(vi) ท่องเที่ยว,เที่ยวไป,เดินเตร่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
roaming๑. การใช้งานข้ามเขต๒. การค้นหาเครือข่าย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oblivious of its past, the snake roamed around the woman's house until it was chased by people and hid itself in the temple.ลบเลือนอดีต ที่เกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้น จนกระทั่งมีคนมาพบวัดนี้ Heartbreak Library (2008)
In my youth ...when I would roamed those woods...ในวัยเด็กเมื่อฉันเคยได้เที่ยวเล่นในป่านั้น\ ฉันสามารถพบเห็นทุกสิ่งที่เคลื่อนไหว The Secret of Moonacre (2008)
The service user has roamed outside the coverage area.อ้าว เพื่อนคุณไปไหนแล้วล่ะ อ้าว ไม่ใช่นี่ นั่นก้นคุณ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Fierce creatures roamed free.สัตว์ดุร้าย เดินกันเพ่นพ่าน The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Colin promised that he would roam... at the countryside to find me one, and he did.ไมทุก ๆ ที่เพื่อ ตามหาฉัน และเขาก็ทำได้ Made of Honor (2008)
At secretarial college, in history class, we were told of a former time, before computers, when typing was done on machines and our country was called Bechuanaland and dinosaurs roamed the earth!ณ มหาลัยเลขานุการ ในชั้นเรียนประวัติศาสตร์ เราได้บอกเล่าครั้งอดีต ก่อนที่จะมีคอมพิวเตอร์ ตอนที่เราพิมพ์เสร็จจากเครื่องพิมพ์ดีด The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
This station is where Hachi roams now.สถานีรถไฟ ตอนนี้เป็นบ้านของฮาชิ Hachi: A Dog's Tale (2009)
Public Enemy Number One John Dillinger roams the wilds pursued by the hounds of justice.ศัตรูเลขหนึ่งของประเทศ จอห์น ดิลลิ่งเจอร์ มีการตามล่าของผู้พิทักษ์กฏหมาย Public Enemies (2009)
- The roaming drains the battery.- บริการข้ามแดนแบตเตอรี่จะหมดเร็วมาก - ก็ได้ 4 Days Out (2009)
For countless years he's roamed the countrysideหลายปีที่เขาท่องไปตามชนบท Slack Tide (2009)
May 1,1975, a 6-year-old darrin call was found roaming in the middle of nowhere and was picked up and was in state care for the first few months.1 พฤษภาคม 1975 ดาเรน คอลล์ อายุ 6 ปี ถูกพบเร่ร่อนอยู่แถวตอนกลางที่ห่างไกล และถูกรับไป อยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า ในช่วง 2-3 เดือนแรก Haunted (2009)
We've received reports that a beast has been sighted roaming the forests near the Northern Borders.เราได้รับรายงานว่าพบสัตว์ประหลาด... ป้วนเปี้ยนอยู่ในป่าใกล้ๆกับ ชายแดนทางเหนือ The Once and Future Queen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
roamI was roaming over the mountains all through the night.
roamI went out of my way as far as Roam.
roamThe lovers roamed around the fields in search of wild berries.
roamI like to roam about the fields.
roamHis eyes roamed over the lake in the valley.
roamThey roamed about the forest.
roamWild animals roamed across the plains.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระเหเร่ร่อน[V] wander, See also: roam, rave, stray, Syn. ระเหระหน, ร่อนเร่, เร่ร่อน, Example: เมื่อเขาตายลง คนที่หวังพึ่งเขาก็จะต้องระเหเร่ร่อน ยึดอะไรเป็นที่พึ่งไม่ได้, Thai definition: เร่ร่อนไป, ซัดเซไปตามทาง, อยู่ไม่เป็นที่
สัญจร[V] travel, See also: roam, go, journey, tour, voyage, wander, Example: ปัจจุบันถนนนี้รกร้าง ผู้คนไม่ได้ใช้สัญจรแล้ว, Thai definition: ผ่านไปมา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พเนจร[V] wander, See also: roam, rove, tramp, Syn. ร่อนเร่, ร่อนเร่พเนจร, Example: คนยากจนต้องร่อนเร่พเนจรไปทำมาหากินตามที่ต่างๆ, Thai definition: ร่อนเร่ไป, เที่ยวไปโดยไร้จุดหมาย
ผันผาย[V] proceed, See also: roam, walk, leave, set out, start off, leave, Syn. ผายผัน, Example: อิเหนาผันผายไปเฝ้าท้าวกุเรบัน, Thai definition: กลับไป, เดินไป
เดินป่า[V] roam about the forest, See also: travel through a forest, Example: ครั้งนี้เรามีนายพรานผู้ชำนาญทางพาเราเดินป่า
ตะลอน[V] roam, See also: wander, ramble, rove, range, walk all around, be busy running, go about (/here and there), Syn. เที่ยว, เที่ยวร่อน, เที่ยวตะลอน, เที่ยวเตร่, เตร็ดเตร่, Example: ในแต่ละวันเธอต้องตะลอนเดินสายหาเสียงทำให้เธอไม่มีเวลาว่างดูแลลูกเลย, Thai definition: เที่ยวไปเรื่อยๆ, Notes: (ปาก)
ตระเวน[V] roam, See also: wander, inspect, Syn. กระเวน, ตะเวน, ทะเวน, Example: กองทหารและตำรวจฝ่ายความมั่นคงออกตระเวนไปตามถนนสายต่างๆ, Thai definition: เที่ยวตรวจตราสถานการณ์ทั่วบริเวณ
ตุหรัดตุเหร่[V] roam, See also: rove, wander, loiter, meander, Syn. เตร็ดเตร่, เร่ร่อน, Example: พวกนี้ชอบมาตุหรัดตุเหร่แถวสถานีรถไฟเป็นประจำ, Thai definition: ไปอย่างไม่มีจุดหมาย, ไม่มีที่อาศัยแน่นอน
ท่อง[V] wander, See also: roam around, rove around, Syn. เที่ยว, ทัศนาจร, เดินทาง, ท่องเที่ยว, Example: สุชาติท่องไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยแล้ว
ระเหระหน[V] roam, See also: drift, wander, rove, Syn. เร่ร่อน, ร่อนเร่, ระเหหน, Example: หลังการผลัดอำนาจเขาต้องระเหระหนอยู่ในต่างประเทศนับสิบปี, Thai definition: ซัดเซไปตามบุญตามกรรม, ไม่เป็นที่เป็นทาง, เร่ร่อนไป, อยู่ไม่เป็นที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินป่า[v. exp.] (doēn pā) EN: roam about the forest ; travel through a forest   FR: faire une randonnée en forêt
จาริก[v.] (jārik) EN: wander ; travel ; roam   FR: bourlinguer (fam.)
จร[v.] (jøn) EN: wander ; roam ; ramble ; rove   FR: flâner ; vadrouiller ; dériver
พเนจร[v.] (phanējøn) EN: wander tramp ; roam ; rove   
เพ่นพ่าน[v.] (phenphān) EN: wander ; roam ; walk into forbidden grounds   FR: errer ; rôder
ร่อนเร่[v.] (rǿnrē) EN: roam   FR: parcourir
สัญจร[v.] (sanjøn) EN: travel ; roam ; go ; journey ; make a journey ; tour ; voyage ; wander   FR: circuler ; se déplacer ; voyager
ท่อง[v.] (thǿng = thøng) EN: wander ; roam around ; rove around ; travel around ; take a trip ; tour ; stroll ; ramble   FR: parcourir
ตระเวน[v.] (trawēn) EN: scour ; go round ; go about ; make the round ; wander ; roam ; tour ; make a circuit ; go from place to place ; explore   FR: parcourir
เตร่[v.] (trē) EN: saunter about ; stroll about ; roam ; wander   FR: errer ; vagabonder

