ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*withdraw*

W IH0 DH D R AO1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: withdraw, -withdraw-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
withdraw(vt) เก็บคืน, See also: เอากลับ, ถอนคืน, Syn. remove
withdraw(vt) ถอนคำพูด, Syn. take back, retract
withdraw(vi) ถอนทหาร, See also: ถอนตำแหน่ง, Syn. retreat, retire, Ant. send in
withdraw(vi) ถอนเงิน, See also: เบิกเงิน
withdrawn(vt) กริยาช่องที่ 3 ของ withdraw
withdrawn(adj) ซึ่งครุ่นคิดถึงเรื่องส่วนตัว, See also: ซึ่งเก็บเนื้อเก็บตัว, ซึ่งไม่ชอบเข้าสังคม, Syn. aloof, introverted, remote, Ant. intimate, sociable, unreserved
withdrawal(n) การถอน, See also: การเก็บคืน, การถอนคืน, การเบิกเงิน, Syn. removal
withdrawer(n) ผู้ถอน
withdrawable(adj) ซึ่งถอนออกมา, See also: ซึ่งถอนกลับ
withdraw from(phrv) ถอนตัวจาก, See also: ถอนจาก, เลิกจาก
withdraw into(phrv) แยกตัว, See also: ถอนตัว, ออกห่างจาก, Syn. retire into
withdrawnness(n) การครุ่นคิดถึงเรื่องส่วนตัว, See also: การไม่ชอบเข้าสังคม, การเก็บเนื้อเก็บตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
withdraw(วิธ'ดรอ) vt.,vi. ถอน,ถอนคืน,เก็บคืน,ดึงกลับ,หด,เลิก, See also: withdrawable adj. withdrawer n., Syn. draw away, remove
withdrawal(วิธ'ดรอเอิล) n. การถอนออ,การเอากลับ,การดึงกลับ,การหด,การเลิก, Syn. retreat, flight, flight
withdrawn(วิธ'ดรอน) vi.,vt. กริยาช่อง 3 ของ draw adj. ถอนตัวออก,ถอนคำ,ยกเลิก,เลิก, See also: withdrawnness n., Syn. unsociable

English-Thai: Nontri Dictionary
withdraw(vi) ถอนคืน,เอากลับ,ถอนตัว,เลิก
withdraw(vt) ถอย,ถอน,ชัก,หด,เสด็จขึ้น,เข้าข้างใน,เลิก
withdrawal(n) การถอนตัว,การถอย,การชัก,การหด,การเลิก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
release bearing; clutch thrust bearing; throwout bearing; withdrawal bearingตลับลูกปืนคลัตช์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
symptom, withdrawal; symptom, abstinenceอาการขาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
symptoms, abstinence; symptoms, withdrawal; syndrome, abstinence; syndrome, withdrawal; withdrawal; withdrawal, substanceกลุ่มอาการขาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
symptoms, withdrawal; symptoms, abstinence; syndrome, abstinence; syndrome, withdrawal; withdrawal; withdrawal, substanceกลุ่มอาการขาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
syndrome, abstinence; symptoms, abstinence; symptoms, withdrawal; syndrome, withdrawal; withdrawal; withdrawal, substanceกลุ่มอาการขาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
symptom, abstinence; symptom, withdrawalอาการขาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
syndrome, withdrawal; symptoms, abstinence; symptoms, withdrawal; syndrome, abstinence; withdrawal; withdrawal, substanceกลุ่มอาการขาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
substance withdrawal; symptoms, abstinence; symptoms, withdrawal; syndrome, abstinence; syndrome, withdrawal; withdrawalกลุ่มอาการขาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alcohol withdrawal delirium; delirium tremensโรคสั่นเพ้อเหตุขาดสุรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abstinence symptoms; symptoms, withdrawal; syndrome, abstinence; syndrome, withdrawal; withdrawal; withdrawal, substanceกลุ่มอาการขาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abstinence syndrome; symptoms, abstinence; symptoms, withdrawal; syndrome, withdrawal; withdrawal; withdrawal, substanceกลุ่มอาการขาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abstinence symptom; symptom, withdrawalอาการขาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
motion, withdrawal ofการถอนญัตติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
clutch thrust bearing; release bearing; throwout bearing; withdrawal bearingตลับลูกปืนคลัตช์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
delirium tremens; delirium, alcohol withdrawalโรคสั่นเพ้อเหตุขาดสุรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
delirium, alcohol withdrawal; delirium tremensโรคสั่นเพ้อเหตุขาดสุรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
throwout bearing; clutch thrust bearing; release bearing; withdrawal bearingตลับลูกปืนคลัตช์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
thought withdrawalอาการหลงผิดว่าความคิดถูกถอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thought withdrawalอาการหลงผิดว่าความคิดถูกถอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
