ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reclusive

R IH0 K L UW1 S IH0 V   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reclusive-, *reclusive*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What brings the reclusive Kents to town?ลมอะไรพัด ผู้รักสันโดษเข้ามาในเมืองเนี่ย Pilot (2001)
Colorado attorney general jim wells says the reclusive cult has been the subject of a 6-month weapons investigation.ทนายรัฐโคโลราโด้ จิม เวลส์ กล่าวว่าลัทธิสันโดษนี้ ถูกสอบสวนอยู่ 6 เดือนกรณีมีอาวุธในครอบครอง Minimal Loss (2008)
The creation of reclusive genius Ken Castle...จากผู้สร้างอัจฉริยะ นามว่า เคน คาสเซิล Gamer (2009)
He has a history of blackouts, Reclusive behavior,ถ้าผู้ต้องหาทั้งสองคนของเราไม่ใช่คน 2 คนล่ะ Conflicted (2009)
And still no word from our reclusive starlet, but I have a feeling...และยังไม่มีคำพูดใดๆ จากเขา แต่ ฉันมีความรู้สึกว่า... Dan de Fleurette (2009)
Brilliant, reclusive particle physicist trained in engineering at M.I.T, minored in Victorian lit.นักฟิสิกส์ฺอนุภาค ผู้ชาญฉลาด รักสันโดษ ฝึกฝนด้านวิศวกรรมศาสตร์ มาจากสถาบัน M.I.T. เรียนวิชาโทด้าน วรรณคดียุควิกตอเรียน Better Angels (2010)
Thunderdrum. This reclusive dragon inhabits sea caves and dark tide pools.ทันเดอร์ดรัม มังกรชนิดนี้รักสันโดษ อาศัยอยู่ในถ้ำทะเล How to Train Your Dragon (2010)
- You're right, but, not every ex-soldier meets a reclusive billionaire.- คุณพูดถูกนะ แต่ ไม่ใช่ว่าอดีตทหารทุกคน จะโชคดีได้พบมหาเศรษฐีเหมือนผม Mission Creep (2011)
What did it take to lure the reclusive genius, former boy wonder and arguably the most important bot designer in the history of the sport out of retirement?อะไรที่คุณใช้เป็นแรงจูงใจ อัจฉริยะหนุ่ม ผู้ออกแบบหุ่นยนต์ที่เป็นตำนาน ของประวัติศาสตร์กีฬานี้ ให้หวนคืนวงการครับ? Real Steel (2011)
Reclusive Gaddafi insider.คนวงในของกัดดาฟี Vengeance, Part 1 (2012)
Maybe he met a reclusive billionaire?บางทีเขาอาจจะพบกับ มหาเศรษฐีผู้โดดเดี่ยว? The High Road (2012)
He's the most reclusive leader on the planet.ผู้นำที่ทำตัวสันโดษที่สุดในโลกแล้วนะ The Interview (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สันโดษ[ADJ] solitary, See also: reclusive, isolated, Example: เป็นคนสันโดษอย่างเขาก็สบายดี ไม่ต้องดิ้นรนทะเยอทะยาน, Thai definition: เกี่ยวกับความยินดีหรือพอใจเท่าที่ตนมีอยู่หรือเป็นอยู่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สันโดษ[adj.] (sandōt) EN: solitary ; lonely ; reclusive ; isolated   FR: solitaire ; isolé

CMU English Pronouncing Dictionary
RECLUSIVE R IH0 K L UW1 S IH0 V
RECLUSIVE R IY0 K L UW1 S IH0 V

Japanese-English: EDICT Dictionary
隠遁生活[いんとんせいかつ, intonseikatsu] (n) a reclusive life; living secluded from the world; leading a sequestered life [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reclusive \Re*clu"sive\ (r[-e]*kl[=u]"s[i^]v), a.
   1. Affording retirement from society. "Some reclusive and
    religious life." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Disposed to avoid the company of other people; living like
    a recluse[1]; not sociable; -- of people.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reclusive
   adj 1: withdrawn from society; seeking solitude; "lived an
       unsocial reclusive life" [syn: {recluse}, {reclusive},
       {withdrawn}]
   2: providing privacy or seclusion; "the cloistered academic
     world of books"; "sat close together in the sequestered
     pergola"; "sitting under the reclusive calm of a shade tree";
     "a secluded romantic spot" [syn: {cloistered}, {reclusive},
     {secluded}, {sequestered}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top