Search result for

เพิกถอน

(56 entries)
(0.0332 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เพิกถอน-, *เพิกถอน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพิกถอน[V] withdraw, See also: revoke, repeal, cancel, rescind, annul, Syn. ยกเลิก, เลิก, ล้มเลิก, Example: โจทก์ให้เพิกถอนคำสั่งยึดไม้ โดยอ้างว่าได้ซื้อไม้โดยมีใบเบิกทางที่ถูกต้อง, Thai definition: ยกเลิกหรือไม่ใช้อีกต่อไป, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เพิกถอนก. ยกเลิก
เพิกถอนทำให้ใช้ไม่ได้ ซึ่งมีผลให้ใช้ไม่ได้มาแต่ต้น.
เลิกเพิกถอนสิ่งที่เคยปฏิบัติมา เช่น เลิกทาส เลิกประเพณีหมอบคลาน เลิกกินหมาก เลิกสัมปทานป่าไม้ ผัวเมียเลิกกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
revokeเพิกถอน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
quashเพิกถอน, ลบล้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Her clearances were also revoked when CTU was decommissioned.สิทธิ์ของเธอถูกเพิกถอน หลังจาก CTU ถูกยุบ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
I'm the Special Agent in charge of this operation, and I am revoking these warrants immediately.ผมเป็นเจ้านี่พิเศษ ที่ดูแลปฏิบัติการนี้ และผมขอเพิกถอนหมายจับนั่นเดี๋ยวนี้ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
This ever traces back to me, I will be disbarred.ถ้าเรื่องนี้มันย้อนกลับมาถึงฉัน ฉันจะถูกเพิกถอนสิทธิ You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
All five people were accountable but after our lone witness went missing, no charges were ever filed.แต่หลังจากที่พยาน เล่นหายตัวไป และค่าใช้จ่ายถูกเพิกถอน Saw VI (2009)
The italian government has rescinded your diplomatic status.รัฐบาลอิตาลีเพิกถอนสิทธิเข้าออกประเทศที่คุณมีแล้ว Demonology (2009)
But I'm not getting disbarred over this.แต่ผมไ่ม่อยากถูกเพิกถอนสิทธิ์เพราะเรื่องนี้หรอก Home Is the Place (2009)
Headmistress queller is standing Firm on the expulsion.ครูใหญ่เควลเลอร์ยืนยันหนักแน่นเรื่องไล่ออก เยลอาจเพิกถอนสิทธิ์รับหนูเข้า Carrnal Knowledge (2009)
Yale has rescinded your acceptanceเยลเพิกถอนการรับเธอเข้าแล้ว The Grandfather (2009)
Ok. The house Coakley and his wife bought was foreclosed on 10 months after his accident.โอเค บ้านที่โคกลีย์กับภรรยาซื้อถูกเพิกถอนสิทธิครอบครอง 10 เดือนหลังจากเกิดอุบัติเหตุ Roadkill (2009)
I'm sorry, these credentials have been revoked, Mr. Bishop.ดิฉันต้องขออภัย บัตรรับรองนี้ ถูกเพิกถอนแล้วค่ะ คุณบิช็อป A New Day in the Old Town (2009)
The state bar has suspended my license.ผมถูกเนติบัณฑิตยสภาเพิกถอนใบอนุญาตฯ Pilot (2009)
You know, bluffs this weak are how your people lost the colonies.ขอให้โดนเพิกถอนใบอนุญาตฯต่อไปนะ Pilot (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพิกถอน[v.] (phoēkthøn) EN: withdraw ; revoke ; repeal ; cancel ; rescind ; annul   FR: abroger ; révoquer ; annuler
เพิกถอนกฎหมาย[v. exp.] (phoēkthøn kotmāi) EN: repeal a law   FR: annuler une loi
เพิกถอนข้อตกลง[v. exp.] (phoēkthøn khøtoklong) EN: cancel an agreement ; annul an agreement   
เพิกถอนพินัยกรรม[v. exp.] (phoēkthøn phinaikam) EN: revoke a will   
เพิกถอนมติ[v. exp.] (phoēkthøn mati) EN: revoke a decision   
เพิกถอนสัญญา[v. exp.] (phoēkthøn sanyā) EN: cancel a contract ; anul a contract ; cancel an agreement   FR: annuler un contrat
เพิกถอนไม่ได้[adj.] (phoēkthøn mai dāi ) EN: irrevocable   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abrogate[VT] ยกเลิก, See also: เพิกถอน, Syn. abolish
countermand[VT] ยกเลิก, See also: เพิกถอน, Syn. cancel, revoke, annul
deprive of[PHRV] ทำให้สูญเสีย, See also: เพิกถอน (สิทธิ), ทำให้ไม่ได้รับ
disbar from[PHRV] เพิกถอนจากการเป็นทนาย, See also: ถอนสิทธิของการเป็นทนาย, Syn. debar from
foreclose on[PHRV] เพิกถอนสิทธิครอบครอง
disinherit[VT] เพิกถอนสิทธิ
quash[VT] ยกเลิก, See also: เพิกถอน (การตัดสินใจ)
recall[VT] ยกเลิก, See also: เพิกถอน, Syn. cancel, withdraw
repeal[VT] ยกเลิก (กฎหมาย, คำสั่ง), See also: เพิกถอน, Syn. abrogate, revoke
rescind[VT] เพิกถอน (สัญญา, กฎหมาย), See also: ยกเลิก, Syn. abrogate, repeal, void, Ant. support, uphold

