ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perambulator

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perambulator-, *perambulator*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perambulator[N] รถเข็นเด็กทารก, Syn. pushcart, pram

English-Thai: Nontri Dictionary
perambulator(n) ผู้เดินสำรวจ,ผู้เดินตรวจ,รถเข็นเด็ก

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perambulator    (n) pˈərˈæmbjulɛɪtər (p @1 r a1 m b y u l ei t @ r)
perambulators    (n) pˈərˈæmbjulɛɪtəz (p @1 r a1 m b y u l ei t @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
乳母車(P);うば車[うばぐるま, ubaguruma] (n) baby carriage; perambulator; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perambulator \Per*am"bu*la`tor\, n.
   1. One who perambulates.
    [1913 Webster]
 
   2. A surveyor's instrument for measuring distances. It
    consists of a wheel arranged to roll along over the
    ground, with an apparatus of clockwork, and a dial plate
    upon which the distance traveled is shown by an index. See
    {Odometer}.
    [1913 Webster]
 
   3. A low carriage for a child, propelled by pushing; a baby
    carriage; -- called also {pram}, in Britain.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ambulator \Am"bu*la`tor\, n.
   1. One who walks about; a walker.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.)
    (a) A beetle of the genus {Lamia}.
    (b) A genus of birds, or one of this genus.
      [1913 Webster]
 
   3. An instrument for measuring distances; -- called also
    {perambulator}. --Knight.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perambulator
   n 1: a small vehicle with four wheels in which a baby or child
      is pushed around [syn: {baby buggy}, {baby carriage},
      {carriage}, {perambulator}, {pram}, {stroller}, {go-cart},
      {pushchair}, {pusher}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top