ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trolled

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trolled-, *trolled*, troll, trolle
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
HE TROLLED BIKE PATHS NEAR BUFFALO GARROTING HIS VICTIMS.เขาก่อคดีอยู่แถบบัฟฟาโล รัดคอเหยื่อเหมือนกัน Zoe's Reprise (2009)
And so you trolled all the outpatient clinicsดังนั้นคุณก็ล่อเหยื่อที่คลีนิคคนไข้นอก Spirit of the Goat (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชนะใจตัวเอง[v. exp.] (chana jai tūa-ēng) EN: be self-controlled ; exercise self-restraint   FR: se contrôler soi-même
ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์[adj.] (khūapkhum dūay khømphiutoē) EN: computer-controlled   FR: contrôlé par ordinateur
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา[n. exp.] (phū yū tāi bangkhapbanchā) EN: controlee ; one who is controlled/supervised ; subordinate   
สำรวม[adj.] (samrūam) EN: calm ; cool ; composed ; self-controlled ; restrained   FR: serein ; cool (fam.) ; maître de soi ; sobre ; discret
อยู่ในกรอบ[adj.] (yū nai krøp) EN: conventional ; disciplined ; controlled ; well-behaved   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trolled    (v) trˈould (t r ou1 l d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
CFIT[シーフィット, shi-fitto] (n) Controlled Flight Into Terrain; CFIT [Add to Longdo]
ねじれ国会;捩れ国会[ねじれこっかい, nejirekokkai] (n) the two houses of the Diet being controlled by different parties (lit [Add to Longdo]
めそめそ[, mesomeso] (adv,n,vs) (on-mim) uncontrolled weeping; sobbing [Add to Longdo]
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] (exp) {comp} calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
プルレス[, pururesu] (n) remote-controlled lighting equipment (wasei [Add to Longdo]
プログラム制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] (exp) {comp} calculator with program-controlled addressable storage [Add to Longdo]
プログラム制御式及びキーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきおよびキーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikioyobi ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwom] (n) {comp} calculator with program-controlled and keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
プロポ[, puropo] (n) (abbr) (See プロポーショナルコントロールシステム) transmitter for radio-controlled toys, etc. [Add to Longdo]
ラジコン[, rajikon] (n) (abbr) radio controlled models (car, plane, etc.) [Add to Longdo]
ラジコンカー[, rajikonka-] (n) radio-controlled car [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
プログラム制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with program-controlled addressable storage [Add to Longdo]
プログラム制御式及びキーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきおよびキーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikioyobi ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwom] calculator with program-controlled and keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Troll \Troll\, v. t. [imp. & p. p. {Trolled}; p. pr. & vb. n.
   {Trolling}.] [OE. trollen to roll, F. tr[^o]ler, Of. troller
   to drag about, to ramble; probably of Teutonic origin; cf. G.
   trollen to roll, ramble, sich trollen to be gone; or perhaps
   for trotler, fr. F. trotter to trot (cf. {Trot}.). Cf.
   {Trawl}.]
   1. To move circularly or volubly; to roll; to turn.
    [1913 Webster]
 
       To dress and troll the tongue, and roll the eye.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To send about; to circulate, as a vessel in drinking.
    [1913 Webster]
 
       Then doth she troll to the bowl.   --Gammer
                          Gurton's
                          Needle.
    [1913 Webster]
 
       Troll the brown bowl.         --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. To sing the parts of in succession, as of a round, a
    catch, and the like; also, to sing loudly or freely.
    [1913 Webster]
 
       Will you troll the catch ?      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       His sonnets charmed the attentive crowd,
       By wide-mouthed mortaltrolled aloud. --Hudibras.
    [1913 Webster]
 
   4. To angle for with a trolling line, or with a book drawn
    along the surface of the water; hence, to allure.
    [1913 Webster]
 
   5. To fish in; to seek to catch fish from.
    [1913 Webster]
 
       With patient angle trolls the finny deep.
                          --Goldsmith.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top