withdrawal symptoms; symptoms, abstinence; syndrome, abstinence; syndrome, withdrawal; withdrawal; withdrawal, substanceกลุ่มอาการขาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
withdrawal syndrome; symptoms, abstinence; symptoms, withdrawal; syndrome, abstinence; withdrawal; withdrawal, substanceกลุ่มอาการขาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
withdrawal, substance; symptoms, abstinence; symptoms, withdrawal; syndrome, abstinence; syndrome, withdrawal; withdrawalกลุ่มอาการขาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
withdrawal, thoughtอาการหลงผิดว่าความคิดถูกถอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
withdrawal; symptoms, abstinence; symptoms, withdrawal; syndrome, abstinence; syndrome, withdrawal; withdrawal, substanceกลุ่มอาการขาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
withdrawal๑. การถอน๒. การถอนตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal bearing; clutch thrust bearing; release bearing; throwout bearingตลับลูกปืนคลัตช์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal of a criminal chargeการถอนคำฟ้องคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal of a plaintการถอนคำฟ้องคดีแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal of appearanceการไม่มาศาลตามนัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal of chargesการถอนข้อกล่าวหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal of defenceการถอนข้อต่อสู้คดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal of motionการถอนญัตติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
withdrawal symptom; symptom, abstinenceอาการขาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Substance withdrawal syndromeกลุ่มอาการถอนพิษจากการใช้สาร [TU Subject Heading]
Abdomen, Withdrawal intoการเจริญกลับเข้าไปในช่องท้องใหม่ [การแพทย์]
Alcohol Withdrawalการหยุดเหล้า, หยุดเหล้า [การแพทย์]
Alcohol Withdrawal Syndromeกลุ่มอาการเนื่องจากการหยุดเหล้า [การแพทย์]
Bleeding, Estrogen Withdrawalเลือดออกเพราะการหยุดเอสโตรเจน [การแพทย์]
Bleeding, Progestgen Withdrawalเลือดออกหลังจากหยุดฮอร์โมนโปรเจสตาเจนแล้ว [การแพทย์]
Bleeding, Withdrawalการมีเลือดออกภายหลังการหยุดยา,หยุดรอให้มีประจำเดือน [การแพทย์]
Drug Withdrawalการถอนยา,การขาดยา [การแพทย์]
Drug Withdrawal Symptomsอาการของการขาดยา [การแพทย์]
Dyskinesia, Withdrawalการเคลื่อนไหวลำบากของกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Electron Withdrawalหมู่ดึงอีเล็กตรอน [การแพทย์]
Insomnia, Drug-Withdrawalการนอนไม่หลับเนื่องจากการหยุดยา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
withdrawDecision to disallow Medicaid for second cochlea implant withdrawn.
withdrawIf they can get both forged card and PIN then all the cash in in your bank account will be withdrawn.
withdrawI have to withdraw some cash from the bank.
withdrawIn the end the bill was forced into being withdrawn.
withdrawIn the financial world opposition is apparently increasing against the withdrawal of the proposed bill.
withdrawIt looks like I'm outnumbered here. I hate to do it but I'll withdraw my plan.
withdrawI went to the bank to withdraw $20,000 from deposit.
withdrawShe had to withdraw her son from the club.
withdrawShe intended to withdraw all her savings from the bank.
withdrawThe businessman didn't dare withdraw from the transaction.
withdrawThe Soviet troops started to withdraw from Afghanistan.
withdrawWhile welcoming the firming up of the present government policy to abandon the proposal of the reform bill to the Diet, at the same time some are worried that Prime Minister Koizumi won't clearly state the bill's withdrawal.
withdrawWithdraw some money from the bank.
withdrawYou can withdraw some money out of the bank, if you need any.
withdrawYou may as well withdraw from the club right away.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หดกลับ(v) withdraw, See also: draw something back, pull back, Ant. ยืดออก, Example: พวกมาเฟียยื่นขวดเหล้าออกนอกหน้าต่าง แล้วหดกลับเข้ามากรอกลงคอตัวเอง, Thai Definition: สั้นเข้า, ย่นเข้า
ถอนตัว(v) withdraw from, See also: quit, secede from, leave, pull out, resign, Example: เขาขอถอนตัวก่อนการแข่งขัน เพราะรู้สึกมึนหัวอย่างรุนแรง, Thai Definition: เอาตัวออกจากพันธะหรือข้อกำหนด, ไม่เข้าร่วม
