ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

isolate

AY1 S AH0 L EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -isolate-, *isolate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
isolate(n) คนหรือของที่แยกออกมาเพื่อจุดประสงค์ในการศึกษา
isolate(adj) โดดเดี่ยว, Syn. alone, Ant. together
isolate(vt) แยก (ความคิด, ปัญหา, สถานการณ์), Syn. separate
isolate(vt) แยกตัวออกจากสังคมหรือกลุ่มคน, See also: ปลีกตัวออก, Syn. separate, detach, cut off, Ant. mix, unite, join
isolate(vt) แยกสารตัวหนึ่งออกจากสารตัวอื่นๆ เพื่อใช้ในการศึกษา, Syn. separate, Ant. combine
isolated(adj) โดดเดี่ยว, Syn. alone, lonely, solitary, Ant. together
isolated(adj) ห่างไกลจากเมืองใหญ่ (สถานที่), Syn. remote, out-of-the-way, Ant. close, near
isolate from(phrv) แยกจาก, See also: ปลีกตัวออกจาก, แยกตัวจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
isolate(ไอ'ซะเลท) vt. แยกออก, แยกตัวออก, ทำให้เป็นฉนวน. adj. ซึ่งแยกตัวออกต่างหาก., See also: isolator n., Syn. separate, detach, quarantine

English-Thai: Nontri Dictionary
isolate(vt) แยกจากกัน, ปลีกออกไป, ตีตัวออกห่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
isolateแยกเดี่ยว, โดดเดี่ยว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
isolateกลุ่มที่แยกตัวออกมา, แยกตัวออกมา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
isolated point; acnodeจุดเอกเทศ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
isolated riskภัยโดดเดี่ยว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
isolateral leaf; isobilateral leaf; unifacial leafใบสองด้านเหมือนกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Isolateทำให้แยก, แยกไว้ต่างหาก [การแพทย์]
Isolate, Freshแยกได้ใหม่ๆ [การแพทย์]
Isolatedถูกแยกเดี่ยว [การแพทย์]
Isolated rain or showersฝนเป็นบางแห่ง [อุตุนิยมวิทยา]
Isolated Systemระบบแยกตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If we can isolate him, we can grab him.ถ้าเราสามารถแยกเขา เราสามารถจับเขา In the Name of the Father (1993)
Houston passed the same recording through several filters, managed to isolate what appears to be a human voice.ฮูสตันได้ใช้เครื่องกรองหลายระดับจนได้เสียงของมนุษย์ Event Horizon (1997)
Isolate the audio.แยกสัญญาณเสียง The Truman Show (1998)
Yeah, I wanted you to isolate an organic compound.ผมอยากให้คุณแยกส่วนผสมแต่ละอย่างให้ด้วย The Red Violin (1998)
Every time they capture agene and isolate it these biotech companies they claim it as intellectual property.บริษัทไบโอเทคเหล่านี้ ก็จะอ้างกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่ารหัสพันธุกรรมของมะเร็งเต้านม The Corporation (2003)
'Lf you know someone who has been bitten 'it is absolutely essential that you isolate them immediately.นั่นก็คือสิ่งที่ซ้ำซากจำเจของเขา ผมเชื่อว่าช่วง 2 ปีแรก Shaun of the Dead (2004)
Mr. Quigley, could you isolate that quadrant for me please?นายควิกลีย์คุณสามารถแยกด้านที่สำหรับฉันโปรด? Cubeº: Cube Zero (2004)
