Search result for

ผู้ควบคุม

(59 entries)
(0.0069 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้ควบคุม-, *ผู้ควบคุม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ควบคุมนักโทษ[N] warder, See also: prison officer, guard, wardress, custodian, screw, Syn. ผู้คุมนักโทษ, Example: ในเรือนจำถือว่าผู้ควบคุมนักโทษมีอำนาจเต็มที่ในการลงโทษนักโทษที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่ปกครองบุคคลซึ่งถูกลงโทษจำคุก ให้อยู่ในกฎในระเบียบที่กำหนดไว้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เจ้าสำนักผู้ควบคุมดูแลสถานที่หรือเคหสถาน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
supervisorผู้ควบคุมดูแล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
supervisorผู้ควบคุมดูแล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
overseerผู้ควบคุมดูแล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
system operator (SYSOP)ผู้ควบคุมระบบ (ซิสอ็อป) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
system operator (SYSOP)ผู้ควบคุมระบบ (ซิสอ็อป) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
machine operatorผู้ควบคุมเครื่อง [มีความหมายเหมือนกับ operator ๒] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
machine operatorผู้ควบคุมเครื่อง [มีความหมายเหมือนกับ operator ๒] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Controller ผู้ควบคุม
ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดของเสียหรืออุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการควบคุม บำบัดหรือกำจัดมลพิษอื่นใด ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจัดสร้างให้มีขึ้นเพื่อการบำบัด น้ำเสีย กำจัดของเสียหรือมลพิษอื่นใดด้วยการลงทุนและเสียค่าใช้จ่ายของตน [สิ่งแวดล้อม]
Controller, comptrollerผู้ควบคุมบัญชี [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At the top, the Commandant, who oversees the camp routine.สุดยอดแล้วก็คือ ผู้บัญชาการ ผู้ควบคุมกิจกรรมทุกอย่างในแคมป์ Night and Fog (1956)
My sister knew an official in the Controller's officeพี่สาว,น้องสาวของฉันที่รู้ official in สำนักงานของผู้ควบคุม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
- Can I help you? - Yes.ผู้ควบคุมการคำนวนได้ไหม Big (1988)
Bred to be predators, but bred also to be controlled.เผ่าพันธุ์นักล่า แล้วยังมีชนัช้นผู้ควบคุม The Time Machine (2002)
If this many people around the country would do this instead of watching Super bowl Sunday our nation would be controlled by the people not by the corporations.ถ้าประชาชนทั่วประเทศทำแบบนี้ (เอ็ด คอลลินส์ ที่ปรึกษา) แทนที่จะนั่งดูการแข่งขันซูเปอร์โบวล์ทุกวันอาทิตย์ ประชาชนก็จะเป็นผู้ควบคุมประเทศ The Corporation (2003)
You get them off their game... and then you take them to a place where Big Momma would be in control.ออกจากกิจวัตรปกติ พาไปในที่ที่... บิ๊กมาม่าเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ Big Momma's House 2 (2006)
You think that I controlled Shiori and Misora and killed them.นายคิดว่าฉันเป็นผู้ควบคุม ชิโอริ กับ มิโซระ และฆ่าพวกเขา... Death Note: The Last Name (2006)
11 years, and I am still directing traffic.11ปี, และฉันยังเป็นผู้ควบคุมจราจร Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
Enough of this. Why should Olympus be in control of the satellite systems?พอที แล้วทำไมโอลิมปัสจึงต้อง เป็นผู้ควบคุมระบบดาวเทียม? Appleseed Ex Machina (2007)
I'm the hydroelectrical engineer supervising the building... of the new dam in this province, and I have money!ผมเป็นวิศวกรไฟฟ้าจากพลังน้ำ เป็นที่ปรึกษาและผู้ควบคุมการก่อสร้าง เขื่อนใหม่ในจังหวัดนี้ และผมก็มีเงิน Prey (2007)
I'm the master of time and space.ฉันคือผู้ควบคุมห้วงเวลา Chapter Thirteen 'Dual' (2008)
I am the master of time and space.ฉันคือผู้ควบคุม Chapter Thirteen 'Dual' (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ควบคุม[n. exp.] (phū khūapkhum) EN: supervisor   FR: surveillant [m]
ผู้ควบคุมการผลิต[n. exp.] (phū khūapkhum kān phalit) EN: producer   
ผู้ควบคุมนักโทษ[n. exp.] (phū khūapkhum nakthōt) EN: warder ; prison officer ; guard ; wardress ; custodian ; screw   FR: gardien [m]
ผู้ควบคุมเพลง [n. exp.] (phū khūapkhum phlēng) EN: conductor   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bandmaster[N] ผู้ควบคุมวงดนตรี, Syn. conductor
censor[N] ผู้ควบคุมความประพฤติ
conductor[N] ผู้ควบคุม, See also: ผู้ทำ, ผู้จัดการ, Syn. manager, guide, leader
conductor[N] ผู้ควบคุมวงดนตรี, Syn. orchestra leader, director
control[N] ผู้ควบคุม, Syn. controller
controller[N] ผู้ควบคุม, See also: คนดูแลจัดการ, Syn. control
impresario[N] ผู้ควบคุมการแสดง, See also: ผู้อำนวยการแสดง, Syn. producer, stage director
innkeeper[N] ผู้ควบคุมดูแลโรงแรม, See also: เจ้าของโรงแรม, ผู้จัดการโรงแรม, Syn. host, landlord, hotelier
intendant[N] ผู้ควบคุมดูแล, See also: ผู้ตรวจการณ์, ผู้อำนวยการ, ข้าหลวง
manager[N] ผู้จัดการ, See also: ผู้ควบคุม, ผู้บริหาร, Syn. director, handler, supervisor, chief, Ant. worker, Laborer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aquarist(อะควา'ริสท) n. ผู้ควบคุมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและพืชน้ำ, ผู้ดูแลหรือนักสะสมสัตว์หรือพืชน้ำ
computer personnelบุคลากรคอมพิวเตอร์หมายถึง บุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรือทำงานในศูนย์คอมพิวเตอร์ทั้งหมด เริ่มตั้งแต่ผู้จัดการ นักวิเคราะห์ระบบ วิศวกรคอมพิวเตอร์ นักเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง ผู้ควบคุมเครื่อง พนักงานเตรียมข้อมูล ๆ บางทีเรียกรวม ๆ ว่า นักคอมพิวเตอร์ (computerese) หรือ peoplewareมีความหมายเหมือน liveware
conservator(คอน'เซอ เวเทอะ) n. ผู้พิทักษ์,ผู้ควบคุม
controller(คันโทรล'เลอะ) n. ผู้ตรวจสอบ,ผู้ควบคุม,ผู้ยับยั้ง,เครื่องควบคุม,เครื่องปรับ., See also: controllership n. ดูcontroller
disciplinarian(ดิสซะพลิเน'เรียน) n. ผู้ยึดถือระเบียบวินัย,ผู้ควบคุมหรือบังคับให้เป็นไปตามระเบียบวินัย. adj. เกี่ยวกับระเบียบวินัย
intendant(อิน-เทน'เดินทฺ) n. ผู้ควบคุม,ผู้ดูแล,ผู้ตรวจการณ์,ผู้อำนวยการ,ข้าหลวง,สมุหเทศาภิบาล
livewareหมายถึง บุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นต้นว่า1. วิศวกรคอมพิวเตอร์ (computer engineer) ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเรื่องการบำรุงรักษาตัวเครื่อง หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับส่วนตัวเครื่อง (hardware) 2. นักวิเคราะห์ระบบ (system analyst) คือ ผู้ที่จะวิเคราะห์ระบบงานที่จะใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล3. นักเขียนชุดคำสั่งหรือผู้ทำโปรแกรม (programmer) คือผู้ที่จะเขียนคำสั่งต่าง ๆ ให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตาม4. ผู้ควบคุมเครื่อง (operator) คือผู้ที่จะบังคับควบคุมคอมพิวเตอร์ ด้วยการกดปุ่มบนแผงหน้าปัด ให้ทำงานตามคำสั่ง5. ผู้เตรียมข้อมูล (data entry operator) หมายถึงผู้ที่นำข้อมูลลงในสื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น แถบบันทึก จานบันทึกมีความหมายเหมือน peopleware
overlookern. ผู้ควบคุม,ผู้คุมงาน, Syn. overseer
overseer(โอ'เวอะซี'เออะ) n. ผู้ควบคุม,ผู้คุมงาน,นายงานคนจนของเจ้าหน้าที่ทางศาสนา, Syn. supervisor
party whipn. ผู้ควบคุมเสียงของพรรค