ถอนหมั้น(v) break off one's engagement, See also: withdraw one's engagement, disengage, Example: เธอถอนหมั้นเขาแล้ว, Thai Definition: เลิกการหมั้นที่กระทำกันไว้
หด(v) shrink, See also: contract, retract, draw back, withdraw, huddle, shorten, reduce, Syn. สั้นเข้า, ย่นเข้า, ลดลง, Ant. ยืด, Example: แมวหดเล็บของมัน
หย่า(v) stop, See also: cease, wean, withdraw, halt, give up, Syn. เลิก, หยุด, Example: แม่ทัพผู้พ่ายแพ้ขอหย่าทัพ
เพิกถอน(v) withdraw, See also: revoke, repeal, cancel, rescind, annul, Syn. ยกเลิก, เลิก, ล้มเลิก, Example: โจทก์ให้เพิกถอนคำสั่งยึดไม้ โดยอ้างว่าได้ซื้อไม้โดยมีใบเบิกทางที่ถูกต้อง, Thai Definition: ยกเลิกหรือไม่ใช้อีกต่อไป, Notes: (กฎหมาย)
เก็บตัว(v) introvert, See also: confine, be withdrawn, be shut in, isolate, Syn. เก็บเนื้อเก็บตัว, Ant. แสดงตัว, เปิดเผยตัว, Example: อาการโรคจิตเภทในช่วงกำเริบจะเป็นกลุ่มอาการด้านบวก เช่น ประสาทหลอน หลงผิด และในระยะหลังผู้ป่วยส่วนใหญ่จะ พูดน้อย เก็บตัว, Thai Definition: สงวนตัวไม่ไปงานสังคม, ไม่ออกสังคม, ไม่คบหาสมาคมกับใคร
เก็บเนื้อเก็บตัว(v) be withdrawn from, See also: isolate, confine, Syn. เก็บตัว, Ant. แสดงตัว, เปิดเผยตัว, Example: ผู้หญิงสมัยนี้เค้าไม่ต้องเก็บเนื้อเก็บตัว เป็นผ้าพับไว้เหมือนสมัยคุณแม่อีกแล้ว, Thai Definition: สงวนตัวไม่ไปงานสังคม, ไม่ออกสังคม, ไม่คบหาสมาคมกับใคร
คืนคำ(v) recant, See also: retract, withdraw, disavow, revoke, recall, rescind, Syn. กลับคำ, Example: ผมได้ลั่นวาจาไปแล้วผมก็คืนคำไม่ได้
เพิก(v) withdraw, Syn. ถอน, เพิกถอน, Example: ศาลจังหวัดมีคำพิพากษาเพิกถอนอายัดไม้
ล่าถอย(v) withdraw, See also: retreat, Syn. ถอย, ถอบกลับ, ถอยหลัง, Example: ท่านแม่ทัพต้องล่าถอยออกมาก่อน เพราะเกรงจะถูกศัตรูล้อม
เตะฉาก(v) kick and withdraw, Example: สามารถเตะฉากได้สวยมาก, Thai Definition: เตะแล้วถอยหลบออกมา (ใช้ในกีฬามวย)
ถด(v) move backwards, See also: budge, stir, retreat, withdraw, inch, Syn. ถอย, กระถด, Example: พอพวกเขาเขยิบเข้าไปใกล้ หนูน้อยก็ถดหนี, Thai Definition: เลื่อนไปเล็กน้อย
ถอน(v) withdraw, See also: quit, secede from, Example: พล.อ.ชวลิตยงใจยุทธถอนตัวจากคณะรัฐบาล, Thai Definition: เอาตัวออกจากพันธะ
ถอน(v) draw, See also: withdraw, Syn. เอาคืน, ขอคืน, เรียกคืน, Example: ลูกค้าถอนเงินจากธนาคารเพื่อนำเงินมาลงทุนค้าขาย, Thai Definition: เบิกเงินที่ฝากไว้ในธนาคารออกมา
ถอนกำลัง(v) withdraw, See also: pull sth/sb out, Example: ทหารพม่าจะถอนกำลังออกจากพื้นที่รัฐฉานหมดชุดสุดท้ายภายในวันรุ่งขึ้น
ถอนเงิน(v) withdraw money, See also: draw deposits, draw money, make a withdrawal, cash a check, Ant. ฝากเงิน, Example: ฝ่ายอักษะจะถอนเงินดังกล่าวไปซื้อยุทธปัจจัยจากบรรดาประเทศเป็นกลาง, Thai Definition: เบิกเงินที่ฝากไว้ในธนาคารออกมา
ถอนตัว(v) withdraw, Ant. เข้าร่วม, Example: สมปองถอนตัวจากการแข่งขันครั้งนี้, Thai Definition: ขอยุติไม่ร่วมต่อ, ไม่ขอร่วมต่อไป, Notes: (สำนวน)
ถอย(v) retreat, See also: move back, withdraw, go back, Example: ทหารกะเหรี่ยงถอยไปตั้งมั่นนอกเขตประเทศไทย, Thai Definition: เคลื่อนหรือทำให้เคลื่อนไปข้างหลัง
ถอยกลับ(v) retreat, See also: backward, move back, withdraw, recede, Syn. ล่ากลับ, Ant. เดินหน้า, Example: ความสามารถข้อนี้จะทำให้เราถอยกลับ เพื่อดูข้อมูลที่ไหลเลื่อนผ่านจอภาพไปแล้วได้, Thai Definition: เคลื่อนไปข้างหลัง
ถอยฉาก(v) withdraw, See also: dodge, evade, Example: เขาถอยฉากออกมาเมื่อเห็นว่าสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจ, Thai Definition: ถอยหลังพร้อมกับเบี่ยงตัวหลบทันที, หลบอย่างมีชั้นเชิง
ถอยทัพ(v) retreat, See also: withdraw troops, order a retreat, withdraw forces or an army, Syn. ถอนทัพกลับ, Ant. ยกทัพ, Example: แม่ทัพสั่งให้ถอยทัพในสถานการณ์ที่ข้าศึกกำลังได้เปรียบ
ถอยร่น(v) retreat, See also: withdraw, move back, retract, Example: ไทยเราสู้ในด้านกำลังคนไม่ได้จึงต้องถอยร่นลงมา
บอกเลิก(v) cancel, See also: revoke, abolish, call off, withdraw, wipe out, Syn. ยกเลิก, เลิก, เพิกถอน, งด, ล้มเลิก, Example: คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมิได้บอกเลิกสัญญานี้ ดังนั้นทุกอย่างยังคงเป็นไปตามสัญญา
เบิกเงิน(v) withdraw, See also: draw money, make a withdrawal, Syn. ถอนเงิน, Example: รัฐบาลได้เบิกเงินงวดแรกจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว, Thai Definition: เอาเงินออกจากธนาคารไปโดยการถอนจากยอดที่มีอยู่
ใบเบิก(n) withdrawal slip, See also: bill of lading, Syn. ใบเบิกของ, Example: ถ้าพนักงานต้องการใช้เครื่องมือต่างๆ ทุกคนต้องทำใบเบิกแจ้งลงมายังบรรณารักษ์ ซึ่งจะกำหนดเวลาการใช้เครื่องมือนั้นๆ, Count Unit: ใบ, แผ่น, Thai Definition: หนังสือเบิกสิ่งของต่างๆ
