ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trolleyed

T R AA1 L IY0   
115 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trolleyed-, *trolleyed*, trolley, trolleye
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา trolleyed มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *trolleyed*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trolley[N] รถเข็น, See also: รถลาก
trolley[N] รถขนแร่
trolleys[SL] ชุดชั้นใน
trolleyed[SL] เมายาหรือเมาเหล้า
trolley bus[N] รถเข็น, See also: รถลาก
trolley car[N] รถรางไฟฟ้า
trolley line[N] รถรางไฟฟ้า
trolley coach[N] รถไฟฟ้าที่ไม่มีราง
off your trolley[SL] บ้า, Syn. off your rocker
off one's trolley[IDM] บ้า, See also: เสียสติ, เพี้ยน, Syn. off one's nut, Ant. off one's nut

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trolley(ทรอล'ลี) n. รถเข็น,รถลาก,รถโยกบนรางหรือทางรถไฟ,รถบรรทุกหินบนราง,รถขนแร่,สาลี่ลำเลียงหนังสือหรืออาหาร. vt.,vi. ขนส่งบนรถดังกล่าว, Syn. trolley car,truck
trolley busn. รถไฟฟ้าที่ไม่มีรางแต่มีสาลี่
trolley coachn. รถไฟฟ้าที่ไม่มีรางแต่มีสาลี่
trolley linen. รางรถไฟฟ้า,รางรถ

English-Thai: Nontri Dictionary
trolley(n) รถรางไฟฟ้า,รถโยก,รถเข็น,รถลาก,รถขนแร่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trolley busesรถราง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Off my trolley?ไม่ค่อยเต็ม? Basic Instinct (1992)
- Anything off the trolley, dears?- อยากได้อะไรจากรถเข็นมั้ยจ้ะ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Lost control of the trolley.เราคุมรถเข็นไม่อยู่ฮะ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Trolley, trolley, trolley! Aah! Look out!รถรางไฟฟ้า อ๊าก ระวัง Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
That trolley heads into the heart of the favellasรถกระเช้าตรงไปที่ใจกลางของสลัม Rio (2006)
–He's a trolley boy at the local supermarket. –Good.เป็นเด็กเข็นรถที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต Hot Fuzz (2007)
You deal with the store. I'll deal with the trolley boy.นายจัดการทางร้าน ผมจะจัดการกับไอ้เด็กเข็นรถนี่เอง Hot Fuzz (2007)
But, one day, we heard from a friend that they had been in a hospital in Zimbabwe and had seen a man they think was my daddy, and he was being carried out on a trolley, dead.แต่วันหนึ่งเราได้ยินข่าวจากเพื่อน พวกเขาไป โรงพยาบอลที่ซิมบับเว และได้เห็นผู้ชายคนหนึ่ง พวกเขาคิดว่าเป็นพ่อของฉัน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Big fish little fish cardboard box Fill the trolley fillปลาตัวเล็ก ปลาตัวใหญ่ กล่องกระดาษ เติมตะกร้าให้เต็ม Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
I took one trolley and then another one back to my car.ฉันนั่งรถรางสายนึง\และก็เปลี่ยนไปนั่งอีกสาย กลับมาที่รถฉัน Last Grimm Standing (2012)
Trauma trolley, please.บาดเจ็บรถเข็นโปรด Rush (2013)
If you so much as step one foot in here with that trolley,ถ้าเธอเข็นมันมาเข้ามาใกล้ฉันอีกฟุตนึงล่ะก็ Saving Mr. Banks (2013)
Movie Trolley is having an "End of the Video Store Chain Industry" sale, so I got you a six-pack of "body switching" movies and a two-year-old box of Raisinets, all for under five bucks.ร้าน Movie Trolley กำลังจัด งานลดล้างสต๊อคก่อนปิดกิจการ ฉันซื้อหนังสลับร่างมา 6 เรื่อง Basic Human Anatomy (2013)
We need trolley and bags.เอารถเข็นกับกระเป๋ามา World War Z (2013)
I need that trolley. Help me.ต้องใช้เตียงเข็น ช่วยทื Allied (2016)
In Meet Me in St. Louis, The Trolley Song...In Heimweh nach St. Louis war The Trolley Song... The Men Who Made the Movies: Vincente Minnelli (1973)
You can take the bus.Da fährt der Trolleybus. The Clockmaker of St. Paul (1974)
My ticket out of Trolleyville.Mein Ticket raus aus Trolleyville. Episode #2.3 (1990)
The fact is that Trolebus remembered Belgians one of my histories.- Trolleybus erzählte einen Witz. Asterix and Obelix vs. Caesar (1999)
I swear it to you for Trolebus's head.Ich schwöre auf Trolleybus' Kopf. Asterix and Obelix vs. Caesar (1999)
