ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผู้คุม

   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้คุม-, *ผู้คุม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้คุม[N] custodian, See also: caretaker, warden, Example: เขาเป็นผู้คุมที่เคร่งครัดในหน้าที่มาก ใครๆ ก็เกรงใจเขาทั้งนั้น, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่กำกับดูแลให้อยู่ภายใต้กรอบหรือกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้คุมน. เจ้าพนักงานผู้ควบคุมดูแลนักโทษ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wardenผู้คุม, ผู้ปกครองโรงเรียน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
whoremasterผู้คุมซ่องโสเภณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gaolerผู้คุมนักโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
whipผู้คุมเสียงในสภา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
whipผู้คุมเสียงในสภา, วิป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prison wardensผู้คุมนักโทษ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Higher up yet: The SS, the untouchables, to be addressed from ten feet away.สูงไปกว่านั้น ก็พวกผู้คุม SS ผู้สูงศักดิ์ ที่อยู่ห่างไปเพียง 10 ฟุต Night and Fog (1956)
The SS watches them and oversees them.ผู้คุมจึงคอยสอดส่องดูแล อย่างทั่วถึงโดยตลอด Night and Fog (1956)
"A louse means death" - What to say, then, of an SS officer?"มีเหลือบไร ต้องตาย" แล้วถ้าผู้คุมเป็นล่ะ? Night and Fog (1956)
The prisoners keep these mad, always inaccurate books under the watchful eye of the SS and the privileged Kapos.เหล่านักโทษต่างก็เก็บบันทึกนี้ไว้ ภายใต้การกำกับอย่างใกล้ชิดจากผู้คุม และพวกคาโปว Night and Fog (1956)
She forgets that we are the rulers by acting against us impertinently.มันหลงลืมว่าเราคือผู้คุมกฏ แล้วยังจะอวดดีต่อต้าน Vampire Hunter D (1985)
Even the hacks we couldn't bribe would never rat on the guys we did.ถึงแม้ไมได้ติดสินบนผู้คุม แต่มันก็ไม่กล้าอะไรกับเรา Goodfellas (1990)
The skinny guard's getting to be a real pain in the ass.ไอผู้คุมมันทำท่าจะเล่นแง่กับฉัน Goodfellas (1990)
The chief warder, Barker... gave us blue denim uniforms with yellow stripes.หัวหน้าผู้คุม, Barker ... ทำให้เราแต่งกายผ้ายีนส์สีน้ำเงิน มีลายเส้นสีเหลือง In the Name of the Father (1993)
I'm Mr. Norton, the Warden.ผมนายนอร์ตันผู้คุม The Shawshank Redemption (1994)
Turn around and face the Warden.เปิดไปรอบ ๆ และเผชิญหน้ากับผู้คุม The Shawshank Redemption (1994)
The year after that, he did them all... including the Warden's.ปีหลังจากนั้นเขาทำพวกเขาทั้งหมด ... รวมทั้งผู้คุม The Shawshank Redemption (1994)
Why do you think the Warden lets me do it?ทำไมคุณคิดว่าผู้คุมจะช่วยให้ฉันทำมันได้หรือไม่ The Shawshank Redemption (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้คุม[n.] (phūkhum) EN: jailer ; warder ; gaoler ; prison guard ; guardian ; custodian ; caretaker ; warden   FR: gardien de prison [m] ; surveilant de prison [m] ; gêolier [m] (vx – litt.) ; maton [m] (arg.)