ราข้อ(v) back off, See also: withdraw, retreat, yield, Syn. เลิก, เลิกรา, Thai Definition: เลิกกันไปเอง
การถอดถอน(n) demotion, See also: demoting, dismissal, removal, withdrawn, Syn. การปลด, การปลดออก, การถอดออก, Example: การถอดถอนบุคคลใดบุคคลหนึ่งออกจากตำแหน่งงานต่างๆ ต้องกระทำโดยความชอบธรรม, Thai Definition: ถอดออกจากตำแหน่ง
การถอย(n) going back, See also: backing up, retreat, reverse, receding, withdrawal, abatement, declination, Syn. การถดถอย, การเสื่อม, การลด, การลง, การลดลง, การหลีก, การเลี่ยง, การหนี, การเลื่อน, การเคลื่อน, Example: การถอยไปตั้งหลักของเขาในครั้งนี้อาจจะเป็นการรุกในทางการเมืองครั้งต่อไปของเขาก็เป็นได้, Thai Definition: การเคลื่อนหรือทำให้เคลื่อนไปข้างหลัง, การขยับออกจากที่, การเลื่อนที่ รวมถึงการลดลง
การเพิกถอน(n) withdrawal, See also: cancellation, repeal, revocation, abolishment, removal, extraction, Syn. การถอนตัว, การล้มเลิก, การเลิกล้ม, การยกเลิก
การชัก(n) deduction, See also: withdrawal, Syn. การเอาออก, การหักออก, Example: การชักใบสมัครผู้เข้าแข่งขันออกของกรรมการทำให้งานนี้เหลือเพียงผู้สมัครเพียง 3 คนเท่านั้น
ถอนทหาร(v) withdraw, See also: take out, remove, extract, Syn. ถอนกำลัง, Ant. ตรึงกำลัง, Example: โซเวียตรับปากจะถอนทหารหน่วยนั้นออกไป, Thai Definition: ถอนกำลังทหาร
ถอนฟ้อง(v) withdraw one's case, See also: withdraw a legal charge, Example: ประชาถอนฟ้องพิสิฐ เพราะอ้างว่าไม่ต้องการสร้างศัตรู, Thai Definition: รับคำฟ้องกลับคืน ไม่เอาความหรือดำเนินคดีต่อไป
ถอนฟ้อง(v) withdraw one's case, See also: withdraw an accusation, Example: ผู้กระทำความผิดรอดพ้นจากการถูกลงโทษ เนื่องจากเอกชนบางรายถอนฟ้อง, Thai Definition: ยกเลิกการฟ้อง
หักบัญชี(v) make an auto payment through account number, See also: pay by withdrawing the amount of money in the bank, Syn. หักหนี้, ลบล้าง, ชำระหนี้, Example: จ่ายค่าไฟฟ้าโดยหักบัญชีสะดวกดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเบิก[baiboēk] (n) EN: check ; requisition ; withdrawal slip
ใบเบิกเงิน[baiboēk ngoen] (n, exp) EN: cash voucher ; withdrawal slip
เบิก[boēk] (v) EN: draw ; withdraw ; requisition ; bring ; take out ; pick up  FR: retirer
เบิกเงิน[boēk ngoen] (v, exp) EN: withdraw ; withdraw money ; make a withdrawal  FR: retirer de l'argent ; effectuer un retrait d'argent
เบิกเงินจากธนาคาร[boēk ngoen jāk thanākhān] (v, exp) EN: withdraw money from the bank  FR: retirer de l'argent à la banque
บอกเลิก[bøkloēk] (v) EN: cancel ; revoke ; abolish ; call off ; withdraw ; wipe out ; rescind ; denounce  FR: annuler ; décommander ; dénoncer
หักบัญชี[hak banchī] (v, exp) EN: debit (one's account); deduct from one's account ; put one's account ; make a partial payment ; make an auto payment through account number ; pay by withdrawing the amount of money in the bank  FR: solder un compte
หด[hot] (v) EN: draw back ; withdraw  FR: retirer ; ôter
การเลิกล้ม[kān loēklom] (n) EN: withdrawal
การถอน[kān thøn] (n) EN: withdrawal ; redemption  FR: retrait [m] ; extraction [f]
การถอนฟ้อง[kān thøn føng] (n, exp) EN: withdrawal of an action
การถอนเงิน[kān thøn ngoen] (n, exp) EN: withdrawal of money  FR: retrait d'argent [m]
การถอนตัว[kān thøn tūa] (n, exp) EN: withdrawal
เก็บตัว[keptūa] (v) EN: introvert ; confine ; be withdrawn ; be shut in ; isolate  FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
ค่าถอนเงิน[kān thøn ngoen] (n, exp) EN: withdrawal fee
คืนคำ[kheūnkham] (v) EN: recant ; retract ; withdraw ; disavow ; revoke ; recall ; rescind  FR: se rétracter ; se dédire
ล่า[lā] (v) EN: retreat ; recess ; withdraw  FR: se retirer ; déguerpir ; reculer
ล่าทัพ[lā thap] (v, exp) EN: withdraw  FR: battre en retraite
ลงแดง[longdaēng] (v) EN: suffer from excessive bloody flux ; suffer from severe dysentery ; have withdrawal symptoms
เพิก[phoēk] (v) EN: withdraw  FR: enlever ; retirer ; ôter
เพิกถอน[phoēkthøn] (v) EN: withdraw ; revoke ; repeal ; cancel ; rescind ; annul  FR: abroger ; révoquer ; annuler
ปล่อยมือ[plǿimeū] (v) EN: give up ; withdraw ; relinquish one's hands ; loosen the grip
ตัดรัก[tat rak] (v, exp) EN: cast off (a lover) ; jilt ; break off ; withdraw one's love from ; stop loving  FR: rompre ; se séparer
ถอย[thøi] (v) EN: retreat ; draw back ; withdraw ; recede ; go back  FR: reculer ; revenir ; éloigner
ถอยร่น[thøiron] (v) EN: retreat in disarray ; withdraw in disarray
ถอยทัพ[thøi thap] (v, exp) EN: withdraw troops ; withdraw forces ; order a retreat  FR: battre en retraite ; se replier
