ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

directed

D ER0 EH1 K T AH0 D   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -directed-, *directed*, direct, directe
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
directed graphกราฟระบุทิศทาง [มีความหมายเหมือนกับ digraph] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
directed numberจำนวนระบุทิศทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
directed; directionalระบุทิศทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Directed Differentiationการควบคุมการเปลี่ยนแปลงเซลล์ต้นตอให้เป็นเซลล์ชนิดจำเพาะที่ต้องการภายใต้สภาวะควบคุมในห้องทดลอง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What I say will not be directed to the children of the double-cross but to the children of Israel!ทำไมผมต้องพูด เอาใจเด็กๆแห่ง ดับเบิล-คลอสด้วย แต่ จะพูดเพื่อเด็กๆ อิสราเอล The Great Dictator (1940)
- And he directed his men to the end.และเขาก็เป็นผู้กำกับคนของเขา ไปยังจุดสิ้นสุด How I Won the War (1967)
Written and directed byเขียนและกำกับโดย ปิแอร์ เปาโล ปาโซลินี่ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Directed by Shusuke KanekoDirected โดย Shusuke Kaneko 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
You must not judge us, before you understand why we are not directed to help.คุณอย่าพึ่งด่วนสรุปเรา ก่อนที่คุณจะเข้าใจว่าNทำไมเราไม่มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือ Rambo III (1988)
Directed by Hayao Miyazakiกำกับการแสดงโดย Hayao Miyazaki Princess Mononoke (1997)
- Oh, that's great. I wrote a hit play and directed it.โอ้ เยี่ยมมาก ผมเขียนและกำกับละครดัง Rushmore (1998)
Directed by Lee Hyun-seungDirected by Lee Hyun-seung Il Mare (2000)
Written and Directed by MIYAZAKI Hayaoเขียนบทและกำกับโดย ฮายาโอะ มิยาซากิ Spirited Away (2001)
Directed by AKIHIKO SHIOTAกำกับโดย นากิฮิโกะ ชิโอตะ Yomigaeri (2002)
Directed by Kim Kyung-hyungกำกับโดย คิม กยุง-ฮยุง My Tutor Friend (2003)
Kim Seo-hyung, Kim Sung-soo Directed by Bong Man-daeสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับ ทุกคน กำกับโดย บอง แมน เเด Sweet Sex and Love (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
directedHe directed all his energy to his business.
directedHe directed his remarks at the professor.
directedHis ironical remarks are not directed at you.
directedHis ironical remarks aren't directed at you.
directedMr Yoshida directed me to come at once.
directedProfessor Goto directed my graduate work.
directedShe directed her efforts at learning to speak English.
directedShe directed her whole energy to the task.
directedShe directed the planning of the project.
directedThe boss directed his men to finish it quickly.
directedTheir envy was directed toward her beauty.
directedThe public interest was directed at his judgement.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำนวนระบุทิศทาง[n. exp.] (jamnūan rabu thit thāng) EN: directed numbers   

CMU English Pronouncing Dictionary
DIRECTED    D ER0 EH1 K T AH0 D
DIRECTED    D ER0 EH1 K T IH0 D
DIRECTED(2)    D AY0 R EH1 K T IH0 D
DIRECTED(3)    D IH0 R EH1 K T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
directed    (v) dˈɪrˈɛktɪd (d i1 r e1 k t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gerichtete Kantedirected line; arrow; solid line with arrow at one end [Add to Longdo]
unter der Regie vondirected by [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックひょうじそうち, karigurafikku hyoujisouchi] (n) {comp} calligraphic display device; directed beam display device [Add to Longdo]
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1,vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v,v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P) [Add to Longdo]
筋違い(P);すじ違い[すじちがい, sujichigai] (n,vs) (1) cramp; sprain; crick; strain (muscle); (n) (2) unreasonableness; absurdity; (adj-no,adj-na) (3) illogical; unreasonable; (4) misdirected; misplaced; wrong (of estimate, guess); (P) [Add to Longdo]
見当違い;見当ちがい[けんとうちがい, kentouchigai] (adj-na,n) wrong (guess or estimate); misdirected [Add to Longdo]
謙譲語II;謙譲語2[けんじょうごに, kenjougoni] (n) (See 謙譲語I) humble language in which an action or object is not directed toward the listener (or a third party); humble language used as a courtesy [Add to Longdo]
対す[ついす, tsuisu] (v5s,vi) (1) (See 対する) to face (each other); to be facing; (2) to be directed toward (the future, etc.); to be in response to; to be related to; (3) to receive (a client, etc.); (4) to compare with; to contrast with; to be in opposition with; to be opposed to; (5) to confront; to oppose; to compete with [Add to Longdo]
対する[たいする, taisuru] (vs-s) (1) to face (each other); to be facing; (2) to be directed toward (the future, etc.); to be in response to; to be related to; (3) to receive (a client, etc.); (4) to compare with; to contrast with; to be in opposition with; to be opposed to; (5) to confront; to oppose; to compete with; (P) [Add to Longdo]
丁重語[ていちょうご, teichougo] (n) (See 謙譲語II) courteous language (i.e. humble language in which an action or object is not directed toward the listener or a third party) [Add to Longdo]
無向グラフ[むこうグラフ, mukou gurafu] (n) (See 有向グラフ) undirected graph; non-directed graph [Add to Longdo]
有向グラフ[ゆうこうグラフ, yuukou gurafu] (n) directed graph; digraph [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device [Add to Longdo]
有向ビーム表示装置[ゆうこうビームひょうじそうち, yuukou bi-mu hyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Direct \Di*rect"\, v. t. [imp. & p. p. {Directed}; p. pr. & vb.
   n. {Directing}.]
   1. To arrange in a direct or straight line, as against a
    mark, or towards a goal; to point; to aim; as, to direct
    an arrow or a piece of ordnance.
    [1913 Webster]
 
   2. To point out or show to (any one), as the direct or right
    course or way; to guide, as by pointing out the way; as,
    he directed me to the left-hand road.
    [1913 Webster]
 
       The Lord direct your into the love of God. --2
                          Thess. iii. 5.
    [1913 Webster]
 
       The next points to which I will direct your
       attention.              --Lubbock.
    [1913 Webster]
 
   3. To determine the direction or course of; to cause to go on
    in a particular manner; to order in the way to a certain
    end; to regulate; to govern; as, to direct the affairs of
    a nation or the movements of an army.
    [1913 Webster]
 
       I will direct their work in truth.  --Is. lxi. 8.
    [1913 Webster]
 
   4. To point out to with authority; to instruct as a superior;
    to order; as, he directed them to go.
    [1913 Webster]
 
       I 'll first direct my men what they shall do.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To put a direction or address upon; to mark with the name
    and residence of the person to whom anything is sent; to
    superscribe; as, to direct a letter.
 
   Syn: To guide; lead; conduct; dispose; manage; regulate;
     order; instruct; command.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 directed \directed\ adj.
   1. having a specified direction; often used in combination;
    as, goal-directed.
    [WordNet 1.5]
 
   2. marked with a destination; -- of mail or parcels; as, I
    throw away all mail directed to `resident'. Opposite of
    {unaddressed}.
 
   Syn: addressed.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 directed
   adj 1: (often used in combination) having a specified direction;
       "a positively directed vector"; "goal-directed"
   2: manageable by a supervising agent; "a directed program of
     study"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top