ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

疏散

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -疏散-, *疏散*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疏散[shū sàn, ㄕㄨ ㄙㄢˋ, ] to scatter; to disperse; to evacuate; to relax by taking a stroll, #11,839 [Add to Longdo]
疏散措施[shū sàn cuò shī, ㄕㄨ ㄙㄢˋ ㄘㄨㄛˋ ㄕ, ] evacuation; measures to evacuate a building in an emergency [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- So is the town. - I warned them to prepare to evacuate.[CN] 镇上也一样 我要他们准备疏散 The War of the Worlds (1953)
- Captain, hold these people back.[CN] -上校,请疏散人群 The Day the Earth Stood Still (1951)
Sound off cruising stations. - Aye-aye, sir.[CN] 疏散,各就各位 Pursuit of the Graf Spee (1956)
There must have been another cylinder down here. They cleared everyone out.[CN] 这里一定也有外星陨石 所有人都疏散 The War of the Worlds (1953)
Washington ordered all cities in danger of attack evacuated if the bomb fails.[CN] 华府下令在轰炸失败后 所有有被攻击危险的城市都要疏散 The War of the Worlds (1953)
- If the city must be evacuated...[CN] 如果必须要疏散城市... The War of the Worlds (1953)
The men on Kheros were doomed unless they could be evacuated before the blitz.[CN] 克洛斯的人在闪电战发动前 如果不疏散将在劫难逃 The Guns of Navarone (1961)
If it please his majesty, it is the breathing time of day with me.[CN] 要是陛下愿意 现在正是我疏散疏散的时候 Hamlet (1948)
This part of town has been evacuated because the guns' vibrations has weakened the houses.[CN] 这部分城区已被疏散 大炮毁了这里的房屋 The Guns of Navarone (1961)
Unless we do something right now, unless we get Bodega Bay on the move, they--[CN] 除非我们采取行动 除非我们疏散博德加湾... The Birds (1963)
Okay, sergeant, let's get the men down.[CN] OK,叫大家疏散 Tora! Tora! Tora! (1970)
Have to be evacuated[CN] 只有疏散 Seven Samurai (1954)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top