ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

revocation

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
/R EH2 V AH0 K EY1 SH AH0 N//เร้ะ เฝอะ เค้ เฉอะ น//ˌrevʌˈkɛiʃʌn/
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -revocation-, *revocation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
revocation(n) การยกเลิก (กฎหมาย, ใบอนุญาต), See also: การเพิกถอน, การถอน, Syn. cancellation, invalidation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
revocation(เรฟวะเค'เชิน) n. การเพิกถอน, การยกเลิก, การถอน, การลบล้าง, การเรียกกลับคืน, See also: revocatory adj., Syn. annulment

English-Thai: Nontri Dictionary
revocation(n) การเรียกกลับคืน, การยกเลิก, การเพิกถอน, การถอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
revocationการเพิกถอน, การถอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
revocation of offerการถอนคำเสนอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
revocation of patentการเพิกถอนสิทธิบัตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
revocation of willการเพิกถอนพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Revocationการเพิกถอน [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเพิกถอน[kān phoēkthøn] (n) EN: cancellation ; revocation
การเพิกถอนพินัยกรรม[kān phoēkthøn phinaikam] (n, exp) EN: revocation of a will  FR: révocation de testament [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
revocation
revocations

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
revocation
revocations

Japanese-English: EDICT Dictionary
撤退[てったい, tettai] (n, vs) evacuation; withdrawal; revocation; repeal; retreat; (P) #3,252 [Add to Longdo]
撤去[てっきょ, tekkyo] (n, vs) (1) withdrawal; revocation; repeal; (2) demolition; removal; (P) #5,394 [Add to Longdo]
取り消し(P);取消し(P);取消[とりけし, torikeshi] (n) cancellation; withdrawal; abolition; revocation; cancel; CAN; (P) #6,340 [Add to Longdo]
撤回[てっかい, tekkai] (n, vs, adj-no) withdrawal; revocation; repeal; (P) #6,546 [Add to Longdo]
破棄(P);破毀[はき, haki] (n, vs) tearing up and discarding (e.g. documents); disposal (e.g. weaponry); revocation; annulment; breaking (e.g. treaty); reversing (e.g. an original judgment) (judgement); discard; cancellation; repeal; (P) #10,097 [Add to Longdo]
剥奪[はくだつ, hakudatsu] (n, vs) deprivation; divestiture; revocation #11,530 [Add to Longdo]
白紙撤回[はくしてっかい, hakushitekkai] (n, vs) complete revocation; total retraction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Revocation \Rev`o*ca"tion\, n. [L. revocatio: cf. F.
   r['e]vocation.]
   1. The act of calling back, or the state of being recalled;
    recall.
    [1913 Webster]
 
       One that saw the people bent for the revocation of
       Calvin, gave him notice of their affection.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. The act by which one, having the right, annuls an act
    done, a power or authority given, or a license, gift, or
    benefit conferred; repeal; reversal; as, the revocation of
    an edict, a power, a will, or a license.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 revocation
   n 1: the state of being cancelled or annulled [syn:
      {revocation}, {annulment}]
   2: the act (by someone having the authority) of annulling
     something previously done; "the revocation of a law"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top