ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pull away

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pull away-, *pull away*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pull away[PHRV] ดึงออก, Syn. drag away, drag off
pull away[PHRV] ต่อแถวไปเรื่อยๆ
pull away[PHRV] (ม้า,นักวิ่ง) นำห่างออกไป, Syn. go away
pull away[PHRV] ออกห่างจาก, Syn. drag away, tear away

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He had the insolence to pull away from meเขามีความอวดดี to pull ออกไปจากฉัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Just stop trying to pull away!อย่าดิ้นสิ! The Cement Garden (1993)
Every time Anton tried to pull away he found me right beside him.ก็เจอผมขนาบข้างอยู่ทุกครั้ง Gattaca (1997)
"...she begins to pull away from the awareness she had once.... "เธอเริ่มจะดึงลงมาจาก City of Angels (1998)
The more available he gets... the more I pull away.เขาให้มากกว่าที่มี... มากกว่าที่ฉันยื้อไว้ Kung Fu Fighting (2007)
Pull away until it finally breaks.ดึงเข้าไปจนมันขาด Like Stars on Earth (2007)
I saw him pull away.ฉันเห็นเขาถูกดึงออกไป Doubt (2008)
Now, victims, your impulse will be to pull away. Wrong.เอาล่ะ ตอนนี้ให้เหยื่อพยายามผลักคนร้ายออกไป ผิด Would I Think of Suicide? (2009)
Woman there saw a white van pull away from the curb here really crazy.ผู้หญิงที่อยู่ตรงโน้น เห็นรถตู้สีขาว ริมทางเท้า ออกตัวอย่างเร่งรีบ Pilot (2010)
I'm not gonna let you pull away.ฉันจะไม่ปล่อยคุณไปหรอก Triggerfinger (2012)
I've put it in sport mode - that means as I pull away, every bit of electricity available to this car goes to maximum acceleration -ผมจะตั้งเป็นสปอร์ตโหมด แปลว่าผมส่งพลัง ไฟฟ้าทั้งหมดที่มีในรถ ส่งไปที่อัตราเร่ง Episode #18.4 (2012)
But you found the strength to pull away.แต่คุณค้นพบพลังที่จะดึงตัวเองออกมาก Red Sails in the Sunset (2012)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pull away
   v 1: pull back or move away or backward; "The enemy withdrew";
      "The limo pulled away from the curb" [syn: {withdraw},
      {retreat}, {pull away}, {draw back}, {recede}, {pull back},
      {retire}, {move back}] [ant: {advance}, {go on}, {march
      on}, {move on}, {pass on}, {progress}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top