ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wandering

W AA1 N D ER0 IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wandering-, *wandering*, wander
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wandering(adj) ที่เดินทางไปอย่างไร้จุดหมาย, See also: ซึ่งพเนจร, ซึ่งท่องเที่ยวไปอย่างไม่มีจุดหมายแน่นอน, Syn. roving, roaming, traveling, drifting
wandering(n) การเดินทางไปอย่างไร้จุดหมาย, See also: การพเนจร
wanderingly(adv) โดยเดินทางไปอย่างไร้จุดหมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wandering(วอน'เดอริง) adj., n. (การ) เตร็ดเตร่, พเนจร, เถลไถลไป, ท่องเที่ยว, ไปโดยไม่มีจุดหมายแน่นอน, ความคิดสับสน, การพูดเรื่อยเปื่อย., See also: wanderingly adv., Syn. roaming, rambling

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wandering painอาการปวดย้ายที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wandering rash; erythema migransผื่นย้ายที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wandering sequence; skip sequence; skip weldingการเชื่อมก้าวกระโดด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
wandering spleen; spleen, floating; spleen, movableม้ามลอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And while you're wandering through The heavenly blueเมื่อเธอเดินเตร่ไปในแดนสวรรค์ The Little Prince (1974)
I started wandering around the house, looking for some keepsake.ฉันเริ่มเดินรอบ ๆ บ้าน, Idemo dalje (1982)
He was just wandering around camp all day.แล้วคุณมองผมแบบนี้ทำไมกัน เพื่ออะไรกัน The Thing (1982)
You must be a wandering hunter? !นายน่ะเป็น นักล่างั้นหรือ? Vampire Hunter D (1985)
# Poor wandering one #นักเดินทางผู้น่าสงสาร An American Tail (1986)
When we were forced to come to New York I found myself for the first time without a home wandering the sewers, scavenging for whatever I could find.เมื่อเราถูกบังคับให้มาไปนิวยอร์ก ... ... ผมพบว่าตัวเองเป็นครั้งแรกโดยไม่ต้องกลับบ้าน ... ... เดินท่อระบายน้ำไล่สิ่งที่ฉันสามารถหา Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
I'm surprised you'd choose a storm to go wandering about in, Mr. Lockwood.ผมประหลาดใจที่คุณ เลือกเวลาพายุ เช่นนี้ออกมาเดินเล่น คุณล็อกวู้ด Wuthering Heights (1992)
I'm surprised you'd choose a storm to go wandering about in, Mr. Lockwood.ผมประหลาดใจที่คุณ เลือกเวลาพายุ เช่นนี้ออกมาเดินเล่น คุณล็อกวู้ด Wuthering Heights (1992)
Marnie Burke was found wandering around stark naked... laughing her ass off, flipped out.มาร์นี่ บาร์ค ถูกพบนอนเปลือยอยู่ในบ้าน เอาแต่หัวเราะเหมือนคนบ้า The Lawnmower Man (1992)
I was found wandering around when I was eight years old.ฉันหลงทางแถวๆนี้ตั้งแต่อายุ 8 ปี Anastasia (1997)
Wandering in my own Musashino I'd stumbled on the place he was.นี่เป็นการเดินทางของฉัน มัทซาชิโน... ...ฉันควรจะไปพบเขาที่นั่น... April Story (1998)
I was wandering through eXistenZ.ผมจะสงสัยเกี่ยวกับ เอ็กซิสเทนส์ eXistenZ (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wanderingHe has been wandering over Europe for months.
wanderingHe is fond of wandering about.
wanderingHe is wandering around in a trance.
wanderingI'm wandering the town all light off.
wanderingI've been wandering around.
wanderingI was wasting time, wandering around the garage, when an old truck swept into driveway.
wanderingJust wandering around can be a good way to travel.
wanderingShe was wandering in the woods.
wanderingThe boy was wandering about the town.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เตร่(adv) wanderingly, Example: ทหารพม่าซึ่งยังเป็นวัยรุ่นอายุ16-17 ปี สะพายปืนเดินเตร่อยู่ใกล้ๆ, Thai Definition: เดินไปเดินมาอย่างไม่มีจุดหมาย
เตร็ดเตร่(adv) wanderingly, Example: ตอนเช้า สมาชิกกลุ่มนี้จะเดินทางมาพบพานกันที่สถานีรถไฟบางแก้ว นั่งเตร็ดเตร่ เดินเล่นรอจนรถขบวน 8 โมงครึ่งเคลื่อนตัวออกจากชานชาลา, Thai Definition: เที่ยวไปไม่อยู่เป็นที่
การจร(n) wandering, See also: rove, Example: การจร คือการเที่ยว การท่องไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก้ามปูหลุด[kāmpū lut] (n, exp) EN: Silver inch plant ; Silvery wandering jew
เลื่อนเปื้อน[leūoenpeūoen] (adv) EN: with one's thought wandering