ถอน[thøn] (v) EN: pull out ; pull up ; draw ; withdraw ; uproot ; extract ; root out  FR: arracher ; enlever ; retirer ; extraire ; révoquer
ถอนฟ้อง[thøn føng] (v, exp) EN: withdraw an accusation ; withdraw an action ; withdraw a legal charge ; drop an action  FR: retirer sa plainte
ถอนกำลัง[thøn kamlang] (v, exp) EN: withdraw ; pull sth/sb out
ถอนคดี[thøn khadī] (v, exp) EN: withdraw a case ; withdraw an action
ถอนข้อเสนอ[thøn khøsanōe] (v, exp) EN: withdraw a proposal   FR: retirer une proposition
ถอนหมั้น[thøn man] (v, exp) EN: break off one's engagement ; withdraw one's engagement ; disengage  FR: rompre ses fiançailles
ถอนเงิน[thøn ngoen] (v, exp) EN: withdraw money ; draw deposits ; draw money ; make a withdrawal ; cash a check  FR: retirer de l'argent
ถอนทหาร[thøn thahān] (v, exp) EN: withdraw troops
ถอนตัว[thøntūa] (v) EN: withdraw (from) ; quit ; secede from ; leave ; pull out ; resign ; stop taking part  FR: se retirer ; quitter
ถอนตัวจาก[thøntūa jāk] (v, exp) EN: withdraw from
ถด[thot] (v) EN: move backwards ; budge ; stir; retreat ; withdraw ; shrink back  FR: reculer
วางมือ[wāngmeū] (v) EN: wash one's hands ; withdraw ; down tool ; retire ; have nothing more to do with

CMU English Pronouncing Dictionary
WITHDRAW W IH0 DH D R AO1
WITHDRAW W IH0 TH D R AO1
WITHDRAWS W IH0 DH D R AO1 Z
WITHDRAWN W IH0 DH D R AO1 N
WITHDRAWN W IH0 TH D R AO1 N
WITHDRAWS W IH0 TH D R AO1 Z
WITHDRAWAL W IH0 TH D R AO1 AH0 L
WITHDRAWAL W IH0 DH D R AO1 AH0 L
WITHDRAWALS W IH0 DH D R AO1 AH0 L Z
WITHDRAWING W IH0 DH D R AO1 IH0 NG
WITHDRAWALS W IH0 TH D R AO1 AH0 L Z
WITHDRAWING W IH0 TH D R AO1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
withdraw (v) wˈɪðdrˈɔː (w i1 dh d r oo1)
withdrawn (v) wˈɪðdrˈɔːn (w i1 dh d r oo1 n)
withdraws (v) wˈɪðdrˈɔːz (w i1 dh d r oo1 z)
withdrawal (n) wˈɪðdrˈɔːəl (w i1 dh d r oo1 @ l)
withdrawals (n) wˈɪðdrˈɔːəlz (w i1 dh d r oo1 @ l z)
withdrawing (v) wˈɪðdrˈɔːɪŋ (w i1 dh d r oo1 i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
提出[tí chū, ㄊㄧˊ ㄔㄨ, ] to raise (an issue); to propose; to put forward; to suggest; to post (on a website); to withdraw (cash), #409 [Add to Longdo]
退[tuì, ㄊㄨㄟˋ, 退] retreat; to decline; to move back; to withdraw, #1,934 [Add to Longdo]
退出[tuì chū, ㄊㄨㄟˋ ㄔㄨ, 退] to withdraw; to abort; to quit, #3,497 [Add to Longdo]
[suō, ㄙㄨㄛ, / ] to withdraw; to pull back; to contract; to shrink; to reduce; abbreviation, #5,131 [Add to Longdo]
提取[tí qǔ, ㄊㄧˊ ㄑㄩˇ, ] to extract; to refine; to withdraw (from a bank or warehouse); to pick up, #5,285 [Add to Longdo]
收回[shōu huí, ㄕㄡ ㄏㄨㄟˊ, ] to regain; to retake; to take back; to withdraw; to revoke, #5,450 [Add to Longdo]
[chè, ㄔㄜˋ, ] remove; take away; withdraw, #5,737 [Add to Longdo]
撤离[chè lí, ㄔㄜˋ ㄌㄧˊ, / ] withdraw from; evacuate, #8,359 [Add to Longdo]
撤出[chè chū, ㄔㄜˋ ㄔㄨ, ] to withdraw; to leave; to retreat; to pull out, #10,824 [Add to Longdo]
撤军[chè jūn, ㄔㄜˋ ㄐㄩㄣ, / ] to withdraw troops; to retreat, #14,594 [Add to Longdo]
撤回[chè huí, ㄔㄜˋ ㄏㄨㄟˊ, ] withdraw, #17,920 [Add to Longdo]
[chè, ㄔㄜˋ, / ] to remove; to withdraw, #23,384 [Add to Longdo]
撤走[chè zǒu, ㄔㄜˋ ㄗㄡˇ, ] withdraw, #25,496 [Add to Longdo]
改口[gǎi kǒu, ㄍㄞˇ ㄎㄡˇ, ] to correct oneself; to withdraw or modify one's previous remark, #27,717 [Add to Longdo]
提款[tí kuǎn, ㄊㄧˊ ㄎㄨㄢˇ, ] to withdraw money; to take money out of the bank, #31,490 [Add to Longdo]
提留[tí liú, ㄊㄧˊ ㄌㄧㄡˊ, ] to withdraw (money) and retain it, #47,043 [Add to Longdo]
翻供[fān gòng, ㄈㄢ ㄍㄨㄥˋ, ] to retract testimony; to withdraw a confession, #53,617 [Add to Longdo]
退避[tuì bì, ㄊㄨㄟˋ ㄅㄧˋ, 退] withdraw, #61,975 [Add to Longdo]
退避三舍[tuì bì sān shè, ㄊㄨㄟˋ ㄅㄧˋ ㄙㄢ ㄕㄜˋ, 退 / 退] lit. to retreat three day's march (成语 saw); fig. to give way in the face of superior strength; a strategic withdrawal, #62,572 [Add to Longdo]
撤兵[chè bīng, ㄔㄜˋ ㄅㄧㄥ, ] withdraw troops; retreat, #63,912 [Add to Longdo]
班师[bān shī, ㄅㄢ ㄕ, / ] withdraw troops from the front; return after victory, #70,849 [Add to Longdo]
脱开[tuō kāi, ㄊㄨㄛ ㄎㄞ, / ] to withdraw, #286,463 [Add to Longdo]
翻嘴[fān zuǐ, ㄈㄢ ㄗㄨㄟˇ, ] to withdraw a remark; to quarrel, #436,859 [Add to Longdo]
取钱[qǔ qián, ㄑㄩˇ ㄑㄧㄢˊ, / ] withdraw money [Add to Longdo]
提领[tí lǐng, ㄊㄧˊ ㄌㄧㄥˇ, / ] to withdraw (cash from an ATM) [Add to Longdo]
撒军[sǎ jūn, ㄙㄚˇ ㄐㄩㄣ, / ] withdraw troops [Add to Longdo]