In Russellfield, I got a hotel room and tried to isolate myself.ส่วนฉันก็เก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ในโรงแรมที่รัสเซลล์ฟิลด์ Primer (2004)
We need to isolate these people.เราต้องแยกคนพวกนี้นะ Pilot (2004)
If we're going to identify the source of the mutation... we need to isolate your recombinant DNA... so we can activate positional genomes.ถ้าเราอยากจะชี้ชัด ที่มาของการเปลี่ยนแปลง... เราต้องหุ้ม การควบรวมใหม่ของ DNA ของนาย... ...... Fantastic Four (2005)
Those who, like us have already found each other isolate themselves in the intimacy of songs and parades.อย่างเช่นคู่ของเรา ที่ได้พบแล้ว ซึ่งกันและกัน ...ต่างก็แยกกันไปหาที่ส่วนตัว บรรเลงเพลง และท่วงท่า March of the Penguins (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
isolateHe is always isolated from his fellow workers.
isolateIn medical research, one of the first problems is to isolate the cause of the disease.
isolateIn order to isolate him from bacteria, and such, he is not allowed visitors.
isolateNo nation can exist completely isolated from others.
isolateSeveral cottages have been isolated by the flood water.
isolateThe country is isolated economically and politically.
isolateThe infectious case was isolated from other patients.
isolateThe more stubborn you are, the more isolated you become.
isolateThere are isolated rain showers.
isolateThe scientist has a love of facts, even isolated facts, similar to the poet's love of words.
isolateThe village was isolated by the flood.
isolateThe village was isolated by the heavy storm.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ้างว้าง(v) isolate, See also: seclude, Syn. ว้าเหว่, เปล่าเปลี่ยว, เหงาหงอย, โดดเดี่ยว, Example: ชายชรารู้สึกอ้างว้างและวังเวงอย่างที่สุดที่ถูกปล่อยให้ต้องผจญกับฝูงชนที่ไม่เคยพบเจอ
เก็บเนื้อเก็บตัว(v) be withdrawn from, See also: isolate, confine, Syn. เก็บตัว, Ant. แสดงตัว, เปิดเผยตัว, Example: ผู้หญิงสมัยนี้เค้าไม่ต้องเก็บเนื้อเก็บตัว เป็นผ้าพับไว้เหมือนสมัยคุณแม่อีกแล้ว, Thai Definition: สงวนตัวไม่ไปงานสังคม, ไม่ออกสังคม, ไม่คบหาสมาคมกับใคร
แตกฝูง(v) be separated from the herd, See also: isolate, set apart, be disunited, break off from one's group, Syn. แตกพวก, แตกเหล่า, แตกพวกแตกคณะ, Example: ลูกเป็ดแตกฝูงวิ่งซุกหัวตามพุ่มหญ้าข้างทาง, Thai Definition: ปลีกตัวออกจากหมู่, มีความประพฤติหรือความเห็นผิดแผกไปจากหมู่
กัน(v) separate, See also: isolate, Syn. แยก, Example: ตำรวจกันผู้ต้องหาจากฝูงชนที่เข้ารุมดูแผนฆาตกรรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก็บตัว[keptūa] (v) EN: introvert ; confine ; be withdrawn ; be shut in ; isolate  FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
สันโดษ[sandōt] (adj) EN: solitary ; lonely ; reclusive ; isolated  FR: solitaire ; isolé
แยกส่วน[yaēk suan] (v, exp) EN: separate ; divide into ; put apart ; detach ; isolate; sever ; split

