ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unmanageable

AH0 N M AE1 N IH0 JH AH0 B AH0 L   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unmanageable-, *unmanageable*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So she would just randomly click buttons, until the TV was snarled into some unmanageable condition.เธอได้แต่ กดมั่วไปเรื่อย จนกระทั่งทีวี มันทนไม่ไหว จนเจ๊งไปแล้ว Just Like Heaven (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unmanageableHe is an unmanageable child.

CMU English Pronouncing Dictionary
UNMANAGEABLE AH0 N M AE1 N IH0 JH AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unmanageable (j) ˈʌnmˈænɪʤəbl (uh1 n m a1 n i jh @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
じゃじゃ馬[じゃじゃうま, jajauma] (n) (1) (col) restive horse; (2) unmanageable person (esp. a woman); shrew; stubborn tomboy [Add to Longdo]
もて扱う;持て扱う[もてあつかう, moteatsukau] (v5u,vt) (1) (arch) to take care of; (2) (arch) (See 持て余す) to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with [Add to Longdo]
悪馬[あくば;あくめ;あくうま, akuba ; akume ; akuuma] (n) wild horse; unmanageable horse [Add to Longdo]
倦ねる[あぐねる, aguneru] (v1) (uk) to tire of; to lose interest in; to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with [Add to Longdo]
持て余す;持てあます[もてあます, moteamasu] (v5s,vt) to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with [Add to Longdo]
手に負えない[てにおえない, tenioenai] (exp,adj-i) spoiled; unmanageable; uncontrollable; incorrigible; obstreperous [Add to Longdo]
手に余る[てにあまる, teniamaru] (exp,v5r) to be beyond one's capacities; to be beyond one's powers; to be beyond one's control; to be unmanageable [Add to Longdo]
駄々っ子;駄駄っ子;だだっ子;駄々っ児;駄駄っ児;だだっ児[だだっこ, dadakko] (n) unmanageable child; spoiled child (spoilt); spoiled brat [Add to Longdo]
箸にも棒にも掛からない[はしにもぼうにもかからない, hashinimobounimokakaranai] (exp) hopeless; unmanageable; incorrigible [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unmanageable \Unmanageable\
   See {manageable}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unmanageable
   adj 1: difficult to use or handle or manage because of size or
       weight or shape; "we set about towing the unwieldy
       structure into the shelter"; "almost dropped the unwieldy
       parcel" [syn: {unwieldy}, {unmanageable}] [ant: {wieldy}]
   2: hard to control; "a difficult child", "an unmanageable
     situation" [syn: {unmanageable}, {difficult}] [ant:
     {manageable}]
   3: difficult to solve or alleviate; "uncontrollable pain" [syn:
     {uncontrollable}, {unmanageable}]
   4: incapable of being controlled or managed; "uncontrollable
     children"; "an uncorrectable habit" [syn: {uncontrollable},
     {uncorrectable}, {unmanageable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top