撤营[chè yíng, ㄔㄜˋ ㄧㄥˊ, / ] to withdraw troops [Add to Longdo]
避其锐气击其惰归[bì qí ruì qì jī qí duò guī, ㄅㄧˋ ㄑㄧˊ ㄖㄨㄟˋ ㄑㄧˋ ㄐㄧ ㄑㄧˊ ㄉㄨㄛˋ ㄍㄨㄟ, / ] avoid the enemy when he is fresh and strike him when he is tired and withdraws [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
引き出す[ひきだす, hikidasu] TH: ถอน(เงิน)  EN: to withdraw

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgang {m} (ausgesonderter Band usw.)withdrawals [Add to Longdo]
Abhebung {f}withdrawal [Add to Longdo]
Ausscheiden {n}elimination; withdrawal [Add to Longdo]
Ausstieg {m} aus der Kernenergiewithdrawal from the nuclear energy programme [Add to Longdo]
Austrittsalter {m}age at withdrawal [Add to Longdo]
Auszahlungsschein {m}withdrawal slip [Add to Longdo]
Auszugskraft {f}withdrawal force [Add to Longdo]
Einschub {m}slide-in unit; withdrawable unit [Add to Longdo]
Einschubtechnik {f}withdrawable-unit design [Add to Longdo]
Einzelziehkraft {f}individual withdrawal force [Add to Longdo]
Entnahme {f}withdrawal [Add to Longdo]
Entziehungskur {f} | Entziehungskuren {pl}withdrawal treatment | withdrawal treatments [Add to Longdo]
Entzug {m}; Entziehung {f}withdrawal [Add to Longdo]
Entzugserscheinung {f} | Entzugserscheinungen {pl}withdrawal symptom | withdrawal symptoms [Add to Longdo]
Kontaktarmut {f}lack of human contact; social withdrawal [Add to Longdo]
Lizenzentzug {m}withdrawal of licence [Add to Longdo]
Oberflächenwasser-Entnahme {f}withdrawal of surface water [Add to Longdo]
Rücktritt {m} (von einem Vertrag)withdrawal (from a contract) [Add to Longdo]
Rücktrittsrecht {n} (von einem Vertrag)right to withdraw (from a contract) [Add to Longdo]
Rückzug {m} | Rückzüge {pl}withdrawal | withdrawals [Add to Longdo]
Steck- und Ziehvorgang {m}insertion and withdrawal [Add to Longdo]
Truppenabzu {m}troop ithdrawal; withdrawal of troops [Add to Longdo]
aus dem Verkehr ziehento withdraw from service [Add to Longdo]
aus dem Verkehr ziehento withdraw from currency [Add to Longdo]
etw. aus dem Verkehr ziehento withdraw sth. from circulation [Add to Longdo]
Wasserentnahme {f}water withdrawal [Add to Longdo]
Zurücknehmen {n}; Zurücknahme {f}; Rücknahme {f}withdrawal [Add to Longdo]
abheben (Geld) | abgehobento draw {drew; drawn}; to withdraw {withdrew; withdrawn} | withdrawn [Add to Longdo]
abrufbar {adj} [fin.]withdrawable [Add to Longdo]
ausscheidento withdraw; to discard; to weed [Add to Longdo]
aussondern; ausrangierento selection; to withdraw; to discard [Add to Longdo]
sich einkapseln; sich abkapselnto withdraw into one's shell [Add to Longdo]
(Privilegien) entziehento withdraw (privileges) [Add to Longdo]
zieht zurückwithdraws [Add to Longdo]
zurückgezogen lebento lead a withdrawn life [Add to Longdo]
zurückziehen; zurücktreten; wegnehmen | zurückziehend; zurücktretend; wegnehmend | zurückgezogen; zurückgetreten; weggenommen | er/sie zieht zurück | ich/er/sie zog zurück | er/sie hat/hatte zurückgezogen | ich/er/sie zöge zurückto withdraw {withdrew; withdrawn} | withdrawing | withdrawn | he/she withdraws | I/he/she withdrew | he/she has/had withdrawn | I/he/she would withdraw [Add to Longdo]
Er bat, sich zurückziehen zu dürfen.He asked to be allowed to withdraw. [Add to Longdo]
Abstinenzerscheinung [med.]withdrawal symptom [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヒッキー[hikki-] (n) (derog) (sl) (See 引きこもり・1) someone who withdraws from society (e.g. hides in their room); hikikomori [Add to Longdo]
引きこもり(P);引き篭り;引篭り;引き籠り;引籠り;引き籠もり[ひきこもり, hikikomori] (n) (1) a shut-in; a stay-at-home; people who withdraw from society (e.g. retire to the country); (2) social withdrawal; shunning other people; (P) [Add to Longdo]
引き下がる;引下がる(io);引きさがる[ひきさがる, hikisagaru] (v5r,vi) to withdraw; to leave [Add to Longdo]
引き下げる(P);引下げる(io)(P)[ひきさげる, hikisageru] (v1,vt) to pull down; to lower; to reduce; to withdraw; (P) [Add to Longdo]
引き去る;引去る(io);引きさる[ひきさる, hikisaru] (v5r,vt) to retreat; to withdraw; to deduct [Add to Longdo]
引き取る(P);引取る(io)(P);引きとる[ひきとる, hikitoru] (v5r,vt) (1) to take over; to take back; to collect; to claim; (2) to take charge of; to take custody of; to look after; to take care of; to adopt; (3) to retire to a private place; to withdraw; to get out; (P) [Add to Longdo]
