ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

go back

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -go back-, *go back*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go back(phrv) ถอยไป, See also: ถอยกลับไป, ถอยออกไป, Syn. move back
go back(phrv) กลับไปยัง (สถานที่), Syn. be back, come again
go back(phrv) เข้ามาแทน, See also: แทนที่, Syn. go back, go down
go back(phrv) ย้อนกลับ (การสนทนา) ไปยัง, Syn. come back, get back
go back(phrv) ย้อน (เวลา) กลับ, Syn. carry back, got back
go back(phrv) ดำรงอยู่, See also: กินเวลานาน, อยู่มานาน, Syn. date back to, go back to
go back(phrv) (นาฬิกา) ถูกตั้งเวลาเร็วขึ้น โดยเฉพาะในฤดูใบไม้ร่วง), Syn. go forward, put on
go back(phrv) กลับไปทำงาน, See also: หยุดประท้วง, Syn. bring out
go back on(phrv) กลับไปขึ้น, See also: ย้อนกลับไป
go back on(phrv) ผิดสัญญาหรือข้อตกลง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We can never go back to Manderley again. That much is certain.เราไม่มีวันได้กลับไปที่เเมนเดอเลย์อีกเเน่ ไม่มีวัน Rebecca (1940)
But sometimes in my dreams, I do go back to the strange days of my life which began for me in the South of France.เเต่บางครั้งในความฝันของฉัน... ฉันได้ย้อนกลับไป ถึงช่วงเวลาที่เเปลกประหลาดในชีวิตของฉัน... Rebecca (1940)
Wasn't it wonderful, darling? Can't we go back there someday?คงจะวิเศษนะคะ ถ้าเราได้กลับไปที่นั่นอีก Rebecca (1940)
If /'d done the stabbing, I'd take a chance and go back for the knife.ถ้า / 'D ทำแทงที่ฉันได้รับโอกาสและกลับไปมีด 12 Angry Men (1957)
- Let's go back and get them!ลองกลับไปและได้รับพวกเขา ฉัน เกม Help! (1965)
- Let's go back and get them.ลองกลับไปและได้รับพวกเขาใช่มั้ย? Help! (1965)
- Let's go back and get them.ลองกลับไปและได้รับพวกเขาใช่มั้ย Help! (1965)
Go back and tell him that!กลับไปบอกเขาตามนั้น ! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
-Why can't we go back to our outfits?ทําไมเราไม่กลับไปพัก Beneath the Planet of the Apes (1970)
-Have to go back to work.- ต้องกลับไปทำงาน The Godfather (1972)
Go back to New Hampshire, and I'll call you at your parents' house.กลับไปที่มลรัฐนิวแฮมป์เชียร์และฉันจะโทรห​​าคุณที่บ้านพ่อแม่ของคุณ The Godfather (1972)
Go back to the house, wait for my call.Go back to the house, wait for my call. The Godfather (1972)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
go backAll things considered, I think you should go back home and support your old parents.
go backAt this time I can't go back.
go backCan't go back; no place to go back to.
go backDon't go back on your promise.
go backDon't go back to sleep!
go backDon't wonna go back.
go backGo back to your seat.
go backHe applied to go back.
go backHe persuaded his firm to let him go back to his old job.
go backHe wants to go back to the wild.
go backHe was forced to go back because of the bad weather.
go backHomesickness is a longing to go back to where you are from.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลืนน้ำลายตัวเอง(v) go back on one's word, Syn. กลับคำ, คืนคำ, Example: เหตุการณ์ที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่า เธอมักพูดไม่อยู่กับร่องกับรอย และมักจะกลืนน้ำลายตัวเองบ่อยๆ, Thai Definition: พูดแล้วไม่เป็นตามพูด
ผิดคำพูด(v) break one's word, See also: go back on one's word, Syn. ผิดสัญญา, Example: นายกรัฐมนตรีไม่ควรผิดคำพูดกับประชาชน, Thai Definition: ไม่ทำตามสัญญา
พลิกลิ้น(v) break one's word, See also: go back on one's word, revoke one's word, Syn. กลับคำ, Example: ผู้ต้องหาพลิกลิ้นไม่ยอมรับคำให้การ ทำให้คดียืดเยื้อออกไป
หวนกลับ(v) return to, See also: go back, come back, turn to, Syn. หวน, Ant. ไป, Example: เรานึกแล้วว่าเธอต้องหวนกลับไปหาคู่รักเก่า, Thai Definition: เวียนสู่ที่เดิมบุคคลเดิม
แปรปากหลากคำ(v) break one's promise, See also: go back on one's word, fail to keep one's word, Syn. กลับกลอก, กลับคำ, Example: อย่าเชื่อเลยเธอแปรปากหลากคำอยู่เสมอ, Thai Definition: ไม่รักษาคำพูด, พูดจากลับกลอก
ถอยหลัง(v) go backwards, See also: move back, step back, Syn. ถอย, Example: การพัดโบกของครีบทวารจะทำให้ปลาว่ายไปข้างหน้าหรือถอยหลังได้, Thai Definition: เคลื่อนไปข้างหลัง
กลับ(v) return, See also: go back, come back, Example: เมื่องานเลี้ยงเลิกต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้าน, Thai Definition: ตรงกันข้ามกับภาวะเดิมหรือทิศทางเดิม
กลับคำ(v) break one's word, See also: go back on one's word, revoke one's word, Syn. คืนคำ, Example: เขาลงให้สัญญาแล้วเป็นไม่มีกลับคำ, Thai Definition: พูดแล้วไม่เป็นตามพูด
กลับคืน(v) go back, See also: return to, back to, Syn. กลับ, คืน, Example: เขาจะได้กลับคืนสู่อ้อมกอดบ้านเกิดเมืองนอนของตน
วกเวียน(v) do something again and again, See also: go back and forth, Syn. เวียน, เวียนไปเวียนมา, Example: พอพ่อแม่กลับมารับลูกเขาก็ไม่ยอมไปอยู่ด้วยแล้ว พ่อแม่ก็ได้แต่วกเวียนเอาเงินมาให้, Thai Definition: กระทำการเดิมซ้ำๆ กันหลายครั้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หวนกลับ[huan klap] (v, exp) EN: return to ; go back ; come back ; turn to
กลับ[klap] (v) EN: come back ; go back ; return  FR: retourner ; revenir
กลับบ้าน[klapbān] (v) EN: go back home  FR: rentrer à la maison ; rentrer chez soi
กลับคำ[klap kham] (v, exp) EN: go back on one's word ; break a promise ; fail to keep one's word ; break one's word ; revoke one's word  FR: renier sa parole ; ne pas respecter sa parole ; trahir sa promesse ; se rétracter ; se dédire
กลับคืน[klapkheūn] (v) EN: go back ; return to ; back to
กลับไป[klap pai] (v) EN: go back ; return to ; come back ; turn to  FR: retourner ; repartir
กลืนน้ำลายตัวเอง[kleūn namlāi tūa-ēng] (v, exp) EN: break a promise ; go back on one's word
ผิดคำพูด[phit khamphūt] (v, exp) EN: break one's word ; go back on one's word ; break a promise  FR: manquer à sa parole
ผิดคำสัตย์[phit khamsat] (v, exp) EN: break a promise ; break one's word ; go back one's word/promise
ผิดวาจา[phit wājā] (v, exp) EN: break one's word ; go back on one's word ; break a promise