CMU English Pronouncing Dictionary
ROAM    R OW1 M
ROAMS    R OW1 M Z
ROAMED    R OW1 M D
ROAMING    R OW1 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
roam    (v) (r ou1 m)
roams    (v) (r ou1 m z)
roamed    (v) (r ou1 m d)
roaming    (v) (r ou1 m i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶらぶら[, burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P) [Add to Longdo]
アフリカ腰白雨燕[アフリカこしじろあまつばめ;アフリカコシジロアマツバメ, afurika koshijiroamatsubame ; afurikakoshijiroamatsubame] (n) (uk) white-rumped swift (Apus caffer) [Add to Longdo]
アングロアメリカ[, anguroamerika] (n) (1) Anglo-America; (2) English-speaking part of America [Add to Longdo]
グローバルローミング[, guro-baruro-mingu] (n) {comp} global roaming [Add to Longdo]
チーマー[, chi-ma-] (n) juvenile delinquents roaming about the city in groups (wasei [Add to Longdo]
フロアマネージャー[, furoamane-ja-] (n) floor manager [Add to Longdo]
ローミング[, ro-mingu] (n) roaming (e.g. for cell phones, etc.) [Add to Longdo]
横行跋扈[おうこうばっこ, oukoubakko] (n,vs) being rampant; (evildoers) roaming at will [Add to Longdo]
国際ローミング[こくさいローミング, kokusai ro-mingu] (n) global roaming (mobile telephone); international roaming [Add to Longdo]
袋網[ふくろあみ, fukuroami] (n) tunnel net [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
遨游[áo yóu, ㄠˊ ㄧㄡˊ, / ] roam; travel [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グローバルローミング[ぐろーばるろーみんぐ, guro-baruro-mingu] global roaming [Add to Longdo]
ローミング[ろーみんぐ, ro-mingu] roaming [Add to Longdo]
国際ローミング[こくさいローミング, kokusai ro-mingu] global roaming [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Roam \Roam\, n.
   The act of roaming; a wandering; a ramble; as, he began his
   roam o'er hill and dale. --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Roam \Roam\ (r[=o]m), v. i. [imp. & p. p. {Roamed} (r[=o]md); p.
   pr. & vb. n. {Roaming}.] [OE. romen, ramen; cf. AS.
   [=a]r[=ae]man to raise, rise, D. ramen to hit, plan, aim, OS.
   r[=o]m[=o]n to strive after, OHG. r[=a]men. But the word was
   probably influenced by Rome; cf. OF. romier a pilgrim,
   originally, a pilgrim going to Rome, It. romeo, Sp. romero.
   Cf. {Ramble}.]
   To go from place to place without any certain purpose or
   direction; to rove; to wander.
   [1913 Webster]
 
      He roameth to the carpenter's house.   --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Daphne roaming through a thorny wood.  --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To wander; rove; range; stroll; ramble.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Roam \Roam\, v. t.
   To range or wander over.
   [1913 Webster]
 
      And now wild beasts came forth the woods to roam.
                          --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 roam
   v 1: move about aimlessly or without any destination, often in
      search of food or employment; "The gypsies roamed the
      woods"; "roving vagabonds"; "the wandering Jew"; "The
      cattle roam across the prairie"; "the laborers drift from
      one town to the next"; "They rolled from town to town"
      [syn: {roll}, {wander}, {swan}, {stray}, {tramp}, {roam},
      {cast}, {ramble}, {rove}, {range}, {drift}, {vagabond}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top