Search result for

wandering

(55 entries)
(0.2025 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wandering-, *wandering*, wander
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wandering[ADJ] ที่เดินทางไปอย่างไร้จุดหมาย, See also: ซึ่งพเนจร, ซึ่งท่องเที่ยวไปอย่างไม่มีจุดหมายแน่นอน, Syn. roving, roaming, traveling, drifting
wandering[N] การเดินทางไปอย่างไร้จุดหมาย, See also: การพเนจร
wanderingly[ADV] โดยเดินทางไปอย่างไร้จุดหมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wandering(วอน'เดอริง) adj.,n. (การ) เตร็ดเตร่,พเนจร,เถลไถลไป,ท่องเที่ยว,ไปโดยไม่มีจุดหมายแน่นอน,ความคิดสับสน,การพูดเรื่อยเปื่อย., See also: wanderingly adv., Syn. roaming,rambling

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wandering painอาการปวดย้ายที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wandering rash; erythema migransผื่นย้ายที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wandering sequence; skip sequence; skip weldingการเชื่อมก้าวกระโดด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
wandering spleen; spleen, floating; spleen, movableม้ามลอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That night, while I was sitting and wandering why I came back at all, there was a knock at the door.คืนนั้น ขณะที่ผมนั่งเล่นและกำลังแปลกใจ ทำไมในที่สุดผมต้องกลับมา ก็มีเสียงเคาะประตู The Curious Case of Benjamin Button (2008)
This guy was wandering around.ตอนนั้น เจ้านี่กำลังเดินไปทั่ว Hachi: A Dog's Tale (2009)
Well, he was wandering around the station last night.มันเดินหลงอยู่ในสถานีรถไฟเมื่อคืน Hachi: A Dog's Tale (2009)
That I have been wandering the desert for yearsว่าพ่อหลงทางอยู่กลางทะเลทรายนานนับปี Lucifer Rising (2009)
I was wandering the bass-Ian desertฉันเถลไถลขนมหวานของบาสเอียน Seder Anything (2009)
Following the discovery of Separatist droids wandering the grassy wasteland,เมื่อค้นพบว่าพวกดรอยด์ของฝ่ายแบ่งแยก เตร็ดเตร่อยู่บนทุ่งหญ้าอันรกร้าง Blue Shadow Virus (2009)
Well, I guess we should stop everyone from wandering around the ship.ดี ฉันเดาว่าเราควรหยุดทุกคน จากการตระเวนรอบยาน Water (2009)
Always wandering all over the place and barking non stop...เธอมักจะเข้าสังคมได้ง่ายและน่ารังเกียจ Episode #1.22 (2009)
Today at recess, I don't want you wandering around alone on the perimeter.วันนี้ตอนพัก แม่ไม่อยากให้ลูก.. ..เดินเที่ยวตามสนามคนเดียว เข้าใจไหม Pilot (2009)
Enough with the kung-fu, wandering-the-earth thing.พอกันทีกับเรื่องพ่อหนุ่มกังฟู\ ท่องทั่วยุทธภพอะไรนั่น Free to Be You and Me (2009)
Akiyoshi Kanako might still be wandering around Shimane with a gun.อาคิโยชิ คานาโกะ อาจจะอยู่แถวๆ ชิมาเนะ นั่นแหละ... ...แถมยังมีปืนด้วย Episode #1.6 (2009)
For years now, I've been wandering.และฉันคิดว่า, Fallen Idols (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wanderingHe has been wandering over Europe for months.
wanderingHe is fond of wandering about.
wanderingHe is wandering around in a trance.
wanderingI'm wandering the town all light off.
wanderingI've been wandering around.
wanderingI was wasting time, wandering around the garage, when an old truck swept into driveway.
wanderingJust wandering around can be a good way to travel.
wanderingShe was wandering in the woods.
wanderingThe boy was wandering about the town.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เตร่[ADV] wanderingly, Example: ทหารพม่าซึ่งยังเป็นวัยรุ่นอายุ16-17 ปี สะพายปืนเดินเตร่อยู่ใกล้ๆ, Thai definition: เดินไปเดินมาอย่างไม่มีจุดหมาย
เตร็ดเตร่[ADV] wanderingly, Example: ตอนเช้า สมาชิกกลุ่มนี้จะเดินทางมาพบพานกันที่สถานีรถไฟบางแก้ว นั่งเตร็ดเตร่ เดินเล่นรอจนรถขบวน 8 โมงครึ่งเคลื่อนตัวออกจากชานชาลา, Thai definition: เที่ยวไปไม่อยู่เป็นที่
การจร[N] wandering, See also: rove, Example: การจร คือการเที่ยว การท่องไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก้ามปูหลุด [n. exp.] (kāmpū lut) EN: Silver inch plant ; Silvery wandering jew   
เลื่อนเปื้อน[adv.] (leūoenpeūoen) EN: with one's thought wandering   

