Search result for

(63 entries)
(0.0271 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -領-, *領*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[りょうじ, ryouji] กงสุล
収書[りょうしゅうしょ, ryoushuusho] ใบเสร็จรับเงิน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
事館[りょうじかん, ryoujikan] Thai: สถานกงศุลที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องของประเทศตนในต่างแดน English: consulate
[りょうど, ryoudo] Thai: ดินแดนที่อยู่ในอาณัติการปกครอง English: dominion
[りょうど, ryoudo] Thai: อาณาเขต English: territory

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[領, lǐng, ㄌㄧㄥˇ] neck, collar; lead, guide
Radical: Decomposition: 令 (lìng ㄌㄧㄥˋ)  頁 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] head,  Rank: 6,841

Japanese-English: EDICT Dictionary
[りょう, ryou] (suf) territory of (country) [Add to Longdo]
する[りょうする, ryousuru] (vs-s) to own; to receive; to understand [Add to Longdo]
[りょういき, ryouiki] (n,adj-no) area; domain; territory; field; range; region; regime; (P) [Add to Longdo]
域確保[りょういきかくほ, ryouikikakuho] (n) {comp} partitioning [Add to Longdo]
域型出力基本要素[りょういきがたしゅつりょくきほんようそ, ryouikigatashutsuryokukihonyouso] (n) {comp} area primitive [Add to Longdo]
域集合[りょういきしゅうごう, ryouikishuugou] (n) {comp} fill area set [Add to Longdo]
域束表[りょういきたばひょう, ryouikitabahyou] (n) {comp} fill area bundle table [Add to Longdo]
域定義属性[りょういきていぎぞくせい, ryouikiteigizokusei] (n) {comp} domain defined attributes [Add to Longdo]
域塗りつぶし[りょういきぬりつぶし, ryouikinuritsubushi] (n) {comp} area filling [Add to Longdo]
会;[りょうかい, ryoukai] (n,vs) understanding; consent; agreement [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
领导[lǐng dǎo, ㄌㄧㄥˇ ㄉㄠˇ, / ] lead; leading; to lead; leadership; leader, #358 [Add to Longdo]
领域[lǐng yù, ㄌㄧㄥˇ ㄩˋ, / ] domain; sphere; field; territory; area, #950 [Add to Longdo]
[lǐng, ㄌㄧㄥˇ, / ] neck; collar; to lead; to receive, #1,557 [Add to Longdo]
领先[lǐng xiān, ㄌㄧㄥˇ ㄒㄧㄢ, / ] to lead; to be in front, #2,219 [Add to Longdo]
领导人[lǐng dǎo rén, ㄌㄧㄥˇ ㄉㄠˇ ㄖㄣˊ, / ] leader, #2,828 [Add to Longdo]
领取[lǐng qǔ, ㄌㄧㄥˇ ㄑㄩˇ, / ] receive; draw; get, #3,686 [Add to Longdo]
领袖[lǐng xiù, ㄌㄧㄥˇ ㄒㄧㄡˋ, / ] leader, #4,250 [Add to Longdo]
领土[lǐng tǔ, ㄌㄧㄥˇ ㄊㄨˇ, / ] territory, #7,323 [Add to Longdo]
领导者[lǐng dào zhě, ㄌㄧㄥˇ ㄉㄠˋ ㄓㄜˇ, / ] leader, #10,493 [Add to Longdo]
领队[lǐng duì, ㄌㄧㄥˇ ㄉㄨㄟˋ, / ] to lead a group; leader of a group; captain (of sports squad), #11,198 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In 1860 Lincoln was elected President of the United States.1860年にリンカーンは合衆国の大統に選ばれた。
In the late eighteenth century, a passport for an American was usually signed by the President of the United States.18世紀の後半には、アメリカ人のパスポートは通常、合衆国大統によって署名されていた。
Three candidates ran for President and he was elected.3人の候補者が大統に立候補して、彼が選ばれた。
Your answer is not to the point.あなたの答えは要を得ていない。
That incident was a black mark against the president.あの事件は大統の失態であった。
That island is American territory.あの島はアメリカの土です。
The American people elected Mr Clinton President.アメリカの国民はクリントン氏を大統に選んだ。
American politics are interesting to watch, especially during a presidential election.アメリカの政治は見て面白い。特に大統選挙の時がそうだ。
The President of the U.S. paid a formal visit to China.アメリカ大統が中国を公式に訪問した。
Angola was once a Portuguese territory.アンゴラはかつてポルトガルの土だった。
Now that Bush has been elected, it will be business as usual.いまやブッシュ大統が当選したのだから、業務は通常通りになるだろう。
With the President dead now, the new policies will have to await government approval.いまや大統がなくなったので、新しい政策は政府の許可をまたなければならない。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Pressure from the agency, the president?[JA] 代理店からのプレッシャー、大統 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
Hi, Sanden.[CN] 驗證性偏誤是種大腦設下的陷阱 所以在科學域裡 我們要想辦法證明自己是錯的 而非證明自己是對的,對吧? Malarkey! (2017)
I am invading this field and claiming it for my own use too.[JA] 私は女性の域に侵入して 使う権利を主張してるの  ()
No.[CN] 首先,我們養了那隻狗 Louis C.K. 2017 (2017)
I get new feelings, and they upset me. I don't like new feelings.[CN] 悟"我是隻貓頭鷹,原來是這樣 Louis C.K. 2017 (2017)
Pain is a big part of sports performance.[CN] 先別說得太偉大,我只說運動 Tune Your Quack-o-Meter (2017)
And how entire ecosystems are dying, and how rising ocean levels are gonna present enormous challenges for humankind.[CN] 結真漂亮 Earth Is a Hot Mess (2017)
I take that-[CN] -在科學域或實驗室裡... Malarkey! (2017)
I left it in the trial field.[JA] 私は そのお試しの域から 外に出て  ()
Strong? President Reagan has a fallout shelter made entirely of our windows.[JA] レーガン大統も 核シェルターに使用してます Salesmen Are Like Vampires (2017)
And can't talk about it to anyone now.[CN] 對,請用養代替購買 Louis C.K. 2017 (2017)
But here's the thing.[CN] 讓我對人性有某種程度的 Malarkey! (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[りょういき, ryouiki] domain, fill area, region [Add to Longdo]
域型出力基本要素[りょういきがたしゅつりょくきほんようそ, ryouikigatashutsuryokukihonyouso] area primitive [Add to Longdo]
域集合[りょういきしゅうごう, ryouikishuugou] fill area set [Add to Longdo]
域束表[りょういきたばひょう, ryouikitabahyou] fill area bundle table [Add to Longdo]
域定義属性[りょういきていぎぞくせい, ryouikiteigizokusei] domain defined attributes [Add to Longdo]
域塗りつぶし[りょういきぬりつぶし, ryouikinuritsubushi] area filling [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[りょう, ryou] REGIEREN, KONTROLLIEREN [Add to Longdo]
[りょうじ, ryouji] Konsul [Add to Longdo]
収書[りょうしゅうしょ, ryoushuusho] Quittung [Add to Longdo]
収証[りょうしゅうしょう, ryoushuushou] Quittung [Add to Longdo]
[りょうど, ryoudo] Territorium [Add to Longdo]
[りょうち, ryouchi] Territorium [Add to Longdo]
[りょういき, ryouiki] Gebiet, Bereich, Territorium [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top