引き出し(P);引出し(P);抽き出し;抽出し;抽斗(oK)[ひきだし, hikidashi] (n) (1) drawer; (2) withdrawal; drawing out; (P) [Add to Longdo]
引き出す(P);引出す(P);引きだす[ひきだす, hikidasu] (v5s,vt) to pull out; to take out; to draw out; to withdraw; (P) [Add to Longdo]
引き上げる(P);引上げる(P);引き揚げる;引揚げる[ひきあげる, hikiageru] (v1,vt) (1) to pull up; to drag up; to lift up; (2) to increase; to raise (e.g. taxes); (3) to withdraw; to leave; to pull out; to retire; (4) to return home; (P) [Add to Longdo]
引き落とし;引落とし[ひきおとし, hikiotoshi] (n) debit; withdrawal; pulling (one's opponent) down; frontal pull-down (in Sumo); hiki-otoshi [Add to Longdo]
引っ込み思案;引込思案[ひっこみじあん, hikkomijian] (adj-no,adj-na) reserved; introverted; reticent; shy; withdrawn [Add to Longdo]
隠し引き出し[かくしひきだし, kakushihikidashi] (n) secret withdrawal; (P) [Add to Longdo]
下ろす(P);降ろす(P);下す(io)[おろす, orosu] (v5s,vt) (1) to take down (e.g. flag); to launch (e.g. boat); to drop; to lower (e.g. ladder); to let (a person) off; to unload; to discharge; (2) (See 乗客を降ろす) to drop off (a passenger from a vehicle); to let (a person) off; (3) to withdraw money from an account; (4) to wear (clothing) for the first time; (5) to fillet (e.g. a fish); (P) [Add to Longdo]
下城[げじょう, gejou] (n,vs) withdrawing from the castle [Add to Longdo]
会を抜ける[かいをぬける, kaiwonukeru] (exp,v1) to withdraw from a society; to quit an association; to give up one's membership of a society [Add to Longdo]
回収[かいしゅう, kaishuu] (n,vs) collection; recovery; withdrawal; retrieval; (P) [Add to Longdo]
願い下げ[ねがいさげ, negaisage] (n) (1) cancellation; withdrawal; (2) asking to be excused; begging off; not taking; refusing [Add to Longdo]
願い下げる[ねがいさげる, negaisageru] (v1,vt) to withdraw a request [Add to Longdo]
休薬[きゅうやく, kyuuyaku] (n) drug withdrawal; cessation of medication [Add to Longdo]
禁断症状[きんだんしょうじょう, kindanshoujou] (n) withdrawal symptoms; abstinence syndrome [Add to Longdo]
現金引き出し[げんきんひきだし, genkinhikidashi] (n) cash withdrawal [Add to Longdo]
御前を退く;ご前を退く[ごぜんをのく, gozenwonoku] (exp,v5k) to withdraw from the presence (of the Emperor) [Add to Longdo]
腰が引ける[こしがひける, koshigahikeru] (exp,v1) to get cold feet; to back away; to withdraw [Add to Longdo]
座を外す[ざをはずす, zawohazusu] (exp,v5s) to withdraw from someone's presence; to leave the room [Add to Longdo]
市場撤退[しじょうてったい, shijoutettai] (n) pulling out of a market; withdrawing from a market [Add to Longdo]
辞退[じたい, jitai] (n,vs,adj-no) declining; refusal; nonacceptance; turning down; withdrawal (e.g. candidacy); pulling out (e.g. race); excusing oneself; (P) [Add to Longdo]
取り下げ(P);取下げ[とりさげ, torisage] (n) withdrawal; (P) [Add to Longdo]
取り下げる;取下げる[とりさげる, torisageru] (v1,vt) to withdraw; to abandon (e.g. a lawsuit) [Add to Longdo]
取り消し(P);取消し(P);取消[とりけし, torikeshi] (n) cancellation; withdrawal; abolition; revocation; cancel; CAN; (P) [Add to Longdo]
取り消す(P);取消す[とりけす, torikesu] (v5s,vt) to cancel; to withdraw; to retract; to take back (words, etc.); to revoke; (P) [Add to Longdo]
手を引く;手をひく[てをひく, tewohiku] (exp,v5k) (1) to withdraw from (a deal); to wash one's hands of; (2) to lead by the hand [Add to Longdo]
出し入れ[だしいれ, dashiire] (n,vs) deposit and withdraw; taking in and out [Add to Longdo]
出金[しゅっきん, shukkin] (n,vs) withdrawal (of money); payment; contribution; investment; financing; (P) [Add to Longdo]
睡眠預金[すいみんよきん, suiminyokin] (n) inactive bank account (no withdrawals or deposits made, and to which the owner's rights have been terminated) [Add to Longdo]
戦略的撤退[せんりゃくてきてったい, senryakutekitettai] (n) strategic withdrawal; strategic retreat [Add to Longdo]
全艦撤退[ぜんかんてったい, zenkantettai] (exp) (obsc) All ships retreat (military command); complete ship withdrawal [Add to Longdo]
全面撤退[ぜんめんてったい, zenmentettai] (n,vs) total (full-scale) withdrawal; complete pullout (pullback) [Add to Longdo]
早退届;早退届け[そうたいとどけ, soutaitodoke] (n) report of early withdrawal (i.e. when one leaves school or work early) [Add to Longdo]
貸し剥がし;貸しはがし[かしはがし, kashihagashi] (n) withdrawal of loan credit (e.g. by a bank); retraction of credit; insistence on repayment [Add to Longdo]
退く(P);斥く[しりぞく, shirizoku] (v5k,vi) (1) to step back; to move back; (2) to leave (the presence of a superior); to withdraw; to retreat; to concede; (3) to resign; to retire; to quit; (P) [Add to Longdo]
退会[たいかい, taikai] (n,vs) withdrawal from a group [Add to Longdo]
退却[たいきゃく, taikyaku] (n,vs) retreat; withdrawal; retirement; (P) [Add to Longdo]
