ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

电车

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -电车-, *电车*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电车[diàn chē, ㄉㄧㄢˋ ㄔㄜ, / ] trolleybus, #20,433 [Add to Longdo]
无轨电车[wú guǐ diàn chē, ˊ ㄍㄨㄟˇ ㄉㄧㄢˋ ㄔㄜ, / ] trolleybus, #83,333 [Add to Longdo]
有轨电车[yǒu guǐ diàn chē, ㄧㄡˇ ㄍㄨㄟˇ ㄉㄧㄢˋ ㄔㄜ, / ] tramway; tram [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey. Ride in the tram tracks, don't look both ways.[CN] 嘿 在电车轨道上骑噢 别看两边 Day One of Twenty-Two Thousand, Give or Take (2015)
Never seen you on the train before.[CN] 以前没有在电车上碰到过你 Mountains May Depart (2015)
The train for Demachiyanagi Station is arriving on Platform 2.[CN] 二号月台向出町柳方向的电车马上到达 Helios (2015)
Yeah, I just moved in and train is easier.[CN] 我刚搬家,现在坐电车比较方便 Mountains May Depart (2015)
Easy to reach, near the subway, bus, and streetcar...[CN] 很容易过去 它靠近地铁站,汽车站和电车 Ninotchka (1939)
I've had to pee since our tram hit that pothole.[CN] 早在电车遇坑颠那一下的时候 我就想上厕所了 I've had to pee since our tram hit that pothole. And the Minor Problem (2015)
Please do not try to board a moving train.[CN] 跑入电车是危险行为 请不要这样做 The Murder Case of Hana & Alice (2015)
Yoshino Miss tram came quickly[CN] 佳乃小姐 快点 电车来了 Our Little Sister (2015)
The train's leaving.[CN] 电车来了 The Murder Case of Hana & Alice (2015)
I swear, if I get hit by that trolley, I'll die happy.[CN] 我发誓,如果我被那辆电车撞到 我会快乐地死去 The Meddler (2015)
We, either have a high chance of killing 1 person, or low chance of killing 6 people.[CN] 我们现在开始讨论「电车难题」式的 该保谁该弃谁的伦理道德问题了? The Martian (2015)
- My son Mark, he drives a tram.[CN] - 我的儿子马克,他驾驶一辆电车 Kidnapping Mr. Heineken (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top