ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vagrant

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vagrant-, *vagrant*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vagrant(n) คนจรจัด, See also: คนพเนจร, คนเร่ร่อน, Syn. bum, drifter, tramp, vagabond, Ant. gentleman, toiler, workman
vagrant(adj) จรจัด, See also: เร่ร่อน, พเนจร, ระเหเร่ร่อน, Syn. vagabond, homeless, stray
vagrantly(adv) อย่างร่อนเร่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vagrant(เว'เกรินทฺ) n. ผู้พเนจร, ผู้เร่ร่อน, คนจรจัด. adj. พเนจร, เร่ร่อน, ระเหเร่ร่อน, จรจัด., See also: vagrantly adv., Syn. vagabond, tramp, drifter, aimless, unsettled

English-Thai: Nontri Dictionary
vagrant(adj) พเนจร, ระเหเร่ร่อน
vagrant(n) คนจรจัด, คนร่อนเร่, คนพเนจร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vagrant๑. พเนจร๒. ผู้พเนจร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vagrantคนจรจัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vagrantคนจรจัด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
vagrantคนจรจัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vagrant childrenเด็กจรจัด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Some vagrant with dark hair.เด็กสาวจรจัด ผมสีดำ Pola X (1999)
Here we go boss, one of the blues hauled in a vagrant a couple hours ago.หัวหน้าเราได้ เป้สีน้ำเงิน จากพวกจรจัดประมาณ2ชม.ที่แล้ว Scan (2006)
Sneaking back into the Buy More like some... vagrant Serpico.ลับๆล่อๆจะเข้าบายมอร์ เหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้ พวกเร่ร่อน Chuck Versus the Pink Slip (2010)
The local P.D. said that vandals and vagrants have been breaking in.อ้อ, ใช่, ตำรวจท้องที่แจ้งว่า คนจรจัดและพวกชอบทำลายทรัพสิน เคยงัดแงะเข้าไป Heathridge Manor (2012)
A long time ago, on the coldest of winter nights, a vagrant came knocking at the door of our shop.เมื่อนานมาแล้ว ในคืนที่หนาวที่สุดในฤดูหนาว, มีคนจรจัดมาเคาะประตูที่ร้านเรา. The Cobbler (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนจรจัด(n) vagrant, See also: vagabond, Syn. คนพเนจร, คนเร่ร่อน, Example: กรมประชาสงเคราะห์พยายามหาสถานที่ให้คนจรจัดทั้งหลายได้อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งไม่ต้องร่อนเร่อีกต่อไป, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ไม่มีอาชีพและไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
จรจัด(adj) vagrant, See also: unsettled, aimless, homeless, Example: แมวที่อาจารย์เลี้ยงไว้มีอยู่หลายตัวเป็นแมวจรจัด, Thai Definition: ไม่มีอาชีพและไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็กจรจัด[dek jønjat] (n, exp) EN: tramp child ; vagabond child ; vagrant child ; hobo child
เด็กร่อนเร่[dek rǿnrē] (n, exp) EN: tramp child ; vagabond child ; vagrant child ; hobo child  FR: jeune clochard [ m ]
จรจัด[jønjat] (n) EN: vagabond ; vagrant ; tramp ; hobo  FR: vagabond [ m ] ; vagabonde [ f ]
จรจัด[jønjat] (adj) EN: vagrant ; unsettled ; aimless ; homeless  FR: errant ; nomade ; sans domicile fixe
คนจรจัด[khon jønjat] (n) EN: vagrant ; vagabond  FR: vagabond [ m ]
ผีเสื้อพเนจร[phīseūa phanējøn] (n, exp) EN: Vagrant [ m ]
เร่ร่อน[rērǿn] (n) EN: vagrant ; homeless ; stray  FR: vagabond [ m ] ; nomade [ m ] ; sans-abri [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
vagrant
vagrants

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vagrant
vagrants

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[máng, ㄇㄤˊ, ] vagrant; ruffian #51,210 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Landstreicher { m }; Landstreicherin { f }; Stadtstreicher { m }; Stadtstreicherin { f } | Landstreicher { pl }; Stadtstreicher { pl }vagrant | vagrants [Add to Longdo]
Vagabundenleben { n }vagrant life [Add to Longdo]
Wanderleben { n }vagrant life [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一所不住[いっしょふじゅう, isshofujuu] (n) (1) vagrant; (2) transient lifestyle [Add to Longdo]
非人[ひにん, hinin] (n) (vulg) one group comprising the lowest rank of Japan's Edo-period caste system (often ex-convicts or vagrants) [Add to Longdo]
浮浪児[ふろうじ, furouji] (n) juvenile vagrant; waif [Add to Longdo]
浮浪者[ふろうしゃ, furousha] (n) vagrant; (P) [Add to Longdo]
浮浪人[ふろうにん, furounin] (n) (See 浮浪者) vagrant [Add to Longdo]
風太郎;プー太郎[ぷうたろう(風太郎);プーたろう(プー太郎);ふうたろう(風太郎);プータロー(P), puutarou ( fuutarou ); pu-tarou ( pu-tarou ); fuutarou ( fuutarou ); pu-taro-(P)] (n) (1) (col) vagabond; floater; vagrant; (2) day labourer, esp. on the docks; (P) [Add to Longdo]
放浪者[ほうろうしゃ, hourousha] (n) vagrant [Add to Longdo]
放浪癖[ほうろうへき, hourouheki] (n) vagrant habits; vagabondism; wanderlust [Add to Longdo]
旅烏;旅鴉[たびがらす, tabigarasu] (n) (1) wanderer; stranger; vagrant; vagabond; (2) disparaging term used to refer to someone from another region [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vagrant \Va"grant\, a. [Probably fr. OF. waucrant, wacrant, p.
   p. of waucrer, wacrer, walcrer, to wander (probably of
   Teutonic origin), but influenced by F. vagant, p. pr. of
   vaguer to stray, L. vagari. Cf. {Vagary}.]
   [1913 Webster]
   1. Moving without certain direction; wandering; erratic;
    unsettled.
    [1913 Webster]
 
       That beauteous Emma vagrant courses took. --Prior.
    [1913 Webster]
 
       While leading this vagrant and miserable life,
       Johnson fell in love.         --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Wandering from place to place without any settled
    habitation; as, a vagrant beggar.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vagrant \Va"grant\, n.
   One who strolls from place to place; one who has no settled
   habitation; an idle wanderer; a sturdy beggar; an
   incorrigible rogue; a vagabond.
   [1913 Webster]
 
      Vagrants and outlaws shall offend thy view. --Prior.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vagrant
   adj 1: continually changing especially as from one abode or
       occupation to another; "a drifting double-dealer"; "the
       floating population"; "vagrant hippies of the sixties"
       [syn: {aimless}, {drifting}, {floating}, {vagabond},
       {vagrant}]
   n 1: a wanderer who has no established residence or visible
      means of support [syn: {vagrant}, {drifter}, {floater},
      {vagabond}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top