Yes, that they throw Trolebus into the lions if I tell lies. That!Wirf Trolleybus den Löwen vor, falls ich lüge. Asterix and Obelix vs. Caesar (1999)
Perhaps driven trolleys.Vielleicht getriebene Trolleys. Falling in the Paradise (2004)
No carts, no quarters.Keine Trolleys, kein Geld. The Terminal (2004)
What has trolleybus got to do with it?-Was hat der Trolleybus damit zu tun? Day Watch (2006)
I had an old lady's grocery cart when I was in college...Ich hatte auf dem College einen Trolley, wie die Omas. Trio (2008)
I can give you a straight shot to Trolley Park from there.Nimm den Chandler Boulevard. Ich kann dich von dort direkt zum Trolley Park führen. Kozmo (2011)
Some stories going around Trolley Park about a cape.Im Trolley Park gehen einige Geschichten über ein Cape um. Kozmo (2011)
You probably know several people were murdered in Trolley Park last night.Du weißt wahrscheinlich, dass letzte Nacht im Trolley Park einige Menschen getötet wurden. Kozmo (2011)
Just take me to max, trolley park.Bring mich einfach zu Max, Trolley Park. Tarot (2011)
He wants to expand his operations into Trolley Park.Er will seine Geschäfte auf den Trolley Park ausweiten. Razer (2011)
If Scales wants me to be the mayor of Trolley Park, I'll just have to play the part.Wenn Scales will, dass ich der Machthaber vom Trolley Park bin,... werde ich diese Rolle einfach spielen. Razer (2011)
Vince, if you don't take the fight to these guys, forget Trolley Park.Vince, wenn du den Kampf gegen diese Leute nicht aufnimmst, kannst du den Trolley Park vergessen. Razer (2011)
Trolley Park is prime real estate, and you and your little gang are not paying taxes.Der Trolley Park ist ein erstklassiges Grundstück... und du und deine kleine Gang bezahlen keine Steuern. Razer (2011)
You throw Peter Fleming and our corporation 20% and a few fish for the newspapers, and the boroughs, Trolley Park and the ports are all yours.Sie speisen Peter Fleming und unser Unternehmen mit 20%... und die Zeitungen mit ein paar kleinen Fischen ab,... und die Stadtgemeinden, der Trolley Park und die Häfen gehören Ihnen alleine. Razer (2011)
I'll get you your Trolley Park. Eyes.Ich besorge dir deinen Trolley Park. Razer (2011)
Trolley Park, Route 20.Trolley Park, Route 20. Razer (2011)
Malini loves Trolley Park so much, we'll bury him in it.Malini liebt Trolley Park so sehr,... wir werden ihn dort begraben. Razer (2011)
I took one trolley and then another one back to my car.Ich habe erst einen Trolley und dann einen weiteren zu meinem Auto genommen. Last Grimm Standing (2012)
The guy won't even use the wheels on his suitcase.Er benutzt noch nicht einmal die Rollen an seinem TrolleyMistery Date (2012)
Are you familiar with the Trolley Problem?Kennst du das Trolley-Problem? The Fault in Our Stars (2014)
There's a thought experiment in the field of ethics... known as the Trolley Problem.Es gibt ein Gedankenexperiment in der Morallehre, das sogenannte Trolley-Problem. The Fault in Our Stars (2014)
She told me she took the trolley from 27th Street.Sie sagte, sie hätte den Trolleybus von der 27. Straße genommen. Comic Sans (2014)
William Ernest is in the living room watching telly's trolley.William Ernest guckt "Tulley's Trolley". The Great Gilly Hopkins (2015)
Very interesting perspective, Gilly."Warum ich bei Tulley's Trolley kotzen muss". Interessantes Thema. The Great Gilly Hopkins (2015)
- Sure! Adri, get the shopping trolley and let's get going.Adri, hol den TrolleyThe Clan (2015)
Too busy playing trolley ball.Wir hatten nur Trolley-Ball im Sinn. Episode #1.3 (2016)
Oh, yeah, trolley ball.Oh, ja, Trolley-Ball. Episode #1.3 (2016)
On the way out, the guards notice that her suitcase is just a little bit fatter. - No.Als sie geht, fällt dem Wärter auf, dass ihr Trolley etwas geschwollen wirkt. Jailbreak (2016)
