ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -街-, *街*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[街, jiē, ㄐㄧㄝ] street, road, thoroughfare
Radical: Decomposition: 行 (xíng ㄒㄧㄥˊ)  圭 (guī ㄍㄨㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] walk,  Rank: 1,101

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiē, ㄐㄧㄝ, ] street, #1,515 [Add to Longdo]
[jiē dào, ㄐㄧㄝ ㄉㄠˋ, ] street, #3,116 [Add to Longdo]
[jiē tóu, ㄐㄧㄝ ㄊㄡˊ, / ] street, #4,479 [Add to Longdo]
[dà jiē, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄝ, ] street; main street, #5,545 [Add to Longdo]
[guàng jiē, ㄍㄨㄤˋ ㄐㄧㄝ, ] to take a walk; to window-shop; to stroll down the street, #6,045 [Add to Longdo]
[jiē shang, ㄐㄧㄝ ㄕㄤ˙, ] on the street, #6,448 [Add to Longdo]
[shàng jiē, ㄕㄤˋ ㄐㄧㄝ, ] to go onto the streets, #12,437 [Add to Longdo]
步行[bù xíng jiē, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧㄝ, ] car-free zone, #14,494 [Add to Longdo]
华尔[Huá ěr jiē, ㄏㄨㄚˊ ㄦˇ ㄐㄧㄝ, / ] Wall Street, #14,821 [Add to Longdo]
小巷[dà jiē xiǎo xiàng, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄝ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄤˋ, ] large streets and small lanes, #18,180 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[がい, gai] (n-suf,pref) .. street; .. quarter; .. district; (P) [Add to Longdo]
々;[まちまち, machimachi] (n) streets [Add to Longdo]
の女[まちのおんな, machinoonna] (n) streetwalker [Add to Longdo]
角(P);町角(P)[まちかど, machikado] (n) street corner; (P) [Add to Longdo]
[まちきん, machikin] (n) (col) (See サラ金) loan shark; Shylock [Add to Longdo]
[がいく, gaiku] (n) block (of land) [Add to Longdo]
[がいしょう, gaishou] (n) (See 露天商) street vendor [Add to Longdo]
[がいしょう, gaishou] (n) prostitute; whore; streetwalker [Add to Longdo]
[がいず, gaizu] (n) street map [Add to Longdo]
宣右翼[がいせんうよく, gaisen'uyoku] (n) right wing organization, esp. one using "black van" propaganda trucks [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'd like to get off at fifth avenue.5番で降りたいのですが。
Take a bus number 7 as far as Seventh Street.7番バスに乗って7番まで行きなさい。
How many people live in your town?あなたのには何人住んでいますか。
The old men like to meet on the street corner just to shoot the bull.あの老人たちは角に無駄話をしに行くのが好きだ。
Rumors of a Wall Street crash sparked a dollar selling spree.ウオールの暴落の噂で、ドルがいっせいに売りに出されました。
Let me show you around the town this afternoon.きょうの午後、ぼくがを案内してあげよう。 [M]
This is a business section of Tokyo.ここは東京のビジネスだ。
The snow is very deep here in our town in January.ここ私たちのでは1月は雪がとても深い。
This means that houses are starting to sink, roads are breaking up and lamp-posts are leaning at crazy angles.このことは家が沈み始め、道路が裂けて灯が途方もない角度に傾きつつあることを意味する。
Does this bus go to the center of town?このバスはの中心へ行きますか。
These slums are a disgrace to the city.このようなスラムは市の恥だ。
I tried to find out how many people really live in this town.このに実際は何人の人が住んでいるのか知ろうとした。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The National Golden Gloves Championships.[JA] その一方で私はの 反対側を訪れていた ナショナル・ ゴールデン・グローブ・ トーナメント ナショナル・ ゴールデン・グローブ・ トーナメント CounterPunch (2017)
I mean, I've been cruising around town all evening... up one street and down the other.[CN] 我沒開玩笑,我是說,我一整夜都在遊蕩 從這條到那條 Applause (1929)
Pretty late for a little girl like you to be wandering around by yourself.[CN] 這麼晚了,像你這麼個小姑娘不該獨自在上亂晃 Applause (1929)
When you meet lady dogs on the street that are not dachshunds... you must exercise some self-control.[CN] 當你在上碰到不是德國種的雌狗 ... 你一定要學會克制. Grand Hotel (1932)
I have to inform someone when I'm leaving town, and I didn't.[JA] を出る際に 連絡するのを忘れた CounterPunch (2017)
Send one of the boys across the street for my surgical bag, will you?[CN] 派個人去對面取我的手術包好嘛? Applause (1929)
Should have known to come straight to the Street of Steel.[JA] すぐに鍛冶屋に直行するべきだった Eastwatch (2017)
- Right here on the street? - Yes.[CN] 在大上? A Farewell to Arms (1932)
In the city, it's different. There's more pressure. You have to do this, you have to do that.[JA] 忙しくプレッシャーの多い の暮らしとは違う Barbecue (2017)
But I'm across town at a place I always dreamed of reaching.[JA] その一方で私はの 反対側を訪れていた CounterPunch (2017)
If you like your streets covered in shit and pig's blood, it's the town for you.[JA] クソと豚の血で塗れた道が好きならいいだぜ Dragonstone (2017)
You treat me like I was an ashman or something.[CN] 你卻把我當成一個掃大的了 Applause (1929)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
路アドレス[がいろアドレス, gairo adoresu] street address [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[まち, machi] Strasse [Add to Longdo]
[がいとう, gaitou] Strassenlaterne, Strassenbeleuchtung [Add to Longdo]
[まちかど, machikado] Strassenecke [Add to Longdo]
[がいろ, gairo] Strasse [Add to Longdo]
[かいどう, kaidou] Landstrasse [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top