Search result for

controlling

(36 entries)
(0.025 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -controlling-, *controlling*, controll
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
controlling[N] ที่ควบคุม, Syn. ruling, supervising

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
controlling account n.บัญชีควบคุมบัญชีอื่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
controlling of behaviourการคุมประพฤติ [ดู probation ความหมายที่ ๑] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Controllingการติดตามควบคุม,การติดตามควบคุมและประเมินผลงาน,การควบคุมดูแล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But bart is the worst. He's controlling and a hypocrite.แต่บาร์ทเขาแย่ที่สุดเลย เขาชอบควบคุมแถมยังแสแสร้ง Chuck in Real Life (2008)
And as it turns out, his idea of controlling me was taking away my powers.และเขาคงเลิกคิดควบคุมผมโดยการเอาพลังผมออกไป Odyssey (2008)
And controlling women is as close as you can get to controlling what's going to happen to you.และควบคุมผู้หญิงซึ่งคุณจะหาได้น้อยลง มันควบคุมสิ่งที่จะเกิดกับคุณ Lucky Thirteen (2008)
Well,the blade acted as a tamponade, effectively controlling the bleeding,and once it was removed, she suffered a massive intracranial hemorrhage.ใบมีดทำหน้าที่เหมือนหยุดการตกเลือดไว้ ควบคุมการไหลของเลือด แล้วพอมีดถูกดึงออก เธอก็ทรมาณจาก อาการเลือดตกในกะโหลกศรีษะอย่างรุนแรง And How Does That Make You Kill? (2008)
If continued to be controlling by those dishonest individuals, I fear that his Majesty will messes up our true courseถ้ายังทรงถูกควบคุมด้วยพวกที่ไม่น่าไว้วางใจ ข้าเกรงว่า พระราชาจะเลอะเลือน Iljimae (2008)
What King Daeso is trying to do is controlling the northern lands, with the help of this sword.สิ่งที่กษัตริย์แทโซกำลังพยายามจะทำ\คือเข้าปกครองดินแดนทางเหนือ ด้วยความช่วยเหลือของดาบเล่มนี้ The Kingdom of the Winds (2008)
You're controlling the expression on your face right now. Aren't you?คุณกำลังบังคับไม่ให้แสดงอาการทางสีหน้าอยู่ ใช่มั้ย? Doubt (2008)
With a set of pre programmed actions, with no one controlling them, and no way to react, their chances of survival next to nil?มีการกำหนดแอคชั่นล่วงหน้าเอาไว้ Nไม่มีการควบคุม.. และโต้ตอบอะไรไม่ได้ด้วย Nนั่นทำให้การรอดชีวิตของพวกเค้าเป็นศูนย์ ใช่มั้ยคะ? Gamer (2009)
Don't you suspect some folks wouldn't mind a bit of controlling?คุณไม่คิดเหรอว่า บางคนก็อยากโดนควบคุมบ้างน่ะ Gamer (2009)
When mind controlling his Slayers...เมื่อเข้าควบคุม สเลเยอร์ส ได้แล้ว... N Gamer (2009)
I can beat them... but not with you controlling me.ฉันเอาชนะมันได้... แต่นายต้องไม่มาคุมฉัน! Gamer (2009)
Whether or not he's controlling you, you will never reach the save point.ไม่ว่านายจะถูกคุมหรือไม่ก็ตาม.. นายจะไปที่จุดเซฟ ไม่ได้อีกแล้ว Gamer (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คันโยก[N] lever, See also: controlling handle, Syn. คันบังคับ, Example: เด็กๆ สามารถกดปุ่มหรือโยกคันโยกไปมา เพื่อเล่นเกมตามความต้องการนั้นได้, Count unit: อัน

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTROLLING    K AH0 N T R OW1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
controlling    (v) (k @1 n t r ou1 l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Controlling {n}; Rechnungsprüfung {f}(financial) controlling; cost control [Add to Longdo]
Mehrheitsanteil {m}controlling interest [Add to Longdo]
Regelungstechnik {f}controlling engineering; control engineering; control technology [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インピーダンス管理グラウンド層[インピーダンスかんりグラウンドそう, inpi-dansu kanri guraundo sou] (n) {comp} impedance-controlling ground plane [Add to Longdo]
運動皮質[うんどうひしつ, undouhishitsu] (n) motor cortex (area of the brain just anterior to the central sulcus responsible for controlling voluntary muscle activity) [Add to Longdo]
管轄官庁[かんかつかんちょう, kankatsukanchou] (n) controlling office; competent (governmental) authorities [Add to Longdo]
間を持つ[まをもつ, mawomotsu] (exp,v5t) to have a controlling presence; to have a certain aura [Add to Longdo]
君臨[くんりん, kunrin] (n) (1) reigning; controlling; (vs) (2) to reign; to dictate; to control; (P) [Add to Longdo]
支配株[しはいかぶ, shihaikabu] (n) controlling stock; majority shares [Add to Longdo]
支配力[しはいりょく, shihairyoku] (n) controlling power [Add to Longdo]
制御プロセス[せいぎょプロセス, seigyo purosesu] (n) {comp} controlling process [Add to Longdo]
制御端末[せいぎょたんまつ, seigyotanmatsu] (n) {comp} controlling terminal [Add to Longdo]
制統[せいとう, seitou] (n,vs) restricting and controlling [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
制御プロセス[せいぎょプロセス, seigyo purosesu] controlling process [Add to Longdo]
制御端末[せいぎょたんまつ, seigyotanmatsu] controlling terminal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Control \Con*trol"\, v. t. [imp. & p. p. {Controlled}; p. pr. &
   vb. n. {Controlling}.] [F. contr[^o]ler, fr. contr[^o]le.]
   [Formerly written {comptrol} and {controul}.]
   1. To check by a counter register or duplicate account; to
    prove by counter statements; to confute. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       This report was controlled to be false. --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. To exercise restraining or governing influence over; to
    check; to counteract; to restrain; to regulate; to govern;
    to overpower.
    [1913 Webster]
 
       Give me a staff of honor for mine age,
       But not a scepter to control the world. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I feel my virtue struggling in my soul:
       But stronger passion does its power control.
                          --Dryden.
 
   3. to assure the validity of an experimental procedure by
    using a {control[7]}.
    [PJC]
 
   Syn: To restrain; rule; govern; manage; guide; regulate;
     hinder; direct; check; curb; counteract; subdue.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 controlling
   adj 1: able to control or determine policy; "a controlling
       interest in the firm"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top