Search result for

swagger

(64 entries)
(0.006 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -swagger-, *swagger*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
swagger[VI] เดินกร่าง, See also: เดินส่ายอาดๆ, เดินวางท่า, Syn. strut, swank
swagger[VI] คุยโว, See also: คุยโอ้อวด, Syn. boast, brag, show off
swagger[N] การวางโต, See also: การเดินอวดโก้, การวางท่าโต, การคุยโว, Syn. strut, showing off, pomposity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
swagger(สแวก'เกอะ) vi.,n. (การ) เดินวางท่า,เดินเชิดหน้า,วางท่าอย่างใหญ่,คุยโวหรือโอ้อวดเสียงดัง vt. หลอกลวง,พูดหลอกลวง,ขู่ขวัญ., See also: swaggerer n. swaggeringly adv., Syn. stride

English-Thai: Nontri Dictionary
swagger(vi) คุยโว,เดินไว้ท่า,พูดหลอกลวง,เดินเชิดหน้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All swagger and rock and roll.วางฟอรืมและ ร็อคแอนโรล Chapter Fourteen 'Close to You' (2010)
I fell into bed with you after 2 glasses of wine and 20 minutes of swagger.แค่ไวน์สองแก้ว ฉันก็นอนกับคุณ กับ 20 นาทีแห่งความภาคภูมิ There Goes the Neighborhood: Part 2 (2011)
The Puck I fell in love with had swagger.เดอะพัคค์ตกหลุมรักกับ Goodbye (2012)
It appears you've all noticed that my swagger has a new swagger.ผมมาในมาดใหม่ Contemporary Impressionists (2012)
You are, but you've got kind of a big personality, with your flashy clothes and your Woody Allen swagger.แน่นอน แต่นายมันมีบุคลิกเด่นเกิน เสื้อผ้าวิบวับ สไตล์วู๊ดดี้ แอลเลน The Bon Voyage Reaction (2013)
Underneath that swagger, I see you pretty clearly.ที่อยู่ภายใต้ความโอ้อวดนี้ ฉันมองคุณออก Keep Your Enemies Closer (2013)
Ooh, swagger.ท่านี้เจ๋งมาก Dead Men Tell No Tales (2015)
A great, swaggering, filthy piece of music.เพลงดีโคตรโยกได้เยี่ยม T2 Trainspotting (2017)
Warning! Right, a prince like you. And every other stuffed shirt, swaggering, peacock I've met!ใช่ เจ้าชายอย่างเจ้า และก็พวกชุดแต่งตัวทั้งหมดนี่ จอมคุยโว หยิ่ง ตั้งแต่ข้าเคยพบมา Aladdin (1992)
I can become again the man who once crossed the Surrey park... at dusk in my best suit, swaggering on the promise of life.ผมสามารถกลับมาเป็นคนนั้น คนที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ในความมืดมิด ในสวนเซอเรย์ เข้ามามีบทบาทในคำมั่นสัญญาของชีวิต Atonement (2007)
Gunnery Sergeant Bob Lee Swagger.พันจ่าเอก บ๊อบ ลี สแว็กเกอร์ Shooter (2007)
Bob Lee Swagger?บ๊อบ ลี สแว๊กเกอร์ ใช่ไหม? Shooter (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
swaggerThe speaker swaggered into the lecture hall.
swaggerWho said you can swagger around like that just because you're one year ahead of me?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำเบ่ง[V] put on airs, See also: swagger, be snobbish, be stuck-up, act big, be pretentious, Syn. วางท่า, จองหอง, ยโสโอหัง, วางก้าม, Example: เขาทำเบ่งแต่ก็ไม่เห็นมีใครจะกลัว, Thai definition: วางท่าอวดอำนาจ