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
返る[かえる, kaeru] TH: กลับไป  EN: go back

Japanese-English: EDICT Dictionary
バック[bakku] (n) (1) back; (vs) (2) to go backwards; to reverse; (3) to refund a customer; (P) [Add to Longdo]
家に帰る;家に還る[いえにかえる, ienikaeru] (exp, v1) to come back home; to go back home [Add to Longdo]
帰りがけ;帰り掛け[かえりがけ, kaerigake] (n-t) (1) on the way back; (2) when about to go back [Add to Longdo]
帰りしな[かえりしな, kaerishina] (exp) (1) when about to go back; (2) on the way back; on the way home [Add to Longdo]
帰る(P);還る;歸る(oK)[かえる, kaeru] (v5r, vi) (1) (See 返る・1) to return; to come home; to go home; to go back; (2) (of a guest, customer, etc.) to leave; (3) (of a baseball player rounding the bases) to get home; (P) [Add to Longdo]
元に戻す[もとにもどす, motonimodosu] (exp, v5s) to go back to the start; to reset; to restore; to return to the point (of a discussion); to reconstitute [Add to Longdo]
原点に帰る;原点に返る[げんてんにかえる, gentennikaeru] (exp, v5r) to go back to the starting point [Add to Longdo]
行き交う;行交う[ゆきかう;いきかう, yukikau ; ikikau] (v5u, vi) to come and go; to go back and forth [Add to Longdo]
乗りかかった船;乗り掛かった船[のりかかったふね, norikakattafune] (exp) already embarked (and hence cannot go back); already started [Add to Longdo]
寝直す;寝なおす[ねなおす, nenaosu] (v5s) to go back to bed [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
戻る[もどる, modoru] to go back, to return [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 go back
   v 1: belong to an earlier time; "This story dates back 200
      years" [syn: {go back}, {date back}, {date from}]
   2: return in thought or speech to something [syn: {recur}, {go
     back}]
   3: regain a former condition after a financial loss; "We expect
     the stocks to recover to $2.90"; "The company managed to
     recuperate" [syn: {recover}, {go back}, {recuperate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top