That's the coolest troll-y trolley I've ever seen!Das ist der coolste Trolly-Trolley, den ich je sah. Roaming Fees May Apply (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trolleyPretty soon there were trolley cars going back and forth in front of the Little House.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถราง[N] tram, See also: trolley, Example: การเดินทางด้วยรถรางในฮ่องกงถือเป็นการเดินทางที่ประหยัดที่สุด, Count unit: คัน, Thai definition: รถที่แล่นตามรางด้วยกำลังไฟฟ้า
สาลี่[N] trolley, See also: tram, Count unit: คัน, Thai definition: คันเหล็กติดอยู่บนหลังคารถราง ปลายมีลูกรอกยันอยู่กับสายไฟฟ้า เพื่อเป็นทางให้ไฟเข้าเครื่องรถ
ตะเฆ่[N] barrow, See also: trolley, two-wheeled handcart, luggage barrow, two or four-wheeled truck for hauling logs, Syn. รถสาลี่, รถลากเข็น, Example: เขาใช้ตะเฆ่ขนของ, Count unit: คัน, Thai definition: เครื่องลากเข็นของหนัก รูปเตี้ยๆ มีล้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รถเข็น[n.] (rotkhen) EN: trolley ; shopping cart ; pushcart ; cart   FR: caddie [m] (anglic.) ; chariot [m] ; table roulante [f]
รถราง[n.] (rotrāng) EN: tram ; trolley ; streetcar   FR: tramway [m] ; tram [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TROLLEY    T R AA1 L IY0
TROLLEYS    T R AA1 L IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trolley    (n) trˈɒliː (t r o1 l ii)
trolleys    (n) trˈɒlɪz (t r o1 l i z)
tea-trolley    (n) tˈiː-trɒliː (t ii1 - t r o l ii)
trolley-car    (n) trˈɒlɪ-kaːr (t r o1 l i - k aa r)
tea-trolleys    (n) tˈiː-trɒlɪz (t ii1 - t r o l i z)
trolley-cars    (n) trˈɒlɪ-kaːz (t r o1 l i - k aa z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电车[diàn chē, ㄉㄧㄢˋ ㄔㄜ, / ] trolleybus, #20,433 [Add to Longdo]
推车[tuī chē, ㄊㄨㄟ ㄔㄜ, / ] cart; trolley; to push a cart, #27,158 [Add to Longdo]
手推车[shǒu tuī chē, ㄕㄡˇ ㄊㄨㄟ ㄔㄜ, / ] trolley, #44,286 [Add to Longdo]
无轨电车[wú guǐ diàn chē, ㄨˊ ㄍㄨㄟˇ ㄉㄧㄢˋ ㄔㄜ, / ] trolleybus, #83,333 [Add to Longdo]
轧道车[yà dào chē, ㄧㄚˋ ㄉㄠˋ ㄔㄜ, / ] trolley for inspecting rail track [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Doppel-Stromabnehmerwagen {m}double collector trolley [Add to Longdo]
Draisine {f} | Draisinen {pl}handcar; trolley | handcars [Add to Longdo]
Drehgestellfahrwerk {n}articulated trolley [Add to Longdo]
Einkaufswagen {m}shopping cart; shopping trolley [Add to Longdo]
Entlastungsseil {n} | Entlastungsseil für Leitungswagenstrain release wire | strain release wire for cable trolley [Add to Longdo]
Fahrwerktravel carriage, trolley [Add to Longdo]
Fahrwerksschild {n}trolley side cheek [Add to Longdo]
Handfahrwerk {n}hand-geared trolley [Add to Longdo]
Herdwagenofen {m}trolley (hearth) kiln; bogie hearth kiln [Add to Longdo]
Kabelwagen {m}; Leitungswagen {m}cable trolley [Add to Longdo]
Kabelwagenbahnhof {m}cable trolley storage area [Add to Longdo]
Katzrahmen {m}trolley frame [Add to Longdo]
Mitnehmerwagen {m}collector trolley [Add to Longdo]
Motorfahrwerk {n}power driven trolley [Add to Longdo]
Oberleitung {f}contact wire; trolley wire [Add to Longdo]
Oberleitungsfahrzeug {n}trolleys [Add to Longdo]
Rollfahrwerk {n}; Schiebefahrwerk {n}push trolley [Add to Longdo]
Servierwagen {m}serving trolley [Add to Longdo]
Stromabnehmerstange {f}trolley pole [Add to Longdo]
Stromabnehmerwagen {m}current collector trolley [Add to Longdo]
Teewagen {m}tea trolley [Add to Longdo]
Transportkarren {m}trolley [Add to Longdo]
Trolleybus {m}trolleybus [Add to Longdo]
Untergurtfahrwerk {n}underslung trolley [Add to Longdo]
Werkzeugwagen {m}tool trolley [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちんちん電車[ちんちんでんしゃ, chinchindensha] (n) (sl) (See 市電) streetcar, trolley [Add to Longdo]
トロッコ[, torokko] (n) rail car (esp. a small one used in mines, etc.); trolley [Add to Longdo]
トロリー[, torori-] (n) trolley [Add to Longdo]
トロリーバス[, torori-basu] (n) trolleybus [Add to Longdo]
路面電車[ろめんでんしゃ, romendensha] (n) tram; streetcar; trolley; tramcar [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top