CMU English Pronouncing Dictionary
WANDERING    W AA1 N D ER0 IH0 NG
WANDERINGS    W AA1 N D ER0 IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wandering    (v) (w o1 n d @ r i ng)
wanderings    (n) (w o1 n d @ r i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wanderalbatros {m} [ornith.]Wandering Albatros [Add to Longdo]
Wanderpfeifgans {f} [ornith.]Wandering Whistling Duck [Add to Longdo]
Wanderwasserläufer {m} [ornith.]Wandering Tattler [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うろうろ[, urouro] (adv,n,vs) (on-mim) (See 彷徨く) loiteringly; aimless wandering; (P) [Add to Longdo]
うろちょろ[, urochoro] (n,vs) loitering; hanging around; wandering around [Add to Longdo]
さまよえるユダヤ人;さ迷えるユダヤ人;彷徨えるユダヤ人[さまよえるユダヤじん, samayoeru yudaya jin] (n) Wandering Jew [Add to Longdo]
ぶらぶら[, burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P) [Add to Longdo]
ろにん(ik)[, ronin (ik)] (n) (1) (misspelling of ろうにん) (See 浪人) ronin; wandering samurai without a master to serve; (2) out of work; (3) waiting for another chance to enter a university [Add to Longdo]
メリケン黄脚鷸[メリケンきあししぎ;メリケンキアシシギ, meriken kiashishigi ; merikenkiashishigi] (n) (uk) wandering tattler (species of sandpiper, Tringa incana) [Add to Longdo]
雲助[くもすけ, kumosuke] (n) palanquin bearer; coolie; wandering robber [Add to Longdo]
延々(P);延延;蜿蜒;蜿蜿;蜿々[えんえん, en'en] (adj-t,adv-to) (1) forever; endlessly; on and on; (2) meandering; wandering; winding; sinuous; serpentine; zigzagging; (P) [Add to Longdo]
股旅[またたび, matatabi] (n) wandering life of a gambler [Add to Longdo]
沙門[しゃもん;さもん, shamon ; samon] (n) {Buddh} shramana (wandering monk) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
游走[yóu zǒu, ㄧㄡˊ ㄗㄡˇ, / ] wandering (i.e. not fixed) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wandering \Wan"der*ing\,
   a. & n. from {Wander}, v.
   [1913 Webster]
 
   {Wandering albatross} (Zool.), the great white albatross. See
    Illust. of {Albatross}.
 
   {Wandering cell} (Physiol.), an animal cell which possesses
    the power of spontaneous movement, as one of the white
    corpuscles of the blood.
 
   {Wandering Jew} (Bot.), any one of several creeping species
    of {Tradescantia}, which have alternate, pointed leaves,
    and a soft, herbaceous stem which roots freely at the
    joints. They are commonly cultivated in hanging baskets,
    window boxes, etc.
 
   {Wandering kidney} (Med.), a morbid condition in which one
    kidney, or, rarely, both kidneys, can be moved in certain
    directions; -- called also {floating kidney}, {movable
    kidney}.
 
   {Wandering liver} (Med.), a morbid condition of the liver,
    similar to wandering kidney.
 
   {Wandering mouse} (Zool.), the whitefooted, or deer, mouse.
    See Illust. of {Mouse}.
 
   {Wandering spider} (Zool.), any one of a tribe of spiders
    that wander about in search of their prey.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wander \Wan"der\, v. i. [imp. & p. p. {Wandered}; p. pr. & vb.
   n. {Wandering}.] [OE. wandren, wandrien, AS. wandrian; akin
   to G. wandern to wander; fr. AS. windan to turn. See {Wind}
   to turn.]
   [1913 Webster]
   1. To ramble here and there without any certain course or
    with no definite object in view; to range about; to
    stroll; to rove; as, to wander over the fields.
    [1913 Webster]
 
       They wandered about in sheepskins and goatskins.
                          --Heb. xi. 37.
    [1913 Webster]
 
       He wandereth abroad for bread.    --Job xv. 23.
    [1913 Webster]
 
   2. To go away; to depart; to stray off; to deviate; to go
    astray; as, a writer wanders from his subject.
    [1913 Webster]
 
       When God caused me to wander from my father's house.
                          --Gen. xx. 13.
    [1913 Webster]
 
       O, let me not wander from thy commandments. --Ps.
                          cxix. 10.
    [1913 Webster]
 
   3. To be delirious; not to be under the guidance of reason;
    to rave; as, the mind wanders.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To roam; rove; range; stroll; gad; stray; straggly; err;
     swerve; deviate; depart.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wandering
   adj 1: migratory; "a restless mobile society"; "the nomadic
       habits of the Bedouins"; "believed the profession of a
       peregrine typist would have a happy future"; "wandering
       tribes" [syn: {mobile}, {nomadic}, {peregrine}, {roving},
       {wandering}]
   2: of a path e.g.; "meandering streams"; "rambling forest
     paths"; "the river followed its wandering course"; "a winding
     country road" [syn: {meandering(a)}, {rambling},
     {wandering(a)}, {winding}]
   3: having no fixed course; "an erratic comet"; "his life
     followed a wandering course"; "a planetary vagabond" [syn:
     {erratic}, {planetary}, {wandering}]
   n 1: travelling about without any clear destination; "she
      followed him in his wanderings and looked after him" [syn:
      {wandering}, {roving}, {vagabondage}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top