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ISOLATE AY1 S AH0 L EY2 T
ISOLATED AY1 S AH0 L EY2 T AH0 D
ISOLATED AY1 S AH0 L EY2 T IH0 D
ISOLATES AY1 S AH0 L EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
isolate (v) ˈaɪsəlɛɪt (ai1 s @ l ei t)
isolated (v) ˈaɪsəlɛɪtɪd (ai1 s @ l ei t i d)
isolates (v) ˈaɪsəlɛɪts (ai1 s @ l ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
隔绝[gé jué, ㄍㄜˊ ㄐㄩㄝˊ, / ] isolated (from the world); disconnected, #24,654 [Add to Longdo]
孤岛[gū dǎo, ㄍㄨ ㄉㄠˇ, / ] isolated region, #26,901 [Add to Longdo]
一意孤行[yī yì gū xíng, ㄧ ㄧˋ ㄍㄨ ㄒㄧㄥˊ, ] isolated and stubborn; obstinately clinging to one's course; willful; one's own way; dogmatic, #33,501 [Add to Longdo]
孤立无援[gū lì wú yuán, ㄍㄨ ㄌㄧˋ ㄨˊ ㄩㄢˊ, / ] isolated and without help, #55,032 [Add to Longdo]
世隔绝[shì gé jué, ㄕˋ ㄍㄜˊ ㄐㄩㄝˊ, / ] isolated from the world; disconnected [Add to Longdo]
使孤立[shǐ gū lì, ㄕˇ ㄍㄨ ㄌㄧˋ, 使] isolate [Add to Longdo]
孤立[gū lì, ㄍㄨ ㄌㄧˋ, ] isolate; isolated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぽつり;ぽつん;ぽっつり[potsuri ; potsun ; pottsuri] (adv-to, adv) (1) (on-mim) (ぽっつり is emphatic) isolated; standing alone; (2) falling in drops (e.g. rain); (3) sighing (when saying something) [Add to Longdo]
アイソレイト[aisoreito] (n) isolate [Add to Longdo]
阿蘭若[あらんにゃ, arannya] (n) { Buddh } isolated place; hermitage [Add to Longdo]
隠れ里[かくれざと, kakurezato] (n) isolated village [Add to Longdo]
遠隔[えんかく, enkaku] (n, adj-no) distant; remote; isolated; (P) [Add to Longdo]
塊然[かいぜん, kaizen] (adv-to, adj-t) isolated; immobile [Add to Longdo]
隔てる(P);距てる[へだてる, hedateru] (v1, vt) to be shut out; to separate; to isolate; (P) [Add to Longdo]
孤軍[こぐん, kogun] (n) lone (isolated) force; forlorn force [Add to Longdo]
孤城;弧城(iK)[こじょう, kojou] (n) solitary castle; isolated castle [Add to Longdo]
孤絶[こぜつ, kozetsu] (vs) to become isolated; to become separated [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
孤立概念[こりつがいねん, koritsugainen] isolate [Add to Longdo]
切り分ける[きりわける, kiriwakeru] to isolate, to cut and divide, to cut up [Add to Longdo]
切り離す[きりはなす, kirihanasu] to isolate, to sever, to detach, to decapitate [Add to Longdo]
絶縁増幅器[ぜつえんぞうふくき, zetsuenzoufukuki] isolated amplifier [Add to Longdo]
非絶縁増幅器[ひぜつえんぞうふくき, hizetsuenzoufukuki] non-isolated amplifier [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Isolate \I"so*late\ ([imac]"s[-o]*l[asl]t or
   [imac]s"[-o]*l[=a]t`), n.
   Something that has been isolated; as, an isolate of a
   powerful antibiotic from a tropical plant; an isolate of
   tuberculosis bacillus from an infected patient.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Isolate \I"so*late\ ([imac]"s[-o]*l[=a]t or [imac]s"[-o]*l[=a]t;
   277), v. t. [imp. & p. p. {Isolated}
   ([imac]"s[-o]*l[=a]`t[e^]d); p. pr. & vb. n. {Isolating}
   ([imac]"s[-o]*l[=a]`t[i^]ng).] [It. isolato, p. p. of isolare
   to isolate, fr. isola island, L. insula. See 2d {Isle}, and
   cf. {Insulate}.]
   [1913 Webster]
   1. To place in a detached situation; to place by itself or
    alone; to insulate; to separate from others; as, to
    isolate an infected person from others; to isolate the
    troublemakers in a classroom.
    [1913 Webster +PJC]
 
       Short isolated sentences were the mode in which
       ancient wisdom delighted to convey its precepts.
                          --Bp.
                          Warburton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Elec.) To insulate. See {Insulate}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Chem.) To separate (a substance) from all foreign
    substances; to make pure; to obtain in a free state; as,
    to isolate the desired product from a reaction mixture.
    [1913 Webster +PJC]
 
   4. (Microbiol.) To obtain a culture of a microorganism in
    pure form (from a complex mixture); as, to isolate
    {Eschericia coli} from a patient's blood.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 isolate
   v 1: place or set apart; "They isolated the political prisoners
      from the other inmates" [syn: {isolate}, {insulate}]
   2: obtain in pure form; "The chemist managed to isolate the
     compound"
   3: set apart from others; "The dentist sequesters the tooth he
     is working on" [syn: {sequester}, {sequestrate}, {keep
     apart}, {set apart}, {isolate}]
   4: separate (experiences) from the emotions relating to them

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top