วางฟอร์ม[V] put on airs, See also: swagger, put on an affected pose, assume affectedly, Syn. วางท่า, Example: คนไทยนั้นจะมูมมามด้วยความหิวโหยอย่างไรก็ทำได้ แต่ต่อหน้าคนอื่นต้องวางฟอร์มไว้ก่อน, Thai definition: กำหนดท่าทางให้ภูมิฐาน
เดินกร่าง[V] swagger, Syn. เดินอวดเบ่ง, Example: วัยรุ่นกลุ่มนี้ชอบดื่มสุราอาละวาด เดินกร่าง ใช้อำนาจที่มีฉ้อฉลผู้อื่น, Thai definition: อาการเดินที่แสดงท่าว่ายิ่งใหญ่เหนือผู้อื่น
วางก้าม[V] put on airs, See also: swagger, show off, act in a boastful way, Syn. วางโต, Example: นักเรียนไทยมักเจอแต่พวกผู้ใหญ่ที่ชอบวางก้าม ทำท่าสั่งสอนอย่างแต่ทำจริงๆ อีกอย่าง, Thai definition: ทำท่าใหญ่โต, ทำท่าเป็นนักเลงโต
ผันผยอง[V] prance, See also: swagger, Example: พญาวานรผันผยองลำพองขน, Thai definition: เผ่นลําพองหมุนรอบตัว
วางข้อ[V] swagger, See also: display arrogance, display courage, put on airs, act big, be arrogant, Syn. วางกล้าม, วางโต, อวดดี, อวดเก่ง, วางท่า, Example: เขาถือว่าเป็นลูกเจ้านายจึงวางข้อไม่เกรงใจใคร, Thai definition: แสดงท่าทางว่าเก่งกล้า, แสดงท่าทางอวดดี
วางโต[V] act big, See also: swagger, be arrogant, Syn. วางกล้าม, ทำใหญ่, วางข้อ, วางท่า, Thai definition: ทำท่าใหญ่โต, ทำท่าเป็นนักเลงโต
ยกตนข่มท่าน[V] bluster, See also: swagger, swank, brag, Example: เขาชอบยกตนข่มท่านเสมอจนไม่มีใครคบแล้ว, Thai definition: พูดทับถมผู้อื่นแสดงให้เห็นว่าตัวเหนือกว่า, Notes: (สำนวน)
กรีดกราย[ADV] swagger, See also: move slowly, strut, walk gracefully, Syn. นวยนาด, เยื้องกราย, ลอยชาย, Example: นางแบบเดินกรีดกรายพร้อมรอยยิ้มบนใบหน้า, Thai definition: เยื้องกราย, เดินทอดแขน
กรุยกราย[ADV] swaggeringly, See also: coquettishly, Example: เธออยู่ในชุดราตรีสวย เดินกรุยกรายไปรอบเวที, Thai definition: มีท่าทางหยิบหย่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินกร่าง[v.] (doēn krāng) EN: swagger   FR: se pavaner
เก่งแต่ปาก[v. exp.] (keng tāe pāk) EN: brag ; talk big ; boast ; swagger ; vaunt ; know only how to talk   FR: être fort en parole ; être un fort en gueule (fam.) ; avoir une grande gueule (fam.)
เขื่อง[adv.] (kheuang) EN: boastfully ; braggingly ; vauntingly ; swaggeringly   
คุยโต[v. exp.] (khui tō) EN: brag ; bluster ; boast ; swagger ; vaunt   FR: se vanter ; se flatter
กร่าง[v.] (krāng) EN: swagger ; strut ; swank   
ลอยชาย[v.] (løichāi) EN: swagger   FR: musarder ; flâner ; traîner ; muser (litt.) ; traînasser (fam.) ; traînailler (fam.)
วางก้าม[v.] (wāngkām) EN: put on airs ; swagger   FR: se conduire de façon arrogante
วางท่า[v.] (wāngthā) EN: put on airs ; swagger ; act big ; be affected ; be pompous ; pose   FR: frimer ; prendre de grands airs
วางโต[v.] (wāngtō) EN: swagger ; be arrogant   
โว[v.] (wō) EN: brag ; boast ; swagger ; vaunt ; bluster ; talk big   FR: se vanter