退出[たいしゅつ, taishutsu] (n,vs) leaving (e.g. work at end of day); withdrawal (e.g. from a noble's or superior's presence); exit (e.g. from a market) [Add to Longdo]
退陣[たいじん, taijin] (n,vs) retreat; withdrawal; retirement; (P) [Add to Longdo]
脱会[だっかい, dakkai] (n,vs) withdrawal (from membership of organization, organisation) [Add to Longdo]
脱退[だったい, dattai] (n,vs) secession; retirement; withdrawal (e.g. from a lawsuit); (P) [Add to Longdo]
中絶性交[ちゅうぜつせいこう, chuuzetsuseikou] (n) coitus interruptus; withdrawal before ejaculation [Add to Longdo]
貯金を下ろす[ちょきんをおろす, chokinwoorosu] (exp,v5s) to withdraw one's savings [Add to Longdo]
提出断念[ていしゅつだんねん, teishutsudannen] (n) (abbr) (See 法案提出断念) withdrawal of proposed bill [Add to Longdo]
撤回[てっかい, tekkai] (n,vs,adj-no) withdrawal; revocation; repeal; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Withdraw \With*draw"\, v. i.
   To retire; to retreat; to quit a company or place; to go
   away; as, he withdrew from the company. "When the sea
   withdrew." --King Horn.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To recede; retrograde; go back.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Withdraw \With*draw"\ (w[i^][th]*dr[add]"), v. t. [imp.
   {Withdrew} (-dr[udd]"); p. p. {Withdrawn} (-dr[add]n"); p.
   pr. & vb. n. {Withdrawing}.] [With against + draw.]
   1. To take back or away, as what has been bestowed or
    enjoyed; to draw back; to cause to move away or retire;
    as, to withdraw aid, favor, capital, or the like.
    [1913 Webster]
 
       Impossible it is that God should withdraw his
       presence from anything.        --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. To take back; to recall or retract; as, to withdraw false
    charges.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 withdraw
   v 1: pull back or move away or backward; "The enemy withdrew";
      "The limo pulled away from the curb" [syn: {withdraw},
      {retreat}, {pull away}, {draw back}, {recede}, {pull back},
      {retire}, {move back}] [ant: {advance}, {go on}, {march
      on}, {move on}, {pass on}, {progress}]
   2: withdraw from active participation; "He retired from chess"
     [syn: {retire}, {withdraw}]
   3: release from something that holds fast, connects, or
     entangles; "I want to disengage myself from his influence";
     "disengage the gears" [syn: {disengage}, {withdraw}] [ant:
     {engage}, {lock}, {mesh}, {operate}]
   4: cause to be returned; "recall the defective auto tires"; "The
     manufacturer tried to call back the spoilt yoghurt" [syn:
     {recall}, {call in}, {call back}, {withdraw}]
   5: take back what one has said; "He swallowed his words" [syn:
     {swallow}, {take back}, {unsay}, {withdraw}]
   6: keep away from others; "He sequestered himself in his study
     to write a book" [syn: {seclude}, {sequester}, {sequestrate},
     {withdraw}]
   7: break from a meeting or gathering; "We adjourned for lunch";
     "The men retired to the library" [syn: {adjourn}, {withdraw},
     {retire}]
   8: retire gracefully; "He bowed out when he realized he could no
     longer handle the demands of the chairmanship" [syn: {bow
     out}, {withdraw}]
   9: remove (a commodity) from (a supply source); "She drew $2,000
     from the account"; "The doctors drew medical supplies from
     the hospital's emergency bank" [syn: {withdraw}, {draw},
     {take out}, {draw off}] [ant: {bank}, {deposit}]
   10: lose interest; "he retired from life when his wife died"
     [syn: {retire}, {withdraw}]
   11: make a retreat from an earlier commitment or activity;
     "We'll have to crawfish out from meeting with him"; "He
     backed out of his earlier promise"; "The aggressive
     investment company pulled in its horns" [syn: {retreat},
     {pull back}, {back out}, {back away}, {crawfish}, {crawfish
     out}, {pull in one's horns}, {withdraw}]
   12: remove something concrete, as by lifting, pushing, or taking
     off, or remove something abstract; "remove a threat";
     "remove a wrapper"; "Remove the dirty dishes from the
     table"; "take the gun from your pocket"; "This machine
     withdraws heat from the environment" [syn: {remove}, {take},
     {take away}, {withdraw}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top