English-Thai: Longdo Dictionary
invigilator(n) ผู้คุมสอบ เช่น The Exam Invigilator is responsible for picking up the test material prior to the scheduled writing time, and distributing the materials to the candidates.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gaoler[N] ผู้คุม, See also: คนคุมนักโทษ, Syn. jailer, prison guard
jailer[N] ผู้คุม, See also: ผู้คุมนักโทษ, Syn. warder, warden, gaoler
matron[N] ผู้คุมหญิง
monitor[N] ผู้ดูแล, See also: ผู้คุม, ผู้ตรวจสอบ, Syn. counselor, director
turnkey[N] พัศดี, See also: ผู้คุมนักโทษ
warder[N] ผู้คุม, See also: พัศดี, Syn. jailer, turnkey, warden
wardress[N] ผู้คุมที่เป็นหญิง, See also: พัศดีหญิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alcaide(แอลไค' ดี) n., (pl. -caides) ผู้บัญชาการป้อม , ผู้คุมนักโทษ (jailer)
halt(ฮอลทฺ) vi.,n.adj. (การ) หยุด,ชะงัก,เป็นง่อย,ขาเป๋,ลังเล,สองจิตสองใจ interj. หยุด, Syn. stand,check ชะงัก1. การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดปฏิบัติงานตามชุดคำสั่ง ซึ่งอาจเกิดจากการขัดจังหวะหรือมีที่ผิดมีความหมายเหมือน hang2. มีคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งในชุดคำสั่งนั้นเองที่สั่งให้หยุดคำสั่งในชุดคำสั่งหรือในโปรแกรมเพียงชั่วขณะใดขณะหนึ่ง เพื่อทำการตรวจสอบโปรแกรมเปลี่ยนแถบบันทึกหรือจานบันทึก การหยุดแบบนี้ ถ้าผู้คุมเครื่อง (operator) กดปุ่ม START โปรแกรมจะทำงานต่อได้ทันทีมีความหมายเหมือน pause
headman(เฮด'เมิน) n.หัวหน้า,ผู้นำ,ผู้คุมงาน,มือเพชฌาตตัดคอ -pl. headmen
herder(เฮอ'เดอะ) n. คนเลี้ยงปศุสัตว์,ผู้คุมคุก,พัศดี
jailer(เจล'เลอะ) n. ผู้คุม -S.jailor
matron(เม'เทริน) n. หญิงมีสามีแล้ว (โดยเฉพาะที่มีลูกหรือที่มีลูกหรือที่มีฐานะดีในสังคม) หญิงผู้ดูแลเรื่องภายในหน่วยงาน,ผู้คุมที่เป็นจริง, See also: matronal adj. matronhood n. matronship n.
operator(ออพ'พะเรเทอะ) n. ผู้คุมเครื่อง,ช่างคนงาน,ผู้ปฏิบัติการ,พนักงานต่อโทรศัพท์,พนักงานขับรถ,พ่อค้าซื้อขายที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์,ผู้ดำเนินกิจการทางอุตสาหกรรม,ผู้กระทำศัลยกรรม,สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์,เครื่องหมายคำนวณ,ตัวคิดคำนวณ -S...
overlookern. ผู้ควบคุม,ผู้คุมงาน, Syn. overseer
overseer(โอ'เวอะซี'เออะ) n. ผู้ควบคุม,ผู้คุมงาน,นายงานคนจนของเจ้าหน้าที่ทางศาสนา, Syn. supervisor
runner(รัน'เนอะ) n. ผู้วิ่ง,นักวิ่งแข่ง,สัตว์ที่วิ่งเร็ว,ผู้ส่งข่าว,นักค้าของหนีภาษี,ทางวิ่ง,เส้นทาง,แนวทาง,ผู้คุมเครื่อง,ผู้ขับรถไฟ,ลูกกลิ้ง,พืชไม้เลื้อย

English-Thai: Nontri Dictionary
jailer(n) ผู้คุม,พัศดี
operator(n) ผู้กระทำ,ผู้คุมเครื่อง,พนักงานรับโทรศัพท์,นายหน้า
overseer(n) นายงาน,ผู้ควบคุม,ผู้คุมงาน
warder(n) ทหารยาม,ผู้ป้องกัน,ผู้คุม,ยาม,พัศดี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
invigilator (n ) ผู้คุมสอบ,คนคุมสอบ
See also: R. invigilate

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top