ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -留-, *留*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[留, liú, ㄌㄧㄡˊ] to stay, to remain; to preserve, to keep; to leave a message; 
Radical: Decomposition: 卯 (mǎo ㄇㄠˇ)  田 (tián ㄊㄧㄢˊ) 
Etymology: [] ,  Rank: 554

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liú, ㄌㄧㄡˊ, ] leave (message); to retain; to stay; to remain; to keep; to preserve, #1,038 [Add to Longdo]
[liú xià, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄚˋ, ] remain, #1,714 [Add to Longdo]
[bǎo liú, ㄅㄠˇ ㄌㄧㄡˊ, ] to retain; to continue to have; to preserve; to maintain; to reserve; reservations; to hold back (approval or acceptance), #3,239 [Add to Longdo]
[tíng liú, ㄊㄧㄥˊ ㄌㄧㄡˊ, ] stay somewhere temporarily; stop over, #5,117 [Add to Longdo]
[liú xué, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] to study abroad, #5,512 [Add to Longdo]
[liú gěi, ㄌㄧㄡˊ ㄍㄟˇ, / ] to set aside for, #5,945 [Add to Longdo]
[liú yán, ㄌㄧㄡˊ ㄧㄢˊ, ] to leave one's comments; to leave a message, #7,384 [Add to Longdo]
[liú yì, ㄌㄧㄡˊ ㄧˋ, ] to take care; mindful, #7,596 [Add to Longdo]
[cán liú, ㄘㄢˊ ㄌㄧㄡˊ, / ] to remain; left over; surplus; remnant, #8,902 [Add to Longdo]
学生[liú xué shēng, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ, / ] student studying abroad; (foreign) exchange student, #8,920 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[りゅうねん, ryuunen] การเรียนซ้ำชั้น
[りゅうがく, ryuugaku] ศึกษาต่อต่างประเทศ
学生[りゅうがくせい, ryuugakusei] (n) นักเรียนต่างชาติ, นักศึกษาต่างชาติ

Japanese-English: EDICT Dictionary
め;止め[とめ, tome] (n,suf) (1) (a) stop (e.g. in a timber joint, or at the end of a kanji stroke); (2) remaining (e.g. poste-restante); (3) (め only) forty-five degree angle [Add to Longdo]
める(P);止める;停める[とどめる, todomeru] (v1,vt) (1) to stop; to stay (e.g. the night); to cease; to put an end to; (2) to contain; to keep (in position, in place); to limit; (3) (See 記憶にとどめる) to record (e.g. a fact); to retain; (P) [Add to Longdo]
め金(P);止め金(iK)(P);[とめがね, tomegane] (n) clasp; snap fastener; (P) [Add to Longdo]
め金具[とめかなぐ, tomekanagu] (n) buckle [Add to Longdo]
め具[とめぐ, tomegu] (n) latch; clasp [Add to Longdo]
め山[とめやま, tomeyama] (n) mountain where logging is prohibited [Add to Longdo]
め針;止め針;針;止針[とめばり, tomebari] (n) pin [Add to Longdo]
め袖[とめそで, tomesode] (n) woman's ceremonial kimono [Add to Longdo]
め男[とめおとこ, tomeotoko] (n) tout; arbitrator [Add to Longdo]
め置き;置き[とめおき, tomeoki] (n,vs) (1) detention; keeping; retaining; (2) (abbr) (See 置郵便) mail held at the post office [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I went to his house at 3 o'clock but he was out.3時に彼の家を訪ねたが、彼は守だった。
Three Chinese students were admitted to the college.3人の中国人学生がその大学に入学が許された。
Bear in mind that half one's life is lived after forty.40にして人生はまだ半分残っていることを心にめよ。
I'm sorry my father is out.あいにく父は今守です。
I am sorry father is out.あいにく父は守です。
I'm sorry my mother is not at home.あいにく母は守です。
The student studying abroad from Asia speaks English, too, in the same way as Japanese.アジアからの学生は日本語同様に英語も話す。
A man who wanted to see you came while you were out.あなたに会いたいと言う人が、あなたの守中に来ました。
I have to put down your new address.あなたの新しい住所を書きめなくては。
I will write down your name and address.あなたの名前と住所を書きめておきましょう。
A Mr Jones came while you were out.あなたの守の間にジョーンズさんとおっしゃる方が来られました。
I'll look after your child while you are away.あなたの守中は、私がお子さんの世話をします。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well one day, another kid and I took them down, and the old man wasn't around...[JA] 親父の守に 友達とそれを取り外し... 決闘した Detour (1945)
Stay here.[CN] 你在这里 Desperado (1995)
Don't go anywhere and stay put.[CN] 上个厕所就出来 你在这里等我 Episode #1.8 (2004)
- Stay![CN] -下来 Russian Dolls (2005)
Yet the ship was entered, the heavy-duty hatch was raised and latched back.[JA] それでも、艦に侵入された 頑丈なハッチのめ金を外してだ Forbidden Planet (1956)
He would have to be a fool to stay on the island.[JA] 島にまるなんて 馬鹿もいいところだ And Then There Were None (1945)
It's lucky I spotted you.[JA] 俺の目にまって ラッキーだったな Kansas City Confidential (1952)
If she will comfort me for the time I have left,[CN] 只要能够将她在我的身边 我将会 Episode #1.8 (2004)
All right, Rolfe, you can go. Sorry we had to detain you.[JA] ロルフ 行っていいぞ 拘して済まなかった Kansas City Confidential (1952)
- Clear, throw the blame. You asked me that stays and I wanted to leave.[JA] 帰る気だった 俺を引きめたろ? Scarlet Street (1945)
The old soldier stayed here, didn't he?[JA] ここにまると 老人は言わなかったか And Then There Were None (1945)
Keep?[CN] 着? Run (2012)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
守番電話[るすばんでんわ, rusubandenwa] answering machine [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
まる[とまる, tomaru] bleiben, sich_niederlassen [Add to Longdo]
める[とめる, tomeru] befestigen, festhalten, einschliessen, schliessen [Add to Longdo]
[りゅうがく, ryuugaku] Studium_im_Ausland [Add to Longdo]
[るす, rusu] Abwesenheit (von zu Hause) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top