ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trolling

T R OW1 L IH0 NG   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trolling-, *trolling*, troll
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
controlling account n.บัญชีควบคุมบัญชีอื่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe if you spent your time selling merchandise instead of trolling for phone numbers you wouldn't be flat broke, and living with your mother and be forced to...บางทีถ้านายตั้งใจทำงาน... แทนที่จะขอเบอร์สาวก็คงไม่ถังแตก ยังอยู่บ้านแม่ และคุ้ยของเหลือจากถังขยะ... Chuck Versus the Sizzling Shrimp (2007)
Okay, to the one trolling for interns.Okay, to the one trolling for interns. There's No 'I' in Team (2008)
WHERE HE WAS TROLLING FOR MORE VICTIMS.เขาพาเหยื่อมาจากที่ไหนอีกบ้าง Zoe's Reprise (2009)
So, and I see no logical way around this, if you want your marriage to matter, you have to be a wanton, trolling, muck-covered pig the day before.ดังนั้นไม่มีเหตุผลที่ดีที่จะล้มเลิก ถ้าคุณต้องการให้ชีวิตแต่งงานดี คุณต้องมีราคะ House Divided (2009)
I was trolling the FBI databases, looking for any cases that were similar to Olivia's.ผมได้เข้าไปที่ฐานข้อมูลของ FBI เพื่อมองหาคดีที่ใกล้เคียง กับคดีของโอลิเวีย Night of Desirable Objects (2009)
Who needs travel sites, with their huddled masses searching the internet late night, trolling for deals?ใครต้องการเวบท่องเที่ยวหล่ะ ด้วยเรื่องแบบนี้ ค้นหาข้อมูลทางเน็ตตอนดึกๆแบบนี้ ไม่มีอะไรน่าสนใจหรอก How to Succeed in Bassness (2009)
Scarlett Johansson and Wonder Woman were just in here trolling around for neurotic, little weasels.สการ์เลต โยฮันสัน กับวันเดอร์วูแมน เพิ่งเข้ามา เดินวนไปวนมา หาพังพอนน่ะ The Vengeance Formulation (2009)
Sorry, freshmen. You're gonna have to start trolling the middle schools.ต้องเลิกคิดแบบ เด็ก ม.ต้น The Power of Madonna (2010)
I told you, every Tuesday night, I'm trolling for cases.บอกแล้วว่าทุกคืนวันอังคาร ฉันทำเคสต่างๆ Sanctuary (2010)
Just start trolling for eyewitnesses.เรากำลังจะไปหาพยานผู้เห็นเหตุการณ์ Practically Perfect (2010)
So, I was trolling around on some of the paranormal forums last night.คือ... เมื่อคืนนี้ฉันตั้งกล้องทิ้งเอาไว้ตรงจุดที่ดูน่าจะเฮี้ยน The Innkeepers (2011)
Ha, ha. Nice try. If I were you, I'd start trolling the dumpster behind Shoe Barn.เกือบเชื่อ ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะคุ้ยขยะหลังชูบาร์น Valentines Day II (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
TROLLING    T R OW1 L IH0 NG
TROLLINGER    T R OW1 L IH0 NG ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trolling    (v) trˈoulɪŋ (t r ou1 l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trollinger {m} (Rebsorte)Trollinger (grape) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぴょこぴょこ[, pyokopyoko] (adv-to) (1) (on-mim) up and down; lightly; nimbly; moving in small leaps as a frog or rabbit; (2) (on-mim) (See ひょいひょい・2) casually; (strolling about) without a care [Add to Longdo]
ぶらぶら[, burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P) [Add to Longdo]
インピーダンス管理グラウンド層[インピーダンスかんりグラウンドそう, inpi-dansu kanri guraundo sou] (n) {comp} impedance-controlling ground plane [Add to Longdo]
サーフトローリング[, sa-futoro-ringu] (n) surf trolling [Add to Longdo]
トローリング[, toro-ringu] (n) (1) trawling; (2) trolling [Add to Longdo]
運動皮質[うんどうひしつ, undouhishitsu] (n) motor cortex (area of the brain just anterior to the central sulcus responsible for controlling voluntary muscle activity) [Add to Longdo]
管轄官庁[かんかつかんちょう, kankatsukanchou] (n) controlling office; competent (governmental) authorities [Add to Longdo]
間を持つ[まをもつ, mawomotsu] (exp,v5t) to have a controlling presence; to have a certain aura [Add to Longdo]
君臨[くんりん, kunrin] (n) (1) reigning; controlling; (vs) (2) to reign; to dictate; to control; (P) [Add to Longdo]
見回り[みまわり, mimawari] (n) patrolling [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
制御プロセス[せいぎょプロセス, seigyo purosesu] controlling process [Add to Longdo]
制御端末[せいぎょたんまつ, seigyotanmatsu] controlling terminal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Troll \Troll\, v. t. [imp. & p. p. {Trolled}; p. pr. & vb. n.
   {Trolling}.] [OE. trollen to roll, F. tr[^o]ler, Of. troller
   to drag about, to ramble; probably of Teutonic origin; cf. G.
   trollen to roll, ramble, sich trollen to be gone; or perhaps
   for trotler, fr. F. trotter to trot (cf. {Trot}.). Cf.
   {Trawl}.]
   1. To move circularly or volubly; to roll; to turn.
    [1913 Webster]
 
       To dress and troll the tongue, and roll the eye.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To send about; to circulate, as a vessel in drinking.
    [1913 Webster]
 
       Then doth she troll to the bowl.   --Gammer
                          Gurton's
                          Needle.
    [1913 Webster]
 
       Troll the brown bowl.         --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. To sing the parts of in succession, as of a round, a
    catch, and the like; also, to sing loudly or freely.
    [1913 Webster]
 
       Will you troll the catch ?      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       His sonnets charmed the attentive crowd,
       By wide-mouthed mortaltrolled aloud. --Hudibras.
    [1913 Webster]
 
   4. To angle for with a trolling line, or with a book drawn
    along the surface of the water; hence, to allure.
    [1913 Webster]
 
   5. To fish in; to seek to catch fish from.
    [1913 Webster]
 
       With patient angle trolls the finny deep.
                          --Goldsmith.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trolling
   n 1: angling by drawing a baited line through the water [syn:
      {troll}, {trolling}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top