English-Thai: Nontri Dictionary
censor(n) ผู้ติชม,ผู้ตรวจหนังสือพิมพ์ฯลฯ,ผู้ควบคุมความประพฤติ
chaperon(n) ผู้ควบคุมหญิงสาว
comptroller(n) ผู้ชำระบัญชี,ผู้ควบคุม,ผู้ตรวจสอบ
conservator(n) ผู้ควบคุม,ผู้พิทักษ์,ผู้รักษา
controller(n) ผู้บังคับบัญชา,ผู้ตรวจตรา,ผู้ควบคุม,ผู้ตรวจสอบ,เครื่องควบคุม
manager(n) ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,ผู้ควบคุม,ผู้ปกครอง
overseer(n) นายงาน,ผู้ควบคุม,ผู้คุมงาน
possessor(n) เจ้าของ,ผู้ครอบครอง,ผู้ยึดครอง,ผู้ควบคุม
ruler(n) ผู้ควบคุม,ผู้ชี้ขาด,ผู้ปกครอง,ประมุข,ไม้บรรทัด
superintendent(n) ผู้ดูแล,ผู้ควบคุม,ผู้จัดการ,ผู้อำนวยการ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
crane operator (vt ) ผู้ควบคุมรถเครน ,ผู้ควบคุมปั้นจั่น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
監理者[かんりしゃ, kanrisha] (n) ผู้ควบคุมดูแล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top