ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accountant

AH0 K AW1 N T AH0 N T   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accountant-, *accountant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accountant[N] นักบัญชี, See also: สมุห์บัญชี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accountant(อะเคา' เทินทฺ) n. นักบัญชี,สมุหบัญชี. -accountantship n.
chartered accountantn. ผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เป็นผู้สอบบัญชี'

English-Thai: Nontri Dictionary
accountant(n) นักบัญชี,สมุหบัญชี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accountants clauseข้อกำหนดนักบัญชี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accountantนักบัญชี [การบัญชี]
Accountantsนักบัญชี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- My accountant suggested penny stocks.- ... .. - ... Hocus Pocus (1993)
Feels like accountants are cranking adding machines in my head.รู้สึกเหมือนกับนักบัญชีไขเครื่องในหัวเลย Death Has a Shadow (1999)
Eileen, the accountant the court appointed for the bankruptcy.ไอรีน นักบัญชี ทางศาลให้มาตรวจสอบเรื่องการล้มละลายหนะ The Forgotten (2004)
They've been lD'd. They scammed an accountant for an address. Long lsland.เราได้เบาะแสแล้ว พวกเขาสอบถามที่อยู่จากนักบัญชี ที่ลองไอแลน The Forgotten (2004)
You've gone from a chartered accountant to Charlton Heston.อยู่ข้างหลังเกแหละ Shaun of the Dead (2004)
Even accountants have imagination.นักบัญชีก็มีจินตนาการนะคะ Casino Royale (2006)
I hate to say it but the accountants seem to be running Ml6 these days.ขี้เกียจจะพูด แต่พวกนักบัญชี เป็นคนคุม MI6 แล้วยุคนี้ Casino Royale (2006)
My accountant set up a corporation on an island that didn't exist and assured me that that's how rich people do it.นักบัญชีของฉันตั้งบริษัทหลอก... ...บนเกาะที่ไม่มีตัวตน เขาบอกว่า พวกคนรวยทำกันอย่างนี้ทั้งนั้น National Treasure: Book of Secrets (2007)
Well, can I let my accountants have a look at what details you have?งั้นฉันให้ฝ่ายบัญชี ดูรายละเอียดก่อนได้มั้ย Cassandra's Dream (2007)
Call the accountant and get her to clear the money.โทรหาสมุหบัญชีให้เธอจัดการเรื่องเงิน RocknRolla (2008)
I'm a 30-year-old accountant married to a homosexual lawyer.ฉันเป็นนักบัญชีอายุสามสิบ แต่งงานกับทนายที่เป็นโฮโม RocknRolla (2008)
But what the Russian doesn't know is that his accountant has got bored of the safe life and is looking for excitement in all the wrong places.แต่ที่คนรัสเซียไม่รู้... ...ก็คือนักบัญชีของเขากำลังเบื่อชีวิตเรียบง่ายแบบสุดๆ และกำลังมองหาความตื่นเต้น ในสถานที่ผิดๆ RocknRolla (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accountantBecause the store is so small, he has to wear many different hats, from accountant to stockboy.
accountantHe has the capacity to become an accountant.
accountantHe is an accountant at the company.
accountantHello, is the accountant there, please?
accountantNo suspicion may be attached to the accountant.
accountantThe accountant was blamed for the mistake.
accountantThe accountant will go into these figures.
accountantThe accountant would not concede the mistake.
accountantThe company took action against its former accountant.
accountantWhen the accountant was arrested, rumour had it that it was for his creative bookkeeping.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมุห์บัญชี[N] accountant, Example: บริษัทต้องการรับสมุห์บัญชีที่มีประสบการณ์ประจำที่สาธุประดิษฐ์, Count unit: คน, Thai definition: หัวหน้าพนักงานบัญชี
สมุหบัญชี[N] chief accountant, See also: accountant general, Syn. สมุห์บัญชี, Example: พรรคการเมืองต้องยื่นแบบบัญชีรายรับและรายจ่ายที่สมุหบัญชี, Count unit: คน, Thai definition: หัวหน้าพนักงานบัญชี
พนักงานบัญชี[N] accountant, See also: bookkeeper, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับบัญชี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรอกบัญชี[v. exp.] (krøk banchī) EN: keep books ; keep accountants   
นักบัญชี[n.] (nakbanchī) EN: accountant   FR: comptable [m, f]
นักการบัญชี[n. exp.] (nak kān banchī) EN: accountant   
พนักงานบัญชี[n. exp.] (phanakngān banchī) EN: accountant   FR: comptable [m, f]
ผู้ช่วยพนักงานบัญชี[n. exp.] (phūchūay phanakngān banchī) EN: assistant accountant   
สมุหบัญชี = สมุห์บัญชี[n.] (samuhabanchī = samubanchī ) EN: accountant ; chief accountant ; accountant general   FR: comptable [m] ; expert-comptable [m] ; trésorier [m]
สมุหบัญชีใหญ่ = สมุห์บัญชีใหญ่[n. exp.] (samuhabanchī yai = samubanchī yai) EN: chief accountant   

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCOUNTANT AH0 K AW1 N T AH0 N T
ACCOUNTANTS AH0 K AW1 N T AH0 N T S
ACCOUNTANT'S AH0 K AW1 N T AH0 N T S
ACCOUNTANTS' AH0 K AW1 N T AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accountant (n) ˈəkˈauntənt (@1 k au1 n t @ n t)
accountants (n) ˈəkˈauntənts (@1 k au1 n t @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
会计[kuài jì, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧˋ, / ] accountant; accounting, #2,835 [Add to Longdo]
会计师[kuài jì shī, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧˋ ㄕ, / ] accountant, #6,290 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
会計[かいけい, kaikei] (n,adj-no) account; finance; accountant; treasurer; paymaster; reckoning; bill; (P) [Add to Longdo]
会計官[かいけいかん, kaikeikan] (n) accountant; treasurer [Add to Longdo]
会計係[かいけいがかり;かいけいけい, kaikeigakari ; kaikeikei] (n) accountant; accounting clerk; cashier; treasurer [Add to Longdo]
会計士[かいけいし, kaikeishi] (n) (certified public) accountant [Add to Longdo]
勘定係[かんじょうがかり, kanjougakari] (n) cashier; accountant; treasurer [Add to Longdo]
計理士;経理士[けいりし, keirishi] (n) public accountant [Add to Longdo]
公認会計士[こうにんかいけいし, kouninkaikeishi] (n) certified public accountant; (P) [Add to Longdo]
主計[しゅけい, shukei] (n) paymaster; accountant; (P) [Add to Longdo]
税理士[ぜいりし, zeirishi] (n) tax counsellor; tax counselor; licensed tax accountant; (P) [Add to Longdo]
税理士試験[ぜいりししけん, zeirishishiken] (n) (See 税理士) certified tax accountant exam (examination); tax accountant exam (examination) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accountant \Ac*count"ant\, n. [Cf. F. accomptant, OF. acontant,
   p. pr.]
   1. One who renders account; one accountable.
    [1913 Webster]
 
   2. A reckoner.
    [1913 Webster]
 
   3. One who is skilled in, keeps, or adjusts, accounts; an
    officer in a public office, who has charge of the
    accounts.
    [1913 Webster]
 
   {Accountatn general}, the head or superintending accountant
    in certain public offices. Also, formerly, an officer in
    the English court of chancery who received the moneys paid
    into the court, and deposited them in the Bank of England.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accountant \Ac*count"ant\, a.
   Accountable. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accountant
   n 1: someone who maintains and audits business accounts [syn:
      {accountant}, {comptroller}, {controller}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 accountant /ɑkɑuntənt/
  accountant

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top