Search result for

รถราง

(39 entries)
(0.0633 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รถราง-, *รถราง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถราง[N] tram, See also: trolley, Example: การเดินทางด้วยรถรางในฮ่องกงถือเป็นการเดินทางที่ประหยัดที่สุด, Count unit: คัน, Thai definition: รถที่แล่นตามรางด้วยกำลังไฟฟ้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รถรางน. รถที่แล่นไปบนรางมีสาลี่ติดอยู่บนหลังคา ปลายมีลูกรอกแตะกับสายไฟฟ้าเพื่อนำกระแสไฟฟ้ามาใช้ขับเคลื่อน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electric railroads ; Street-railroadsรถรางไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Trolley busesรถราง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Rail jet departing.รถรางกำลังเคลื่อนขบวน Destroy Malevolence (2008)
Welcome to rail jet substation 9-4.ยินดีต้อนรับสู่สถานีรถรางย่อย 9-4 Destroy Malevolence (2008)
He's on the rail jet.เขาอยู่บนรถราง Destroy Malevolence (2008)
Mom, there's an ancient streetcar token.แม่คะ มีเหรียญขึ้นรถรางโบราณด้วยล่ะ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Kid, you thought we could make love in a tram?ไอ้หนู เธอคิดว่าเราจะร่วมรักกัน ในรถรางได้เหรอ The Reader (2008)
Streetcar.ขึ้นรถราง Public Enemies (2009)
Where's that tram go?- รถรางนั่นไปไหนกัน? Melbourne (2010)
"tramway. " John! John, I've got it.รางรถราง จอห์น... The Blind Banker (2010)
Nine million forjade pin dragon den black tramway.เก้าล้านสำหรับ ปิ่นหยกรังมังกร รถรางดำ The Blind Banker (2010)
Bring it to the Tramway, their London hideout.เอามันไปที่รถราง ซึ่่งเป็นที่ซ่อนตัวพวกเขา The Blind Banker (2010)
And what is this music? It sounds like a cable car accident.แล้วนี่เพลงอะไร เสียงอย่างกับรถรางประสานงา Disturbing Behavior (2011)
Dying on a streetcar while dancing to Y.M.C.A.เสียชีวิตบนรถราง ขณะเต้น Y.M.C.A BeeWare (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รถราง[n.] (rotrāng) EN: tram ; trolley ; streetcar   FR: tramway [m] ; tram [m]
รถรางใต้ดิน[n. exp.] (rotrāng tāidin) EN: underground railway   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
speeder[N] รถรางขนาดเล็ก
switchback[N] รถรางเด็กเล่นที่คดเคี้ยวไปมา, Syn. roller coaster
tram[N] รถราง
trolley car[N] รถรางไฟฟ้า
trolley line[N] รถรางไฟฟ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conductor(คันดัค'เทอะ) n. ผู้นำวงดนตรี,สื่อนำไฟฟ้า,คนขายตั๋วรถเมล์รถราง,คนกระเป๋า,ตัวนำความร้อน (เสียงหรืออื่น ๆ) ,สายล่อฟ้า, See also: conductorial adj. ดูconductor conductorship n. ดูconductor
fender(เฟน'เดอะ) n. ผู้ป้องกัน,ผู้พิทักษ์,ผู้ปัดเป่า,สิ่งป้องกัน,แผ่นกันโคลน,ที่กันกระแทรก,เครื่องกันชน,กันชนรถยนต์,ตะแกรงหน้ารถไฟ,ตะแกรงหน้ารถราง., See also: fendered adj.
streetcar(สทรีท'คาร์) n. รถรางที่วิ่งตามถนน,รถไฟฟ้าที่มีราง, Syn. trolley car or trolley bus
tram(แทรม) n. รถราง,รถไฟที่มีราง,รถรางเหมือง,รถกระเช้า. vt.,vi. ขนส่งด้วยรถดังกล่าว, See also: tramless adj., Syn. streetcar,tramway
tram carn. รถราง,รถไฟฟ้าที่มีราง, Syn. tram
tram linen. เส้นทางเดินของรถราง,สายห้อยรถกระเช้า
tub(ทับ) n. อ่างอาบน้ำ,อ่าง,ถังไม้,ถัง,ปริมาณหนึ่งถัง,การอาบน้ำในอ่างอาบน้ำ,รถขนแร่,รถราง vt. ใส่ไว้ในอ่างอาบน้ำ,อาบน้ำในอ่างอาบน้ำ., See also: tubbable adj. tubber n. tublike adj., Syn. vessel,basin,sink,barrel
utility(ยูทิล'ลิที) n. ประโยชน์,ผลประโยชน์,การบริการสาธารณะ (เช่นรถเมล์ รถราง,รถไฟ,โทรศัพท์,ไฟฟ้า) ,ปัจจัยที่เป็นประโยชน์,หลักการของลัทธิผลประโยชน์, adj. สำหรับใช้สอย (มากกว่าสำหรับการประดับตกแต่งให้สวยงาม), See also: utilities n. หุ้นหรือหลักทรัพย์ของทรัพ

English-Thai: Nontri Dictionary
motorman(n) คนขับรถประจำทาง,คนคุมเครื่องยนต์,คนขับรถราง
streetcar(n) รถราง
tram(n) รถราง,รถกระเช้า,รถขนแร่
tramway(n) รางรถราง
trolley(n) รถรางไฟฟ้า,รถโยก,รถเข็น,รถลาก,รถขนแร่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tram (n ) รถราง (สำหรับคนอังกฤษ ส่วนคนอเมริกันใช้คำว่า streetcar)

German-Thai: Longdo Dictionary
Straßenbahn(n) |die, pl. Straßenbahnen| รถราง
Station(n) |die, pl. Stationen| สถานีรถรางและรถไฟในเมือง เช่น U-Bahn-Station

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top