CMU English Pronouncing Dictionary
SWAGGER    S W AE1 G ER0
SWAGGERTY    S W AE1 G ER0 T IY0
SWAGGERING    S W AE1 G ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
swagger    (v) (s w a1 g @ r)
swaggers    (v) (s w a1 g @ z)
swaggered    (v) (s w a1 g @ d)
swaggerer    (n) (s w a1 g @ r @ r)
swaggerers    (n) (s w a1 g @ r @ z)
swaggering    (v) (s w a1 g @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
スワガーコート[, suwaga-ko-to] (n) swagger coat [Add to Longdo]
偉ぶる[えらぶる, eraburu] (v5r) (See 偉がる) to put on airs; to swagger; to act self-importantly [Add to Longdo]
威張る(P);意張る(iK)[いばる(P);えばる, ibaru (P); ebaru] (v5r,vi) to be proud; to swagger; (P) [Add to Longdo]
横行闊歩[おうこうかっぽ, oukoukappo] (n,vs) swaggering [Add to Longdo]
肩で風を切る[かたでかぜをきる, katadekazewokiru] (exp,v5r) to swagger about [Add to Longdo]
肩肘張る[かたひじはる, katahijiharu] (v5r) to swagger; to stiffen [Add to Longdo]
虎の威を借る狐[とらのいをかるきつね, toranoiwokarukitsune] (exp) (id) person who swaggers about under borrowed authority; small man acting arrogantly through borrowed authority; a fox that borrows the authority of a tiger [Add to Longdo]
伸し歩く;のし歩く[のしあるく, noshiaruku] (v5k,vi) to swagger [Add to Longdo]
壮士[そうし, soushi] (n) young man in his prime; swaggerer; ruffian [Add to Longdo]
大きな顔をする[おおきなかおをする, ookinakaowosuru] (exp,vs-i) to look as if one is important; to swagger around [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swagger \Swag"ger\, n.
   A swagman. [Australia]
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swagman \Swag"man\, n.
   A bushman carrying a swag and traveling on foot; -- called
   also {swagsman}, {swagger}, and {swaggie}.
   [Webster 1913 Suppl.]
 
      Once a jolly swagman sat beside a billabong
      Under the shade of a coolibah tree.
      And he sang as he sat and watched his billy boiling,
      `Who'll come a-waltzing Matilda with me?' --[Waltzing
                          Matilda, an
                          Australian
                          tune.]
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swagger \Swag"ger\, v. i. [imp. & p. p. {Swaggered}; p. pr. &
   vb. n. {Swaggering}.] [Freq. of swag.]
   1. To walk with a swaying motion; hence, to walk and act in a
    pompous, consequential manner.
    [1913 Webster]
 
       A man who swaggers about London clubs.
                          --Beaconsfield.
    [1913 Webster]
 
   2. To boast or brag noisily; to be ostentatiously proud or
    vainglorious; to bluster; to bully.
    [1913 Webster]
 
       What a pleasant it is . . . to swagger at the bar!
                          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
       To be great is not . . . to swagger at our footmen.
                          --Colier.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swagger \Swag"ger\, v. t.
   To bully. [R.] --Swift.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swagger \Swag"ger\, n.
   The act or manner of a swaggerer.
   [1913 Webster]
 
      He gave a half swagger, half leer, as he stepped forth
      to receive us.              --W. Irving.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 swagger
   adj 1: (British informal) very chic; "groovy clothes" [syn:
       {groovy}, {swagger}]
   n 1: an itinerant Australian laborer who carries his personal
      belongings in a bundle as he travels around in search of
      work [syn: {swagman}, {swagger}, {swaggie}]
   2: a proud stiff pompous gait [syn: {strut}, {prance},
     {swagger}]
   v 1: to walk with a lofty proud gait, often in an attempt to
      impress others; "He struts around like a rooster in a hen
      house" [syn: {tittup}, {swagger}, {ruffle}, {prance},
      {strut}, {sashay}, {cock}]
   2: discourage or frighten with threats or a domineering manner;
     intimidate [syn: {browbeat}, {bully}, {swagger}]
   3: act in an arrogant, overly self-assured, or conceited manner
     [syn: {swagger}, {bluster}, {swash}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top