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abrogate(แอบ' ระเกท) vt. ยกเลิก, เพิกถอน.
attainder(อะเทน'เดอะ) n. การสูญเสียสิทธิเนื่องจากถูกลงโทษประหารชีวิต,การยึดทรัพย์ของผู้ที่ศาลลงโทษประหารชีวิต,การเพิกถอนสิทธิ
attaint(อะเทนทฺ') vt. ประกาศเพิกถอนสิทธิ, ทำให้เสื่อมเสีย (เกียรติ) ,กล่าวหา -n. =attainder, ความเสื่อมเสีย (เกียรติ) (disgrace, taint)
defeasance(ดิฟี'ซันซฺ) n. การยกเลิก. การทำให้โมฆะ. การเพิกถอน,ภาวะที่ถูกยกเลิกหรือเพิกถอน
defeasible(ดิฟี'ซิเบิล) adj. ซึ่งยกเลิกได้,ซึ่งเพิกถอนได้
denudation(เดนนิวเด'เชิน) n. การทำให้ว่างเปล่า,การทำให้เปลือย,การเปลือง,การชะ,การล้าง,การสึกกร่อน,การเพิกถอนสิทธิ์, See also: denudative adj. ดูdenudation
denude(ดินิวดฺ') vt. ทำให้เปลือย,ทำให้ว่างเปล่า,เปลื้อง,ชะ,ล้าง,กัดกร่อน,ทำให้สึกกร่อน,เพิกถอน, Syn. make naked,strip
denunciation(ดินันซีเอ'เชิน) n. การประณาม,การติเตียน,การกล่าวโทษ,การเพิกถอน,การประกาศเพิกถอน, Syn. accusation
disbar(ดิสบาร์') vt. ขับออกจากวงการทนายความ,เพิกถอนสิทธิในการเป็นทนายความ
disentail(ดิสเอนเทล') vt. ทำให้อิสระ,ทำให้หลุดพ้น,เพิกถอนสิทธิ์., See also: disentailment n.

English-Thai: Nontri Dictionary
abrogate(vt) เพิกถอน,ยกเลิก
abrogation(n) การเพิกถอน,การยกเลิก
annul(vt) ล้มเลิก,ยกเลิก,เพิกถอน,ทำลายล้าง
cancel(vt) ยกเลิก,บอกเลิก,ขีดฆ่า,เพิกถอน,ไม่เอา
cancellation(n) การยกเลิก,การบอกเลิก,การเพิกถอน,การขีดฆ่า
privation(n) ความไม่มี,การถอน,การถอด,การเพิกถอน
proscribe(vt) เนรเทศ,ไล่ออก,ห้าม,ประณาม,เพิกถอนสิทธิ์
proscription(n) การเนรเทศ,การไล่ออก,การห้าม,การเพิกถอนสิทธิ์
quash(vt) ยกเลิก,เพิกถอน,ปราบ,ล้มล้าง,กลับคำ
rescind(vt) เพิกถอน,ยกเลิก,เลิกล้ม,ล้มล้าง,ฆ่า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
破棄[はき, haki] เพิกถอน, ตัดทิ้ง, ให้เป็นโมฆะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top