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WANDERING W AA1 N D ER0 IH0 NG
WANDERINGS W AA1 N D ER0 IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wandering (v) wˈɒndərɪŋ (w o1 n d @ r i ng)
wanderings (n) wˈɒndərɪŋz (w o1 n d @ r i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
游走[yóu zǒu, ㄧㄡˊ ㄗㄡˇ, / ] wandering (i.e. not fixed), #17,784 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wanderalbatros { m } [ ornith. ]Wandering Albatros [Add to Longdo]
Wanderpfeifgans { f } [ ornith. ]Wandering Whistling Duck [Add to Longdo]
Wanderwasserläufer { m } [ ornith. ]Wandering Tattler [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うろうろ[urouro] (adv, n, vs) (on-mim) (See 彷徨く) loiteringly; aimless wandering; (P) [Add to Longdo]
うろちょろ[urochoro] (n, vs) loitering; hanging around; wandering around [Add to Longdo]
さまよえるユダヤ人;さ迷えるユダヤ人;彷徨えるユダヤ人[さまよえるユダヤじん, samayoeru yudaya jin] (n) Wandering Jew [Add to Longdo]
ぶらぶら[burabura] (adj-na, adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv, adv-to, vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P) [Add to Longdo]
ろにん(ik)[ronin (ik)] (n) (1) (misspelling of ろうにん) (See 浪人) ronin; wandering samurai without a master to serve; (2) out of work; (3) waiting for another chance to enter a university [Add to Longdo]
メリケン黄脚鷸[メリケンきあししぎ;メリケンキアシシギ, meriken kiashishigi ; merikenkiashishigi] (n) (uk) wandering tattler (species of sandpiper, Tringa incana) [Add to Longdo]
雲助[くもすけ, kumosuke] (n) palanquin bearer; coolie; wandering robber [Add to Longdo]
延々(P);延延;蜿蜒;蜿蜿;蜿々[えんえん, en'en] (adj-t, adv-to) (1) forever; endlessly; on and on; (2) meandering; wandering; winding; sinuous; serpentine; zigzagging; (P) [Add to Longdo]
股旅[またたび, matatabi] (n) wandering life of a gambler [Add to Longdo]
沙門[しゃもん;さもん, shamon ; samon] (n) { Buddh } shramana (wandering monk) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wandering \Wan"der*ing\,
   a. & n. from {Wander}, v.
   [1913 Webster]
 
   {Wandering albatross} (Zool.), the great white albatross. See
    Illust. of {Albatross}.
 
   {Wandering cell} (Physiol.), an animal cell which possesses
    the power of spontaneous movement, as one of the white
    corpuscles of the blood.
 
   {Wandering Jew} (Bot.), any one of several creeping species
    of {Tradescantia}, which have alternate, pointed leaves,
    and a soft, herbaceous stem which roots freely at the
    joints. They are commonly cultivated in hanging baskets,
    window boxes, etc.
 
   {Wandering kidney} (Med.), a morbid condition in which one
    kidney, or, rarely, both kidneys, can be moved in certain
    directions; -- called also {floating kidney}, {movable
    kidney}.
 
   {Wandering liver} (Med.), a morbid condition of the liver,
    similar to wandering kidney.
 
   {Wandering mouse} (Zool.), the whitefooted, or deer, mouse.
    See Illust. of {Mouse}.
 
   {Wandering spider} (Zool.), any one of a tribe of spiders
    that wander about in search of their prey.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wander \Wan"der\, v. i. [imp. & p. p. {Wandered}; p. pr. & vb.
   n. {Wandering}.] [OE. wandren, wandrien, AS. wandrian; akin
   to G. wandern to wander; fr. AS. windan to turn. See {Wind}
   to turn.]
   [1913 Webster]
   1. To ramble here and there without any certain course or
    with no definite object in view; to range about; to
    stroll; to rove; as, to wander over the fields.
    [1913 Webster]
 
       They wandered about in sheepskins and goatskins.
                          --Heb. xi. 37.
    [1913 Webster]
 
       He wandereth abroad for bread.    --Job xv. 23.
    [1913 Webster]
 
   2. To go away; to depart; to stray off; to deviate; to go
    astray; as, a writer wanders from his subject.
    [1913 Webster]
 
       When God caused me to wander from my father's house.
                          --Gen. xx. 13.
    [1913 Webster]
 
       O, let me not wander from thy commandments. --Ps.
                          cxix. 10.
    [1913 Webster]
 
   3. To be delirious; not to be under the guidance of reason;
    to rave; as, the mind wanders.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To roam; rove; range; stroll; gad; stray; straggly; err;
     swerve; deviate; depart.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wandering
   adj 1: migratory; "a restless mobile society"; "the nomadic
       habits of the Bedouins"; "believed the profession of a
       peregrine typist would have a happy future"; "wandering
       tribes" [syn: {mobile}, {nomadic}, {peregrine}, {roving},
       {wandering}]
   2: of a path e.g.; "meandering streams"; "rambling forest
     paths"; "the river followed its wandering course"; "a winding
     country road" [syn: {meandering(a)}, {rambling},
     {wandering(a)}, {winding}]
   3: having no fixed course; "an erratic comet"; "his life
     followed a wandering course"; "a planetary vagabond" [syn:
     {erratic}, {planetary}, {wandering}]
   n 1: travelling about without any clear destination; "she
      followed him in his wanderings and looked after him" [syn:
      {wandering}, {roving}, {vagabondage}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top